13
Pol katɨp mɨt miyapɨr ne Korin hɨr naanempre menmen hɨr nisesim
* 2Ko 12:14; Mt 18:16; 1Ti 5:19In ek hi anen ari meiyam wikak. Mɨt han ne yi mɨt hɨr hanhan nansiuwe nɨr yinan hɨm enum, yi eiyises menmen hɨm me God ketpim me menmen im. Mɨtɨkɨt wik o wikak hɨrakɨt tatwenhi me menmen im mɨt hɨr nanwepyapɨrem. Hi hanhan hatɨp yi mɨt miyapɨr nɨpaa yi yɨrɨak menmen enum yetike yi mɨt han en. Nɨpaa hi hepu hetikewi meiyam wik, hi hetpi hɨm manp me menmen. In ek hi wen hepu yanɨmɨn hi hetpi heteipim. Maain hi pɨke anen ari, hi ap ewis mɨtɨk kei kiutɨp hɨrak kau weinɨm kerek nɨpaa hɨrak kɨrɨak menmen enum ap keweikɨn sip kewetɨwem au. Hi arekyi enum entar yi hanhan hi ateikni menmen iuwe me Krais mewa. Maain hi anen, yi eiyɨrtei werek werek hi hekrehɨr ke Krais. Hi skelim yi mɨt me menmen yi yɨrɨakem. Menmen me Krais hɨram ap menmen kike te yi eiyinɨnem. Au, hɨram menmen iuwe mamriwaank me menmen enum yi yisesim. * Fl 2:7-8Nɨpaa Krais hɨrak keweikɨn kar ke haiu mɨt, te mɨt netɨwekhis newenkekik kau nu tentarakɨt hɨrak kaa. Te in ek God kewetɨwek menmen mɨrak iuwe mɨkɨak hɨrak pɨke kekrit kepu. Haiu metike Krais haiu mau niutɨp haiu ap mɨt iuwe au. Te God kakɨkepai kakriuwe menmen mɨrak iuwe, te maain haiu mamnen, haiu mamwepyapɨr menmen im iuwe nɨmɨn ke yi mɨt en me wɨ haiu skelim yi mɨt me menmen.
* 1Ko 11:28Yi han ekitet hɨras te yi eiyɨrtei werek werek yi yises hɨm yaaim me Krais mekre han ki o au. Yi han ekitet hɨras. Yi ap yertei Krais Jisas hɨrak au kekre han ki a? Yi yisesik werek werek hɨrak kau kekre han ki, o au en, taau! Hi han kitet yi yertei Krais Jisas kau kekre han kaiu. Haiu ap mɨt enun mewisesik au. Haiu mitehi God hɨrak kakɨkepi yi ap eirɨak menmen enum eiyisesim au emɨt! Haiu ap mitɨwekhi me menmen im te mɨt nanɨr menmen iuwe me God haiu mamrekyiyem mamriwaank mamriuwerem, te mɨt nanɨrtei God kehimɨtenei haiu mɨt aposel. Menmen im au, hɨr han ekitet haiu mɨt enun weinɨn, hɨram menmen weinɨm. Haiu hanhan yi eirɨak menmen yaaim eiyises keremem. * 1Ko 13:6Yi yertei haiu mɨt ap mamrɨak menmen mamremir hɨm yaaim au. Haiu emrɨak menmen keremem hɨram mamkaap hɨm yaaim. Yi yises hɨm me Krais werek werek, haiu han yaaik ap mamteikɨn mɨt menmen maiu iuwe me God mamɨwaank menmen enum mɨt nisesim. Te hɨr han kitet haiu mɨt enun weinɨn, hɨram werek. Hekrit hekrit haiu mitehi God kakɨkepi te yi eiyises hɨm mɨrak werek werek. 10  * 2Ko 2:3, 10:8God keweto menmen mɨrak iuwe hi skelim mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God neriuwerem, te hi hɨnapen hariwaank yi mɨt miyapɨr en ariuwerem au emɨt! Te yi eiyinɨn eiyises hɨm mai werek werek mau tɨwei ik me wɨ hi wen heit yanɨmɨn. Yi eiweikɨn sip eiwet menmen enum, te maain hi anen ari hi ap ariwaank ariuwe menmen mai iuwe me God au. Hi akepi yi eiyu werek eiriuwerem keriyen.
Hɨm ham kike mɨkaru
11  * Ro 15:33Naiu yinan, in ek haiu meremir hɨm metpi yi yaain. Yi eiweikɨn sip eiwet menmen enum eiyises menmen yaaim keremem. Yi eiyɨmtau hɨm hi hetpiyem mau tɨwei ik yi eiyisesim. Yi eikepan yi eiyu han kiutɨp yi eikiyan eiyu eiyɨt, te God kerek hɨrak han tewenɨnai kekepai haiu mamu werek werek, hɨrak kaku kaktikewi.
12  * Ro 16:16Yi mɨt miyapɨr ne God en, yi eiketanhis eitike ni yinan eiyɨtpor hɨr yaain.
13 Mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God in hɨr netpi yi yaain.
14 Hi hanhan Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hɨrak kakrekyi menmen yaaim, God hɨrak han tewenɨni, God Hɨmɨn Yaaik hɨrak kaktikewi kaku kakɨkre han ki.
Mepɨr keremem

*13:1 2Ko 12:14; Mt 18:16; 1Ti 5:19

*13:4 Fl 2:7-8

*13:5 1Ko 11:28

*13:8 1Ko 13:6

*13:10 2Ko 2:3, 10:8

*13:11 Ro 15:33

*13:12 Ro 16:16