5
Hɨrak Jems kene mɨt hɨr netenen menmen yapɨrwe
* Lu 6:24Yi mɨt kerek yetenen menmen yapɨrwe, nɨkɨp emnep eiyɨmtau. Yi einepɨp eikɨt me menmen enum mamnen mamriwaank. * Mt 6:19Menmen mi, yurik henye mi hɨram mɨnɨn heinut mewenem, mesik yipep meremirɨr miyak patɨn. Tekei, suwau mi nɨ menterim te hɨram mamwep. Nɨ mentar pewek wɨnak meteikni yi ap yɨkaap mɨt yewetɨrem au. Yi yɨsawɨnem mekre wɨnak. Menmen im maain hɨra mamɨwaank hɨmɨn ki mamre si tatɨk yɨnk ki. Yi epei yetenen wɨnak pewek menmen yapɨrwe yaaim yɨsawɨnem meit me wɨ menep Jisas hɨrak pɨke kaknen. Menmen im hɨram ap yaaim au. * Diu 24:14-15; Mal 3:5Yi eiyɨmtau! Mɨt hɨr nɨrɨak ni namɨr menmen mewim, te yi yetenen pewek mɨr yi yɨsawɨnem yemipɨn yewetɨrem au. Menmen enum im metike hɨm me mɨt hɨr neket menmen mi mau ni, hɨr natɨp me menmen enum yi yɨrɨakem, hɨram epei men nɨkɨp me God hɨrak iuwe hɨrak kemtewem. * Lu 16:25; Jer 12:3, 25:34Yi epei yau werek werek in ek yaam menmen yapɨrwe, yi yises han ki ke menmen yapɨrwe. Menmen im enum yi yisesim, hɨram mar ke mɨt newet sak menmen maam maam ere iuwe, maain hɨr nanmɨp. Mar im wɨ epei man menep te God kaksiuwe menmen enum mamiwep yi yayi yaiyɨr ke mɨt hɨr nenep sak hɨram mami. God kakrɨak menmen im kakɨntar menmen enum yi yisesim. Yi epei yewepyapɨr mɨt yaain yanɨp naa, te hɨr ap nɨkaap hɨras nar ik hɨr natɨn mesik nerp.
Yi eiyu han tokik eimerɨr Mɨtɨk Iuwe Jisas kaknen
* Lu 21:19; Diu 11:14; Jer 5:24; Joe 2:23Nai yinan, yi han tokik eiyu me menmen enum mamnen mamiwep me wɨ yi yemerɨr Mɨtɨk Iuwe kaknen. Yi han ekitet im e. Mɨtɨk kamɨr ni, hɨrak kemeriyɨwem hɨram mamri mamine nɨkim. Hɨrak han tokik kau kemeriyɨwem ere maain wepni yaaik ketike hawɨ hɨtan epei man, hɨram mamri. * Ro 13:11-12; Hi 10:25; 1Pi 4:7Yi eire mɨtɨk kamɨr ni, yi han tokik eiyu me menmen enum mamnen mamiwep me wɨ yi eimerɨr Mɨtɨk Iuwe eiyɨntar hɨrak menep pɨke kaknen. * Mt 24:33Nai yinan, yi ap einehan eitɨpan enum emɨt eiyɨntar God kerek kertei menmen yapɨrwe kɨri, menep hɨrak pɨke kaknen. 10 Nai yinan yi han ekitet mɨt profet nɨpaa God keriuweti newepyapɨr natɨp hɨm mɨrak. Hɨr mɨt nerekyor enum te hɨr han tokik natɨn mesik nerp. Haiu emises menmen hɨr nɨrɨakem. 11  * Eks 34:6; Sam 103:8, 111:4Haiu matɨp hɨr mɨt hɨr yaain nentar hɨr han tokik nau neit. Yi nepei yertei mɨtɨk Jop hɨrak nɨpaa han tokik kau keit kises God ke menmen enum epei man mewaankek te God hɨrak kerekyɨwek yaaim kentar God hanhan haiu mɨt yapɨrwe te hɨrak han tewenɨnai. Te haiu han tokik emu me menmen enum mamnen mamwep.
