3
Pol kene mɨt miyapɨr neit Korin kentar hɨr nenke hasini
* Jo 6:12Nai yinan, nɨpaa hi hau hetikewi hi ap hetpi heriuwe hɨm hi atɨp mɨt kerek God Hɨmɨn Yaaik kau kekre han kɨr au. Yi yɨre nɨkerek ne God te hi hetpi heriuwe hɨm hi atɨp mɨt ap God Hɨmɨn Yaaik kau kekre han kɨr hentar yi yɨre nɨkerek me menmen Krais keteikɨn mɨt em hɨr enisesim. * Hi 5:12-13; 1Pi 2:2Menmen hi nepei hetpiyem hɨram mɨre nɨm. Hɨm mai hɨram ap mɨre menmen mɨt miyapɨr iuwe nanɨm mentar han ki ap kitet hɨm yaaim im werek werek au. Nɨpaa ere in yi yarek yarek. * 1Ko 1:10-11, 11:18Yi ap han kitet hɨm yaaim im werek werek wen au yentar yi yises han ki ke nɨpaa ein. Hi hertei menmen im hentar yi yetike ni yinan yi hemkre menepam menmen yenehan yenterim. Te hi hertei yi wen yises han ki ke nɨpaa yar ke mɨt enun God Hɨmɨn Yaaik ap kau kekre han kɨr au. * 1Ko 1:12Hi hetpi menmen im hentar yi mɨt yenke hasini. Mɨt han pɨnan ne yi mɨt yi yatɨp, “Haiu mises hɨm me Pol.” Mɨt han en natɨp, “Haiu mises hɨm me Apolos.” Menmen im meteikno yi yises han ki ke nɨpaa ein yar ke mɨt God Hɨmɨn Yaaik kau kekreri au.
Yi yenmak yi yenke hasini me hi hetike Apolos a? Yi han kitet Apolos hɨrak Mɨtɨk Iuwe kɨre Krais a? Yi han kitet hi Pol hi Mɨtɨk Iuwe hɨpre Krais a? Au! Hawɨr mɨtɨkɨt weinɨkɨt hawɨr wɨrɨak menmen war ke God kehimɨtenai haiu mɨt niutɨp niutɨp mɨrɨakem. Hawɨr wɨrɨak menmen me God, God kekepi yi yises hɨm mɨrak keremem. * Ap 18:4, 11, 19:1Hi hinɨn han hewepyapɨr hɨm yaaim me God har ke mɨtɨk kamɨr rais yehes mau ni. Maain Apolos kan kisɨsa ketpi hɨm meiyam me God. Menmen hɨrak kɨrɨakem hɨram mar ke mɨtɨk hɨrak keit tɨpar keiyɨm ken kewenem kempep. Mar im God hɨrak kenipem mewo, te hɨrak kɨkaap hɨm mɨrak men mekre han ki. Mɨt kerek ninɨn nan netpi me God hɨr nar ke mɨt namɨr rais yehes, hɨr mɨt weinɨn keriyen. Mɨt kerek nɨkaru nan netpi hɨm ham yaaim hɨr nar ke mɨt newen tɨpar nempep, hɨr mɨt weinɨn keriyen. God kerekek hɨrak Iuwe kentar hɨrak kenipem hɨram mau mekre han ki mamkepi yi yisesim werek werek. Mɨt kerek ninɨn newepyapɨr hɨm me God hɨr nar ke mɨt namɨr rais yehes. Mɨt han nɨkaru newepyapɨr hɨm me God nar ke mɨt newen tɨpar nempep. Menmen hɨr nɨrɨakem hɨram mɨpɨram. Maain God kakwet mɨt menmen miutɨp miutɨp mamrer menmen yaaim hɨr mɨrɨakem. * Mt 13:3-9; Ef 2:20-22Hawɨr wetike God haiu mɨrɨak menmen miutɨp. Yi mɨt yi yɨre ni God kamɨr rais yehes mekrerem o yi yɨre wɨnak hɨrak kimaak. Te yi ap ne Apolos o hi Pol au. Yi ne God keriyen.
Mɨtɨk kewepyapɨr hɨm me God hɨrak kɨre hɨrak kime wɨnak
10  * 1Ko 15:10; 2Pi 3:15Hi hɨre mɨtɨk hi hertei werek hime wɨnak mei yapɨrwe. Wɨ nɨpaa hi han yi mɨt, God kekepa hi hewepyapɨr hɨm mɨrak. Menmen hi hɨrɨakem mekre nɨmɨn ke yi mɨt hɨram mar ke hi hemiun teinɨk me wɨnak. Mɨt han nepnen netpi hɨm ham yaaim me God hɨr nɨrɨak menmen mar ke mɨt nime wɨnak kentar teinɨk hi epei hekin hei yem hamɨr. Yi mɨt yi naanempre hɨras me menmen yi yɨrɨakem mises menmen hi epei hetpiyem. 