14
Menmen God Hɨmɨn Yaaik kewetaiyem hɨram minɨn menmen ham
* 1Ko 12:31, 14:39Yi mɨt miyapɨr en yi eiyinɨn hanhan eiriuwe mɨt miyapɨr han. Menmen im hɨram minɨn: Yi wen hanhan God kakweti menmen ham yaaim me God Hɨmɨn Yaaik. Yi hanhan iuwe te God kakweti menmen te yi eitɨp mɨt hɨm mɨrak yaaim. Mɨt nanpɨtɨp hɨm kerek God Hɨmɨn Yaaik kewetɨrem, te mɨt netariyem, hɨr ap nantɨp mɨt neriuwerem au. Hɨr nantɨp God kerekek nanɨntar hɨr mɨt han ap nanɨrtei menmen hɨr nanɨtpim. God Hɨmɨn Yaaik kekepi te hɨr natɨp menmen me God nɨpaa hɨrak kɨsawɨnem. Hɨram yaaim te mɨt kerek natɨp mɨt hɨm me God, hɨr natɨp mɨt en. God au. Hɨr netpor nankepi nanises hɨm me God nanrekyor hɨr han yaaik nanu. Mɨt kerek nantɨp hɨm ham kerek God Hɨmɨn Yaaik kewetɨrem, hɨr nantɨp menmen nankaap hɨras keriyen. Te neimɨn hɨr nantɨp mɨt miyapɨr hɨm me God eim, hɨr nankaap mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nanriuwerem. * Nam 11:29Hi hanhan yi yapɨrwe yaitɨp hɨm ham mɨt nepɨtariyem kerek God Hɨmɨn Yaaik kewet haiu mɨt em. Te hi hanhan wɨsenum te yi eiyɨtpor hɨm me God. Mɨt kerek hɨr natɨp mɨt hɨm me God, hɨm mɨr minɨn hɨm me mɨt kerek natɨp hɨm ham me God Hɨmɨn Yaaik kewetɨrem, te hɨr mɨt han ap nanu nanweikɨn hɨm nanwepyapɨr menmen hɨr netpim. Mɨt han hɨr nanu nanweikɨn hɨm nanwepyapɨr menmen im te mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nanɨrteiyem werek werek. Im yaaim mɨre mɨt kerek natɨp mɨt miyapɨr hɨm me God nɨkaap mɨt miyapɨr neriuwerem. Nai yinan, maain hi anen ari te hi etpi hɨm ariuwe hɨm ham God Hɨmɨn Yaaik kewetewem yi yepɨtariyem, hi ap akepi ere hi eweikɨn hɨm awepyapɨrem hetpiyem. Hi etpi hɨm me God me hɨm yi yetpim, yi eiyɨrteiyem werek werek, o hi etpi menmen maain mamnen, menmen im yi eiyɨmtewem hɨram mamkepi yayises God werek werek.
Haiu emtɨp hɨm me God mamriuwe hɨm haiu yapɨrwe merteiyem
Menmen mɨre tukɨn o wekɨnp hɨram han kewim au. Hɨram mɨre mɨtɨk katɨp keriuwe hɨm ham. Mɨt ap nɨrɨak tukɨn o wekɨnp nine henye mei werek au, mɨt nepɨtari menmen hɨram tukɨn o wekɨnp metpim. Mɨt ap nɨrɨam tukɨn werek werek au, nanɨrkeik te mɨt hɨr nanɨrtei nanɨno nanɨnepan a? Taauye! Menmen yi mɨt yɨrɨakem hɨram mepɨr keremem. Yi eitɨp mɨt eiriuwe hɨm ham God Hɨmɨn Yaaik kewetiyem, hɨr mɨt nemtewem hɨr nepɨtariyem. Yi yayɨtpor menmen, te hɨm epei au men. 10 Mɨt nerer wit wit natɨp hɨm ham hɨm ham. Hɨr ap natɨp hɨm weinɨm au. Hɨr netike mɨt newepnak neriuwerem. 