8
Mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God hɨr enkaap nɨr yinan
* Ro 15:26Naiu yinan, haiu hanhan metpi hɨm te yi eiyɨrtei werek werek menmen yaaim God kɨrɨak mɨt miyapɨr ne weiwɨk mɨrak em neit Masedonia. Menmen enum nepei man manɨp mari han kɨr. Hɨr mɨt enun netenen menmen au, te hɨr han yaaik wɨsenuk nentar hɨr nertei God kesak menmen enum mɨr. Hɨr han yaaik te hɨr newis pewek mɨr men niutɨp nanwet mɨt han em. Hi hertei werek te hi hetpi hɨr nises han kɨr kerekek newis pewek im. Hɨr newis pewek pɨnam hɨr netenen pɨnam, hɨr hanhan nanwetɨr meiyam te hɨr newisɨm ere mɨr mesi hɨr netenen kike. Haiu ap mari han kɨr hɨr nɨrɨakem au, hɨr hɨras keriyen. * 2Ko 9:1-2Hɨr nitaihi hɨm manp te haiu emwisi hɨr nanwɨr pewek nantike mɨt han ne weiwɨk miutɨp me God nerer wit wit, hɨr nansiuwe pewek meiyam im mamno mamkaap mɨt han ne weiwɨk me God kerek ap netenen menmen au. Hɨr ninɨn menmen haiu han kitet hɨr nanrɨakem. Hɨr ninɨn neweikɨn han kɨr ken God. Nepei au, hɨr nemerɨr God ketpor menmen hɨrak hanhan hɨr nanisesim neriuwe hɨm haiu metporem.
Haiu han kitet menmen im mɨt ne Masedonia hɨr nɨrɨakem, haiu matɨp Taitas hɨm manp te hɨrak kakno kakɨkepi yi mɨt eirɨak menmen im me pewek kerek yi eikaap mɨt eiriuwerem. Nɨpaa Taitas kekekyi han ki te yi eirɨakem, te hi hanhan pɨke eriuwetek hɨrak kakno yi mɨt kakɨkepi yi eirɨakem ere werek. * 1Ko 1:5, 16:1-2Me menmen yapɨrwe, yi mɨt yinɨn yɨrɨak menmen yaaim. Yi mɨt yises God werek werek, te yi yatɨp mɨt han hɨm mɨrak yeriuwerem. Yi mɨt yertei hɨm me God werek werek te yi yɨkaap mɨt miyapɨr yeriuwerem. Yi han tewenɨnai wɨsenum, te haiu hanhan yi eiyinɨn mɨt miyapɨr han yi eiwis pewek emno niutɨp emkaap mɨt miyapɨr eiriuwerem. Hi ap hewisi hɨm lo yi eiyisesim au emɨt! Hi nepei heteikni mɨt miyapɨr han hɨr hanhan nanwɨr pewek nankaap mɨt miyapɨr han nanriuwerem. Hi hekekyi han ki heriuwe hɨm hi hetpiyem me mɨt miyapɨr, te hi hertei yi han tewenɨn mɨt miyapɨr han werek werek yi eikepi o au. * Mt 8:20; Fl 2:6-7Hi hanhan ekekyi han ki hentar yi nepei yertei menmen yaaim Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais hɨrak kɨrɨakem. Hɨrak ketenen menmen yapɨrwe ketike God te hɨrak keweikɨn sip kewet menmen im, hɨrak keweikɨn kɨre mɨtɨk enuk weinɨk. Hɨrak keweikɨn kɨre mɨtɨk enuk weinɨk kenteri yi mɨt, te hɨrak kakɨkepi yi eiyɨt menmen yaaim em me God yapɨrwe. Te yi eiyises menmen mɨrak hɨrak kɨrɨakem yi eikaap mɨt miyapɨr han.
10 Hi hetpi han kai me menmen im. Tito me nɨpaa ein, yi yinɨn yari pewek yewisɨm men miutɨp. Yi yinɨn mɨt han yi hanhan yewisɨm men niutɨp waswas. 11 Te in ek yi eiri pewek meiyam eiwɨsim mamno niutɨp ere werek. Yi nɨpaa hanhan yinɨn yɨrɨak menmen im, te in ek yi yɨrɨakem yeriuwe pewek mei yi yetenenim. 12  * Mk 12:43Mɨt hɨr hanhan nanwet mɨt miyapɨr ne God menmen, God han yaaik keriuwe mɨt nar ik. God han kitet menmen mɨt hɨr netenenim, te hɨrak han kitet menmen mɨt nɨrɨakem neriuwerem. Hɨrak ap hanhan pewek mɨt ap netenenim hanhan mɨt nanwet mɨt han em au. Hɨr mɨr.
