5
Hɨm mamkaap Timoti kinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr
* Lev 19:32Ti ap ene ne mɨt au emɨt! Ti etpor main main ekepi har ke ti hɨkaap haai kit. Ti atɨp ekaap pipep yapɨrwe har ke ti ekaap kikrek nit. Ti ekaap miyapɨr enun ne mɨt ehɨr ke ti hɨkaap miye pit. Ti hɨkaap miyapɨr nɨhan har ke ti ekaap yenten pit. Te ti han yaaik prar prar ehu. Ti ap han ekitet ari nɨhan au emɨt!
Hɨm me miyapɨr mɨkan nɨr epei naa
Mɨtɨk ke mɨte kerek wises God, hɨrak kaa, te hɨre wepu weiniye, ap mɨtɨk kei naanmɨprewe au, mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nankepiye naanmamprewe werek werek. Au ek, nɨkerek o nepenyerer nepu, hɨr naninɨn nanɨrtei hɨras naanempre miye haai o maamrer nɨr, hɨr naanempror emrer menmen nɨpaa miye, haai o maamrer nerekyorem. Hɨr enrɨakem te God han yaaik ekriuweri. * Lu 2:37, 18:7Mɨtɨk ke mɨte hɨre wises God hɨrak epei kaa, hɨre wepu weiniye, mɨt ap naanmɨprewe au, hɨre wises God hekrit hekrit, hɨre witɨwekhi hɨrak kakɨkepiye me menmen. Te mɨte hap kerek mɨtɨk kɨre epei kaa hɨre wepu weiniye, hɨre waurɨak enum wises han kɨre, te hɨre wises menmen yapɨrwe me tɨ, hɨre war ke mɨte epei waa wentar hɨre weweikɨn sip wewet God. Ti etɨp miyapɨr etpor hɨm manp hɨr enises hɨm im hi epei hetputem, te mɨt han ap nanɨtpor me menmen enum me wɨ hɨr naanmɨpror me menmen. Neimɨn hɨr ap naanmamre mɨt nɨr ne weiwɨk miutɨp, o neimɨn hɨr ap naanempre miye haai nɨr, hɨr enun. Menmen enum im hɨr nɨrɨakem hɨram enum minɨn menmen mɨt enun ap ne weiwɨk me God hɨr nɨrɨakem.
Mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God, hɨr enwis niuk mɨr emu tɨwei me miyapɨr nar ik hɨr naanempror. Neimɨn nepu weinɨm, hɨr ne miyapɨr, hɨr naninɨn 60 tito, nɨpaa hɨr neit mɨt niutɨp niutɨp keriyen. 10  * Hi 13:2Mɨt miyapɨr hɨr entɨp hɨr epei nɨrɨak menmen yaaim mar im: Hɨr nine nɨkerek naanmɨpror werek werek, hɨr newet mɨt miyapɨr ne wit hak menmen, hɨr nekemyet hɨt me mɨt miyapɨr nises hɨm me God neteiknor hɨr han yaaik nankepi. Mɨt miyapɨr nɨpaa menmen mewaanki, hɨr nɨpaa nɨrɨak menmen yaaim yapɨrwe nekepi. Neimɨn nɨrɨak menmen mar im, te hɨr mɨt miyapɨr naanmamror. 11 Hɨr ap enwis niuk mau tɨwei hekrit hekrit naanempre miyapɨr nɨhan netike miyapɨr tokek kerek mɨt nɨr epei naa au, hɨr nepu weinɨn au emɨt! Maain hɨr han kɨr kakɨkrit, hɨr han yaaik nɨrɨak menmen me Krais au. Hɨr hanhan nanɨno nanɨt mɨt han. 12 Te hɨr nanwen hɨm nɨpaa hɨr netpim me hɨr nanu weinɨm nanrɨak menmen me mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God keriyen. Hɨr nɨrɨak menmen im, te mɨt nantɨp hɨr nɨrɨak enum. 13  * 2Te 3:11Miyapɨr nɨhan netike miyapɨr tokek mɨt nɨr epei naa, hɨr nɨrɨak menmen mar eim metike menmen im. Hɨr nanu yain yain nanrer wɨnak me miyapɨr han, hɨr nanɨmtau hɨm natɨpan nisesan me mɨt miyapɨr han, hɨr nanɨno nantɨp menmen ap yaaim, te hɨr nantɨp menmen haiu mɨnaain hɨr netpim. 14  * 1Ko 7:9Te hi hanhan heriuwe miyapɨr nɨhan netike miyapɨr tokek kerek mɨt nɨr epei naa, hɨr enɨt mɨt han, nanine nɨkerek, naanempre menmen mɨr me wit, te hɨr ap enwis mɨt miyapɨr enun nanipei enum au, haiu emu werek werek, te haiu ap yɨnk enuk au. 15 Miyapɨr han epei neweikɨn sip newet menmen yaaim, hɨr nises menmen enum me Seten. 16 Mɨt miyapɨr nises hɨm me God, mɨtɨk kei kɨr kaa, mɨte pɨrak wepu weiniye, hɨr hɨras naanemprewe, te mɨt ne weiwɨk me God au. Hɨr nankaap miyapɨr enun ne mɨt weinɨn keriyen, nanwetɨr menmen naanmamror.