11 Hi ap hertei menmen werek werek kerek mɨtɨk hak ketpewem, te hɨrak han kitet hi mɨtɨk ke wit hak, hi han kitet hɨrak ke wit hak, hawɨr ap wewepnak au. 12 Te hi hetpi menmen im. Yi hanhan yayɨt menmen ham ham kerek God Hɨmɨn Yaaik kakwetiyem. Te yi eiyinɨn hanhan eiyɨt menmen yaaim God Hɨmɨn Yaaik kakwtai haiu mɨt em hɨram mamkaap mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God te hɨr nanisesik werek werek. 13 Te mɨtɨk kerek katɨp keriuwe hɨm ham me God Hɨmɨn Yaaik kewetɨwekem, hɨrak ap kerteiyem, hɨrak ekitehi God ekɨkepik hɨrak ekɨrtei hɨm hɨrak epei ketpim te hɨrak kakwepyapɨrem katɨp mɨt em. Hɨrak kakrɨak menmen im kakɨntar hɨm im hi hetpiyem. 14 Hi hitehi God hi ewenɨpi niuk mɨrak heriuwe hɨm ham hi hepɨtariyem kerek God kewetewem, hɨmɨn kai ketike God tewepnak, te han kai au kau weinɨk. 15  * Ef 5:19Te hi arɨak menmen im. Hi ehitehi God eriuwe hɨmɨn kai ketike han kai, hi tewen aine henye ariuwe hɨmɨn kai kaktike han kai. 16 Yi eiyitehi God yi eiwenɨpi niuk mɨrak eiriuwe hɨm ham mɨt ap nerteiyem au, nanɨrkeik te hɨr nanɨrtei hɨm yi yetpim a? Hɨram yaaim te hɨr nantikewi nanwenhiyem a? Taauye! 17 Yi epei yatɨp God hɨm yaaim yewenɨpi niuk mɨrak te yi ap yɨkaap mɨt kerek nemtau hɨm mi yeriuwerem au. 18 Hi Pol hi hetenen menmen God Hɨmɨn Yaaik kewetewem. Hi han yaaik heriuwe God hentar hi hinɨni hi atɨp God menmen heriuwe hɨm ham hi ap herteiyem kerek nɨpaa hɨrak kewetewem.
19 Te wɨ kerek hi hau hetike mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God, haiu mererik mewenɨpi niuk mɨrak, hi hinɨn hanhan atɨp mɨt menmen kike ariuwe hɨm haiu yapɨrwe merteiyem te hɨram mamkepi hɨr nanu werek. Hi hɨnapen etpor menmen yapɨrwe ariuwe hɨm ham hɨr nepɨtariyem au emɨt! Hɨram ap mamkepi au.
20  * Ef 4:14; Fl 3:15Nai yinan, yi ap eire nɨkerek eiriuwe menmen yi han kitetim au emɨt. Yi eire mɨt iuwe. Me menmen enum mɨt nisesim yi eiweikɨn sip eiwetɨwem eitariyem eiyɨr ke nɨkerek kike miyerer nɨnani. Te menmen yaaim yi han ekitetim werek werek eiyɨr ke mɨt miyapɨr iuwe. 21  * Ais 28:11-12Hɨm me God mau tɨwei nɨpaa profet Aisaia kewisɨm hɨram matɨp me mɨt miyapɨr natɨp hɨm ham mɨt netariyem mar im:
“Mɨt ne wit netike mɨt han ap ne wit hɨr nantɨp mɨt in
nanriuwe hɨm ham hi God awetɨrem.
