3
Mɨt netike miyapɨr neitan, hɨr enises menmen im
* Ta 2:5; Mt 5:16; Ef 5:22Yi miyapɨr yi eiyises hɨm me mɨkan ni te hɨr han en ap nises hɨm me God, te yi eiri han kɨr eiriuwe menmen yaaim yi yɨrɨakem te hɨr enisesik. Yi ap eitɨp hɨm au. Hɨr enɨr yi miyapɨr yɨrɨak yaaim yemtau hɨm mɨr te hɨr enweikɨn han enises hɨm me God. * 1Ti 2:9Yi ap eises hɨras eiriuwe wɨpe yehes, wɨnak, pewek pitau keremem te mɨt natɨp yi yaain, au emɨt! Menmen mekre han ki me yi yau werek werek yemtau hɨm, hɨram mɨre wɨpe yehes o pitau mau yɨnk. Menmen mekre han mamɨwaank mamɨr ke wɨpe yehes o pitau au. Te God hanhan menmen yaaim marim mekre han ki. Marim, nɨpaa ein miyapɨr yaain hɨr nemerɨr menmen nɨpaa God ketpim kakwetɨrem. Hɨr neses hɨras nar ik. Hɨr nemtau hɨm me mɨkan nɨr hɨr nisesim. * Jen 18:12Sera hɨre wɨrɨak menmen mar ik. Hɨre wemtau hɨm me Ebraham mɨtɨk kɨre, hɨre wisesim, hɨre watɨp, “Ti mɨtɨk kai iuwe.” Maain yi eirɨak yaaim eiyises God, yi einaain au, te yi miyapɨr keriyen yi eire nɨkerek ne Sera.
* Ef 5:25Mar im, yi mɨt epei yeit miyapɨr yi yau yetikeri yertei hɨr ap manpenun nar ke yi te yi naanmɨpror werek werek yentar yi yetikeri yayɨt menmen yaaim maain God kakweteiyem. Yi eirɨak yaaim mar im te menmen enum ap meiyepet menmen yi yitehi God em kakwetiyem.
Yi mɨt miyapɨr eikiyan eiyu eiyises menmen yaaim im
Hi hetpi hɨm kike keremem me menmen im. Yi yapɨrwe eiyu han kiutɨp hanhanan. Yi han etwenɨnan, eirɨakan yaaim, yi han ekitet yi yɨpɨran. * Mt 5:44; 1Te 5:15; 1Pi 2:23Mɨt hɨr nerekyi enum, yi ap pɨke eirekyor enum emrerim au emɨt! Hɨr netpi enum newen henye, yi ap pɨke eirekyorem emrerim au emɨt! Yi eiyitehi God hɨrak kakrekyor yaaim eiyɨntar God epei kehimɨteni yi eiyɨt menmen yaaim mɨrak. 10  * Sam 34:12-16Yi eirɨakem eiyɨntar hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im:
“Mɨt kerek hɨr hanhan nanu tɨ ik werek werek me tɨto yapɨrwe, hɨr enɨnaaiwɨr menmen enum me netpim newenɨn hɨm. 11 Hɨr enweikɨn sip enwet menmen enum, hɨr enrɨak menmen yaaim. Hɨr hanhan nantike mɨt enkiyan enu enɨt. 12 Hɨr enrɨak menmen im enɨntar God hɨrak kɨr mɨt hɨr han kɨr yaaik, hɨrak hekrit hekrit kemtau menmen hɨr nitɨwekhiyem hɨrak kakɨkepi. Te hɨrak keweikɨn sip kewet mɨt enun nises menmen enum, hɨrak kakrekyor enum mamrerim.”
Mɨt neraiwaank nentar menmen yaaim haiu misesim
13 Yi hanhan eirɨak menmen yaaim yi han kitet mɨt hɨr nanrekyi menmen enum a? Taau! 14  * Mt 5:10; 1Pi 2:20, 4:14; Ais 8:12-13Yi eirɨak menmen yaaim te mɨt nerekyi enum, yi han yaaik eiyu. Yi ap einapen mɨt han ekitetim au. 15 Yi hanhan Krais hɨrak ekinɨn eku han ki, hɨrak iuwe. Hekrit hekrit yi han etwenɨn mɨt kerek hɨr nitihi yi yenmak yi yises menmen me God mekre han ki, te yi eitporem han emɨkpep au. Yi einaain eirɨak God yɨnk enuk ekɨrwi. 16  * 1Pi 2:12Han ki hɨrak yaaik keriuwe menmen yi yɨrɨakem te maain mɨt hɨr neswi hɨm me menmen yaaim yi yɨrɨakem yentar yi yises Krais, hɨr yɨnk enuk me menmen enum hɨr netpiyem. 17  * 1Pi 2:20Mɨt hɨr nerekyi enum me menmen enum yi yɨrɨakem, hɨram enum emɨt! Te God hɨrak kewis mɨt hɨr nerekyi enum me menmen yaaim yi yɨrɨakem, hɨram werek yi eiwisi nanrekyiyem.
Krais kaa kakɨsak menmen enum haiu mɨrɨakem
18  * Ro 6:10; Ef 2:18Menmen im hɨram werek mentar nɨpaa Krais kɨrɨak yaaim te mɨt enun nakɨp hɨrak kaa kentar menmen enum maiu. Hɨrak yaaik kaa miutɨp keremen ke haiu mɨt enum te hɨrak kaktaihis, haiu mamnen God. Hɨrak mɨtɨk hɨrak kaa, te hɨmɨn kɨrak kau keit. 19 Keriuwe hɨmɨn kɨrak, Krais ken wit enuk mɨt epei naa hɨmɨn kɨr kewik, hɨrak kewepyapɨr hɨm mɨrak. 20  * Jen 7:7, 23God kemerɨror nisesik te hɨr ap nises hɨm mɨrak me wɨ nɨpaa Noa kime sip iuwe au. Me wɨ im hɨr mɨt miyapɨr hɨspɨnak wikak (8) keriyen God kekepi te hɨr ap naa nentar tɨpar mɨniu au. 21  * Hi 10:22Tɨpar im hɨram mɨre hɨmɨn o piksa me mɨt hɨr nɨkɨri neriuwe tɨpar. In ek tɨpar im mekepi ap mekemyetɨti hapɨk mau yɨnk ki au. Hɨram me mɨt hɨr nitehi God kesak menmen enum mɨr hɨrak kakrekyor han kɨr yaaik, nentar Jisas Krais kaa pɨke kekrit kepu. 22  * Mt 22:44; Ef 1:20-21Hɨrak Krais epei ken wit ke God hɨrak kau menep his yaaim me God kerek hɨrak kehimɨtan mɨt iuwe nanwim. Mɨt ensel, herwe enum, hɨmɨn yapɨrwe, hɨrak Krais kinɨnem naanmɨprewem.

*3:1 Ta 2:5; Mt 5:16; Ef 5:22

*3:3 1Ti 2:9

*3:6 Jen 18:12

*3:7 Ef 5:25

*3:9 Mt 5:44; 1Te 5:15; 1Pi 2:23

*3:10 Sam 34:12-16

*3:14 Mt 5:10; 1Pi 2:20, 4:14; Ais 8:12-13

*3:16 1Pi 2:12

*3:17 1Pi 2:20

*3:18 Ro 6:10; Ef 2:18

*3:20 Jen 7:7, 23

*3:21 Hi 10:22

*3:22 Mt 22:44; Ef 1:20-21