21
Mɨte weiniye nɨpaa mɨtɨk kɨre kaa, hɨre wewet God menmen
(Mk 12:41-44)
Jisas kerenaan kɨr mɨt netenen menmen yapɨrwe hɨr newɨr pewek yapɨrwe mekre tɨkenup mɨwaai wɨnak iuwe ke God. Hɨr newɨrem, Jisas kau kɨr mɨte weiniye nɨpaa mɨtɨk kɨre kaa hɨre wewɨr pewek kike wik mepno mekre tɨkenup kerekek. * 2Ko 8:12Hɨre wewɨrem epei au, Jisas katɨp, “Hi hetpi, mɨte weiniye ip e nɨpaa mɨtɨk kɨre kaa, hɨre wewɨr pewek mekre tɨkenup hɨram minɨn mɨt han. Mɨt han en hɨr newis ham kerek epei nenkerem men, pɨnam au meit, te hɨr newet God em. Te hɨre wetenen pewek mei yapɨrwe au, te hɨre wewisɨm wenepim kerek hɨre wetenenim me weiyɨm wawɨm menmen.”
Jisas katɨp wɨnak iuwe ke God maain mɨt nanɨwaankek kakɨt
(Mt 24:1-2; Mk 13:1-2)
Mɨt han hɨr natɨp menmen me wɨnak iuwe ke God hɨrak yaaik nan yaaim mɨre teinɨk mɨt newen ninaan mewik, menmen ham yaaim mɨt newisɨm neiyɨm neses wɨnak neriuwerem. Te Jisas ketpor, * Lu 19:44“Hɨram menmen im yi yɨrem, maain wɨ mamnen te ap nan kei kiutɨp kaku taau, te menmen meiyam miutɨp miutɨp mamu mamɨntereram taau. Mɨt nanwɨrem mamno tɨ heriyai heriyai.”
Jisas katɨp menmen maain mamnen mamɨwaank mɨt
(Mt 24:3-14; Mk 13:3-13)
Hɨr mɨt en nitɨwekhi nar ik: “Mɨtɨk Iuwe, me wɨ mekam te menmen im mamnen? Menmen mekam mamnen mamteiknei wɨ epei menep te menmen im mamnen?” Jisas ketpor, “Yi naanmamre hɨras te mɨt ap nanmitipɨn. Mɨt yapɨrwe nanɨnen nanɨkrehɨr kai, hi Mɨtɨk God kehimɨtana hi akaap mɨt. Hɨr niutɨp niutɨp nanɨnen nantɨp, ‘Hi epei han,’ o ‘Wɨ epei man menep te tɨ kakɨwaank kakɨt.’ Yi eiyɨmtau hɨm im eiyisesim au emɨt! Maain yi eiyɨmtau mɨt nanɨnepan wɨsenum yi ap einapen eipɨrpɨr au emɨt! Menmen ham yapɨrwe maminɨn mamnen keremem te wɨ eik enum epei man menep wen au.”
10 Jisas wen katɨp, “Mɨt ne wit hak iuwe kiutɨp nantike mɨt han ne wit hak iuwe nanɨnepan, gavman han nantike gavman han nanɨnepan. 11 Menmen enum mamnen tɨ. Tɨ kaktanɨk kakrer wit wit, hawɨ au, te menmen mamwo au. Mɨt miyapɨr nɨnpɨ mamɨn. Menmen enum mamɨkrit mamnen te yi yainap. Menmen enum mamtike menmen ham iuwe me nepni mamɨr te yi yayɨrem.
12  * Mt 10:18-20; Lu 12:11-12“Menmen im maain mamnen te im minɨn mamnen. Mɨt hɨr nanwepiyapɨr me menmen yi yɨrɨakem, nanrekyi enum te nanɨswi yi yaino mɨt kerek naanmɨpre wɨnak kerek mɨt nekine hɨm me Moses, o mɨt iuwe, o gavman te hɨr nanriwaank yaino wɨnak enuk yaiyɨntar yi yises hɨm mai. 13 Im em hɨram wɨ yaaim te yi eiwepyapɨr hɨm yaaim me God. 14 Yi ap eiyinɨn han ekitet menmen yi eitɨp mɨt iuwe em naanmampre hɨras au emɨt! Yi ap eirɨakem eiyɨntar 15  * Ap 6:10hi eweti hɨm mai yaaim yi yaiyɨrtei menmen werek werek te mɨt kerek hɨr nepan ni en ap te nanwepiyapɨr nanweni hɨm me ninaan me gavman ke menmen yi yetpim.
