10
Ensel kewet Jon tɨwei hɨrak ketɨwek kaak
Menmen im epei man, hi hɨr ensel hak wɨsenuk keke wit ke God kan. Napɨ mɨwapɨnek mar ke klos mɨt neriuwetem mɨwapɨn yɨnk kɨr, manpen (o yenmik) kewep hɨm kau paan kɨrak kau niu, nɨnaan mɨrak mɨr mɨre wepni, hɨt mɨrak merhɨhe mar ke si. Hɨrak ketenen buk hak kike kekre his mɨrak hɨrak kewep (o keyi) kɨwaai. Hɨrak kewis hɨt yaaim mentar wan, hɨt henkik merp tɨ, hɨrak in ek kɨnap kenɨne hɨm iuwe, hɨm kewen ken yanɨmɨn. Hɨrak kenɨne hɨm iuwe te nepni mewenɨn mar ke hispɨnak wik (7) matɨp hɨm. * Dan 8:26, 12:4, 9Hɨram matɨp epei au, hi hare ewis menmen im mamu tɨwei, te hi hemtau hɨm me mitɨk hak meke wit ke God man hɨrak ketpo kar ik: “Hɨm me nepni mewenɨn hɨram metpim ti ap ewisɨm mau tɨwei kit emɨt! Ti hɨsawɨnem ap ewepyapɨrem emɨt!”
* Diu 32:40; Dan 12:7Hɨrak katɨp epei au, hi hɨr ensel kerek nɨpaa kerp kentar wan metike tɨ, hɨrak kɨkɨam his yaaim mɨrak men niu. * Nia 9:6; Sam 146:6Hɨrak kɨkɨam his yaaim mɨrak men niu, hɨrak katɨp kar ik: “Hi hatɨp werek hekrehɨr ke God kerek nɨpaa kɨrɨak nepni, tɨ ketike wan, menmen yapɨrwe mewim, hɨrak kerek kaku tipmain tipmain enum eik. Hi hatɨp haiu ap mamerɨr wɨ meiyam mamnen au. * Dan 9:6, 10; Emo 3:7Maain yi yayɨmtau ensel hak kar ke hispɨnak wik (7) hɨrak kaktenwo taur kɨrak, menmen God kɨrɨakem kɨsawɨnem hɨram epei au mesi. Nɨpaa God katɨp mɨt nɨrak profet menmen im hɨr newisɨm mau tɨwei. Te hɨram mamnen mar ke nɨpaa hɨrak ketpor.”
Mɨtɨk ensel ik katɨp epei au, mɨtɨk keit wit ke God nɨpaa ketpo menmen, hɨrak pɨke ketpo hɨm ketpo kar ik: “Ti eno ehɨt buk kewep (o keyi) kɨwaai his yaaim me mɨtɨk ensel kerek kerp wan metike tɨ.” * Esi 2:8, 3:1-3Hɨrak katɨp epei au, hi hen hɨr mɨtɨk ensel hi hetpɨwek har ik: “Ti eweto buk kewep (o keyi) kɨwaai his mit.” Hɨrak kewenhi ketpo kar ik: “Ti etɨwek ehɨk. Ti ehɨk hɨrak yaaik katɨn hɨm, te maain mekre tu kit hɨrak enuk hɨm sisi.” 10 Hɨrak ketpo epei au, hi heit buk ik ke his me mɨtɨk ensel hi haak. Hi haak hɨrak yaaik katɨn hɨm kɨre hɨnaan, te maain hi haak henektɨn, hɨrak kekre tu kai enuk hɨm sisi kentar hɨm enum mekrerek maain mamnen mamnep mɨt. 11 Hi haak henektɨn, mɨtɨk ketpo kar ik: “Buk ik ti nepei haak hɨrak kakɨkepit te ti pɨke atɨp awepyapɨr hɨm me God me menmen yapɨrwe mamnen mɨt miyapɨr kerek natɨp hɨm ham hɨm ham nerer wit wit, yɨnk kɨr hak hak, hɨr netike mɨt iuwe nɨr naanmɨpror.”

*10:4 Dan 8:26, 12:4, 9

*10:5 Diu 32:40; Dan 12:7

*10:6 Nia 9:6; Sam 146:6

*10:7 Dan 9:6, 10; Emo 3:7

*10:9 Esi 2:8, 3:1-3