3
Mɨtɨk hak hɨt enum Pita kekite Jon tekepik hɨrak kɨre yaaik
* Ap 10:3, 9, 30Wɨ ham hɨnkewɨ Pita ketike Jon tariyakɨt ten wɨnak iuwe ke God. Hɨnkewɨ in ek mɨt nererik nitehi God menmen. * Jo 9:1; Ap 14:8Mɨtɨk hak kerek hɨt enum nɨpaa miye winaak ere in, hekrit hekrit mɨt nɨnanek newisɨk kau menep ya weipɨr niuk mɨrak “Yaaim” hɨram ya weipɨr ham me wɨnak iuwe ke God, hɨrak kau en kitehi mɨt miyapɨr kerek nanɨno nɨmɨn hɨrak ketpor hɨr nanwetɨwek pewek mei me menmen. Hɨrak kɨr Pita ketike Jon epei tatno wɨnak nɨmɨn ein, hɨrak kitɨwekɨthi ke pewek mei ke menmen. * Ap 14:9Hɨrakɨt tɨrapɨrɨwek, Pita ketpɨwek kar ik: “Ti erawɨr.” Hɨrak mɨtɨk kɨkɨamnaan kɨret hɨrak han kitet kar ik: “Hɨrakɨt tatweto menmen.” * Ap 3:16, 4:10, 16:18Pita ketpɨwek kar ik: “Hi hetenen pewek mei au, te menmen hi hetenɨnem hi ewetutem. Hi hetput ekrehɨr ke Jisas Krais nɨpaa ke wit Nasaret, ti ekrit eke tɨ eno.” Hɨrak katɨp epei au, hɨrak ketenen his yaaim mɨrak keriyaak kekrit kerp. Wasenum hɨt metike hɨtpar mɨrak mɨre yaaim. * Ap 14:10; Jo 5:14Hɨrak kehɨn kekrit kerp hɨrak keke tɨ ketikeret ten wɨnak ke God. Hɨrak keke tɨ, kehɨn kɨniu ketɨkɨr kewenɨpi niuk me God. Mɨt yapɨrwe en nɨrek keke tɨ kewenɨpi niuk me God. 10 Hɨr nertei hɨrak mɨtɨk hɨt enum kerek nɨpaa kau ya weipɨr niuk mɨrak “Yaaim” ke wɨnak iuwe ke God, hɨrak hekrit hekrit kitehi mɨt me menmen. Hɨr nerteiyek te hɨr nehɨnhɨn han kitetim nar ik: “Mekam epei man mekepik te hɨrak kɨre yaaik?”
Pita keit wɨnak iuwe ke God kewepyapɨr menmen God kɨrɨakem
11 Mɨtɨk ik nɨpaa hɨt enum kewen Pita ketike Jon, mɨt yapɨrwe nitehiyan menmen im nehɨnhɨn nepɨrpɨr nesiukɨn nen wɨnak hɨnp niuk mɨrak “Hɨnp ke Solomon.” 12 Pita kɨr menmen ik hɨrak kewenhi mɨt ketpor kar ik: “Yi mɨt ne Isrel. Yenmak yi yehɨhɨn yentar menmen im? Yi yenmak te yi yɨrapɨrawɨr han kitet hawɨr yaaikɨt wɨrɨak menmen im meriuwe menmen iuwe mawɨr te mɨtɨk ik nɨpaa hɨt enum hɨrak kɨre yaaik? 13  * Eks 3:6, 15; Mt 22:32; Ap 2:23, 7:32; Lu 23:13-25Hɨrak God ke maam nɨpu kaiu Ebraham, Aisak, Jekop, hɨr netike maamrer naiu nɨpaa hɨr nɨkaru nepu, hɨrak kenip Mɨtɨk Jisas kerek kɨrɨak menmen mɨrak, kenipek hɨrak Mɨtɨk Iuwe. Yi epei yeriuwetek ken mɨtɨk iuwe gavman Pailat, hɨrak kinɨn naanmɨprai haiu mɨt mau wit Isrel, hɨrak hanhan kare kaksiupan Jisas te yi yeweikɨn sip yewetɨwek yatɨp Jisas hɨrak mɨtɨk enuk. 14  * Mk 15:6-15Yi epei yeweikɨn sip yewet Mɨtɨk Yaaik kerek God kehimɨntanek hɨrak kises hɨm mɨrak. Yi au hanhan mɨtɨk iuwe Pailat kaksiupan mɨtɨk enuk nɨpaa kenep mɨtɨk kaa, hɨrak ken yi mɨt, 15  * Ap 1:8, 2:32, 4:10, 5:30te yi yenep mɨtɨk hɨrak keteikɨn mɨt menmen mamkepi te hɨr nanu nantike God. Au, yi yakɨp kaa te God kɨkɨak Jisas pɨke kekrit kepu. Hawɨr epei wɨrek. 