11
* 1Ko 4:16Yi mɨt miyapɨr eiyises menmen hi hɨrɨakem har ke hi hises menmen Krais kɨrɨakem.
Hɨm me miyapɨr nanwapɨn menmen mamu paan kɨr nanɨt wɨnak ke God
Hi hatɨp yi yaain yentar hekrit hekrit yi han kitet menmen yapɨrwe hi hetpiyem yi yisesim. * Jen 3:16; Ef 5:23; 1Ko 3:23Te hi hanhan yi yertei menmen im. Mɨtɨk ke mɨte hɨrak naanmɨprewe, Krais hɨrak naanmɨpre mɨtɨk, God naanmɨpre Krais. Mɨt kerek nɨwapɨn menmen mau paan kɨr hɨr newepyapɨr hɨm me God o nitehi God menmen, tapɨn metɨtor paan kɨr. Miyapɨr kerek ap nemiun menmen mamu paan kɨr hɨr natɨp miyapɨr han hɨm me God o hɨr nitehi God menmen, hɨr tapɨn metɨtor mar ke mɨte hɨre nɨmk mau paan hɨr nimɨwerek. Miyapɨr nɨnapen nanmiun menmen mamwapɨn paan kɨr, hɨr mɨt enimɨwe paan kɨre nanteiknɨwe hɨre wɨrɨak menmen enum. Hekrit hekrit miyapɨr enmiun menmen mamwapɨn paan kɨr te hɨr ap tapɨn metɨtor paan. * Jen 1:26-27; Je 3:9Mɨt ap nanwapɨn menmen mau paan kɨr nanwepyapɨr hɨm me God o nitehi God menmen nentar haiu mɨt mehimɨtan God hɨrak kɨre mekak naanmɨpre menmen yapɨrwe. Te miyapɨr hɨr au. Hɨr nehimɨtanei haiu mɨt haiu niuk maiu iuwe.
* Je 2:21-23; 1Ti 2:13God ap kɨrɨak yɨnk ke mɨtɨk Adam ke yɨnk ke mɨte Iv au. God kɨrɨak yɨnk ke mɨte Iv keriuwe menmen kekre yɨnk ke mɨtɨk Adam. * Jen 2:18God ap kɨrɨak mɨtɨk Adam te kakɨkaap mɨte Iv au. God kɨrɨak mɨte Iv waukaap mɨtɨk kɨre Adam. 10 Te, hɨram yaaim te miyapɨr nanmiun menmen mamu paan kɨr. Menmen im mamteikɨn mɨt hɨr ninɨn miyapɨr naanempror me wɨ hɨr nau wɨnak ke God newenɨpi niuk me God hɨr enrɨak menmen im nanɨntar mɨt ensel kerek hɨr nɨsawɨn nɨri, hɨr han yaaik natɨp menmen im hɨram yaaim. 11 Miyapɨr nanɨmtau hɨm me mɨt nɨr te haiu mɨt miyapɨr kerek haiu ne Mɨtɨk Iuwe Krais, haiu mɨre niutɨp te haiu emkaapan mamu werek werek. 12 Haiu emkaapan mamu werek werek mamɨntar nɨpaa God kɨnɨn kɨrɨak mɨte Iv keriuwe menmen kekre yɨnk ke mɨtɨk Adam. Nɨpaa ein ere in miyerer nine nɨkerek hɨram hɨrakɨt. Menmen im meteiknai haiu mɨt miyapɨr emkaapan. Menmen yapɨrwe me tɨ metike haiu mɨt God kɨrɨakem, te hɨrak Haai ke menmen yapɨrwe.
13 Yi hɨras han kitet menmen im. Miyapɨr hɨr nitehi God menmen, hɨr ap nemiun menmen mau paan kɨr, hɨram yaaim o au enum a? Hɨram enum ye! 14 Haiu mɨt miyapɨr in mertei menmen im. Mɨtɨk paan kɨrak nokik kar ke miyapɨr hɨrak tapɨn metɨtɨwek kenterim. 15 Te miyapɨr ap tapɨn metɨtor au. Paan kɨr nokik kentar God epei kewetɨr paan te hɨrak kakwapɨn paan hesnu kɨr. 16 Mɨt han hɨr hanhan nantikewai mamɨtpepan me menmen im, hi hetpor hɨm mar im. Haiu mɨt aposel ap mamwis mɨt miyapɨr hɨr enises menmen ham au. Mɨt miyapɨr nerer wit wit ne weiwɨk me God hɨr ap enises menmen ham au. Menmen hi epei hetpim keremem.
