2
Menmen mɨt enisesim enitehi God em
* Ef 6:18; Fl 4:6Menmen im minɨn hi hanhan hetputem te ti etɨp mɨt ein hɨm manp em hɨram im. Hɨr enitehi God me mɨt yapɨrwe nerer wit wit hɨrak kakɨkepi, hɨr natɨp God hɨrak yaaik kenteri. Hɨr enitehi God hɨrak kakɨkaap mɨtɨk iuwe king ketike mɨt yapɨrwe kerek ninɨn naanmɨpre haiu mɨt te hɨr nanwis haiu mɨt mamu werek werek haiu emises menmen yaaim emwenɨpi God emriuwerem. Mɨt hɨr enitɨwekhi nanɨr ek hɨram yaaim te mɨt nantɨp haiu yaain. Menmen im mamrɨak God kaiu hɨrak han yaaik. * Esi 18:23; 1Ti 4:10; 2Pi 3:9Haiuemitehi God me mɨt yapɨrwe mentar hɨrak hanhan hɨr nanweikɨn sip nanwet menmen enum nanises hɨm yaaim nanɨr hɨrak hanhan haiu emisesim. * Ro 3:29-30; Hi 12:24God kiutɨp kepu kerekek. Mɨtɨk kekrehɨr ke haiu mɨt yapɨrwe kerp nɨmɨn kewenɨn God ketikewai yapɨrwe me menmen enum haiu mɨrɨakem. Hɨrak niuk mɨrak Krais Jisas. * Ga 1:4Nɨpaa God kɨmat wɨ miutɨpen te Jisas kaa te hɨrak kakɨkepai me menmen enum haiu mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp mɨrɨakem, hɨrak kaktaihis. Hɨrak keteikɨn mɨt yapɨrwe hɨrak wen hanhan mɨt hɨr enweikɨn sip nanwet menmen enum, hɨr nanisesik hɨrak kaktorhis. * Ap 9:15; Ga 2:7-8; 2Ti 1:11Mar keremem te God kehimɨtena hi aposel hɨrak keriuweta hi hatɨp mɨt hɨm mɨrak. Hi hemipɨn au. Hɨrak keriuweta hi hatɨp mɨt miyapɨr hɨm mɨrak yaaim men mɨt ne weiwɨk me Isrel au. Hɨrak keriuweta hi hen mɨt heriyai heriyai ap ne weiwɨk ham te hɨr enɨrteiyek enisesik werek.
Hi hanhan mɨt nerer wit wit hɨr nanitehi God. Hi hanhan mɨt nar ik hɨr nanweikɨn sip nanwet menmen me han enuk o hɨr nenehan me menmen, hɨr han yaaik prar prar nepu hɨr nɨkɨam his mɨr nitehi God menmen.
Hɨm me miyapɨr hɨr enisesim
* 1Pi 3:3-5Wɨ miyapɨr nererik neit wɨnak ke God, hɨr ap hanhan neremɨnk wɨpe yehes nises menmen yaaim yapɨrwe mau paan kɨr o neriuwet klos yaaim te hɨr nari han ke mɨt miyapɨr au emɨt! Hɨr nanriuwet menmen yaaim keremem miyapɨr yaain neriuwetem. Te hɨr neses hɨras mar im. Hɨr enrɨak yaaim enkaap mɨt miyapɨr han. 10  * 1Ti 5:10Im em hɨram yaaim mar ke menmen yaaim hɨr neriuwetem mau his, o teruk o nɨkɨp mɨr. 11 Hɨr miyapɨr hɨras nankintɨp wɨre wɨre enu enɨt enɨmtau hɨm me mɨt hɨr netporem me hɨm me God hɨr enisesim werek werek. 12  * 1Ko 14:34Hi ap ewis miyapɨr nerp natɨp mɨt hɨm me God neit wɨnak ke God naanmɨpror au emɨt! Hɨr enkintɨp enu nentar menmen im. 13  * Jen 2:7, 22; 1Ko 11:8-9Mɨt ninɨn naanmɨpre miyapɨr nentar nɨpaa God kinɨn kewis Adam. Mɨte niuk mɨre Iv hɨre wɨkaru. 14  * Jen 3:6, 13; 2Ko 11:3Seten hɨrak kemipɨn Adam au. Iv kerepep. Hɨre winɨn wɨrɨak menmen enum, hɨre weremir hɨm me God. 15 Te hɨr wen nises hɨm me God, hanhan God ketike mɨt han, hɨr han yaaik prar prar nepu. Hɨr naanmamre hɨras te hɨr ap nanrɨak menmen enum au, te God kakɨkepi hɨr nanu werek nantikerek nanɨntar hɨr nepu witeik nanine nɨkerek nanteiknor hɨm mɨrak.

*2:1 Ef 6:18; Fl 4:6

*2:4 Esi 18:23; 1Ti 4:10; 2Pi 3:9

*2:5 Ro 3:29-30; Hi 12:24

*2:6 Ga 1:4

*2:7 Ap 9:15; Ga 2:7-8; 2Ti 1:11

*2:9 1Pi 3:3-5

*2:10 1Ti 5:10

*2:12 1Ko 14:34

*2:13 Jen 2:7, 22; 1Ko 11:8-9

*2:14 Jen 3:6, 13; 2Ko 11:3