14
Haiu ap han mamɨnpep mamɨntar menmen me naiu yinan ne Krais hɨr nɨrɨakem
* Ro 15:7Yi eiwis mɨt miyapɨr kerek hɨr nises hɨm me God te hɨr ap nertei menmen werek werek wen au, yi eiwisi hɨr nanɨnen nanu nantikewi eiwenɨpi niuk me God. Te yi ap eitikeri einehan me menmen hɨr han kitet nanisesim au emɨt! * Jen 1:29, 9:3Mɨt han nises God werek werek, hɨr nanɨm menmen yapɨrwe. Te mɨt han hɨr nises God hɨr ap nertei menmen mɨrak werek werek. Hɨr nɨnapen samiyak hɨr naam teket weisan keremem. Hɨr han kitet hɨr nanɨm sak te God han enuk kakriuweri. * Kl 2:16Yi mɨt miyapɨr kerek yaam menmen yapɨrwe yi ap einan yipɨr eiwɨrek ke mɨt kerek nɨnapen samiyak hɨr naam, teket weisan keremem au. * Mt 7:1; Je 4:11-12Yi han kitet yi iuwe te yi skelim menmen mɨt han hɨr nɨre wok mɨt ne Krais hɨr nɨrɨakem a? Mɨtɨk Iuwe Krais kerekek hɨrak han ekitet menmen mɨt nɨrak hɨr nɨrɨakem, hɨram yaaim o enum. Hi han kitet hɨrak kaktɨp hɨram yaaim mamɨntar hɨrak kakɨkepi nanises menmen yaaim.
* Ga 4:10Mɨt han hɨr han kitet wɨ ham hɨram minɨn wɨ ham. Mɨt han au, hɨr han kitet wɨ yapɨrwe hɨram mɨpɨram. Yi mɨt niutɨp niutɨp yi han ekitet werek menmen yi eiyisesim. Mɨt neimɨn hɨr han kitet wɨ ham hɨram, hɨr nises menmen im newenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe Krais neriuwerem. Mɨt miyapɨr kerek hɨr naam samiyak hɨr newenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe Krais neriuwerem nentar hɨr natɨp God hɨrak yaaik me menmen hɨrak kewetɨrem. Mɨt miyapɨr kerek naam teket weisan weinɨm, hɨr newenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe Krais, hɨr natɨp God hɨrak yaaik me menmen hɨrak kewetɨrem.
Haiu mɨt ap mepu mises han kaiu, haiu ap mami mamises han kaiu au. * Lu 20:38; Ga 2:20; 1Te 5:10Haiu mamu me menmen haiu mɨrɨakem, te haiu mamwenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe Krais. Haiu mami te menmen haiu mɨrɨakem hɨram mamwenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe Krais. Haiu mamu o haiu mami, haiu mɨt miyapɨr mamises han kɨrak mamɨntar haiu ne Krais. Haiu mɨt miyapɨr ne Krais mentar Krais kaa, te hɨrak kakɨr ke Mɨtɨk Iuwe ke mɨt miyapɨr nepei naa netike haiu mɨt miyapɨr kerek wen mepu.
10  * Mt 25:31-32; Ap 17:31; 2Ko 5:10Yi yenmak te yi skelim ni yinan a? Yi yenmak te yi einan yipɨr eiwɨrek eiyɨntar ni yinan a? Maain haiu yapɨrwe mamɨrp mamrapɨt God, hɨrak skelim haiu mɨt me menmen haiu epei mɨrɨakem. 11  * Ais 45:23; Fl 2:10-11Hɨm me God Aisaia kewisɨm mau tɨwei matɨp mar im:
“Hi hepu, te hi Mɨtɨk Iuwe God hetpi werek. Mɨt, miyapɨr, tɨpir, hɨr nanɨrp nanerepta nanwen ninɨp nanitehɨr nantɨp nanɨr ik: ‘Ti hɨrekes kerekek ti God.’ ” 12  * Ga 6:5Tɨs, haiu yapɨrwe mamtɨp God menmak haiu mises menmen haiu mɨrɨakem me wɨ haiu mau tɨ, te haiu naanempre hɨras. Te haiu skelim naiu yinan me menmen enum hɨr nɨrɨakem em epei au emɨt!