11  * Ais 28:16; 1Pi 2:4-6Hi hewepyapɨr hɨm me Jisas krais men yi mɨt, yi yisesik te hɨrak kerek kekepi yisesik iuwe yar ke teinɨk mɨkaap wɨnak mɨnanek hɨrak kerp. 12 Hi hetpi yi mɨt kerek yɨrɨak menmen me God. Mɨt han ne yi mɨt yi yɨrɨak menmen yaaim. Menmen im hɨram mar ke yi yime wɨnak yaaik yesɨsɨwem yeriuwe menmen yaaim gol, silva o nan yaaim. Mɨt han ne yi mɨt kerek yɨrɨak menmen me God te yi ap yɨrɨakem werek werek yi yar ke mɨt nime wɨnak enum yeriuwe menmen enum mɨre nu yipep mamɨp o hɨnaan tɨwei o nepipe maa. 13  * 1Ko 4:5; 2Te 1:7-10Maain wɨ God skelim haiu mɨt miyapɨr, menmen yi yɨrɨakem me God hɨram mamwepyapɨr hɨremes hɨram yaaim o au enum mar ke nepipe maa. Me wɨ im si mamnen si mamɨtnen mamɨm menmen mamteikɨn menmen mar im: Mɨt hɨr nɨrɨak menmen yaaim me God hɨram mamu mamɨt. Si ap te mamɨm au. 14 Menmen mɨt hɨr nɨrɨakem me God hɨram yaaim si ap te mamɨm au. Maain God kakwetɨr menmen yaaim mamrerim. 15 Te menmen mɨt hɨr nɨrɨakem me God hɨram enum si tatɨm tatnepim, God ap te kakwetɨr menmen mamrerim taau. Hɨr nani au, God kakɨkepi kaktorhis nanu nantikerek kakɨr ke mɨtɨk si taak wɨnak kɨrak hɨrak kesiuknen ken nɨmɨn kekotɨt mɨte nɨkerek keriyei keri ketpaan ken witeik.
Haiu mɨt miyapɨr ne God haiu mɨre wɨnak yaaik God kau kekrerek
16  * 1Ko 6:19; 2Ko 6:16Yi mɨt miyapɨr yi han kaa yi yɨre wɨnak yaaik ke God a? God Hɨmɨn Yaaik kan kau kekre han ki. 17 Mɨt kerek hɨr nanɨwaank wɨnak eik ke God, maain God hɨrak kakɨwaank mɨt in kentar wɨnak kɨrak hɨrak yaaik. Yi hɨras yi yɨre wɨnak kɨrak keriyen. Te yi naanempre han ki te yi yɨrɨak enum au, yi eiyɨnke hasini au. Yi eikiyan eiyu niutɨp.
Haiu ap mamwenɨpi niuk me mɨtɨk hak au.
18 Yi ap eiwises hɨras me menmen yi han kitetim hɨram yaaim. Mɨtɨk kei kiutɨp kekre nɨmɨn ke yi mɨt han kitet hɨrak mɨtɨk iuwe, hɨrak kertei iuwe, hɨrak ekweikɨn sip ekwet menmen im me tɨ. Hɨrak kakrɨak menmen im te mɨt ne tɨ nantɨp hɨrak mɨtɨk enuk ketaritari han ken sip. Hɨrak kɨrɨak menmen im te God kaktɨp mɨtɨk ik hɨrak yaaik hɨrak iuwe. 19  * Jop 5:13Hɨrak ekrɨak menmen im ekɨntar menmen mɨt ap nises God hɨr han kɨtet hɨram menmen iuwe, God katɨp hɨram menmen enum weinɨm. Hɨm me God mekre tɨwei nɨpaa mɨtɨk Jop hɨrak kewisɨm hɨram matɨp God kewaank mɨt kerek hɨr han kitet hɨr iuwe, hɨrak kewaanki keriuwe menmen hɨr han kitet hɨram yaaim, hɨrak kerekyorem kar ke mɨtɨk kenep sak kekre hei hɨrak kɨwapɨnem keriuwe haak heneik o nu tɨwei. 20  * Sam 94:11Mɨtɨk hak kewis hɨm mau tɨwei me God mɨt nekinaak Sam, hɨrak kewis hɨm mei matɨp: “Menmen mɨt ne tɨ kerek ap nises God hɨr han kitet hɨram iuwe, God katɨp hɨram menmen enum weinɨm.” 21 Te yi ap eiwenɨpi niuk me haiu mɨt me menmen yaaim me God haiu meteikniyem. Yi eiwenɨpi God kerekek me menmen yapɨrwe hɨrak kakɨhimɨtanem mamkaap yi mɨt. 22 Hi Pol, hɨrak Apolos, hɨrak Sifas haiu metike menmen yapɨrwe mau tɨ o nepni, menmen mamkepi yi yepu, o wit yaaik yaino ein wɨ yi yayi, menmen in ek mepu, menmen te maain mamu, hɨram menmen yapɨrwe God kehimɨtanem hɨram mamkepi. 23 Yi yɨre mɨt ne Krais Jisas. Krais Jisas keke wit ke God kan yi mɨt kɨrɨak menmen mɨrak, te God kakweti menmen im menterik.

*3:1 Jo 6:12

*3:2 Hi 5:12-13; 1Pi 2:2

*3:3 1Ko 1:10-11, 11:18

*3:4 1Ko 1:12

*3:6 Ap 18:4, 11, 19:1

*3:9 Mt 13:3-9; Ef 2:20-22

*3:10 1Ko 15:10; 2Pi 3:15

*3:11 Ais 28:16; 1Pi 2:4-6

*3:13 1Ko 4:5; 2Te 1:7-10

*3:16 1Ko 6:19; 2Ko 6:16

*3:19 Jop 5:13

*3:20 Sam 94:11