12
Hɨm me menmen yaaim God Hɨmɨn Yaaik kewetai haiu mɨt em
Nai yinan, hi hanhan yi eiyɨrtei werek werek menmen God Hɨmɨn Yaaik kewetaiyem (kerek nɨpaa yi yewis tɨwei yitauhiyem.) * Hab 2:18-19Yi yertei nɨpaa yi ap yises hɨm me Krais wen au, Seten kari han ki te yi yises han ki, yi yen yewenɨpi niuk me tɨpir kerek mɨt newis ninaan mau teinɨk. Te hɨram ap mamɨtpi hɨm taau. * 1Jo 4:2-3Nɨpaa Seten kari han ki te in ek hi hanhan yi eiyɨrtei menmen im werek werek. Mɨt miyapɨr kerek God Hɨmɨn Yaaik kari han kɨr te hɨr newepyapɨr hɨm ham natɨp nar ke profet, hɨr ap te nantɨp Jisas hɨrak enuk. Mɨt miyapɨr kerek God Hɨmɨn Yaaik ap kakri han kɨr, hɨr ap te nanwepyapɨr hɨm mɨrak nantɨp Jisas hɨrak Mɨtɨk Iuwe au.
* Ro 12:6; Ef 4:4God ketenen menmen ham mɨrak yapɨrwe me haiu mɨt, te God Hɨmɨn Yaaik kiutɨp kerekek hɨrak kakweteiyem. * Ef 4:11Haiu mɨrɨak menmen ham yapɨrwe me God, te hɨrak God kiutɨpen kerekek. Han en au. Haiu mɨt mɨrɨak menmen ham me God meriuwe menmen mɨrak iuwe, te God kerekek hɨrak kari han ke mɨt keriuwerem. * 1Ko 14:26God Hɨmɨn Yaaik kewetai mɨt niutɨp niutɨp menmen mɨrak haiu mɨrem hɨram ham ham. Te haiu emakaap mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek nises God emriuwerem. God kewet mɨt han menmen ham, mɨt han menmen meiyam. God Hɨmɨn Yaaik kari han ke Mɨt han te hɨr natɨp hɨm yaaim me God hɨrak kewepyapɨrem. God Hɨmɨn Yaaik kerekek kari han ke mɨt han keteiknor menmen God kakrɨakem te hɨr newepyapɨrem natɨp mɨt em. God Hɨmɨn Yaaik kerekek hɨrak kari han ke mɨt han te hɨr nisesik nanrɨak menmen me God yaaim. God Hɨmɨn Yaaik kari han ke mɨt han kekepi te hɨr nankaap mɨt miyapɨr nɨnap te hɨr nɨre yaain. 10  * Ap 2:4; 1Ko 14:5Hɨrak kewet mɨt han menmen iuwe mɨrak te hɨr nɨrɨak menmen im: Mɨt han newepyapɨr menmen maain God kakrɨakem hɨr natɨp mɨt em. Mɨt han nertei menmen meke God man, o au en, menmen meke Seten enum man te hɨr han kitetim natɨp mɨt em. Mɨt han natɨp hɨm ham nɨpaa hɨr nerteiyem au. Mɨt han neweikɨn hɨm im newepyapɨr as o hɨr mɨram natɨp mɨt em.
11  * Ro 12:3; 1Ko 7:7God Hɨmɨn Yaaik kiutɨp kerekek kewetai haiu mɨt em. Hɨrak kises han kɨrak kewen menmen yaaim im kewet haiu mɨt em.
Haiu mɨt yapɨrwe haiu mɨre pɨnak ke yɨnk kiutɨp me Krais
12  * Ro 12:4-5; 1Ko 10:17Haiu mertei yɨnk ke haiu mɨt hɨrak kiutɨp te hɨrak pɨnak pɨnak. Haiu mɨt miyapɨr ne Krais haiu mɨre yɨnk. Haiu yapɨrwe te haiu mau mɨre yɨnk kiutɨp. 13  * Ga 3:28Haiu mɨt han nɨmɨn ke haiu mɨt haiu ne Isrel. Yi mɨt han au yi ne Grik. Yi mɨt han yi yɨrɨak menmen me mɨt kerek naanmɨpri yi yeit pewek mererim au, te haiu mɨt han haiu mɨrɨak menmen im ap mɨt han iuwe naanmɨprai au. Haiu yapɨrwe mau niutɨp nɨpaa wɨ God Hɨmɨn Yaaik kan kau kekre han kaiu kerekyei haiu mɨt niutɨp. God keriuwet Hɨmɨn Yaaik kiutɨp kan te hɨrak kaku kakɨkre han kaiu haiu mamre niutɨp kerekek.
