15
Ensel nar ke hispɨnak wik (7) netenen menmen enum mar hispɨnak wik (7).
* Lev 26:21; Rev 15:6-7Hi hɨr menmen me hemkre epei au, hi hɨr menmen ham iuwe meit wit ke God. Hi hɨr mɨt ensel nar hispɨnak wik (7) nanɨnep mɨt. Menmen im enum mamno tɨ mamnep mɨt te maain God han enuk epei au, menmen enum epei au mesi. * Rev 4:6, 5:8Hi hɨr mɨt ensel epei au, hi hɨr menmen mɨre wan hɨrak kɨre glas si merhɨhe mekrerek. Hi hɨr wan metike mɨt miyapɨr kerek epei netike miyak enuk, nu mɨre yɨnk mɨrak ketike namba me niuk mɨrak, hɨr netikeri hɨr nenepan, te mɨt miyapɨr ninɨni nentar hɨr ap newenɨpi niuk mɨr. Hɨr nerp menep wan hɨr netenen gita kerek God kewtɨrem. * Eks 15:1; Rev 11:17, 16:7; Sam 92:5; 139:14, 145:17Hɨr netenen gita hɨr nine henye nɨpaa Moses mɨtɨk kerek kɨrɨak menmen me God hɨrak kewisɨm metike hɨm me Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip. Hɨr nine henye natɨp nar ik:
“God kaiu Iuwe ti Mɨtɨk Enuk Manpenuk, menmen ti hɨrɨakem hɨram yaaim iuwe.
Ti kerek naanempre haiu mɨt metike menmen yapɨrwe nɨpaa ein ere in ere maain, ti hɨrɨak menmen yaaim hɨram werek werek. * Jer 10:6-7; Sam 86:9Neimɨn hɨr ap nanwenɨpi niuk mit a?
Au, hɨr yapɨrwe nanɨnen nanwenɨpi niuk mit. Hɨr nanwenɨpi niuk mit ti kaiu Iuwe, nantɨp ti Mɨtɨk Enuk Manpenuk nanɨntar ti kiutɨpen ti kerekek wetpen enuk heit.
Te mɨt miyapɨr nerer wit wit nanɨnen nanwenɨpi niuk mit nanɨntar hɨr yapɨrwe nɨr menmen yaaim ti herekyorem.”
* Eks 38:21Hɨr nine henye epei au, hi hɨr haau iuwe mɨt nehimɨtanem hɨram me God keit nɨmɨn ke wɨnak kɨrak kɨhi kerp yaain, hi hɨr haau God kewim. * Rev 15:1Hi hɨr haau God kewim, te hi hɨr ensel nar hispɨnak wik (7) kerek netenen menmen enum mar hispɨnak wik (7) hɨr neke wɨnak ke God netpaan nen. Hɨr namɨr klos hɨram mɨrius mɨre hike mɨr hɨmɨn. Ni mɨre gol meweikɨn han pank kɨr. * Rev 14:10Hɨr epei nen witeik, te menmen miutɨp me menmen tekyaait (4) kerek mepu yeno me God, hɨrak kewetɨr mɨn mar hispɨnak wik (7). God kerek kaku tipmain tipmain enum eik, hɨrak wen han enuk te han enuk mɨrak meweikɨnhis mɨre tɨpar mɨwaai mekre mɨn im. * 1Kin 8:10-11; Ais 6:4; Esi 44:4Hɨram mɨre tɨpar mɨwaai mekre mɨn im, si tɨwekre me menmen iuwe me God metike menmen mɨrak merhɨhe hɨram mɨwapɨn wɨnak ke God keit nɨmɨn. Hɨram mɨwapɨn wɨnak ke God, keiyak kiutɨp keit wit ke God ap te kakno nɨmɨn en ere menmen enum mar hispɨnak wik (7) eim kerek ensel nar hispɨnak wik (7) hɨr netenenim hɨram epei au mesi.

*15:1 Lev 26:21; Rev 15:6-7

*15:2 Rev 4:6, 5:8

*15:3 Eks 15:1; Rev 11:17, 16:7; Sam 92:5; 139:14, 145:17

*15:4 Jer 10:6-7; Sam 86:9

*15:5 Eks 38:21

*15:6 Rev 15:1

*15:7 Rev 14:10

*15:8 1Kin 8:10-11; Ais 6:4; Esi 44:4