16 Hawɨr wises hɨm me Jisas te menmen iuwe me Jisas kenip mɨtɨk ik, kerek yi yerteiyek, hɨrak yaaik. Jisas hɨrak kenip mɨtɨk ik yaaik kentar hɨrak kekepai haiu misesik te menmen iuwe mɨrak man mɨkaap mɨtɨk ik te yi epei yɨpɨrek, hɨt mɨrak tokim meit.
17  * Lu 23:34; 1Ti 1:13“In ek nawɨr yinan, hi hertei yi yetike mɨt iuwe ninɨni naanmɨpri yɨrɨak menmen im enum yenep Jisas yentar yi yetari hɨrak keimɨn. Yi han kitet hɨrak mɨtɨk kerekek. 18  * Lu 24:27, 44, 46God nɨpaa enum eik kenip mɨt profet hɨr newis hɨm mau tɨwei, hɨr newepyapɨr Mɨtɨk God kehimɨtanek hɨr mɨt han mɨt nanɨwaankek. God kɨrɨak menmen im epei man meriuwe menmen enum yi nepei yɨrɨak Jisas em.
19  * Ap 2:38“Yi eiweikɨn sip eiwet menmen enum, yi eiyises God hɨrak kakɨsak menmen enum yi yɨrɨakem. 20 Te Mɨtɨk Iuwe kakweti menmen kaknip han ki kaku werek werek, hɨrak kakriuwet Mɨtɨk hɨrak kehimɨtanek hɨrak kaku kaktikewi. Mɨtɨk ik hɨrak Jisas. 21 Hɨrak eku ekɨt wit ke God ere wɨ mamnen God kaknip menmen pɨke mamre yaaim. Nɨpaa God katɨp mɨt profet me menmen im te hɨr newisɨm mau tɨwei newepyapɨrem.
22  * Diu 18:15, 18-19; Ap 7:37“Nɨpaa Moses hɨrak katɨp kar ik: ‘God hɨrak Mɨtɨk Iuwe kakɨt mɨtɨk kiutɨp ke weiwɨk mi, hɨrak kakwisɨk kakre mɨtɨk profet kaksiuwerek kakwepyapɨr menmen me God kakɨr ke hɨrak keriuweta hi han. Yi nɨkɨp emnep eiyɨmtau hɨm hɨrak ketpiyem. 23 Mɨt kerek nemtau hɨm mɨrak nisesim au, hɨrak God kakpɨri ne weiwɨk me Isrel kaknɨp nani.’ 24 Nɨpaa mɨt profet yapɨrwe hɨr newepyapɨr hɨm me God. Samyuel kekite profet hɨr nɨkaru nekrehɨr ke Moses, hɨr natɨp me wɨ im e. 25  * Jen 22:18; Ga 3:8Hɨm God ketpim kewet mɨt profet em, hɨr newepyapɨrem hɨram me yi mɨt in. Yi eiyɨt menmen nɨpaa God katɨp kakwet maamrer ni em. Nɨpaa hɨrak katɨp Ebraham kar ik: ‘Hi erɨak yaaim me mɨt yapɨrwe nau tɨ heriuwe nepenyek kit.’ 26  * Ap 13:46Te God kehimɨtan mɨtɨk kɨrɨak menmen mɨrak hɨrak kinɨn ken yi mɨt ne weiwɨk me Isrel kerekyi yaaim kenip yi mɨt niutɨp niutɨp yeweikɨn sip yewet menmen enum.”

*3:1 Ap 10:3, 9, 30

*3:2 Jo 9:1; Ap 14:8

*3:4 Ap 14:9

*3:6 Ap 3:16, 4:10, 16:18

*3:8 Ap 14:10; Jo 5:14

*3:13 Eks 3:6, 15; Mt 22:32; Ap 2:23, 7:32; Lu 23:13-25

*3:14 Mk 15:6-15

*3:15 Ap 1:8, 2:32, 4:10, 5:30

*3:17 Lu 23:34; 1Ti 1:13

*3:18 Lu 24:27, 44, 46

*3:19 Ap 2:38

*3:22 Diu 18:15, 18-19; Ap 7:37

*3:25 Jen 22:18; Ga 3:8

*3:26 Ap 13:46