12
Hɨm me mɨte wetike kɨrin enuk
Menmen im epei man, hi hɨr menmen wɨsenum meit nepni. Hi hɨr menmen mɨre mɨte. Hɨre weriuwet klos mɨrius mɨre wepni mau yɨnk kɨre. Wenke kau kɨnɨk hɨt mɨre, hɨre wewis hɨr mar hiswiyen wik (12) mɨre hat kerek mɨt iuwe hɨr nemun, hɨre wemun mau paan kɨre. * Mai 4:10Hɨre wepɨtu tu hɨmɨr ketnɨnɨwe weteiknen wawine nɨkan te hɨre wenepɨp. * Dan 7:7Hi hɨr menmen im epei au, hi hɨr menmen ham wɨsenum meit nepni mɨre kɨrin. Hɨrak yɨnk kɨrak kɨre ninɨk, hɨrak paan kɨrak kar hispɨnak wik (7), kom mar hiswiyen (10) mewim. Hɨrak kewis hat me mɨt iuwe mar hispɨnak wik (7) mau paan mɨrak im. * Dan 8:10Hɨrak kɨwaai ponik kɨrak keiyɨk kari hɨr ham miutɨp me pɨnam wikak mau nepni. Hɨram lain mɨram mar wik mepu nepni, miutɨp au hɨrak keriyaam keiyɨm ken tɨ. Hɨrak kerp menep ninaan me mɨte wepɨtu kemerɨwe hɨre wawine nɨkan. Hɨrak kemerɨwe wawine nɨkan te hɨrak kakɨkɨp kakɨk. * Ais 7:14; 66:7; Sam 2:9; Rev 19:15Maain hɨre sip newenep hɨre wine nɨkan hɨrak kakinɨn naanmamre mɨt miyapɨr yapɨrwe nerer wit wit naanmamror werek werek wɨsenum. Hɨre wine nɨkan epei au, kɨrin kakɨkɨp kakɨk au. Hɨr mɨt ensel ne God netɨwekhis neiyɨk nen yeno kerek God kewim. * Rev 11:2-3Mɨte ip au wɨrɨr wen yaank weinɨk ap mɨt newik au, wit kerek God nɨpaa epei kenipek his yaaim te hɨre wawu werek wawɨt en. Hɨr mɨt ensel nɨrak naanmamrewe me tito wikak metike wenke hispɨnak kiutɨp (o 42 wenke).
* Ju 9Hi hɨr menmen im epei au, mɨt ensel neit wit ke God hɨr nenepan. Maikel ketike mɨt ensel nises hɨm mɨrak hɨr netike kɨrin ketike mɨt ensel enun nɨrak hɨr yapɨrwe nenepan. Hɨr yapɨrwe nenepan te kɨrin ketike ensel enun nɨrak ap ninɨni au. Maikel ketike ensel nɨrak ninɨni te hɨr ap newisi nanu nanɨt wit ke God me wɨ meiyam au. * Lu 10:18, 22:31; Jen 3:1, 14; Rev 20:2Hɨr nepɨr kɨrin ketike ensel nɨrak nɨnaaiwɨr wit ke God. Kɨrin, hɨrak manpen (o yenmik) ke nɨpaa enum eik kepu, mɨt nenewek Seten, hɨrak kepno menep ninaan me God kesiuwe hɨm katɨp God haiu mɨt enun. Hɨrak mɨtɨk enuk kewises mɨt miyapɨr nerer wit wit nau tɨ. Hɨr ensel yaain ne God nepɨrek ketike mɨt ensel nɨrak enun, hɨr newɨrek ketikeri nen tɨ.
