3
Jisas katɨp hɨm men mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nau neit wit Sadis
* Rev 1:4, 16, 2:2“Ti ewis hɨm im mamno mɨtɨk iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne sios o weiwɨk me God nau neit wit Sadis. Ti ewis hɨm matɨp mar ik:
“Hɨm im hɨram hɨm me hi kerek hɨmɨn yaaik mar hispɨnak wik (7) me God mewa, hi naanmɨpre hɨr mar hispɨnak wik (7) hɨr nɨre mɨt iuwe naanmɨpre yi mɨt ne weiwɨk me God. Hi hetpi hɨm im. Hi hertei mɨt yapɨrwe hɨr han kitet yi yɨrɨak menmen yaaim yi yisɨsa werek werek te yi au. Yi yɨre mɨt epei naa. Yi yɨrɨak menmen mai au. Yi eiyɨkrit han ekitet menmen werek werek. Menmen me hɨm me God yi wen yisesim, yi einakɨn tokim eiyisesim werek werek. Menmen mekre han ki yi yisesim hɨram mar ke mɨtɨk menep te kaki. Hɨrak ap kakrɨak menmen werek werek au. Hi hetpiyem hentar hi ap hɨr menmen miutɨp me menmen yapɨrwe yi yɨrɨakem te God kai kaktɨp hɨram yaaim werek werek au. * Rev 2:5; 1Te 5:2Yi han ekitet kerek nɨpaa yi yinɨn yemtau hɨm mau yaaim, yi hanhan yisesim werek werek. In ek yi eiweikɨn sip eiwet menmen enum, yi eiyises hɨm yaaim mar ke nɨpaa yi yisesim, o au en, hi hɨre mɨtɨk enuk kekintɨp menmen, hi ap etpi wɨ kerek hi anen. Hi anen erekyi yi mɨt miyapɨr en menmen enum ehɨwaanki. * Ju 23Te mɨt han ne yi mɨt yeit wit Sadis yi ap yɨrɨak menmen enum au. Yi yaain yɨre klos kere mɨt neriuwetem ap hapɨk mewim au. Yi mɨt yar ik maain yi yaitikewa haiu mamriuwet menmen yaaim mɨre hike mamu mamɨt. Maain yi eirɨak menmen im eiyɨntar yi mɨt yaain yises hɨm me God werek werek. * Rev 7:9; Lu 10:20; Mt 10:32Yi mɨt miyapɨr kerek hekrit hekrit yi eiyinɨn menmen enum mamnen mamri han ki te God kakwisi yi eiriuwet klos mɨre hike. Hi ap ahɨsak niuk mi mau tɨwei meit wit ke God matɨp mɨt miyapɨr kerek hɨr nisesik au. Maain hi ehɨt niuk mi atɨp God Haai kaktike mɨt nɨrak ensel har ik: ‘Mɨt in hɨr mɨt nises hɨm mai hɨr mɨt nai.’
“Yi mɨt eiyɨmtewem han ekitet werek werek menmen God Hɨmɨn Yaaik ketpim men yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God.
Jisas katɨp hɨm men mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nau neit wit Filadelfia
* Ais 22:22“Ti ewis hɨm im mamno mɨtɨk iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God nau neit wit Filadelfia. Ti ewis hɨm matɨp mar ik:
“Hɨm im hɨram hɨm me hi kerek hi Mɨtɨk yaaik God kehimɨtena hi kɨrak hi Haai ke menmen yaaim. Hi hetenen ki mekre his mai hi hatɨp neimɨn hɨr nanɨno nɨmɨn ke wit Jerusalem hak har ke nɨpaa hɨrak mɨtɨk iuwe King Devit ketenenim katɨp neimɨn nanɨno nɨmɨn wit Jerusalem hɨrak kewik. Ki im emkaisiu weipɨr ke wit yaaik Jerusalem hak keit wit ke God. Hi ekaisiu weipɨr mɨt ap te hɨr naniyepetek au. Hi aiyepetek te mɨt han ap te nankaisiuwek taau. Hi kerekek hi hetpi hɨm mai im:
* Rev 2:2; 1Ko 16:9“Hi hertei menmen yi yɨrɨakem. Yi eiyɨmtewem. Hi hari han ke mɨtɨk hɨrak kar ke hi epei enke weipɨr te yi mɨt eino eirer wit wit eiwepyapɨr hɨm me God. Mɨt han ap te naniyepet weipɨr nanweni yi eirɨak menmen im. Hi hertei yi ap yetenen menmen mai iuwe au, kike keremem, te yi yises hɨm mai werek. Yi ap yepakɨn yi yisɨsa au. Yi yewepyapɨrem * Rev 2:9; Ais 45:14; Ais 49:23, 60:14Yi eiyɨmtewem! Yi yertei mɨt hɨr nererik nau wɨnak nekine hɨm me Moses. Hɨr natɨp hɨr keriyen God kehimɨteni hɨr nɨrak nentar hɨr ne weiwɨk me Isrel, hɨr nises God werek werek. Hɨr au, Seten kari han kɨr hɨr mɨt nɨrak. Hɨr nises menmen enum me Seten. Maain hi anep mɨt in hɨr nanɨnen nanwen ninɨp nanu menep hɨt mi nantɨp hi hanhan heriuwi yi mɨt yi keriyen nai. Hɨr mɨt en au. 10  * Lu 21:19; 2Ti 2:12Maain wɨ enum mamnen te God skelim mɨt miyapɨr ne tɨ te hɨr enweikɨn sip enwet menmen enum hɨr enisesik. Me wɨ im, hi naanmɨpri me menmen im yi yayu werek yayɨntar yi epei yises hɨm mai hi nɨpaa hetpiyem. Nɨpaa hi hetpi har ik: “Mɨt nanrekyi enum yi einakɨn tokim eyisɨsa werek werek. 11  * Rev 2:10, 16Hi pɨke anen waswas. Yi wen eiyises menmen werek werek in yi yisesim te mɨt han kerek nisɨsa werek werek hɨr ap nanɨkrehɨr ke yi mɨt nanɨt menmen yaaim hi awetiyem te yi yaitikewa haiu mamu mamɨt wit ke God. 12  * Rev 14:1, 21:2, 22:4; Esi 48:35; Ais 62:2, 65:15Mɨt miyapɨr kerek hekrit hekrit hɨr naninɨn menmen enum mamri han kɨr, maain hi arekyor hɨr nanu nanɨt wɨnak ke God nanɨr ke teinɨk mɨtɨk hɨrak ketenen pak, hɨr mɨt nanu wɨnak yaaik God kewik ap te nanɨnaiwɨrek taau. Maain hi awis niuk me God kai ketike niuk me wit ke God kaiu emu yɨnk kɨr. Wit ke God kaiu hɨrak Jerusalem hak kerek maain kakɨkiuwe wit ke God kaknen. Hi awis niuk mai yaaim ham emu yɨnk kɨr. Menmen im meteikɨn yi mɨt nai.
13 “Yi mɨt eiyɨmtau han ekitet werek werek menmen God Hɨmɨn Yaaik ketpim men yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God.
Jisas katɨp hɨm men mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God nau neit wit Leodisia
14  * Rev 1:5, 19:11; Kl 1:15“Ti ewis hɨm im mamno mɨtɨk iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne sios o weiwɨk me God nau neit wit Leodisia. Ti ewis hɨm matɨp mar ik: “Hɨm im hɨram hɨm me hi kerek Haai ke hɨm yaaim. Hi hewepyapɨr werek werek hɨm yaaim me God. Hi kerekek hi hɨrɨak menmen yapɨrwe me tɨ metike nepni kerek nɨpaa God hanhan hɨram mamɨkrit mamnen. Hi kerekek hi hetpi hɨm mai im:
15-16  * Rev 2:2; Ro 12:11“Hi hertei menmen yi yɨrɨakem, hɨram ap enum au te hɨram ap yaaim au yi yau ke nɨmɨn. Hi hanhan yi eiyisɨsa werek werek, o au en, yi eiweikɨn sip eiweto, te maain yi eiweikɨn han eiyisɨsa werek werek. Yi han kitet yi yisɨsa werek werek, te yi auye! Yi yau ke nɨmɨn te yi enun yar ke tɨpar sisi kike mekre sar mɨwaai wepni (o yanm) te hi eneini enikni eiyoke hɨm kai yaino tɨ. 17  * Hos 12:8; 1Ko 4:8; Lu 12:21; Je 2:5Hi eneini hentar menmen im. Yi yekre han ki han kitet yarik. Yi yatɨp, “Haiu mɨt metenen pewek mei yapɨrwe haiu mamɨr terwe yɨwir mas mentar menmen iuwe haiu meriuwe his maiu haiu mɨrɨakem. Haiu mau werek werek.” Te yi ap yertei han ki enuk kau werek werek au, te mɨt hɨr nertei hɨr hanhan neriuwi. Yi han ki ap yetenen menmen mai yaaim yapɨrwe. Yi yekre han ki yi yar ke mɨt enun hɨr nepu weinɨm ap netenen menmen au. Nanamɨr mi hɨram ap mɨr werek werek au, yi yar ke mɨt nanamɨr toto, yi yɨre mɨt klos au, hɨr nepu yɨnk weinɨk. Yi yau enum yar ik yekre han ki te yi yepɨtariyem. 18  * Ais 55:1; Rev 3:5, 4:4, 16:15Hi hetpi hɨm manp. Yi einaaiwɨr pewek mi yi einen te hi eweti menmen mai yaaim hɨram yaaim minɨn pewek mamkaap han ki. Yi eiyɨt menmen im te han ki kaku werek werek. Yi eiyɨt menmen mai yaaim hɨram mɨre klos yaaim mɨre hike kerek eiwapɨn han ki yi eiriuwetem hɨram meteikɨn han ki hɨrak yaaik prar prar. Yi eiyɨt menmen mai yaaim hɨram mɨre nekip mɨt newisɨm mekre nanamɨr te yi pɨke eiyɨr menmen mai werek werek. 19  * 1Ko 11:32; Rev 2:5Yi mɨt miyapɨr kerek hi han han heriuwi hi eni aiwep. Te yi einakɨn tokim eiweikɨn sip eiwet menmen enum eiyisɨsa werek werek te hi aiwep au. 20  * Jo 14:23; 1Jo 2:24Yi eiyɨra. Hi herp weipɨr ke han ki eket teruk har ke mɨtɨk kerp weipɨr ke wɨnak ke mɨtɨk hak hɨrak keket teruk. Mɨt kerek hɨr nemtau hɨm mai hɨr nanɨnen nankaisiu weipɨr ke han kɨr hi ano nɨmɨn atikeri, haiu mamu han kiutɨp mamɨr ke mɨt hɨr nekiyan nau naam menmen. 21  * Mt 19:28Mɨt kerek hɨr nises hɨm mai naninɨn menmen enum nar ke nɨpaa hi hises hɨm me Haai kai God, hi hinɨn menmen enum, maain hi ewisi hɨr nanu yeno nantikewa nanɨt niuk iuwe naanmamre mɨt, nar ke nɨpaa God Haai kai kewisa hi etikerek wau yeno mɨrak. 22 Yi mɨt miyapɨr eiyɨmtau han ekitet menmen God Hɨmɨn Yaaik ketpim men yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God.

*3:1 Rev 1:4, 16, 2:2

*3:3 Rev 2:5; 1Te 5:2

*3:4 Ju 23

*3:5 Rev 7:9; Lu 10:20; Mt 10:32

*3:7 Ais 22:22

*3:8 Rev 2:2; 1Ko 16:9

*3:9 Rev 2:9; Ais 45:14; Ais 49:23, 60:14

*3:10 Lu 21:19; 2Ti 2:12

*3:11 Rev 2:10, 16

*3:12 Rev 14:1, 21:2, 22:4; Esi 48:35; Ais 62:2, 65:15

*3:14 Rev 1:5, 19:11; Kl 1:15

*3:15-16 Rev 2:2; Ro 12:11

*3:17 Hos 12:8; 1Ko 4:8; Lu 12:21; Je 2:5

*3:18 Ais 55:1; Rev 3:5, 4:4, 16:15

*3:19 1Ko 11:32; Rev 2:5

*3:20 Jo 14:23; 1Jo 2:24

*3:21 Mt 19:28