11
Hɨm me mɨtɨkɨt wiketeret ten tɨ tewepyapɨr hɨm me God
* Esi 40:3; Sek 2:1-2Hɨrak ketpo epei au, hɨr neweto henmik netpo nar ik: “Ti eno enɨn mak ke wɨnak iuwe ke God keit tɨ ketike kɨnaan mɨt newepwar menmen newet God menmen menterim. Epei au, ti ewenhis mɨt miyapɨr kerek newenɨpi niuk me God neitai. * Lu 21:24; Rev 12:6, 13:5Te ti ap enɨn mak ke nɨwa hɨram meit witeik meweikɨn wɨnak iuwe ke God au ekɨt! Ti ap enɨn mak ke nɨwa im mentar God kakwis mɨt ap ne weiwɨk me Isrel hɨr nanɨnen wit Jerusalem me 42 wenke hɨr naanmamre mɨt nanu en, hɨr nanɨwaank menmen meitai. Hi God awet mɨtɨkɨt wik tai menmen mai iuwe te hɨrakɨt tatno tatwepyapɨr hɨm mai. Hɨrakɨt tatmɨr laplap mɨre bek rais tatɨteikɨn mɨt hɨrakɨt yɨnk enuk teriuwe menmen enum mɨr te hɨrakɨt tatu tatwepyapɨr hɨm mai me tito wikak wenke hispɨnak kiutɨp (o 42 wenke).
* Sek 4:3, 11-14Mɨtɨkɨt wik it hɨrakɨt tɨre nu Oliv wik tetike lam wik kerek nɨpaa mɨtɨk profet Sekaraia ketpim, terp tɨ tɨrɨak menmen te Mɨtɨk Iuwe God kerek kinɨn naanmɨpre mɨt nau tɨ hɨrak kɨret. * 2Sml 22:9; 2Kin 1:10; Sam 97:3; Jer 5:14Mɨt han hɨr hanhan nanɨksɨp, si mamɨke hɨm kɨrakɨt si tatɨn mɨt enun in. Neimɨn hɨr nanɨksɨp hɨr nani nanriuwe si enum im. * 1Kin 17:1; Eks 7:17-20; 1Sml 4:8Hi awisɨkɨt hɨram yaaim me hɨrakɨt tatnip nepni te hawɨ ap kaknen me wɨ hɨrakɨt terp tɨ tewepyapɨr hɨm mɨrakɨt. Hɨrakɨt iuwe te hɨrakɨt tertei teweikɨnhis tɨpar hɨram mɨre hemkre, o tatɨwaank mɨt miyapɨr ne tɨ hɨr nanɨnap nanriuwe menmen enum. Wɨ hɨrakɨt hanhan tatrɨakem, hɨrakɨt tatrɨakem.
* Dan 7:21; Rev 12:17, 13:1, 7, 17:8Maain mɨtɨkɨt wiketeret hɨrakɨt tatɨtɨp hɨm mɨrakɨt tatwepyapɨrem epei au, tɨpir enuk keweikɨn kɨre miyak hɨrak kakniu kakoke hei enuk kesikekre, hɨrak kakniu kaknen kaktikeret tatnepakɨt kakinɨnet kakɨksɨp tati. * Lu 13:34Hɨrak kakinɨnet kakɨksɨp tati, herwe yɨnk mɨrakɨt mamwaai yayiwe ke wit Jerusalem. Haiu matɨp tok piksa haiu menewem wit Sodom o Isip mentar wit im mɨt newi hɨr mɨt enun nepan ne God. Hɨrak wit kerek Mɨtɨk Iuwe kɨr mɨt newenkekik kau nu tentarakɨt. Mɨt miyapɨr han natɨp hɨm ham hɨm ham nerer wit wit kerek mɨt nau tɨ, hɨr nanɨr herwe yɨnk mɨrakɨt me wɨ wikak metike wɨ ham pɨnam kike. Hɨr ap nanwis mɨt nanwisɨkɨt tatɨkre hei au nentar hɨr han enuk neriuweret hɨr hanhan nanrekyɨwekɨt enum. 10 Mɨt miyapɨr yapɨrwe nau tɨ hɨr han yaaik nanɨntar hɨrakɨt tati. Hɨr han yaaik te hɨr nanrɨre nanwetan menmen nanɨntar mɨtɨkɨt profet wiketeret hɨrakɨt tewaank mɨt miyapɨr nau tɨ terekyor enum hɨrakɨt taa.