16  * Mt 10:21-22“Mɨt enun nantike miye haai ni, o kikrek ni, yenterer ni, o ni yinan, hɨr nanriuweti yaino mɨt enun nepan, hɨr naniwep yi mɨt neiyan. 17 Mɨt yapɨrwe nanɨneini nanɨntar yi yises hɨm mai. 18  * 1Sml 14:45; Lu 12:7Te God naanmamre hɨmɨn ki yi eiyu werek werek. 19  * Hi 10:36Yi han tokik eiyu eiyises hɨm mai te mɨt naniwep yi yayi, maain hɨmɨn ki kaku werek werek yi yayu yaitikewa.
Jisas katɨp maain mɨt nanɨwaank wit Jerusalem
(Mt 24:15-21; Mk 13:14-19)
20 “Maain wɨ kerek yi eiyɨr mɨt ne ami enun nepan nanɨnen nanweikɨn wit Jerusalem, te yi eiyɨrtei wɨ epei man menep te mɨt nanɨwaankek. 21 Te neimɨn nau provins Judia enrɨr enɨno mɨniu (o neiyɨp) enu enɨt en. Neimɨn kerek nau wit Jerusalem hɨr enɨno enɨnopɨn. Neimɨn kerek nerer wit wit kɨrapɨt menep Jerusalem ap pɨke enɨnen wit kɨr iuwe ek enu enɨt en au emɨt! 22  * Diu 32:35; Jer 5:29, 46:10; Hos 9:7Wɨ im hɨram wɨ God kakrɨak mɨt enum kakɨntar menmen enum hɨr nɨrɨakem mar ke nɨpaa hɨm me God mau tɨwei metpim mamnen. 23  * 1Ko 7:26Maain me wɨ im hɨr miyapɨr nanine nɨkerek hɨr han enuk, hɨr nantike miyapɨr nɨnan nɨkerek kike newetɨr nɨm nanɨntar hɨr ap nanrɨr waswas au. Menmen im enum mamnen mamɨwaanki. Menmen enum mamnen mɨt nanu tɨ ik e, God kakrɨak mɨt ne Isrel enum enum. 24  * Esr 9:7; Sam 79:1; Ais 63:18; Ro 11:25; Rev 11:2Mɨt han hɨr mɨt enun nanɨnɨp nanriuwe hɨne me his, hɨr nantorhis nanriyei nanɨno nanrer wit wit nanrɨak menmen me mɨt han. Te mɨt kerek hɨr ap ne weiwɨk me Isrel au, nanu wit Jerusalem naanmamrɨwek ere wɨ kerek God kewis mɨt nanweikɨn sip nanwet menmen enum hɨram epei au.
Maain Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hɨrak pɨke kaknen
(Mt 24:29-31; Mk 13:24-27)
25  * Sam 46:2-3, 65:7-8; Rev 6:12-13“Maain menmen yapɨrwe mamu nepni mamɨr im: Hɨram wepni, hɨr, wenke mamweikɨnhis mamre menmen ham, mɨt nanrer wit wit han toenuk nanɨnapen nanɨmtau wan sɨr mewenɨn wan kakniu. 26 Mɨt yapɨrwe nanɨr menmen im han kakitet menmen meiyam enum mamnen tɨ ik te hɨr han toenuk nanpɨrpɨr nanɨnkewɨn nanwaai nanɨnatɨn. Menmen iuwe mau nepni mamɨnke mamnaaiwɨr wit mɨr mamnen in, mamno ein. 27  * Dan 7:13; Mt 26:64; Rev 1:7Te in ek yi eiyɨr hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi anen akre napɨ etike menmen mai iuwe mamtike menmen mai yaaim mamrehɨhe. 28  * Ro 13:11Menmen im enum mamɨkrit mamnen, yi han ekitet hi Mɨtɨk Iuwe menep hi anen akepi etihis, te yi ap einaain au emɨt! Yi han yaaik eiyu eiyɨt.”