13-14  * 2Ko 9:12Hi ap hatɨp yi eiwet mɨt han neit Jerusalem pewek mi einemtɨn, te hɨr nanu werek, yi au yau weinɨm pewek auri. Au, hi hanhan yi eiwetɨr meiyam eiyɨntar in ek yi yetenen pewek mei yapɨrwe, hɨr au pewek mɨr kike keremem. Maain, hɨr nantenen menmen yapɨrwe, te yi au menmen kike, maain hɨr nanɨswi pewek meiyam nankepi nanriuwerem. Mar im yi yapɨrwe eiyu werek werek eiyɨran. 15  * Eks 16:18Hɨm em God kewet Moses em kewisɨm mau tɨwei matɨp mar ik: Mɨt kerek nen neit menmen mana yapɨrwe, ap mei mau au. Hɨr naam nenepim. Mɨt kerek nen neit menmen mana kike, hɨr nɨnpɨ maan au, hɨr naam ere werek.” Te yi eikaap mɨt han kerek hɨr pewek auri, te hɨr nanu werek.
Wok mɨt hɨr nanɨnen wit Korin nankepi
16 Hi hatɨp God hɨrak yaaik. Hɨrak kɨkɨak han ke Taitas hɨrak hanhan pɨke kakɨkaap yi mɨt kar ke hawɨr hanhan waukepi. 17 Hawɨr witɨwekhi hɨrak kaknen kakri, te hɨrak kewenhi. Te hawɨr ap wari han kɨrak au. Hɨrekes kises han kɨrak hɨrak hanhan kaknen kakri. 18 Haiu mamriuwet kaiu yinak kaknen kaktike Taitas. Mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nerer wit wit menep in, hɨr newenɨpi niuk mɨrak nentar hɨrak yaaik katɨp mɨt hɨm me God. 19 Hɨr newenɨpi niuk mɨrak kerekek au. Hɨr nehimɨtanek hɨrak kakno kaktikewai mamriyan haiu mamrɨak menmen im mamɨt pewek kerek mɨt miyapɨr newisɨm men niutɨp nanwet mɨt enun netenen menmen au, nanwetɨrem. Haiu mamrɨak menmen im te mɨt hɨr nanwenɨpi niuk me God mamriuwerem, hɨr nanɨrtei haiu hanhan mamkaap mɨt nanrɨakem. 20 Haiu mɨnapen mamkɨak han ke mɨt miyapɨr, te hɨr nantɨp enum nantɨp haiu ap mamwet mɨt enun pewek auri pewek im yapɨrwe kerek mɨt miyapɨr newisɨm men niutɨp. Te haiu nepei mari kaiu yinak ik kaktikewai mamno heriyai heriyai naanmamre menmen haiu mɨrɨakem. 21 Haiu han kitet emrɨak menmen yaaim me ninaan me Mɨtɨk Iuwe God kerekek au. Haiu hanhan mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr nanɨrtei haiu mɨrɨak menmen yaaim.
22 Te haiu mamriuwet kaiu yinak yaaik ik kaknen kaktike mɨtɨkɨt wik. Haiu nepei han kitet menmen yapɨrwe hɨrak kɨrɨakem haiu mertei hɨrak kɨrɨakem werek werek. In ek, hɨrak kertei yi yises menmen yaaim me menmen yi yɨrɨakem, te hɨrak hanhan wɨsenum kaknen kakrɨak menmen im. 23 Mɨt han nanitihi me Taitas hɨrak keimɨn, yi eiyɨtpor hɨrak wariyakɨt kai ketikewa hawɨr wɨrɨak menmen miutɨp wekepi weriuwerem. Me mɨtɨkɨt wik kerek tatkiterek tatnen yi mɨt, yi eitɨp mɨt han hɨrakɨt taiu yinakɨt yaaikɨt kerek mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God (o sios) menep in hɨr nehimɨtanɨwekɨt tatnen. Mɨtɨkɨt hɨrakɨt tɨrɨak menmen me God tɨkaap mɨt miyapɨr teriuwerem tatɨp mɨt miyapɨr niuk me Krais teriuwe menmen hɨrakɨt tɨrɨakem. 24  * 2Ko 7:13-14Te yi eiteiknor yi han etwenɨnet yi naanmamprɨwekɨt. Yi eirɨak menmen im te mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God heriyai heriyai nanɨrtei yi yaain yar ke nɨpaa hi hetporem me yi mɨt miyapɨr en.

*8:1 Ro 15:26

*8:4 2Ko 9:1-2

*8:7 1Ko 1:5, 16:1-2

*8:9 Mt 8:20; Fl 2:6-7

*8:12 Mk 12:43

*8:13-14 2Ko 9:12

*8:15 Eks 16:18

*8:24 2Ko 7:13-14