Hɨr nanwepyapɨr hɨm mai nantɨp mɨt em te hɨr ap nanisesim au.” 22 Te hɨm ham im kerek God Hɨmɨn Yaaik keweteiyem, hɨram mamkaap mɨt ap nises hɨm me God te hɨr hanhan nanɨmtewem. Mɨt epei nises hɨm me God hɨram mamkepi au. Hɨm me God ham mɨt natɨp mɨt han em hɨram mamkaap han ke mɨt ap nisesik au. Hɨram mamkaap han ke mɨt kerek nisesik keriyen. 23  * Ap 2:13Mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nanrerik nantɨp nanriuwe hɨm ham hɨr nepɨtariyem kerek God Hɨmɨn Yaaik kewetɨrem, maain mɨt kerek ap nises hɨm me God o mɨt ap nertei menmen im, hɨr nanɨnen nanɨmtau menmen yi eiyɨtpim, hɨr nepɨtari menmen yi yetpim te hɨr han kitet yi enun yɨre mɨt han kɨr enuk. 24  * Jo 16:8Te mɨt miyapɨr nererik natɨp mɨt hɨm me God, maain mɨt kerek ap nises hɨm me God o mɨt ap nertei menmen im hɨr nanɨnen nɨmɨn nanu nanɨmtau menmen yi yetpim, hɨr nanɨrtei hɨm im te menmen im mamrekir han kɨr te hɨr nanɨrtei hɨr hɨras mɨt enun. 25  * Ais 45:14; Sek 8:23; Jo 4:19Hɨm me God im mamket menmen enum mekre han kɨr hɨr han kitetim te hɨr newen ninɨp nanwenɨpi niuk me God nantɨp nar ik: “In ek hi hertei God kau kekre nɨmɨn ke yi mɨt.”
Yi eiwenɨpi niuk me God yi eiyises menmen yaaim
26  * 1Ko 12:8-10; Ef 4:12Nai yinan hi hetpi yi eirɨak mekam a? Wɨ kerek yi yererik yewenɨpi niuk me God yi eiyises menmen werek werek. Mɨtɨk hak kine henye, mɨtɨk hak ketpi hɨm, mɨtɨk hak kewepiyapɨr hɨm ham God epei ketpɨwekem, mɨtɨk hak katɨp hɨm ham hɨrak nɨpaa ap kerteiyem au. Mɨtɨk hak keweikɨn hɨm im ketpi menmen me mɨtɨk hak epei ketpim em e. Yi niutɨp niutɨp eirɨak menmen im yapɨrwe te hɨram mamkaap han ke mɨt miyapɨr te yi eiyises hɨm me God werek werek. 27 Mɨt miyapɨr han ne yi mɨt hɨr nepu hɨr nantɨp hɨm ham kerek mɨt nepɨtariyem, yi eiwis wik o wikak nanɨtpi hɨm im keremem. Hɨr ap nantɨp hɨm nanre yapɨrwe au emɨt! Mɨtɨk hak kaktɨp hɨm mɨrak, mɨtɨk keiyak kakwepyapɨr menmen hɨrak ketpim. Epei au, mɨtɨk hak kakɨtpi kakriuwe hɨm mɨrak ham. 28 Mɨt han ap nepu kerek nanwepyapɨr hɨm kerek mɨt han netpim, hɨr ap te nantɨp hɨm im mekre nɨmɨn ke yi mɨt miyapɨr kerek yererik yewenɨpi niuk me God au emɨt! Hɨr keriyen nantɨke God nantɨp nanɨkre han kɨr. 29  * Ap 17:11; 1Te 5:21Yi eiwis mɨtɨkɨt wik o wikak kerek hɨrakɨt tɨre profet hɨrakɨt tatwepyapɨr hɨm God ketpɨwekɨtem. Hɨrakɨt tatwepiyapɨr hɨm me God, te yi mɨt han yi han ekitet hɨm im hɨrakɨt tewepyapɨrem hɨram yaaim o au enum. 30 Mɨtɨk hak kau yeno kekre nɨmɨn ke yi mɨt, God ketpɨwek menmen, hɨrak ap ekmerɨr mɨtɨk hak ketpim au, hɨrak ekɨkrit ekno ekɨkrehɨr kɨrak ekɨtpim. 