18
God kewaank wit iuwe Babilon
Maain hi hɨr mɨtɨk ensel hak keke wit ke God kan. God epei ketpɨwek menmen mɨrak iuwe te menmen mewik merhɨhe mɨr wɨsenum men tɨ. * Rev 14:8; Ais 13:21, 34:11; Jer 50:39Hɨrak kan kɨnap katɨp hɨm iuwe kar ik:
“Mɨte kerek wehimɨtan wit iuwe Babilon God kewaankep.
Hɨre epei waa. In ek herwe, hɨmɨn enum, tɨpir metike hore ham ham enum yapɨrwe menmen enum hɨram man mewik.
* Rev 14:8Menmen im epei man mentar mɨt miyapɨr nerer wit wit epei newenɨpi niuk me tɨpir.
Hɨram mar ke hɨr netikerep nɨrɨran, hɨr naam tɨpar si enum mɨre.
Hɨram mar ke hɨr mɨt iuwe nerer wit wit nɨwaai netikerep.
Mɨt nerer wit wit kerek nesiuwe menmen neit pewek yapɨrwe nentar hɨre hanhan weit menmen yapɨrwe te hɨre wau werek werek wises han kɨre enuk.”
* Ais 48:20; Jer 50:8, 51:6, 45; 2Ko 6:17Hɨrak katɨp epei au, hi hemtau hɨm ke mɨtɨk hak keit wit ke God hɨrak katɨp kar ik:
“Yi mɨt miyapɨr nai. Yi eino eikeipɨn mɨte enu eip e.
Yi ap eikiterep eirɨak menmen enum au emɨt! Hi hɨnapen ap eiyuwep eitikerep au.
* Jen 18:20-21; Jer 51:9Hi ehip entar menmen enum yapɨrwe hɨre wɨrɨakem.
Menmen enum mɨre hɨram yapɨrwe mɨre tiu mɨte wenipaam, te God epei kɨrem ap han kaa rem.”
* Sam 137:8; Jer 50:15, 29; 2Te 1:6Hi pɨke hemtau hɨrak katɨp mɨt han kar ik: “Yi pɨke eirekyɨwe menmen enum mamɨr ke hɨre nɨpaa wɨrɨak mɨt miyapɨr han em.
Te menmen miutɨp hɨre wɨrɨakem yi eirekyɨwerem wik.
Hɨre nɨpaa weweti tɨpar si enum miutɨp yi yaam, te in ek yi eiwetɨwe tɨpar si enum wik hɨre wawɨm.
* Ais 47:7-9Nɨpaa hɨre niuk mɨre hɨram iuwe hɨre wises han kɨre wau werek werek.
Te in ek yi eirekyɨwe enum ere yɨnk kɨre kakwo kakɨr ke nɨpaa hɨre wises han kɨre wau werek werek.
Yi eirekyɨwerem mamɨr im eiyɨntar hɨre nɨpaa watɨp hɨrehes war ik: ‘Hi hau in hi mɨte iuwe hinɨn mɨt miyapɨr yapɨrwe. Hi ap hɨre mɨte kerek mɨtɨk kɨre kaa kɨnaiwɨrep au. Hi ap te han enuk ekɨt eriuwe menmen taau.’
* Rev 17:16; Jer 50:34Hɨre watɨp enum warik te menmen enum im mamnip ep me wɨ miutɨp keremem.
Hɨre waunap, hɨre waukɨt, hɨre nɨnpɨ mami, mɨt han nanɨsi yɨnk kɨre kekre si.
Menmen im enum mamnep wit Babilon mentar mɨtɨk iuwe God kerek kakɨnke mɨt miyapɨr newik, hɨrak manpenuk wɨsenuk kakises han kɨrak kakrɨakem.”