11  * Esi 37:5, 10Hɨrakɨt tatwaai me wɨ wikak metike wɨ ham pɨnam kike, God kaksiuwe nap mamnen mamu mamɨkreret te hɨrakɨt pɨke tatɨkrit tatɨrp. Hɨrakɨt pɨke tatɨkrit tatɨrp, mɨt miyapɨr kerek nanɨret hɨr nanɨpɨrpɨr wɨsenum. 12  * 2Kin 2:11Hɨr nanɨpɨrpɨr wɨsenum hɨr nanɨmtau hɨm me mɨtɨk keit wit ke God hɨrak kaktɨp kakɨr ik: “Yi wiketeret yi einiu einen in.” Hɨrak kakɨtpɨwekɨt mɨt enun nepan nɨrakɨt nanɨret tatniu tatɨkre napɨ tatno wit ke God. 13  * Rev 8:5, 16:18Hɨrakɨt tatno wit ke God, waswas tɨ kaktanɨk wɨsenuk, pɨnak kiutɨp ke wit kiutɨp hɨr nenke pɨnam mar hiswiyen (10), hɨrak kakwep te mɨt miyapɨr nanɨr ke 7,000 nani nanɨt ein. Mɨt han wen nanu wit Jerusalem hɨr nanɨpɨrpɨr wɨsenum nanwenɨpi niuk me God kerek kau wit kɨrak iuwe.
14  * Rev 9:12Menmen im mamnen te menmen enum namba 2 hɨram mamɨsi. Yi eiyɨmtau. Maain kike menmen enum namba 3 mamnen.”
Ensel hak (namba 7) hɨrak ketenwo taur kɨrak
15  * Eks 15:18; Sam 10:16; Dan 2:44; Oba 21Hɨrak ketpo menmen im epei au, hi hemtau ensel hak (namba 7) ketenwo taur kɨrak. Hɨrak ketenwo taur kɨrak, hi hemtau hɨm me ensel neit wit ke God hɨr nɨnap natɨp: “Mɨt miyapɨr nerer wit wit nau tɨ, in ek Mɨtɨk Iuwe kaiu ketike Mɨtɨk Krais kerek hɨrak kehimɨtanek ken kɨkaap mɨt ne tɨ hɨrakɨt tatinɨn naanmamre mɨt miyapɨr yapɨrwe. Hɨrak kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik naanmamri.” 16  * Rev 4:4, 10Hɨr natɨp epei au, mɨt iuwe nar 24 kerek nau yeno me mɨt iuwe menep ninaan me God, hɨr newen ninɨp nɨwaai newis maat ken tɨ newenɨpiyek. 17  * Rev 1:4, 8, 15:3Hɨr newenɨpiyek natɨp nar ik:
“Haiu matɨp haiu han yaaik merwit. Ti God kaiu mɨtɨk iuwe. Nɨpaa ti hepu ere in ti hepu. Haiu han yaaik mentar ti epei heit menmen mit iuwe naanmɨpre mɨt miyapɨr heriuwerem.
18  * Sam 2:1, 46:6, 115:13; Ro 2:5; Rev 10:7, 19:5, 20:11-13Mɨt nerer wit wit hɨr epei han enuk nerwit nentar in ek ti han enuk heriuwi (o herweri). Wɨ epei man te ti skelim mɨt miyapɨr kerek nɨpaa naa. Wɨ in ti ewet mɨt kerek nɨrɨak menmen mit netike mɨt profet netike mɨt miyapɨr kerek newenɨpi niuk mit nises hɨm mit, ti ewetɨr menmen. Hɨr mɨt niuk iuwe, hɨr au weinɨn, ti ewetɨr menmen mit yaaim. Wɨ epei man te ti ehɨwaank mɨt miyapɨr kerek newaank mɨt miyapɨr nau tɨ.”
19  * Rev 8:5, 15:5, 16:21; Hi 9:4Hɨr natɨp epei au, hi hɨr wɨnak iuwe ke God keit wit kɨrak kewep kɨhi kerp keit te hi hɨr bokis kontrak kehimɨtan hɨm God nɨpaa kewet mɨt ne Isrel em, hɨrak keit nɨmɨn kɨwaai yaain. Hi hɨr bokis keit nɨmɨn kɨwaai yaain, hi hɨr nepni mewenɨn hemtewem hɨram mewenɨn, hi hɨr tɨ kɨtanɨk, hawɨ yuwerep mɨre ais man tɨ.

*11:1 Esi 40:3; Sek 2:1-2

*11:2 Lu 21:24; Rev 12:6, 13:5

*11:4 Sek 4:3, 11-14

*11:5 2Sml 22:9; 2Kin 1:10; Sam 97:3; Jer 5:14

*11:6 1Kin 17:1; Eks 7:17-20; 1Sml 4:8

*11:7 Dan 7:21; Rev 12:17, 13:1, 7, 17:8

*11:8 Lu 13:34

*11:11 Esi 37:5, 10

*11:12 2Kin 2:11

*11:13 Rev 8:5, 16:18

*11:14 Rev 9:12

*11:15 Eks 15:18; Sam 10:16; Dan 2:44; Oba 21

*11:16 Rev 4:4, 10

*11:17 Rev 1:4, 8, 15:3

*11:18 Sam 2:1, 46:6, 115:13; Ro 2:5; Rev 10:7, 19:5, 20:11-13

*11:19 Rev 8:5, 15:5, 16:21; Hi 9:4