Mɨt miyapɨr ne wit Korin hɨr newaank hɨras me menmen me Komunion
17 Hi ap ewenɨpi niuk me yi mɨt me menmen im hi in ek etpiyem hentar menmen enum yi yɨrɨakem hɨram minɨn menmen yaaim yi yɨrɨakem me wɨ kerek yi yererik yewenɨpi niuk me God. 18  * 1Ko 1:10-12, 3:3Menmen hi hinɨn hetpiyem hɨram im. Hi nepei hemtau mɨt han natɨp yi mɨt miyapɨr en yi ap yekiyan yau niutɨp au. Yi yenke hasini me wɨ yi yewenɨpi niuk me God. Hi hemtewem te hi han kitet hɨm pɨnam hɨr netpewem hɨram yaaim. 19  * Diu 13:3; 1Jo 2:19Menmen im me yi mɨt eiyɨnke hasini hɨram mamnen te mamteikɨn mɨt miyapɨr han neimɨn ne yi mɨt hɨr nises God werek werek a? Taauye! 20 Te menmen yi yaam wɨ kerek yi yererik yewenɨpi niuk me God yeriuwerem, yi ap yaam menmen han tewenɨn menmen Mɨtɨk Iuwe Krais kɨrɨakem taau. 21 Yi mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp ap te yi yemerɨran au. Yi yinɨn yeit menmen yi yayɨm te maain mɨt han nɨkaru nan, hɨr nɨnpɨ maan. Yi mɨt han yinɨn yaam menmen yi yenepim ere tu iuwe, yi yaam tɨpar si enum ere yetaritari yeit. 22  * Je 2:5-6Yi ap yayu wɨnak ki te yi yinɨn yayɨm menmen au a? Yi wɨnak ki keperp yi yayɨm yayɨt ein te yi au! Yi yan wit kerek yi yererik yi han kitet mɨt miyapɨr han ne Krais hɨr weinɨn te yi yaam menmen yeunɨm yerekyi (o yeriki) hɨr mɨt ap netenen menmen hɨr yɨnk enuk neriuwerem. Yi han kitet hi etpi mekam me menmen im a? Yi han kitet hi ewenɨpi niuk mi me menmen im a? Taau!
Mɨtɨk Iuwe Jisas kewet mɨt disaipel nɨrak Komunion
(Mt 26:26-29; Mk 14:22-25; Lu 20:14-20)
23 Hi ap hetpi yi yaain hentar nɨpaa hi hemtau hɨm me Mɨtɨk Iuwe Krais, te hi epei hetpiyem hɨram hɨm im: Mɨtɨk Iuwe Jisas keit niu o bret ketenenim ke wɨtaan kerek mɨtɨk Judas kewepyapɨrek kesiuwerek ken his me mɨt enun. 24 Hɨrak keit niu o bret, hɨrak kitehi God katɨp hɨrak yaaik kentar hɨrak epei kewetɨwekem, te hɨrak kewepim kewet mɨt nɨrak em ketpor kar ik: “Menmen im mehimɨtan yɨnk kai hi hahi akepi yi mɨt. Maain yi wen eirɨakem eiyɨm menmen im eiyɨr ke hi hɨrɨakem ehɨm han ekitet menmen in ek hi arekyiyem. 25  * Eks 24:6-8; Sek 9:11; Hi 8:8-13Mar ke hɨrak kewetɨr niu o bret epei au, hɨra keit tɨpar wain mekre kap hɨrak ketpor kar ik: “Tɨpar wain im mekre kap hɨram mehimɨtan hɨm ham yaaim me God kewetiyem mamkepi hi anipem hɨram mamɨkrit emriuwe hemkre mai mamwen. Yi yayɨm eirɨak menmen im han ekitet menmen hi arekyiyem.” 26 Te maain wɨ kerek yi yayɨk niu o bret ketike tɨpar mekre kap yayɨr ke hɨrak kɨrɨakem, yi yehimɨtan Krais kaa kakɨkepai haiu mɨt ere hɨrak pɨke kaknen.