Menmen mamu nepni mamteikɨn Jisas menep te pɨke kaknen mamɨr ke nu fik keteiknai menmen
(Mt 24:32-35; Mk 13:28-31)
29 Hɨrak ketpor epei au, Jisas ketpor hɨm tok piksa ham im: “Yi han ekitet nu fik kerek hɨrak kɨre nu hamis ketike nu ham. 30 Wɨ yi eiyɨr nu heneik mɨram mamɨnsiunen, yi eitɨp, ‘Wepni yaaik epei te kaknen.’ 31 Mar im yi yayɨr menmen im me nepni o wan hɨram mamnen mamɨr ke hi epei hetpiyem, te yi eiyɨrtei God menep te kaknen naanmamre mɨt miyapɨr ne tɨ.
32 “Hi hetpi werek. Mɨt nau tɨ in ek ap nani ere wɨ mamnen te menmen yapɨrwe hi hetpim mar im hɨram mamɨkrit mamnen. 33  * Lu 16:17Maain nepni mamtike tɨ ik mamɨwaank mamɨt te hɨm mai taau, mamu mamɨt tipmain tipmain enum eik.
Jisas katɨp mɨt disaipel nɨrak hɨr naanmamre hɨras me wɨ God kaknen naanmamre mɨt
34-35  * Mt 24:48-50; Mk 4:19; Lu 17:27; 1Te 5:3“Yi naanmamre hɨras ap han ekitet yayɨm menmen yapɨrwe, tɨpar si enum, o menmen me tɨ, ni mi o sak o menmen im au emɨt! Hekrit hekrit yi han ekite eirɨak menmen im keremem te wɨ hi Krais pɨke enen, yi ap yemeriya werek werek au. Wɨ im mamnen mamwepyapɨr mɨt yapɨrwe nau tɨ nerer wit wit hɨr ap nises God nanɨr ke miyak ketari tɨrpe kakɨkɨp. 36  * Mk 13:33; Rev 6:17Naanmamre hɨras eiyitehi God hekrit hekrit te yi eiyɨrp han tokik me menmen enum me wɨ enum mamnen te maain yi wen eiyises hɨm mai yi yaain te yi eiyu eitikewa hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe.”
37  * Lu 19:47Me wepni, Jisas ken wɨnak iuwe ke God hɨrak kewepyapɨr hɨm mɨrak katɨp mɨt em. Me wɨtaan, hɨrak kɨniu mɨniu (o neiyɨp) Oliv ken kɨwaai ein. 38 Wanewik hekrit, hɨr mɨt miyapɨr nanpɨno wɨnak iuwe ke God nanɨmtau hɨm mɨrak.

*21:3 2Ko 8:12

*21:6 Lu 19:44

*21:12 Mt 10:18-20; Lu 12:11-12

*21:15 Ap 6:10

*21:16 Mt 10:21-22

*21:18 1Sml 14:45; Lu 12:7

*21:19 Hi 10:36

*21:22 Diu 32:35; Jer 5:29, 46:10; Hos 9:7

*21:23 1Ko 7:26

*21:24 Esr 9:7; Sam 79:1; Ais 63:18; Ro 11:25; Rev 11:2

*21:25 Sam 46:2-3, 65:7-8; Rev 6:12-13

*21:27 Dan 7:13; Mt 26:64; Rev 1:7

*21:28 Ro 13:11

*21:33 Lu 16:17

*21:34-35 Mt 24:48-50; Mk 4:19; Lu 17:27; 1Te 5:3

*21:36 Mk 13:33; Rev 6:17

*21:37 Lu 19:47