6
Menmen enum mewaank mɨt aposel kerek natɨp mɨt hɨm me God
* 2Ko 5:20Hi Pol hetike Timoti hawɨr wetike God wɨrɨak menmen miutɨp. Te hawɨr wetpi hɨm manp, yi nepei yewis menmen yaaim God kerekyiem hɨram mekre han ki te yi ap eiwenem ap mamkepi au emɨt! * Ais 49:8; Lu 4:19-21Yi ap eirɨak menmen im au emɨt! Hɨm me God mɨt newisɨm mau tɨwei matɨp mar im:
“Me wɨ hi God hanhan ekepi yi yitauhi menmen hi
hemtewem hekepi heriuwerem. Me wɨ hi hɨmat hi atihis yi mɨt miyapɨr yau tɨ, hi hekepi.” Yi nɨkɨp emnep eiyɨmtau! In ek God hanhan kakrekyi yaaim. In ek hɨrak kakɨkepi kaktihis.
Haiu mɨt mɨnapen mɨt han hɨr han kitet menmen haiu mɨrɨakem me God hɨram enum, te ap mɨrɨak menmen miutɨp mamri han kɨr enuk te hɨr nantɨp haiu enun au. Haiu mamrɨak menmen enum hɨram mamɨr haiu mamwis nan mamwaai yayiwe te mɨtɨk kakitet yayiwe kaknen kakrewo nan im kakɨnkewɨn. Te haiu au mɨnapen hɨr han kitet haiu mɨrɨak enum au. * 2Ko 4:2Au, me menmen yapɨrwe haiu mɨrɨakem, haiu meteikɨn mɨt haiu mɨre wok mɨt ne God. Haiu meteiknor menmen mar im: Haiu han tokik mepu me menmen enum man mewep, me menmen enum merekyei enum metike menmen enum man meraiwaank. * 2Ko 11:23-27Mɨt hɨr nɨwaai nɨpɨn newep, hɨr newisei mekre wɨnak enuk ke gavman, mɨt enun hɨr nererik neweiknei nenepɨp nanwep. Haiu mɨrɨak menmen iuwe ere haiu meweiwei. Wɨ ham haiu ap mɨwaai werek werek au, wɨ ham haiu mɨt nɨnpɨ mewei. Menmen im enum yapɨrwe man haiu mɨt mentar haiu mewepyapɨr hɨm mɨrak. * 1Ti 4:12Haiu mɨrɨak menmen yaaim keremem, haiu mertei menmen yaaim me God. Haiu ap han enuk meriuwe menmen waswas au, haiu han yaaik keriyen mɨkaap mɨt. Menmen im haiu mɨrɨakem meteikɨn mɨt haiu wok mɨt ne God. Menmen iuwe me God Hɨmɨn Yaaik kau kekre han kaiu, haiu han tewenɨn mɨt miyapɨr han. * 1Ko 2:4Haiu mewepyapɨr hɨm yaaim, God kekepai haiu mɨrɨak menmen mɨrak. Haiu mises menmen yaaim hɨram mekepai menip hɨm enum mɨt nesweiyem hɨram mami mar ke nopen kekepai kɨsawɨn yɨnk kaiu. Hɨm yaaim me God haiu matɨp mɨt em hɨram mekepai merekir han ke mɨt mar ke hɨne yipo henmik mɨkaap mɨt nenep mɨt enun nepan nɨr neriuwerem. Mɨt han hɨr natɨp haiu mɨt yaain mɨrɨak menmen yaaim. Mɨt han au hɨr natɨp haiu enun hɨr netpepai nisɨsai haiu enun. Hɨr han kitet haiu mɨt enun memipɨn te haiu au. Menmen im hɨram menmen weinɨm. Haiu mises menmen haiu mɨrɨakem. Haiu matɨp hɨm yaaim keremem. * 2Ko 4:10; Sam 118:18Haiu ap metenen tɨwei matɨp mɨt me haiu hɨras haiu