Haiu ap mamrɨak menmen meiyɨm mamɨwaank naiu yinan mamriuwerem
13 Te haiu skelim naiu yinan nepei au emɨt! Yi han ekitet menmen im. Yi ap eirɨak menmen nanɨnip ni yinan hɨr nanrɨak menmen enum. Menmen im hɨram mamɨr ke mɨtɨk kerewo nan kenkewɨn. 14  * Ap 10:15; Ta 1:15Hi hises hɨm me Mɨtɨk Iuwe Jisas, te hi hertei menmen yapɨrwe hɨram yaaim. Mɨtɨk hak han kitet menmen hɨram enum te hɨrak ap kakisesim o kakɨm au emɨt. 15  * 1Ko 8:11-13Samiyak o menmen yi yayɨm hɨram mamɨwaank ni yinan han kɨr, te yi ap hanhan yeriuweri au. Yi ap eiwis menmen yi yayɨm mamnip mɨt miyapɨr kerek Krais kaa kakɨkepi, hɨram mamɨwaank menmen mɨr me Krais hɨr nisesim. 16  * Ta 2:5Yi ap eiwis menmen yaaim yi yisesim hɨram mamnip mɨt han hɨr nantɨp hɨram menmen enum. 17 God naanmɨprai haiu misesik hɨram ap menmen me tɨpar haiu mamɨm metike menmen au. Hɨram menmen me God Hɨmɨn Yaaik kewetaiyem haiu misesim, te haiu metike God mekiyan mau haiu han yaaik mamu. 18 Mɨt miyapɨr kerek nertei menmen me menmen mɨt nanɨm hɨram menmen weinɨm, hɨr nises menmen Krais hanhanem, te God han yaaik kakriuweri, mɨt miyapɨr han nantɨp, “Hɨr yaain.”
19  * Ro 12:18, 15:2Te haiu hanhan emises menmen mamnip haiu mɨt yapɨrwe emkiyan emu han kiutɨp haiu emkaapan. 20 Yi ap eiyɨwaank menmen God kɨrɨakem kekre han ke mɨt miyapɨr han yentar yi yenehan yentar menmen me yi yayɨm. Menmen yapɨrwe hɨram yaaim, te yi yayɨm menmen hɨram mamnip ni yinan hɨr nanises menmen enum, te menmen yi yaam hɨram menmen enum. 21  * 1Ko 8:13Samiyak o tɨpar si enum yi yaam o menmen yapɨrwe yi yɨrɨakem hɨram menip ni yinan hɨr nises menmen enum, te yi ap yayɨm o eirɨakem meiyam nepei werek emɨt! 22 Menmen yi han kitetim me naan o tɨpar si enum hɨram yaaim te yi yayɨm, yi ap eiwepyapɨrem eiri han ke mɨt han eiriuwerem au emɨt! Hɨram menmen me yi mɨt yetike God. Mɨt kerek han kɨr ap katɨp menmen hɨr nisesim nanɨm hɨram enum me menmen hɨr han kitet hɨram yaaim, hɨr han yaaik nanu. 23  * Ta 1:15Te mɨt kerek han kɨr katɨp menmen im hɨram menmen enum, te hɨr nanɨm, hɨr nɨrɨak menmen enum. Han kɨr nepei ketpor hɨram enum te hɨr ap nisesik au. Hɨr nɨkɨamnaan naam. Menmen mɨt han kitet hɨram enum te nanisesim, menmen mar im hɨr nisesim God katɨp hɨram enum.

*14:1 Ro 15:7

*14:2 Jen 1:29, 9:3

*14:3 Kl 2:16

*14:4 Mt 7:1; Je 4:11-12

*14:5 Ga 4:10

*14:8 Lu 20:38; Ga 2:20; 1Te 5:10

*14:10 Mt 25:31-32; Ap 17:31; 2Ko 5:10

*14:11 Ais 45:23; Fl 2:10-11

*14:12 Ga 6:5

*14:14 Ap 10:15; Ta 1:15

*14:15 1Ko 8:11-13

*14:16 Ta 2:5

*14:19 Ro 12:18, 15:2

*14:21 1Ko 8:13

*14:23 Ta 1:15