Hɨm me mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr han
17  * 1Ko 16:18Hɨram yaaim te hɨr mɨt kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God ein, hɨr mɨt miyapɨr mɨt ein nanrekyor yaaim. Hɨram yaaim te hɨr enwet mɨt iuwe in pewek me wɨ wik me menmen hɨr nɨrɨakem mamre wɨ miutɨpen. Hɨram yaaim iuwe te mɨt ninɨn naanmɨpre mɨt ne weiwɨk me God netike mɨt kerek natɨp mɨt miyapɨr hɨm me God, hɨr enwetɨr pewek me wɨ wik me menmen hɨr nɨrɨakem mamrer wɨ miutɨpen mar ke mɨt han ein. 18  * Diu 25:4; 1Ko 9:9; Mt 10:10Menmen im hɨram yaaim mentar tɨwei me God matɨp mar im: “Bulmakau kentɨrer rais haas keremsuwo, ti ap ehɨt waai eiyepet hɨm mɨram au.” Hɨram wen matɨp, “Keimɨn kɨrɨak menmen, hɨrak kakɨt pewek mamrerim.” Mɨt kerek natɨp mɨt miyapɨr hɨm me God, hɨr mɨt ne weiwɨk me God naanmamror nanwetɨr pewek me menmen. 19  * 2Ko 13:1Ti ap emtau hɨm me mɨtɨk kiutɨp hɨrak katɨp kesiuwe hɨm me mɨtɨk iuwe naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God ein au emɨt! Mɨtɨkɨt wik o wikak tatnen tatsiuwe hɨm mɨtɨk, te ti emtau menmen hɨrakɨt tatputem. 20  * Ga 2:14; Ef 5:11Hɨrak kɨrɨak menmen enum, ti enerek etpɨwek me ninaan me mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God ein, te hɨr enɨnaain hɨr ap enises menmen hɨrak kɨrɨakem au emɨt!
21 Me ninaan me God, Jisas Krais ketike mɨt nɨrak ensel, hi hetput hɨm manp. Ti ehises hɨm im hi nepei hetputem. Ti erɨak menmen me mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God, te ti erɨakem empɨram empɨram. 22 Ti ap ewis his mentar mɨtɨk waswas te ti ehimɨtanek hɨrak naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God neit wit hak au emɨt! Maain hɨrak kakrɨak menmen enum, menmen enum mɨrak mamwit, te ti naanmamre hɨrekes keimɨn ti ewis his menterik ehimɨtanek hɨrak kinɨn naanmamre ɨt ne weiwɨk me God. 23 Ti ap ehɨm tɨpar weinɨm au emɨt! Ti hɨnap yapɨrwe, te ti ehɨm tɨpar wain meiyam emnep menmen mekre tu kit.
24 Menmen enum mɨt han nɨrɨakem, mɨt yapɨrwe hɨr nerteiyem, te haiu han kitetim haiu mertei hɨr mɨt enun. Mɨt han nɨrɨak menmen enum nɨsawɨnem au meit, haiu mepɨtariyem. Te God han kitetim maain hɨrak kakwepyapɨrem kakteikɨn mɨt em. 25 Mar im, menmen yaaim mɨt han nɨrɨakem, mɨt yapɨrwe nerteiyem hɨr han kitetim. Te menmen yaaim mɨt nɨrɨakem te mɨt nerteiyem au, God han kitetim te maain hɨrak kakwepyapɨrem kakteikɨn mɨt em.

*5:1 Lev 19:32

*5:5 Lu 2:37, 18:7

*5:10 Hi 13:2

*5:13 2Te 3:11

*5:14 1Ko 7:9

*5:17 1Ko 16:18

*5:18 Diu 25:4; 1Ko 9:9; Mt 10:10

*5:19 2Ko 13:1

*5:20 Ga 2:14; Ef 5:11