9
Hɨm me pewek mamno mamkaap mɨt miyapɨr neit provins Judia
* 2Ko 8:1-7Yi nepei yertei me pewek haiu mamtɨwem mamsiuwerem mano mamkaap mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God neit provins Judia. Te hi ap hewisi tɨwei nokik hetpiyem au. Kike kerekek. Hi hertei yi hanhan yaikaap mɨt miyapɨr ein, te hi hewenɨpi niuk mi hatɨp mɨt miyapɨr ne God neit provins Masedonia hetpor har ik: “Naiu yinan neit provins Akaia, tito nɨpaa ein hɨr nepei nankaap mɨt miyapɨr neit Judia.” Hɨr nertei yi nepei yaikaap mɨt miyapɨr en, te menmen im yi yɨrɨakem hɨram mekekkyr han kɨr te hɨr nanrɨakem. Hi hɨnapen hɨm yaaim hi nepei hatɨp mɨt ne yi mɨt em hɨram mɨre hɨm weinɨm au. Te hi heriuwet kaiu yinak Taitas ketike mɨtɨkɨt wik it tatinɨn tatnen yi mɨt tatkepi yi yaiwis pewek mamno niutɨp werek werek. Haiu han kitet yi eiwis pewek werek werek te hi han kitet maain hi etike mɨt han ne provins Masedonia haiu mamnen mamri, yi ap yewis pewek werek werek au, yi yɨnk enuk. Hi yɨnk enuk hentar hi hetpor yi nepei yaiwis pewek mamno niutɨp. Hi yɨnk enuk, te yi yɨnk enuk. Hi han kitet menmen im te hi hitehi taiu yinakɨt it hɨrakɨt tatinɨn tatnen tatkepi yi eiwis pewek mamno niutɨp werek werek. Maain hi anen etike mɨt ne provins Masedonia, menmen mamwaai werek werek. Mar im hɨr nanɨrtei yi nepei yises han ki yewis pewek im, te haiu ap mari han ki meriuwerem au.
* Pro 11:24; 22:9Yi han ekitet menmen im. Yi eiwet mɨt menmen kike te maain yi eiyɨt menmen kike me God. Hɨram mar ke mɨtɨk kakmɨr ni. Hɨrak kakmɨr ni kike, hɨrak kakɨt menmen kike. Hɨrak kakmɨr ni iuwe, hɨrak kakɨt menmen yapɨrwe. * Ro 12:8Yi mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp yi eiyinɨn han ekitet werek werek menmen me pewek yi eiwet mɨt em, te maain yi yairɨakem. Yi ap eirɨak menmen me pewek eiwisɨm eiyɨntar mɨt han nari han ki yi yɨnk enuk au emɨt! Yi eirɨak menmen im te maain yi han tewenɨn pewek mi epei yewetɨrem. Menmen im au emɨt! God hanhan yi eiwis pewek emno niutɨp eiyɨntar yi hanhan eikaap mɨt eiriuwerem. God nepei Iuwe te hɨrak kakweti menmen yaaim heriyai heriyai maminɨn menmen yi yetɨwem. Hekrit hekrit hɨrak naanmɨri menmen te yi yetɨnen menmen naanempre hɨras eiriuwerem, meiyam mamu te yi eikaap mɨt miyapɨr han eiriuwerem. * Sam 112:9Hɨm me God mɨt newisɨm mekre tɨwei Sam hɨram matɨp mar im:
“Mɨtɨk kerek kises hɨm me God hɨrak kɨkaap mɨt enun menmen auri.
Menmen yaaim hɨrak kerekyorem hɨr han kitetim tipmain tipmain enum eik.”
10  * Ais 55:10; Hos 10:12Hɨm im yaaim mentar God kerek kewet mɨt wit (o rais) yehes hɨr nanmɨr te hɨr nanɨt menmen meriuwerem, hɨrak kakweti menmen marim, hɨrak kaknipem yapɨrwe te yi eikaap mɨt miyapɨr han eiriuwerem yapɨrwe enum yapɨrwe. 11  * 2Ko 1:11, 4:15God kakweti menmen yapɨrwe heriyai heriyai te yi eikaap mɨt miyapɨr han ne God eiriuwerem yapɨrwe. Te maain haiu mamnen mamɨt pewek yi yewisɨm men niutɨp, haiu meiyɨm mamno mamwet mɨt han em, hɨr nanwenɨpi niuk me God me menmen yi yerekyorem. 12  * 2Ko 8:14Menmen im yaaim yi eirɨakem hɨram mamkaap mɨt miyapɨr ne God kerek ap netenen menmen au hɨram mamkepi keremem au. Hɨram mamnipi hɨr han yaaik nanwenɨpi niuk me God nanriuwerem. 13 Menmen im yaaim yi yairɨak ni yinan em hɨram mamteiknor yi yises hɨm me God werek werek yi yewepyapɨr hɨm me Krais. Hɨr nanɨr pewek yi yaitɨwem mamtike mɨt han en, hɨr nanwenɨpi niuk me God nanriuwerem. 14 Te maain hɨr hanhan nanri hɨr nantike God hɨrak kakɨkepi naanmamri kakɨntar hɨrak kerekyi han te yi yɨrɨak menmen im yekepi yeriuwerem. 15 Haiu emtɨp God hɨrak yaaik kentar menmen yaaim hɨrak kewetaiyem. Menmen im haiu ap te mamtɨp hɨram yaaim markeik? Au, hɨrak yaaik wetpen enuk kepeit kentar presen ik hɨrak Jisas Krais God Nɨkan kɨrak kerekek hɨrak kewetaiyek.

*9:1 2Ko 8:1-7

*9:6 Pro 11:24; 22:9

*9:7 Ro 12:8

*9:9 Sam 112:9

*9:10 Ais 55:10; Hos 10:12

*9:11 2Ko 1:11, 4:15

*9:12 2Ko 8:14