14 Haiu mertei yɨnk kaiu hɨrak ap pɨnak kiutɨp kerekek au. Hɨrak kɨre yapɨrwe. 15 Hɨt miutɨp me mɨtɨk hak hɨram matɨp mar ik: “Hi ap pɨnak ke yɨnk ke mɨtɨk ik hentar hi ap his mɨrak au.” Hɨt mɨrak matɨp mar im hɨram menmen weinɨm. Hɨrak wen pɨnak ke yɨnk ke mɨtɨk ik. 16 Nɨkɨp miutɨp me mɨtɨk hak hɨram matɨp mar ik: “Hi ap pɨnak ke yɨnk ke mɨtɨk ik hentar hi ap nanamɨr kɨrak au.” Nɨkɨp mɨrak matɨp mar im hɨram menmen weinɨm mentar hɨram wen pɨnak ke mɨtɨk ik. 17 Hi hetpi, yɨnk kaiu kɨre nanamɨr kerekek mamɨrkeik te haiu mamɨmtau menmen? Yɨnk kaiu kɨre nɨkɨp keremem, mamɨrkeik te haiu mamnɨm menmen a? Taauye! 18 God ap kɨrɨak yɨnk kaiu men niutɨp. Au, hɨrak kenip pɨnam maiu yapɨrwe kewisɨm kises han kɨrak. 19 Yɨnk kaiu ken niutɨp keremem, haiu yɨnk kaiu ap kaku werek werek au. Pɨnak kiutɨp kerekek. 20 Yɨnk kaiu hɨrak ap ken niutɨp au. Pɨnam pɨnam yapɨrwe, te yɨnk kaiu hɨrak kɨre kiutɨp.
21 Tɨs, mɨtɨk nanamɨr kɨrak ap te kaktɨp his mɨrak kakɨr ik: “Ti menmen miutɨp hi ap hanhan heriuwit au, hi hau werek.” Paan ap kaktɨp hɨt kakɨr ik: “Ti menmen mamritwaank hi ap hanhan heriuwit au, hi hahu werek.” Hɨram ap mamtɨp mamɨr im au. 22 Han ketike hɨriu hɨram mɨre weiwei, te hɨram ap mau werek werek au haiu mami. 23 Menmen ham me yɨnk kaiu haiu han kitet hɨram enum, haiu naanemprewem mɨsawɨnem meriuwe klos. 24 Menmen ham me yɨnk kaiu ap te haiu mamsawɨnem au. God kɨrɨak menmen te menmen ham me yɨnk kaiu haiu han kitet hɨram enum haiu mesɨsɨwem meriuwe menmen yaaim te hɨram minɨn menmen ham me yɨnk kaiu. 25 God kɨrɨak menmen im te yɨnk kaiu hɨrak ap kewep pɨnak pɨnak au. Hɨrak hanhan keriuwe hɨrekes. 26 Henik kɨnakɨn his o hɨt maiu hɨram mewewei, te yɨnk kaiu ap kaku werek werek au. Mar im mɨtɨk kiutɨp kekre nɨmɨn ke haiu mɨt menmen mewaankek, haiu nɨrak yinan han etwenɨnek. O mɨtɨk ik kɨrɨak menmen yaaim keit niuk iuwe, haiu nɨrak yinan haiu metikerek haiu han yaaik mamu.
27  * Ro 12:5; Ef 5:30Yi yetikewei haiu mɨt haiu mɨre yɨnk ke Krais. Haiu mɨt niutɨp niutɨp haiu mɨre pɨnak pɨnak ke yɨnk kɨrak. 28  * Ef 4:11-12God epei kehimɨtenai haiu mɨt han ne mɨt miyapɨr nɨrak haiu mar ik. Hɨrak kehimɨtenei haiu mɨt iuwe minɨn haiu mɨre aposel. Hɨrak kehimɨtan mɨt han iuwe nisɨsei hɨr nɨre mɨt profet hɨr natɨp mɨt hɨm me Krais. Epei au, hɨrak God kehimɨtan mɨt han iuwe hɨr nises profet, hɨr nɨre tisa, hɨr natɨp mɨt miyapɨr hɨm ham me God te hɨr nanu nanises God werek werek. Hɨrak kehimɨteni epei au, hɨrak kehimɨtan mɨt han hɨr nɨrɨak menmen mirakel keteikɨn mɨt menmen iuwe God kɨrɨakem, mɨt han hɨr nɨkaap mɨt miyapɨr hɨr nɨnap his hɨt enum te hɨr nɨre yaain. Mɨt han nankaap mɨt miyapɨr neiyan, mɨt han hɨr naanmɨpre mɨt miyapɨr me menmen. Mɨt han hɨr natɨp neriuwe hɨm ham nɨpaa hɨr nerteiyem au.
29-30 Mɨt yapɨrwe kerek God kehimɨteni hɨr ap nɨre aposel au. Mɨt yapɨrwe hɨr ap nɨre profet au. Mɨt yapɨrwe hɨr ap tisa. Mɨt yapɨrwe ap nɨrɨak mirakel meteikɨn mɨt menmen iuwe me God au. Mɨt yapɨrwe ap nɨkaap mɨt miyapɨr nɨnaap hɨr nɨre yaain. Mɨt yapɨrwe hɨr ap natɨp hɨm ham nɨpaa hɨr ap nerteiyem au. Mɨt yapɨrwe hɨr ap neweikɨn hɨm nɨpaa hɨr ap nerteiyem au. Au, God kewet mɨt menmen ham ham hɨr nisesim nanrɨakem nankaapan nanriuwerem. 31  * 1Ko 14:1Hi hetpi yi eiyitehi God yi hanhan menmen iuwe me menmen God Hɨmɨn Yaaik kewetai haiu mɨt em hɨram yaaim minɨn. Te in ek hi hetpi me menmen yaaim yi eiyisesim hɨram minɨn menmen God Hɨmɨn Yaaik kakweteiyem.

*12:2 Hab 2:18-19

*12:3 1Jo 4:2-3

*12:4 Ro 12:6; Ef 4:4

*12:5 Ef 4:11

*12:7 1Ko 14:26

*12:10 Ap 2:4; 1Ko 14:5

*12:11 Ro 12:3; 1Ko 7:7

*12:12 Ro 12:4-5; 1Ko 10:17

*12:13 Ga 3:28

*12:27 Ro 12:5; Ef 5:30

*12:28 Ef 4:11-12

*12:31 1Ko 14:1