* Rev 17:2; Esi 27:30-35Maain mɨt iuwe kerek ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr nerer wit wit hɨr nanɨr si tɨwekre me yɨnk kɨre si taak. Nɨpaa hɨr netikerep hɨr nises han kɨr hɨr nau werek werek, te in ek hɨr nanɨrp te hɨr han enuk nankɨtep. 10  * Esi 26:17; Dan 4:30Hɨr nanɨrp yanɨmɨn nanɨntar hɨr nɨnaain si menmen enum maaup. Hɨr nanɨrp nankɨt nantɨp nanɨr ik: “Haai o! Menmen im menep wit Babilon hɨram enum. Ti wit iuwe niuk mit wɨsenum te waswas menmen enum yi mɨt miyapɨr en yi yɨrɨakem God keriwaank kenterim.”
11  * Esi 27:36Mɨt nerer wit wit kerek nesiuwe menmen kago mɨr nanɨt pewek mererim neit wit Babilon, hɨr nanɨrek nepei kewaank, hɨr nankɨtek nanɨntar hɨr mɨt newik ap nanɨt menmen mɨr au. Hɨr epei newaank. 12  * Esi 27:12-13, 22Menmen kago mɨr hɨram im: Gol, silva, nan mɨrius yaaim, bis me pewek iuwe, laplap yaaim mɨre hike, laplap mei mɨre ninɨm metike yinamɨn metnenam, laplap slika. Nu ham ham hɨram miutɨp miutɨp meit yaank mɨnɨn yaaim metike menmen yapɨrwe mɨt nesipaam me miyak elefan nɨkɨn mɨram o nu yaaim me pewek nan iuwe, o ain, o bras, o nan yaaik kewɨr mutmut. 13 Hɨr neit nu meruk yɨnk mɨram metike nekip, siyak me niu, semi, yeirep, kono, miyak wɨpɨnk, meruk o mir kerek mɨt nesiyem hɨram mɨnɨn yaaim, tɨpar wain metike gris, plaua metike rais, bulmakau, sipsip, hos metike karis, hɨram metike mɨt miyapɨr hɨr nɨrɨak menmen me mɨt ap neit pewek mererim au. 14 Hɨr mɨt nerp en natɨp nar ik: “Nɨpaa ti mɨte nɨhan enu wɨrau hanhan menmen yapɨrwe, te in ek ti enu he mɨte. Menmen yaaim mɨt newɨr pewek yapɨrwe nantɨwem metike menmen yaaim ti heses heriuwerem, hɨram epei men. Hɨram ap pɨke mamnen te ti etɨwem taau.”
15  * Esi 27:31, 36Mɨt kerek nesiuwe menmen mɨr neit pewek mererim, hɨr nanɨrp yanɨmɨn nanɨnapen menmen mamnɨp mamɨr ke hɨram menep wit Babilon te hɨr nankɨtep. 16  * Rev 17:4Hɨr nankɨtep nantɨp nanɨr ik: “Ke miye o! Nɨpaa wit ik Babilon hɨrak yaaik kɨre mɨte kerek wamɨr laplap hike metike laplap ham mɨre ninɨm metike yinamɨn metnenam. Ti heses heriuwe gol, nan yaaim metike bis me pewek iuwe. 17  * Esi 27:27-29Te in ek wasenum menmen yaaim yapɨrwe epei mewaank.”
Mɨt kerek ninɨn naanmɨpre sip, hɨr nantike mɨt boskru kerek nɨrɨak menmen me sip, hɨr nantike mɨt nau sip o neit nan me menmen hɨr netɨwem mekre wan newet mɨt em, hɨr yapɨrwe nanɨrp yanɨmɨn nanɨr wit Babilon. 18  * Esi 27:32Hɨr nanɨrp yanɨmɨn nanɨr wit Babilon si taak hɨr nantɨp hɨm iuwe nanɨr ik: “Ap wit kei yaaik kar ke ik e nɨpaa ere in taau.” 19 Hɨr nanwen toni nankɨtek nantɨp nanɨr ik: “Haiu mamkɨt han tewenɨn wit iuwe ik e mamɨntar mɨt nerer wit wit kerek neriuwet sip mɨr man in, hɨr neit pewek yapɨrwe meriuwe menmen hɨr nesiuwerem man in. Te in ek wasenum wit yaaik ik kewaank.”
