23
Pol katɨp hɨm mɨrak men mɨt ne kaunsil
* Ap 24:16Pol kerp kɨrapɨt mɨt ne kaunsil ketpor kar ik: “Nai yinan. Hi hertei hekre han kai menmen me God hi hɨrɨakem hi hisesim nɨpaa ere in hɨram yaaim.” * Jo 18:22-23Hɨrak katɨp epei au, mɨtɨk iuwe pris kinɨn nanmɨpre pris han niuk mɨrak Ananaias katɨp mɨt nerp menep Pol nɨwaai his nesiuwek hɨm nentar hɨrak katɨp enum. * Mt 23:27Pol ketpɨwek kar ik: “Maain God kakitep ti hɨre nu mɨt newis pen kolta mewik te hɨram nepei mesine meit nɨmɨn. Ti hau en skelim hi heriuwe hɨm lo me Moses, te ti au heweikɨn sip hewet hɨm me Moses ti hetɨp mɨt naniyep.”
Mɨt kerek nerp menep Pol netpɨwek nar ik: “Ti atɨp enum me mɨtɨk pris iuwe ke God.”
* Eks 22:28Pol katɨp kar ik: “Hi hertei hɨrak mɨtɨk iuwe pris te hi ap hetpɨwek har ek au. Hɨm me God matɨp mar im: “Yi mɨt ap eitɨp enum me mɨt hɨr ninɨn naanmɨpri.”
* Ap 4:2, 24:15, 21, 26:5Pol epei kertei mɨt han ne kaunsil hɨr nises hɨm me mɨt Sadyusi, mɨt han au hɨr nises hɨm me Farisi. Hɨrak kertei menmen im te hɨrak katɨp kar ik: “Nai yinan. Hi mɨtɨk ke Farisi, hi nɨkan ke mɨtɨk ke Farisi. Petepin mɨt neriya hi herp ninaan me kaunsil hentar hi han kitet mɨt epei naa maain nanɨkrit nanu nanɨt.”
Hɨrak katɨp epei au, mɨt ne Farisi netike mɨt ne Sadysi nenehan nenterim te hɨr newep nau nɨmɨn pɨnan hasini pɨnan hasini. * Mt 22:23(Mɨt ne Sadyusi han kitet mɨt naa hɨr nɨwaai hei, maain pɨke nanɨkrit nanu au, herwe o ensel hɨram mepu au nemipɨn. Mɨt ne Farisi han kitet mɨt nanɨkrit, ensel netike herwe hɨr nepu. Nemipɨn au.) * Ap 25:25Hɨr mɨt wen natɨpan nenehan ere wɨsenum, mɨt ne Farisi han kerek newepyapɨr hɨm me Moses hɨr nerp natɨp nesiuwe hɨm nar ik: “Haiu han kitet mɨtɨk ik hɨrak yaaik. Haiu han kitet herwe o ensel epei kan ketpɨwek menmen.”
10 Hɨr nenehan ere wɨsenum te mɨtɨk iuwe ofisa ke ami han kitet hɨr nanri Pol kaktɨn yinak yinak te hɨrak keriuwet mɨt nɨrak newep mɨt nen netɨwekhis neiyɨk nanɨno wɨnak ke gavman kɨrak.
11  * Ap 18:9, 19:21, 27:24, 28:16, 23Wɨtaan, Mɨtɨk Iuwe Krais kan kerp menep Pol ketpɨwek kar ik: “Ti han tokik ehu. Ti epei hewepyapɨr hɨm mai heit Jerusalem, te ti eno wit Rom erɨakem empar kerekek.”
Mɨt nimenɨpɨn natɨpan nanɨnep Pol
12-13 Wanewik, mɨt han ne weiwɨk me Isrel nererik nimeyipɨran natɨpan nanɨnep Pol. Mɨt in nererik nɨrɨak menmen im hɨr ninɨn 40 mɨt. Hɨr mɨt nesiyehan menmen o tɨpar ere hɨr nanɨnep Pol neiyɨk nanwen han te hɨr nanɨm. 14 Epei au, hɨr nen nɨr pris iuwe netike mɨt iuwe ne kaunsil netpor nar ik: “Haiu epei mesinehan menmen o tɨpar ap mamɨm ere haiu mamnep Pol. 15  * Ap 25:3Te yi eitike mɨt ne kaunsil eiriuwet mɨtɨk kaktɨp mɨtɨk iuwe ofisa ke ami ke Rom kakɨthis Pol keiyɨk kaknen in. Yi eimitɨwekpɨn yi eiyɨtpɨwek yi hanhan yayɨmtau hɨm meiyam me Pol. Au, haiu epei memeriyɨwek mamkɨp hɨrak wen kaknen in.”
16 Pol nɨkan suware kɨrak epei kemtau menmen me mɨt hɨr nimenɨpɨn nanɨnep Pol te hɨrak ken wɨnak ke mɨtɨk iuwe ofisa ke ami katɨp Pol em. 17 Hɨrak ketpɨwek epei au, Pol kenɨne mɨtɨk iuwe kinɨn naanmɨpre 100 mɨt soldia ne ami, hɨrak ketpɨwek kar ik: “Ehɨt pipɨak ik eiyɨk eno mɨtɨk iuwe ofisa kit. Hɨrak kakɨtpɨwek menmen.” 18 Hɨrak katɨp epei au, mɨtɨk keiyɨk ken mɨtɨk iuwe kɨrak ketpɨwek kar ik: “Mɨtɨk kekre wɨnak enuk Pol kenɨnau kitauhi hi heit pipɨak ik e eiyɨk enen ekrit ekɨntar hɨrak kakɨtput menmen.”
