3
Haiu mɨt naanempre hɨras me menmen haiu metpim
* Lu 12:47Nai yinan, yi yapɨrwe ap eire mɨt hɨr ninɨn newepyapɨr hɨm me God eiyɨntar yi yertei maain God hɨrak skelim haiu mɨt haiu minɨn mewepyapɨr hɨm mɨrak te hɨrak kaknɨnai iuwe, mɨt han kerek hɨr weinɨn en, au kaknɨni kike. Haiu mɨt yapɨrwe ap han kitet menmen werek werek au, haiu mɨrɨak menmen enum yapɨrwe. Mɨtɨk kerek hɨrak ap katɨp enum au, hɨrak mɨtɨk yaaik hɨrak kertei kewen han kɨrak naanempre hɨrekes werek werek. Haiu mewis waai mari hos hɨm kɨram te hɨram mises han kaiu. Haiu mari waai ken pɨnak eik, hos hɨram meweikɨn hɨremes misesim. Yi han ekitet sip me wan eik. Hɨram wɨsenum nɨme metɨtɨwem memɨnp meiyɨm men te mɨt neweikɨn paan mɨram neriuwe paap mau nɨmɨn hɨram mamises han kɨr. Hɨr nɨrɨakem nar ke nu mekiuwe mani mɨt neweikɨn paan mɨram mamno nein mɨt hanhani. Te nin kerekek hɨrak kike kɨre waai ke hos o paap kike kau sip. Nin kekre hɨm hɨrak menmen kike te hɨrak kekrit menmen iuwe kinɨn yɨnk kaiu.
Si yeunek kike hɨrak si tatɨk yaank iuwe. * Mt 12:36-37, 15:11, 18-19Nin hɨrak enuk kɨre si yeunek. Hɨrak kau nɨmɨn kekre paan kaiu hɨrak kises menmen enum me tɨ kerekyei haiu mɨt enun. Hɨrak kɨre si tatɨm menmen yapɨrwe, nin hɨrak kises menmen enum em Seten hɨrak kɨkɨam kewaank menmen yapɨrwe me mɨt. 7-8  * Ro 3:13Mɨt epei nehis newenɨn miyak o hore, manpen metike menmen mekre wan. Te mɨt hɨr ap naanempre nin kɨr kaktɨp menmen enum taau. Nin hɨrak ap kau keit au. Hɨrak kɨre miyak enuk ke niu keriyaam ken in ken ein. Hɨrak enuk kɨre manpen yehes enum, hɨrak kewaank hɨmɨn ke haiu mɨt. * 1Ko 11:7Haiu mɨt meriuwe nin kaiu mewenɨpi God te meriuwe nin kiutɨpen kerekek haiu matɨp hɨm enum me mɨt kerek nɨpaa God hɨrak kerekyei mɨt yapɨrwe haiu mɨre hɨrekes. 10 Me hɨm kiutɨp kerekek haiu mɨt matɨp hɨm yaaim, hɨm enum. Nai yinan, menmen haiu mɨrɨakem mar im au enum emɨt! 11 Hɨram tɨpar mɨnɨn metike tɨpar yaaim mɨniu mehɨnhɨn mamɨke hei kiutɨpen mamɨrkeik? Taauye! 12 Nu hamis ap kakri kaku hɨnaan taau! Hɨnaan ap kakri kaku hamis taau. Mar im tɨpar yaaim mɨniu mehɨnhɨn mamɨke hei me tɨpar mɨnɨn taau! Te haiu mɨt ap mamtɨp hɨm yaaim hɨm enum au emɨt! Hɨm yaaim keremem meke hɨm maiu mamnen.
God kekepai haiu mertei menmen mɨrak yaaim
13 Keimɨn ke yi mɨt hɨrak kinɨn kertei menmen yaaim menmen enum? Mɨtɨk kar ik hɨrak ekteiknai menmen hɨrak kerteiyem ekriuwe menmen hɨrak kɨrɨakem. Hɨrak ap kises menmen hanhan hɨrekes au. Hɨrak kises menmen me han tewenɨn mɨt, im metike menmen me han kitet God. 14 Yi hemkre menepam yentar menmen me mɨt han o yi han enuk yeriuwe mɨt han, yi han kitet yi yaain yi yinɨn mɨt han, te yi ap han kitet God kaktɨp yi yaain yi yertei menmen werek werek au. Yi han kitet menmen mar im te yi yemipɨn. Hɨm me God katɨp yi enun. 15  * Je 1:5, 17Menmen im hɨram ap me God au. Hɨram me mɨt ne tɨ keremem. Seten hɨrak kinɨn kɨrɨakem te hɨr mɨt ne tɨ hɨr nisesik nɨrɨakem. 16 Yi hemkre menepam yentar menmen me mɨt han o yi han enuk yeriuwe mɨt han, yi han kitet yi yaain yi yinɨn mɨt han, te yi hɨras yenehan yi eirɨak menmen enum yapɨrwe. 17 Te mɨt hɨr nises han kɨr yaaik God hɨrak kewetɨrem, hɨr ninɨn nɨrɨak menmen yaaim mɨre mani nemnok enuk. Namɨn au. Hɨr ninɨn nɨrɨak im metike menmen im. Hɨr nankiyan nanu nanɨt, hɨr nanɨmtau hɨm me mɨt han neweiknor han, hɨr han tewenɨn mɨt nankepi, hɨr nanrɨak menmen yaaim keremem. Hɨr nanrɨak mɨt yapɨrwe menmen yaaim mɨpɨram, hɨr ap mɨt ne hɨm pɨnak hɨm pɨnak au. 18  * Mt 5:9; Ais 32:17; Hi 12:11Mɨt kerek hɨr nankaapan nankiyan nanu nanɨt keriyen hɨr te nanɨr ke mɨt hɨr namɨr nu yehes. Neimɨn nanrɨak menmen im hɨr nenip mɨt hɨr hanhan nises menmen yaaim mɨr. Menmen im hɨram mɨre nu yehes mewo.

*3:1 Lu 12:47

*3:6 Mt 12:36-37, 15:11, 18-19

*3:7-8 Ro 3:13

*3:9 1Ko 11:7

*3:15 Je 1:5, 17

*3:18 Mt 5:9; Ais 32:17; Hi 12:11