Mɨt kerek newaank Komunion, hɨr nɨrɨak menmen enum
27  * Hi 10:29Mɨt miyapɨr han ne yi mɨt kerek hɨr naak bret o naam tɨpar mekre kap kerek mehimɨtan menmen Mɨtɨk Iuwe Krais kɨrɨakem, te hɨr ap han ekitet menmen im werek werek, God katɨp hɨr nɨrɨak enum nenip hemkre metike yɨnk ke Krais hɨram mɨre menmen (enum) weinɨm. 28  * Mt 26:22; 2Ko 13:5Te mɨt miyapɨr eninɨn han ekitet menmen im werek werek mekre han kɨr enɨpɨr menmen enum te maain hɨr nanɨk niu o bret ketike tɨpar mekre kap nehimɨtan menmen Mɨtɨk Iuwe kɨrɨakem. 29 Hɨr naninɨn nanrɨak menmen im nanɨntar mɨt miyapɨr kerek ap han kitet menmen mekre han kɨr werek werek, hɨr han kitet menmen Mɨtɨk Iuwe kɨrɨakem hɨram weinɨm, hɨr nanɨk niu o bret ketike tɨpar mekre kap te God han enuk kakriuweri kaknɨp. 30 Mɨt miyapɨr yapɨrwe ne yi mɨt yi yɨnap ap manpenun au, mɨt han ne yi mɨt epei naa nentar hɨr netikewi yaam niu metike tɨpar mekre kap te yi ap yinɨn han kitet menmen werek werek au. 31 Haiu eminɨn han kitet menmen werek werek te maain mamɨm menmen me niu o bret metike tɨpar mekre kap, God ap han enuk kakriuweri kakiwep taau. 32  * Hi 12:5-6God han kitet menmen haiu mɨrɨakem, hɨrak kakwep haiu mɨt mamɨr ke haai kenep nɨkan kekepik kakɨmtau hɨm mɨrak kakriuwerem. Hɨrak kɨrɨak menmen im te maain haiu mamɨpɨr menmen enum mekre han kaiu ap te mami mamtike mɨt miyapɨr kerek nises menmen me tɨ.
33 Te nai yinan, yi yererik yayɨm menmen yi eimerɨr mɨt han naninɨn nanɨnen te yi yayɨm menmen miutɨp han kakitet menmen Mɨtɨk Iuwe kerekyaiyem. 34 Mɨt han ne yi mɨt kerek yi nɨnpɨ miwei, yi yayinɨn yayɨm menmen yayɨt wɨnak ki. Te maain yi eitike mɨt han einen eiyu eirerik eiyɨm menmen te God ap han enuk kakiwep me menmen yi yɨrɨakem. Maain hi anen ari, te hɨm nɨpaa yi yitauhiyem, hi hetpiyem me menmen im.

*11:1 1Ko 4:16

*11:3 Jen 3:16; Ef 5:23; 1Ko 3:23

*11:7 Jen 1:26-27; Je 3:9

*11:8 Je 2:21-23; 1Ti 2:13

*11:9 Jen 2:18

*11:18 1Ko 1:10-12, 3:3

*11:19 Diu 13:3; 1Jo 2:19

*11:22 Je 2:5-6

*11:25 Eks 24:6-8; Sek 9:11; Hi 8:8-13

*11:27 Hi 10:29

*11:28 Mt 26:22; 2Ko 13:5

*11:32 Hi 12:5-6