2
Menmen enum mɨt enun netpi hɨm me memipɨn hɨr nɨrɨakem
* Mt 24:11; Ju 4Nɨpaa mɨt profet enun ne nemipɨn nau nekre mɨt ne Isrel. Mɨt nar ik nanɨnen nanu nantikewi, hɨr nanri hɨm enum me nemipɨn nanɨwaank mɨt miyapɨr han ne weiwɨk me God. Hɨr nanweikɨn sip nanwet Mɨtɨk Iuwe Krais nɨpaa hɨrak kaa, te kakɨkepi kaktorhis te hɨrak kakɨwaanki waswas. Mɨt yapɨrwe nanises menmen mɨr enum te hɨram mamɨwaanki. Hɨr natɨp mɨt miyapɨr hɨr nariyanhis newenɨnem hɨram werek. Maain mɨt han nantɨp enum me hɨm yaaim me God nanɨntar menmen im enum mɨt enun nar ik nɨrɨakem. * Ro 16:18; 1Te 2:5Hɨr hanhan neriuwe hɨm me nemipɨn hɨr nanri pewek mi. Me nɨpaa ein God kemerɨr wɨ maain hɨrak skelim mɨt nar ik. God kerek kakrɨak menmen enum me mamɨwaanki, hɨrak kɨwaai au. Hɨrak kemerɨr wɨ keremem mamnen hɨrak kakɨwaanki keriyen. Menmen im nɨpaa God kɨrɨakem meteiknai hɨrak kɨwaai au hɨrak kakɨwaank mɨt enun.
* Ju 6God ap kewis mɨt nɨrak ensel hɨr nɨrɨak enum hɨr nepu netikerek au. Hɨrak kepɨri keriuweti nen wit enuk ke kewaank mɨt hɨr nepu nekre hei enum nemerɨr wɨ God skelim mɨt ne tɨ. * Jen 6:11–8:19; 2Pi 3:6Nɨpaa God ap kewis mɨt enun nɨpaa nau tɨ hɨr nepu au. Hɨrak kanɨp kenepi keriuwe wan kɨniu tɨpar manɨp. Hɨrak mɨtɨk Noa kerek kewepyapɨr mɨt enises menmen yaaim, hɨrak ketike mɨt miyapɨr hispɨnak wik (7) keriyen God ap kanɨp au. * Jen 19:24; Ju 7God epei kenep mɨt miyapɨr ne wit Sodom ketike Gomora, hɨrak kesiri netike wit hɨr newi. Menmen im mɨre hɨmɨn o piksa meteikɨn mɨt kerek nɨkaru nises menmen enum mekam mamnen mamnɨp. * Jen 19:1-16God epei keithis mɨtɨk Lot hɨrak mɨtɨk yaaik han enuk keriuwe menmen enum me neiyewewan nɨrɨran mɨt enun neweikɨn sip newet menmen yaaim hɨr nɨrɨakem. Hɨrak mɨtɨk yaaik Lot hɨrak kau ketikeri hekrit hekrit hɨrak kɨr menmen enum mɨt nɨrɨakem, hɨrak kemtau menmen enum hɨr netpim, te hɨrak han enuk iuwe keriuwe menmen enum mɨr. * 1Ko 10:13; Ju 6Menmen im meteiknai God kertei kɨkaap mɨt yaain ketorhis me menmen enum mamnen, hɨrak han kaa mɨt enun te hɨr ap nanɨnaaiwɨr menmen enum mamɨwaanki me wɨ hɨrak skelim mɨt taau! 10 * Ju 7-8, 16Hɨrak kertei iuwe ap te han kaa kakɨwaank mɨt kerek hɨr nises han kɨr me nɨrɨran neiyewewan, hɨr nɨnan yipɨr newɨrek me menmen iuwe me God. Mɨt profet enun nemipɨn hɨr enun han tokik nises han kɨr kerekek, hɨr ap nɨnaain natɨp enum me mɨt ensel au. 11 * Ju 9Mɨt ensel ne God hɨr enun manpenun ninɨn mɨt enun in te hɨr ap natɨp enum nesiuwe hɨm me ninaan me God au.