20  * Ais 44:23; Diu 32:43; Jer 51:48“Yi mɨt kerek yi yau wit ke God, yi han yaaik eiyu. Yi mɨt kerek God kehimɨteni yi yɨrɨak menmen mɨrak o yi profet yi yewepyapɨr hɨm mɨrak o yi mɨt miyapɨr kerek yi yises hɨm me God, yi han yaaik eiyu! God epei kɨrɨak wit Babilon enum kakrer menmen enum nɨpaa hɨr nerekyiyem.”
21  * Jer 51:63-64; Esi 26:21Hɨr natɨp epei au, hi hɨr mɨtɨk ensel wɨsenuk ken kekin nan wɨsenuk kewis pakɨn kɨre heipun. Hɨrak kekinɨk keiyɨk ken kewɨrek kekre wan kesikekre hɨrak katɨp kar ik: “Mar ke hi hewɨr nan ik ken kekre wan kesikre, te God kakɨwaank wit Babilon. Maain wit eik hɨrak pɨke kakɨkrit kaku taauye. 22  * Ais 24:8; Esi 26:13Mɨt kerek nɨram gita nine henye o netenwo taur o nɨram heurek, hɨr maain ap nanɨnen nanrɨakem au. Mɨt kerek nɨrɨak menmen ham ham ap pɨke nanɨnen nanu wit Babilon au. Mɨt ap pɨke nemtau nan iuwe kakwen rais haas mɨram meit wit Babilon taau. 23  * Jer 7:34, 16:9, 25:10; Ais 47:9Mɨt ap pɨke nanɨksiu si keiyak nanɨt wit Babilon taau. Mɨt ap pɨke nanɨmtau hɨm me mɨtɨk o mɨte hɨr nanɨtan. Mɨt kerek nan nesiuwe menmen kago mɨr, hɨr mɨt iuwe ne tɨ nerer wit wit. Yi mɨt ne wit Babilon, yi epei yari han ke mit miyapɨr nerer wit wit yeriuwe menmen enum me memipɨn yi yɨrɨakem.”
24  * Jer 51:49; Mt 23:35; Rev 17:6God kewaank wit Babilon kerek kehimɨtan wit iuwe yapɨrwe kentar hɨr nenep profet ne God netike mɨt miyapɨr nises hɨm mɨrak hemkre mɨr mewen mɨwaai tɨ. Hemkre mɨr metike hemkre me mɨt miyapɨr yapɨrwe ne tɨ hɨr mɨt nɨpaa nanɨp naa.

*18:2 Rev 14:8; Ais 13:21, 34:11; Jer 50:39

*18:3 Rev 14:8

*18:4 Ais 48:20; Jer 50:8, 51:6, 45; 2Ko 6:17

*18:5 Jen 18:20-21; Jer 51:9

*18:6 Sam 137:8; Jer 50:15, 29; 2Te 1:6

*18:7 Ais 47:7-9

*18:8 Rev 17:16; Jer 50:34

*18:9 Rev 17:2; Esi 27:30-35

*18:10 Esi 26:17; Dan 4:30

*18:11 Esi 27:36

*18:12 Esi 27:12-13, 22

*18:15 Esi 27:31, 36

*18:16 Rev 17:4

*18:17 Esi 27:27-29

*18:18 Esi 27:32

*18:20 Ais 44:23; Diu 32:43; Jer 51:48

*18:21 Jer 51:63-64; Esi 26:21

*18:22 Ais 24:8; Esi 26:13

*18:23 Jer 7:34, 16:9, 25:10; Ais 47:9

*18:24 Jer 51:49; Mt 23:35; Rev 17:6