31 Mar im yi eiwepyapɨr hɨm me God eitɨp mɨt em eire kiutɨp kiutɨp te yi mɨt miyapɨr yapɨrwe yau en yi eiyɨmtewem werek werek, hɨram mamkepi han ki te yi eiyu werek. 32 Mɨt miyapɨr kerek hɨr nɨre profet hɨr newepyapɨr hɨm God ketporem, hɨr naanmɨpre han kɨr me menmen. Han ap naanmamror au. Hɨr mɨt keriyen, te hɨr naanempre han kɨr me menmen God ketporem. 33 Hɨr enrɨak menmen im enɨntar God hɨrak ap kaknip han ke mɨt nererik nemtau hɨm mɨrak te hɨr han kakitet menmen heriyai heriyai nanɨtpim au. Hɨrak kaknipai haiu mɨt mamu han kiutɨp mamises hɨm mɨrak.
Wɨ kerek yi mɨt miyapɨr ne God yererik yewenɨpi niuk me God yi eirɨak menmen mar im. 34  * 1Ko 11:3; 1Ti 2:12; Ta 2:5Yi yairerik yaiwenɨpi niuk me God, miyapɨr ap te nantɨp menmen au, emɨt! Hɨr nankintɨp nanu nanises hɨm me mɨt nɨr nanɨr ke hɨm me God mau tɨwei metpim. 35 Miyapɨr hanhan nanɨrtei hɨm me menmen werek werek kerek mɨt netpim, hɨr ap nanitehi mɨt in me menmen neit wit kerek hɨr newenɨpi God au emɨt! Menmen im enum. Maain hɨr nanu wɨnak kɨr, hɨr nanitehi mɨkan nɨr me menmen hɨr nanɨtporem werek werek. 36 Yenmak yi eirɨak menmen im mar ke hi hetpiyem a? Yi han kitet God hɨm mɨrak hɨram mekrit meke wit Korin man a? O au en, yi han kitet hɨm me God man yi mɨt miyapɨr keriyen te yi eiyises han ki me menmen yapɨrwe a? Taau! Yi ap yertei menmen yapɨrwe me God te yi eiyɨmtau menmen hi hetpi yi eiyisesim. 37  * 1Jo 4:6Mɨt han nekre nɨmɨn ke yi mɨt hɨr han kitet God epei kewetɨr menmen mɨrak iuwe o hɨr nɨre profet newepyapɨr menmen God ketporem, hɨr nanwenhi menmen hi ewisiyem hɨram menmen Mɨtɨk Iuwe Krais katɨp haiu emisesim. 38 Mɨt kerek ap han kitet menmen hi ewisiyem hɨram hɨm me God, haiu ap han kitet hɨr nɨre mɨt profet newepyapɨr natɨp menmen God ketporem. Au, hɨr mɨt enun netari menmen. 39 Te nai yinan, yi hanhan iuwe te yi eire profet te yi eiwepyapɨr eitɨp hɨm God ketpiyem yi eitɨp mɨt em. Te yi eirɨak menmen mar im keremem au. Yi ap eiwen mɨt kerek nanɨtpi hɨm ham yi yepɨtariyem au emɨt! 40  * Kl 2:5Te menmen yi yɨrɨakem me wɨ yi yererik yɨrɨakem, yi yises menmen yaaim yi yɨrɨakem.

*14:1 1Ko 12:31, 14:39

*14:5 Nam 11:29

*14:15 Ef 5:19

*14:20 Ef 4:14; Fl 3:15

*14:21 Ais 28:11-12

*14:23 Ap 2:13

*14:24 Jo 16:8

*14:25 Ais 45:14; Sek 8:23; Jo 4:19

*14:26 1Ko 12:8-10; Ef 4:12

*14:29 Ap 17:11; 1Te 5:21

*14:34 1Ko 11:3; 1Ti 2:12; Ta 2:5

*14:37 1Jo 4:6

*14:40 Kl 2:5