12 * Ju 10Te mɨt in en hɨr enun nar ke miyak han aurem te mɨt namɨp mami. Hɨr mɨt enun weise han auri hɨr natɨp enum me menmen hɨr nepɨtariyem. Maain God kaknɨp nanɨr ke miyak me yaank mɨt namɨp. 13 * Ju 12Menmen mamriwaank mentar menmen enum hɨr nɨrɨakem. Hɨr han kitet netikwi naam hɨram menmen yaaim menipi tu iuwe keremem, hɨr nɨre wikes mau yɨnk ke yi mɨt neriwaank, hɨr han yaaik nises menmen mɨr me nemipɨn. 14 Hɨr nɨpɨr miyapɨr hɨr hanhan nanwaai nantikeri te hɨr han kɨr kenke kenteri ap te nanweikɨn sip newetɨrem au. Hɨr nari han ke mɨt miyapɨr te hɨr nises menmen enum. Hɨr han kitet yapɨrwe hɨr nanri pewek o menmen me mɨt miyapɨr hɨr nises hɨm mɨr mamɨrkeik. God kakɨwaank mɨt han narik. 15 * Nam 22:7; Ju 11; Rev 2:14Hɨr neweikɨn sip newet hɨm yaaim, hɨr nises menmen enum nar ke mɨt nɨnaaiwɨr yayiwe yaaim, hɨr netaritari neit yaank. Hɨr nises menmen nɨpaa mɨtɨk niuk mɨrak Belam nɨkan ke Beo hɨrak kɨrɨakem. Hɨrak hanhan pewek mɨt han nanwetɨwekem me menmen enum hɨrak kɨrɨakem. 16 * Nam 22:28-35Te donki kɨrak (hɨrak kɨre hos) kerekek ketaritari ap han kewik, hɨrak katɨp keriuwe hɨm ke mɨtɨk kenerek kewenek me menmen enum merekirɨwek han. 17 * Ju 12-13Mɨt in hɨr enun ap nankaap mɨt nar ke hei tɨpar epei au menke. Hɨr nises hɨm ham hɨm ham heriyai heriyai nar ke napɨ yuwerep metɨwem. God epei kehimɨtenor wit hak enuk kɨre wit enum toto. 18 * Ju 16Hɨr natɨp hɨm iuwe weinɨm, hɨr nari han ke mɨt neriuwe menmen enum han ke mɨt hanhan nanisesim. Hɨr pɨke nari mɨt kerek nempei nɨnaaiwɨr menmen enum im mɨt han enun wen nisesim han kɨr kenke kenterim. 19 * Jo 8:34Mɨt enun hɨr natɨp hɨram werek te mɨt yapɨrwe enises han kɨr. Te hɨr hɨras menmen enum merekiror han kɨr te hɨr ap enises hɨm yaaim taau. Mekam mari han ke mɨtɨk te han kɨrak kenke kenterim, hɨrak ap kakinɨnem kaknaiwɨrem taau. Hɨram maminɨnek. 20 * Mt 12:45Mɨt hɨr epei nɨnaaiwɨr menmen enum me tɨ mɨt nɨrɨakem nentar hɨr epei nertei menmen yaaim nisesim me Jisas Krais, nɨpaa kaa te kesak menmen enum me haiu mɨt kaktaihis, te hɨr pɨke nanises menmen eim enum han kɨr kenke kenterim, hɨr nanɨwaank wɨsenum minɨn menmen enum mamɨr ke nɨpaa hɨr nɨrɨakem. 21 * Lu 12:47-48Hɨram yaaim te nɨpaa hɨr ap nemtau hɨm me God mɨt netporem te hɨr epei nemtewem nisesim, te maain hɨr neweikɨn sip newetɨwem pɨke nanises menmen enum. Maain God kakɨwaanki wɨsenum. 22 * Pro 26:11Menmen marim epei man mar ke hɨm yaaim nɨpaa profet netpim mar im: “Nepere kenikɨn menmen, te hɨrak pɨke ken kaam menmen epei kenikɨnem. Sak kerek nɨpaa mɨt epei nɨkɨrek, hɨrak pɨke ken kewen toni.” Hɨm im meteiknai mɨt in nɨpaa nises hɨm me God te in ek hɨr neweikɨn sip newetɨwek.

*2:1 Mt 24:11; Ju 4

*2:3 Ro 16:18; 1Te 2:5

*2:4 Ju 6

*2:5 Jen 6:11–8:19; 2Pi 3:6

*2:6 Jen 19:24; Ju 7

*2:7 Jen 19:1-16

*2:9 1Ko 10:13; Ju 6

*2:10 Ju 7-8, 16

*2:11 Ju 9

*2:12 Ju 10

*2:13 Ju 12

*2:15 Nam 22:7; Ju 11; Rev 2:14

*2:16 Nam 22:28-35

*2:17 Ju 12-13

*2:18 Ju 16

*2:19 Jo 8:34

*2:20 Mt 12:45

*2:21 Lu 12:47-48

*2:22 Pro 26:11