4
Yi eiyises han ke God me menmen yi yɨrɨakem
* Ro 6:2, 7Krais hɨrak kɨre mɨtɨk hɨrak kaa te yi han ekitet eiyɨr ke nɨpaa hɨrak han kitet menmen. Krais kewis mɨt enun hɨr nakɨp newaankek. Mɨt hɨr naniwep nanriwaank nanɨntar yi yises hɨm me God, menmen im hɨram werek mentar mɨt kerek hɨr yɨnk kɨr kenen (o meiyewor) mɨt newaanki, menmen im mamkepi nanɨnaaiwɨr menmen enum nɨpaa hɨr nɨrɨakem. * 1Jo 2:16In ek yi ap eiyises han ki ke menmen yi yau tɨ ik yi yɨrɨakem au emɨt! Yi eiyises God han kɨrak kerekek. * Ef 2:2-3Wɨ nɨpaa haiu mises menmen enum yapɨrwe mɨt ne tɨ hɨr nɨrɨakem. Hɨram mar im: Haiu mises menmen enum haiu hanhanem iuwe. Haiu mariyanhis mewenɨnem, haiu maam tɨpar si enum ere metaritari, haiu maam menmen iuwe, te haiu men wɨnak ke mɨt haiu maam tɨpar si enum keremem, haiu meweikɨn sip mewet hɨm me God, haiu mewenɨpi niuk me tɨpir. In ek mɨt han hɨr wen nises menmen enum im, han kɨr kekrit te yi yetikeri yisesim au. Hɨr natɨp enum nenipi yɨnk enuk yi yetikeri yisesim meiyam au. * Ap 10:42Te wɨ maain God skelim mɨt nepu, nantike mɨt nɨpaa naa, mɨt in hɨr enwepyapɨr nenmak hɨr nɨrɨak menmen enum mar im te maain hɨrak God kakɨwaanki. * Ro 8:10; 1Ko 5:5Hɨrak Krais kewepyapɨr hɨm mɨrak yaaim men mɨt nɨpaa God kanɨp hɨr naa, nar ke God nɨpaa katɨp mɨt yapɨrwe maain hɨr nani. Krais kewepyapɨr hɨm te mɨt kerek epei naa hɨr nemtau hɨm mɨrak nanisesim, maain hɨr nantike God nanu nanɨt.
Yi naanmɨpre menmen yaaim God kewetiyem
* Ro 13:11-12; 1Ko 10:11; 1Jo 2:18Epei menep te menmen o tɨ haiu mewik hɨram mamɨwaank mamɨt, te yi han ekitet werek werek naanempre hɨras me menmen yi yɨrɨakem te yi yitehi God menmen werek werek. * 1Pi 1:22; Je 5:20Menmen im minɨn menmen yapɨrwe yi yisesim: Yi han etwenɨnan eiyɨntar menmen im mamkepi yi ap han kitet menmen enum mɨt nerekyiyem. * Hi 13:2Yi naanempre ni yinan nan nau netikewi me menmen o yeno, o menmen meiyam te yi ap han emɨkpep au emɨt! 10 Menmen yaaim God kekepi yi eirɨakem, hɨram mamkaap mɨt te yi eire mɨt yaain naanmɨpre menmen ham God kewetiyem. Hɨram mar im: Mɨt han ne yi mɨt 11 kerek hɨr natɨp mɨt hɨm me God, hɨr enwepyapɨr hɨm me God keremem. Mɨt kerek hɨr nɨrɨak menmen nɨkaap mɨt neriuwerem, hɨr enrɨakem enɨr ke mɨt God kekepi hɨr nɨrɨakem. Te mɨt nanwenɨpi niuk me God nentar menmen Jisas Krais kerekyiyem. Hi hanhan mɨt nanwenɨpi niuk mɨrak hɨrak iuwe, hɨrak naanmɨpre mɨt ne tɨ ik netike menmen yapɨrwe tipmain tipmain enum eik. Yi ap han kekrit eiyɨntar menmen enum mamiwep mar ke menmen nɨpaa menep Krais.