10 * Jop 1:11; Sek 3:1Hɨr newɨrek ketikeri nen tɨ, hi hemtau hɨm ke mɨtɨk keit wit ke God. Hɨrak katɨp kar ik: “In ek God kaiu hɨrak ketaihis hɨrak kinɨn menmen yapɨrwe keriuwe menmen mɨrak iuwe. Mɨtɨk kerek hɨrak kehimɨtanek kan tɨ kɨkaap mɨt hɨrak keit menmen iuwe me God, hɨrak Mɨtɨk Iuwe. Hɨrak Mɨtɨk Iuwe kentar mɨt ensel epei nepɨr mɨtɨk enuk kerek wɨtaan wanewik hɨrak kepnen menep ninaan me God kesiuwe hɨm katɨp God mɨt naiu yinan nau tɨ kerek nises hɨm mɨrak hɨr enun. 11 Naiu yinan hɨr epei ninɨnek neriuwe hemkre me Krais hɨrak kɨre Sipsip kerek nɨpaa hemkre mewen men tɨ. Hɨm God kerek hɨr netpim newepyapɨrem hɨram mekepi te hɨr ninɨnek. Hɨr ap nɨnaain nani te hɨr hanhan nanu tɨ au. Hɨr newis mɨt enun nanɨp naa nentar hɨr nises God hɨm mɨrak. 12 * Ais 44:23, 49:13Te yi mɨt yeit wit ke God yetike menmen yapɨrwe yi han yaaik eiyu. Te yi mɨt miyapɨr yetike menmen yapɨrwe me tɨ yi naanmamre hɨras. Seten epei kakɨkiuwe kaknen tɨ han enuk wɨsenuk kakriwaank kakɨntar hɨrak kertei wɨ epei man menep te God kakɨwaankek kakwɨrek kakɨkre si.”
13 Kɨrin kertei hɨr nepɨrek, hɨrak ken tɨ, hɨrak kekrit koyei mɨte kerek nɨpaa wine nɨkan hɨrak. 14 * Dan 7:25, 12:7Hɨrak koyei mɨte ip te kaaup au. Hɨr mɨt ensel newetɨwe yapɨr mei me hore hɨm te hɨre weiyɨm weniuwe wen yaank weinɨk mɨt ap newi au, hɨre waunaaiwɨr kɨrin enuk ek hɨre wen wawu wawɨt yanɨmɨn. Hɨre wawu wawɨt en tito wikak metike hawɨ hɨtan kiutɨp (o 42 wenke), hɨr naanmamprewe me menmen. 15 Hɨre wɨrɨr weniuwe wen, kɨrin kewep hɨm kɨrak, tɨpar wɨsenum mɨre mani mekiuwerek men. Tɨpar mekiuwerek men mises mɨte ip e, te sɨr mɨram mamnanep meiyɨp mamno hɨre wawi. 16 Sɨr mɨram mamnanep meiyɨp mamno, tɨ hɨrak kekepiye kewep te tɨpar mekiuwerek men nɨmɨn kerek nɨpaa kɨrin kenikɨnem meke hɨm kɨrak mɨnanep meiyɨp men. 17 * Rev 11:7, 14:12Tɨ kekepiye kewep te tɨpar men nɨmɨn kerek nɨpaa kɨrin kenikɨnem, hɨrak kɨrin han enuk wɨsenuk keriuwe mɨte ip, te hɨrak kɨnaiwɨrep kɨrɨr ken kaknep nɨkerek han hɨre nɨpaa winen. Nɨkerek in hɨr mɨt miyapɨr kerek nises hɨm me God hɨr natɨp newepyapɨr hɨr nises hɨm me Jisas. 18 Kɨrin ken kerp tenhaan ke wan.

*12:2 Mai 4:10

*12:3 Dan 7:7

*12:4 Dan 8:10

*12:5 Ais 7:14; 66:7; Sam 2:9; Rev 19:15

*12:6 Rev 11:2-3

*12:7 Ju 9

*12:9 Lu 10:18, 22:31; Jen 3:1, 14; Rev 20:2

*12:10 Jop 1:11; Sek 3:1

*12:12 Ais 44:23, 49:13

*12:14 Dan 7:25, 12:7

*12:17 Rev 11:7, 14:12