8
Hɨm me menmen mɨt newepwarem newet tɨpir em
* Ap 15:29In ek hi ewisi hɨm me menmen kerek mɨt ne tɨ ap nises God newepwarem newet tɨpir em. Hi hewisiyem hentar yi nɨpaa yitauhiyem. Hi hertei yi yatɨp menmen im: “Haiu mertei menmen yapɨrwe.” Hi hatɨp hɨm im: Menmen haiu merteiyem weinɨm hɨram merekyei haiu menke perkenum o paan tokik, te haiu han tewenɨnan hɨram mamkepai te haiu yaain emɨr ke Krais. * Ga 6:3Mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr han kitet hɨr nertei menmen iuwe, te God kaktɨp hɨr enun ap han kitet menmen o nertei menmen mɨrak werek werek wen au. * Ga 4:9Te mɨt miyapɨr hɨr han tewenɨn God hɨrak kaktɨp hɨrak kakɨrtei hɨr mɨt miyapɨr nɨrak.
* 1Ko 10:19; Ga 4:8; Diu 4:35, 39, 6:4Te hi hetpi hɨm im me menmen haiu mamɨm kerek nɨpaa mɨt hɨr newepwarem newet tɨpir em. Haiu mertei hɨm im yi yetpim hɨram yaaim. Haiu mertei nu mɨt nimaam newis ninaan mau teinɨk newisɨm merp hankiu eik, hɨram mekrehɨr ke tɨpir, te hɨram mɨre God taau. God kiutɨp kerekek hɨrak kepu. Menmen yapɨrwe mau nepni metike tɨ te mɨt ap nises hɨm me God hɨr natɨp menmen im hɨram mɨre God. God yapɨrwe netike mɨt iuwe yapɨrwe nar ek hɨr nepu, te haiu mɨt mertei menmen im. * Mal 2:10; 1Ko 12:5-6; Ef 4:5-6; Jo 1:3God kiutɨp kerekek hɨrak Haai kaiu hɨrak kepu. Hɨrak as o hɨr ke menmen yapɨrwe, haiu mau tɨ te emisesik. Mɨtɨk Iuwe kiutɨp kerekek kepu. Hɨrak niuk mɨrak Jisas Krais. Nɨpaa hɨrak kɨrɨak menmen yapɨrwe meit nepni, menmen mau tɨ. Hɨrak kerekyei haiu meit Hɨmɨn Yaaik kɨrak hɨrak kekepai haiu mepu.
Te mɨt han kerek nises hɨm me God hɨr nepɨtari ninaan mau teinɨk hɨram weinɨm. Hɨr han kitet hɨram mepu me wɨ hɨr naam menmen kerek nɨpaa mɨt nen newepwarem newet tɨpir em, hɨr han kitet hɨr naam hɨram mar ke hɨr hɨras newepwarem newet tɨpir em. Te hɨr han kitet God kaktɨp hɨr nɨrɨak enum. * Ro 14:17God ap han kitet haiu mamɨm menmen hɨr mɨt newepwarem newet tɨpir em o haiu ap mamɨm. Au hɨram menmen weinɨm. Menmen haiu mamɨm ap te mamrɨak God han kitet haiu mɨt miyapɨr enun au. Menmen haiu ap mamɨm ap te mamrɨak God han kitet haiu mɨt miyapɨr yaain au. Menmen haiu mamɨm hɨram menmen weinɨm. * Ro 14:13-15; Ga 5:13Hɨram menmen weinɨm te yi naanmamre hɨras me menmen yi yayɨm te yi ap einip mɨt kerek ap nises hɨm me Krais werek werek wen au, hɨr nanɨwaank hɨras. Hɨr nanɨr menmen yi yaam te hɨr yɨnk enuk. Mar im yi yayɨwaank menmen me Krais hɨr nisesim nanɨnterim.
10 Hi hetpi menmen im hentar maain mɨtɨk hak hɨrak kaknen kakrit ti hau hankiu haam menmen kerek mɨt han epei newepwarem newet tɨpir em, hɨrak ap kertei ti han kitet menmen im hɨram weinɨm. Hɨrak han kitet ninaan mau teinɨk hɨram tɨpir. Hɨrak kakrit ti haam menmen te hɨrak han kitet hɨram werek hɨrak kakɨm. Te hɨrak kakɨwaank hɨm me Krais hɨrak kisesim. 11  * Ro 14:15, 20Ti haam menmen im hentar ti hertei ninaan mau teinɨk hɨram menmen weinɨm. Te mɨtɨk hak ap kerteiyem au, hɨrak kakɨm menmen hɨrak kakɨwaank menmen me Krais hɨrak kisesim kakɨntar menmen me Krais hɨrak kisesim kakɨntar menmen im hɨrak kaam. 12 Mar im yi epei yɨrɨak Krais menmen enum yentar yi yɨrɨak han ke ni yinan hɨr han kɨr kakɨwaank me menmen yaaim me Krais hɨr nisesim nentar menmen im yi yaam. 13  * Ro 14:21Tɨs, hi han kitet menmen kerek hi haam hɨram mamrɨak kai yinak hɨrak kakɨwaank han kɨrak ke menmen yaaim me Krais hɨrak kisesim, hi maain ap te hahɨm menmen im meiyam taau. Hi hɨnapen arɨak kai yinak kakɨwaank han kɨrak kakɨnterim.

*8:1 Ap 15:29

*8:2 Ga 6:3

*8:3 Ga 4:9

*8:4 1Ko 10:19; Ga 4:8; Diu 4:35, 39, 6:4

*8:6 Mal 2:10; 1Ko 12:5-6; Ef 4:5-6; Jo 1:3

*8:8 Ro 14:17

*8:9 Ro 14:13-15; Ga 5:13

*8:11 Ro 14:15, 20

*8:13 Ro 14:21