Menmen enum mamnen mamraiwaank mamɨr ke menmen mewaank Krais
12  * 1Pi 1:6-7Nai yinan yaain, yi ap han kekrit eiriuwe menmen enum maain mamnen yi mɨt mamnɨni han ki te yi yises God werek werek o au. Yi ap han ekitet hɨram menmen enum ham epei minɨn man au. Nɨpaa menmen im menep Krais. 13  * Ap 5:41; Ro 8:17; 2Ti 2:12; Je 1:2Yi ap eihɨnhɨn au. Menmen enum nepei mepnen miwep mar ke hɨram menep Krais. Yi han yaaik eiyu eiyɨntar maain Krais pɨke kaknen kakwepyapɨr hɨrekes, yi han yaaik iuwe eiriuwerek. 14  * Sam 89:50-51; 1Pi 2:20Mɨt hɨr netpi enum neni nentar yi yises Krais, yi han yaaik eiyu eiyɨntar Hɨmɨn Yaaik Iuwe ke God kau kekreri. (Mɨt enun hɨr netpɨwek enum te yi yewenɨpi niuk mɨrak.) 15 Yi ap eirɨak menmen enum te mɨt ne gavman naniwep me menmen enum yi yɨrɨakem mar im: Me yi yenep mɨt nani o yi yekintɨp menmen, o yi yɨrɨak mɨt han enum enum o mɨtɨk hak ke yi mɨt hɨrak hanhan hɨrekes iuwe naanmɨpre mɨt han netike menmen mɨr. Menmen mar im au emɨt! 16  * Ap 11:26; Fl 1:20Mɨtɨk kerek mɨt enun nankɨp nanɨntar hɨrak kises hɨm me God, hɨrak ap yɨnk enuk au emɨt! Hɨrak ekwenɨpi niuk me God ekɨntar hɨrak kisesik.
17  * Jer 25:29; 2Te 1:8Wɨ epei mamnen God hɨrak skelim mɨt. Hɨrak kinɨn skelim mɨt nises hɨm mɨrak. Hɨrak kinɨn skelim haiu mɨt te maain mekam mamnen mɨt hɨr neweikɨn sip newet hɨm yaaim me God? Hɨr nanɨwaank nanɨt. 18  * Pro 11:31; Lu 23:31Hɨm me God mau tɨwei matɨp,
“Mɨt nises hɨm me God, hɨram menmen enum mamnen mamɨwaanki menep te mamri han kɨr te hɨr ap nanises God werek werek au. Menmen im mamnen mɨt kerek nises hɨm me God, te mekam mamnen mɨt kerek nɨrɨak enum neweikɨn sip newet God? Hɨr nanɨwaank nanɨt.”
19  * Sam 31:5Te mɨt kerek menmen enum manɨp mewaanki nentar God hanhani, hɨr enrɨak menmen yaaim han emɨkpep au. Hɨr han kitet God. Hɨrak nɨpaa kɨrɨak haiu mɨt yapɨrwe te hɨrak kakɨkepi naanemprai kentar hɨrak kakises hɨm nɨpaa hɨrak ketpim.

*4:1 Ro 6:2, 7

*4:2 1Jo 2:16

*4:3 Ef 2:2-3

*4:5 Ap 10:42

*4:6 Ro 8:10; 1Ko 5:5

*4:7 Ro 13:11-12; 1Ko 10:11; 1Jo 2:18

*4:8 1Pi 1:22; Je 5:20

*4:9 Hi 13:2

*4:12 1Pi 1:6-7

*4:13 Ap 5:41; Ro 8:17; 2Ti 2:12; Je 1:2

*4:14 Sam 89:50-51; 1Pi 2:20

*4:16 Ap 11:26; Fl 1:20

*4:17 Jer 25:29; 2Te 1:8

*4:18 Pro 11:31; Lu 23:31

*4:19 Sam 31:5