Haiu ap mamtɨp mɨt hɨm “Tru Antap”
12  * Mt 5:34-37Nai yinan, menmen im hɨram minɨn te hi hetpiyem mar im, yi yɨrɨak menmen me mɨt yi ap eitɨp “Tru Antap” au emɨt! Yi eitɨp, “O, hi hɨrɨakem,” hɨram werek o yi eitɨp, “Au, hi hɨnapen,” hɨram werek. Hɨm ham emɨt te yi ap eirɨak God han enuk kakɨrwi. Mɨtɨk yaaik kitehi God menmen hɨrak kakɨmtewem.
Mɨtɨk yaaik kitehi God menmen, hɨrak kakɨmtewem kakɨkepik
13  * Kl 3:16Neimɨn ne yi mɨt menmen enum mewaanki, yi eiyitehi God em. Neimɨn ne yi mɨt yi han yaaik, yi eiyine henye me eiwenɨpi God eiriuwerem. 14  * Mk 6:13Neimɨn ne yi mɨt yi yɨnap, yi einɨne mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre menmen me God te hɨr nanɨnen nanitehi God ke yi mɨt hɨr nanwen hiwer mamɨnteri nankine niuk me Mɨtɨk Iuwe. 15  * Mk 16:18Hɨr nitehi God me yi mɨt, hɨr han kitet hɨrak kakɨkepi, te Mɨtɨk Iuwe kakɨkepi kakɨkekyi yi yayɨkrit manpenun yayu. Yi yɨrɨak menmen enum te God kakɨsak menmen enum yi yɨrɨakem mamno. 16 Te yi mɨt eiwepyapɨran menmen enum yi yɨrɨakem, yi eiyitehiyan God te hɨrak kakɨkepi te yi eiyɨkrit eiyu. Mɨtɨk kises God werek werek, hɨrak kitehi God menmen, hɨrak God kakɨmtewem kakɨkepik me menmen. 17  * 1Kin 17:1; Lu 4:25Ilaisa hɨrak nɨpaa hɨrak mɨtɨk kepɨr ke haiu mɨt, hɨrak kitehi God iuwe te hawɨ ap kaknen au. Hawɨ ap kan me tito wikak im metike wenke hɨspɨnak kiutɨp (6). 18  * 1Kin 18:42-45Epei au, hɨrak pɨke kitehi God te hɨrak kesiuwe hawɨ kan tɨ ik kewet tɨpar menmen te hɨram mewo. Te haiu mɨt emitehi God menmen iuwe hɨrak kakɨmtewem kakɨkepai kakɨr ek.
Keimɨn kɨnaaiwɨr God kises han kɨrak, haiu pɨke emtɨwekhis pɨke kaknen kakises God
19  * Ga 6:1Nai yinan, keimɨn ke yi mɨt hɨrak kaknaiwɨr hɨm yaaim me God, mɨtɨk hak kaktɨwekhis eknen, 20  * Sam 51:13; Pro 10:12; 1Pi 4:8hɨrak han ekitet menmen im. Keimɨn hɨrak kakɨthis mɨtɨk hɨrak kɨnaaiwɨr hɨm yaaim me God hɨrak kaknen, hɨrak kakɨkaap hɨmɨn kɨrak ap te kaki, hɨrak kakrɨak God hɨrak kakɨsaak menmen enum nɨpaa mɨtɨk kɨnaiwɨrek hɨrak kɨrɨakem.
Mepɨr keremem

*5:1 Lu 6:24

*5:2 Mt 6:19

*5:4 Diu 24:14-15; Mal 3:5

*5:5 Lu 16:25; Jer 12:3, 25:34

*5:7 Lu 21:19; Diu 11:14; Jer 5:24; Joe 2:23

*5:8 Ro 13:11-12; Hi 10:25; 1Pi 4:7

*5:9 Mt 24:33

*5:11 Eks 34:6; Sam 103:8, 111:4

*5:12 Mt 5:34-37

*5:13 Kl 3:16

*5:14 Mk 6:13

*5:15 Mk 16:18

*5:17 1Kin 17:1; Lu 4:25

*5:18 1Kin 18:42-45

*5:19 Ga 6:1

*5:20 Sam 51:13; Pro 10:12; 1Pi 4:8