neimɨn. Te mɨt yapɨrwe nerteiyai haiu mɨt aposel keriyen. Mɨt han kitet menep haiu mami, te haiu wen au mepu. God kewis mɨt newep te hɨrak naanmɨprai haiu ap mami au. 10  * 2Ko 7:4; Fl 2:17; Kl 1:24Menmen enum mari han kaiu mamrekyei han enuk te haiu au hekrit hekrit han yaaik mepu. Haiu mɨre mɨt enun ap metenen menmen aurei. Te haiu mɨkaap mɨt hɨr netenen menmen me God yapɨrwe. Haiu mɨre mɨt metenen menmen me tɨ au, te haiu metenen menmen yaaim ap te mɨt nanɨriyaam mamno taau!
11 Yi mɨt miyapɨr ne wit Korin. Hawɨr nepei wetpi wewepiyapɨr han kawɨr wepakɨn menmen au. Hawɨr han tewenɨni wɨsenum. 12 Hawɨr hɨrekses ap wewenɨn han kawɨr au. Hawɨr han tewenɨni wɨsenum. Te yi mɨt au, yi hɨras yewenɨn han ki ap han tewenɨnawɨr au. 13  * 1Ko 4:14In ek, hi hetpi har ke haai katɨp nɨkerek nɨrak, hi hetpi har ik: “Yi han tewenɨnawɨr yayɨr ke hawɨr epei han tewenɨni yi mɨt miyapɨr.”
Haiu mɨt yaain ne God ap mamtike mɨt enun mamu niutɨp
14  * Ef 5:7, 11Yi mɨt miyapɨr kerek yises hɨm me God yi yetike mɨt miyapɨr han ap nises hɨm me God, yi ap yaikiyan yairɨak menmen o eiyisesim au emɨt! Menmen yaaim, menmen enum ap te mamkiyam mamu werek werek taau. Mamɨrkeik te wɨtaan wanewik mamkiyan mamu wɨ miutɨp a? Taauye! 15 Yi han kitet Krais ketike Seten tekiyakɨt a? Taauye! Mamɨrkeik te mɨtɨk kises hɨm me God kaktike mɨtɨk ap kises hɨm me God han kitet tɨpɨrakɨt a? Taauye! 16  * 1Ko 3:16; Lev 26:12; Esi 37:27Mamɨrkeik te mɨt nanwenɨpi God kaktike teinɨk mɨt newis ninaan mewim mekre pak? Taauye! God han enuk kakwep haiu mɨt! Haiu mɨt miyapɨr keriyen haiu mar ke wɨnak ke God kerek kepu kepeit. God hɨrekes katɨp kar ik:
“Hi ano mɨt miyapɨr ehu ekreri. Hi hɨre God kɨr, te hɨr nanɨr ke mɨt miyapɨr nai.” 17  * Ais 52:11; Esi 20:34; Rev 18:4Te God katɨp,
“Yi einaaiwɨr menmen enum mɨt miyapɨr enun nisesim, yi eiweikɨn sip eiwetɨwem. Yi einopɨn menmen hɨram enum ap eisesim au, te hi atihis.
18  * 2Sml 7:14; Ais 43:6; Jer 31:9; Rev 1:8Yi yisesim te hi hɨre haai ki, yi eire nɨkerek hɨrakɨt o nɨkerek hɨram (o hɨran) nai.” God kerek hɨrak kɨrɨak menmen yapɨrwe me tɨ metike nepni, hɨrak katɨp kar ik.

*6:1 2Ko 5:20

*6:2 Ais 49:8; Lu 4:19-21

*6:4 2Ko 4:2

*6:5 2Ko 11:23-27

*6:6 1Ti 4:12

*6:7 1Ko 2:4

*6:9 2Ko 4:10; Sam 118:18

*6:10 2Ko 7:4; Fl 2:17; Kl 1:24

*6:13 1Ko 4:14

*6:14 Ef 5:7, 11

*6:16 1Ko 3:16; Lev 26:12; Esi 37:27

*6:17 Ais 52:11; Esi 20:34; Rev 18:4

*6:18 2Sml 7:14; Ais 43:6; Jer 31:9; Rev 1:8