19 Hɨrak ketɨwekhis keiyɨk ken haau weinɨm, hɨrakɨt tekiyakɨt tau, hɨrak kitɨwekhi kar ik: “Ti are etpo mekam?” 20 Hɨrak pipɨak ketpɨwek kewenɨwekhi kar ik: “Mɨt iuwe ne kaunsil natɨp hɨrak werek te hɨr nanituthi teipmen ti ehɨthis Pol eiyɨk eno wɨnak ke kaunsil, hɨr nemipɨn natɨp hɨr hanhan nemtau hɨm meiyam me Pol. 21 Ti ap emtau hɨm mɨr entar mɨt ninɨn 40 mɨt nesiyehan menmen o tɨpar ap nanɨm ere hɨr nankɨp kaki. Hɨr nemerɨr ere ti etpor te ti eiyɨk enen.” 22 Hɨrak ketpɨwek epei au, mɨtɨk iuwe ofisa ke ami ketpɨwek kar ik: “Ti ap etɨp mɨtɨk hak ti epei han hetpo menmen im.” Hɨrak ketpɨwek epei au, hɨrak keriuwetek ken.
Mɨtɨk iuwe ofisa keriuwet Pol ken mɨtɨk iuwe gavman Filiks
23 Hɨrak keriuwetek ken, hɨrak kenɨne mɨtɨkɨt wik hɨrakɨt kepten tinɨn naanmɨpre 100 mɨt ne ami, hɨrak ketpɨwekɨt kar ik: “Yi eiyɨt 200 mɨt soldia neke tɨ hɨr netike 200 mɨt nemerɨr yipo hɨr netike 70 mɨt ne ami nau hos, hɨr nanɨt menmen nanɨmaniyem, hɨr nanɨno nanɨthis Pol neiyɨk nanɨno. Me wɨtaan hɨr nanɨthis pol kaktike menmen neiyɨm nanɨno wit Sisaria. 24 Yi eiri hos keiyak te Pol kakwik, yi naanmamprɨwek eiyɨk (o eirik) eino ere eipiun mɨtɨk iuwe gavman Filiks.” 25 Hɨrak ketpɨwekɨt epei au, hɨrak ken kewis tɨwei mar im:
26 “Hi Klodias Lisias hi hewis tɨwei ik ken ti Filiks ti mɨtɨk iuwe ke gavman hinɨn naanmɨmpre mɨt. Ti yaaik. 27  * Ap 21:30-33, 22:25-27Mɨt ne weiwɨk me Isrel neiyewo mɨtɨk ik nare nankɨp. Hi hemtau hɨrak kɨre mɨtɨk ke Rom te hi hetike mɨt ne ami nai men mekepik meriyaak meiyɨk men. 28  * Ap 22:30Hi hanhan hertei werek nenmak te hɨr nesiuwe hɨm te hi heiyɨk hen wɨnak ke kaunsil kɨr. 29  * Ap 18:14-15Hi han wɨnak ke kaunsil kɨr, hi hemtau hɨrak ap kɨrɨak menmen mei te hɨr nankɨp kaki o nanwisɨk kekre wɨnak enuk. Menmen hɨr nesiuwek hɨm nesiuwerem hɨram menmen me hɨm lo me Moses hɨr nisesim. 30  * Ap 24:5-8Mɨtɨk hak kan ketpo mɨt han ne weiwɨk me Isrel nimenɨpɨn natɨpan te hi han kitet hi esiuwerek aknen ekrit. Hi epei hatɨp mɨt kerek nesiuwek hɨm menmen hɨr nanɨno nanɨrp ninaan mit nanriuwe hɨm.”
31 Hɨrak kewis tɨwei epei au, mɨt ne ami nises hɨm mɨrak. Hɨr neithis Pol neiyɨk ne wɨtaan nen ere nɨpiun wit Antipatris. 32 Wanewik, mɨt ne ami kerek neke tɨ hɨr pɨke nan wɨnak ke mɨtɨk iuwe ofisa ke ami, hɨr newis mɨt nau hos neithis Pol neiyɨk nanɨno Sisaria. 33 Hɨr neiyɨk nen Sisaria newet mɨtɨk iuwe ke gavman tɨwei, hɨr neithis Pol ken his mɨrak. 34 Mɨtɨk iuwe ke gavman kekine tɨwei kitehi Pol kar ik: “Ti ke provins ke nein?” Pol ketpɨwek “Hi provins kai Silisia.” Hɨrak kemtau hɨrak ke provins Silisia, hɨrak ketpɨwek kar ik: 35 “Maain mɨt nesiuwe hɨm nanɨnen, te hi emtau hɨm mit entar hi naanmɨmpre mɨt ne Silisia ere in.” Hɨrak katɨp epei au, hɨrak katɨp mɨt hɨr naanempre Pol newisɨk kekre wɨnak iuwe nɨpaa mɨtɨk iuwe Herot kewik hɨrak wɨnak enuk ke gavman.

*23:1 Ap 24:16

*23:2 Jo 18:22-23

*23:3 Mt 23:27

*23:5 Eks 22:28

*23:6 Ap 4:2, 24:15, 21, 26:5

*23:8 Mt 22:23

*23:9 Ap 25:25

*23:11 Ap 18:9, 19:21, 27:24, 28:16, 23

*23:15 Ap 25:3

*23:27 Ap 21:30-33, 22:25-27

*23:28 Ap 22:30

*23:29 Ap 18:14-15

*23:30 Ap 24:5-8