6
Yi eikaap ni yinan me menmen yapɨrwe
* Mt 18:15; Je 5:19Nai yinan yi eiyɨr mɨtɨk hak kɨrɨak menmen enum, yi mɨt kerek God Hɨmɨn Yaaik naanmɨpre han ki yi hanhan eiriuwerek eikepik pɨke ekises menmen yaaim mar ke nɨpaa hɨrak kisesim. Te yi naanempre hɨras eiwenɨn han ki me wɨ yi han kitet yi yises God werek werek, te menmen enum mamnen mamri han ki, te yi yairɨak menmen enum ye. * Ro 15:1Yi eikapan me menmen mamnen mamrekyi han ki enuk, te mar im yi eiyises hɨm me Krais nɨpaa hɨrak ketpim me yi han tewenɨnan eikapan. Hi hatɨp menmen im hentar mɨt kerek han kitet hɨr iuwe ninɨn mɨt han ap te nankepi, hɨr newises hɨras natɨp nare hɨr iuwe. Te hɨr au, hɨr mɨt weinɨn. * 1Ko 11:28; 2Ko 13:5Yi mɨt niutɨp niutɨp han ekitet menmen yi hɨras yɨrɨakem. Hɨram yaaim te yi hɨras han yaaik eiriuwerem. Yi ap han ekitet menmen mɨt han nɨrɨakem, te yi eiyinɨni o au. Menmen im emɨt! * Ro 14:12Yi ap eirɨak menmen im eiyɨntar yi yises menmen enum mɨtɨk hak kɨrɨakem, te maain yi niutɨp niutɨp God kakitihi yenmak yi yɨrɨak menmen yi yɨrɨakem, hɨrak han ekitet menmen miutɨp miutɨp. * 1Ko 9:11, 14Hɨr mɨt kerek mɨtɨk hak kan ketpor keteiknor hɨm yaaim me God, hɨr enɨnkɨwek menmen ham me menmen yaaim mɨr hɨr naanemprewek nanriuwerem.
Yi ap eimitetpɨn hɨras. Yi ap eimipɨn God me menmen au emɨt! Menmen mɨt nɨrɨakem nisesim, maain hɨr enɨt menmen yaaim o enum mamrerim me wɨ God han kakitet menmen haiu mɨt mɨrɨakem. Hɨram mar ke mɨtɨk kamɨr ni. Hɨrak kamɨr menmen yaaim, maain hɨrak kakɨt menmen yaaim. Hɨrak kamɨr menmen enum mɨre napɨk tomɨk o menmeiyam, maain hɨrak kakɨt menmen enum mar im keremem. * Jo 3:6, 6:63; Ro 8:13Mɨt han nɨrɨak menmen nises han kɨr enuk, te maain han kɨr kakɨwaank kakɨt. Menmen im hɨram mar ke mɨtɨk kamɨr napɨk tomɨk mau ni mɨrak. Mɨt kerek hɨr nɨrɨak menmen nises God Hɨmɨn Yaaik, maain hɨrak kakɨkepi nanu nanɨt nantike God tipmain tipmain enum eik. Menmen im hɨram mar ke mɨtɨk kamɨr menmen yaaim mau ni, maain hɨrak kakɨt menmen yaaim. * 2Te 3:13Menmen yaaim yi yɨrɨakem yisesim, te yi ap einapen eiyisesim eiyɨntar yi yɨrɨakem hekrit hekrit au. Maain ere wɨ God kɨmat haiu mamɨt menmen yaaim, te haiu ap mamnapen mamrɨak menmen yaaim em. 10 Tɨs, hekrit hekrit haiu mau tɨ ik e, haiu emrɨak mɨt menmen yaaim, te naiu yinan kerek nises hɨm yaaim me Krais, haiu emrekyor menmen yaaim iuwe.
Pol han yaaik keriuwe Jisas nɨpaa kaa kentar nu tentarakɨt
11 Yi eiyɨr yaan mai iuwe hi hɨrekes ewisiyem heriuwe his mai, te yi eiyɨrtei hi Pol hɨrekes hewisi tɨwei ik e. 12  * Ga 5:11; Fl 3:18Mɨt kerek hɨr hanhan mɨt han nanwenɨpi niuk mɨr natɨp hɨr yaain nises God werek werek, hɨr netpi yi eirekir yɨnk ki. Te hɨr nɨrɨakem nentar hɨr nɨnapen mɨt ne Isrel nanɨnɨp nanrekyor enum nanɨntar hɨr natɨp hɨm yaaim me Jisas Krais kerek nɨpaa kaa kentar nu tentarakɨt, te God kakɨkaap haiu mɨt kaktaihis. 13 Mɨt kerek hɨr nerekir yɨnk kɨr ap nises hɨm me Moses yapɨrwe au. Hɨr nises menmen miutɨp im keremem. Hɨr hanhan nerekir yɨnk ki nentar hɨr nanɨt niuk iuwe me mɨt ne Isrel, hɨr nanwenɨpiri nanɨnterim. 14  * 1Ko 1:31, 2:2Te hi kerekek hi han kitet hi ewenɨpi Jisas kerek nɨpaa kaa kentar nu tentarakɨt. Hi heriuwe menmen im me Krais, hi har ke mɨtɨk kaa, menmen enum me tɨ ap te mamri han kai. Hi han kitet menmen me tɨ mɨt nisesim hɨram mar ke menmen epei maa au meit, te hi ap hanhan heriuwerem meiyam taau. 15  * Ga 5:6; 2Ko 5:17Mɨt hɨr nerekir yɨnk ki o au, hɨram menmen weinɨm. Hɨram ap mamkaap mɨt te God katɨp hɨr yaain au. Hɨrak God kerekek kenip mɨt hɨr neweikɨn nɨre mɨt han yaain. Menmen im hɨram menmen iuwe. 16 Hi hanhan yi mɨt kerek yi yises hɨm hi epei hetpiyem, yi yetike mɨt nerer wit wit neit Isrel hɨr nises hɨm yaaim me Krais. Hi hanhan God hanhani kakrekyor yaaim, te hɨr nanu werek werek.
17  * 2Ko 4:10In ere maain, hi hɨnapen mɨtɨk hak kiutɨp kaktɨp God kehimɨtena hi ap aposel au, hentar mɨt neiyep yapɨrwe hentar hi hɨrɨak menmen me Mɨtɨk Iuwe Krais, te sak yapɨrwe mau yɨnk kai meteikɨn mɨt hi mɨtɨk ke Jisas Krais kerekek. 18 Nai yinan, hi hanhan kaiu Iuwe Jisas Krais han yaaik kɨrak, hɨrak kaku kaktikewi kakɨkre han ki.
Mepɨr keremem

*6:1 Mt 18:15; Je 5:19

*6:2 Ro 15:1

*6:4 1Ko 11:28; 2Ko 13:5

*6:5 Ro 14:12

*6:6 1Ko 9:11, 14

*6:8 Jo 3:6, 6:63; Ro 8:13

*6:9 2Te 3:13

*6:12 Ga 5:11; Fl 3:18

*6:14 1Ko 1:31, 2:2

*6:15 Ga 5:6; 2Ko 5:17

*6:17 2Ko 4:10