8
Miyapɨr han nises hɨm me Jisas
* Lu 4:43Maain wɨ ham Jisas ken wit iuwe, wit kike kewepyapɨr hɨm yaaim me God naamamre mɨt. Mɨt nɨrak nar hiswiyen wik (12) netikerek nen. * Mt 27:55-56; Mk 15:40-41; Lu 23:49Miyapɨr han kerek nɨpaa Jisas kekepi nɨnap o kepɨr herwe mewi menpɨn, niuk mɨr im: Maria kerek niuk ham Magdala kerek nɨpaa Jisas kepɨr herwe hispɨnak wik (7). Hɨre wetike Joana kerek mɨte pe mɨtɨk Susa, mɨtɨk iuwe naanmɨpre menmen meit wɨnak ke mɨtɨk iuwe gavman King Herot. Hɨre wetike Susana, miyapɨr han yapɨrwe naanmɨpre Jisas ketike mɨt nɨrak nisesik hɨr naanmɨprewek neriuwe menmen mɨr.
Jisas katɨp hɨm tok piska ke mɨtɨk kamɨr menmen
(Mt 13:1-9; Mk 4:1-9)
Mɨt nerer wit wit nan nɨr Jisas. Jisas kɨr mɨt yapɨrwe nererik nerp menep, hɨrak ketpor hɨm tok piska mar im: “Mɨtɨk hak ken kewɨr rais yehes meit ni mɨrak. Hɨrak wen kewɨrem, ham menke mɨwaai yayiwe, mɨt nan nentɨraam, hore meniuwe man maam. Yehes ham menke mɨwaai tɨ kike kentar nan. Hɨram mewo te hɨram maa mentar tɨpar au. Yehes ham menke mɨwaai tɨ waai enum tɨktɨk enum mewiyen. Yehes metike waai enum mewo mɨpɨram te waai enum mɨwapɨnem te hɨram ap mari au. Yehes ham menke mekre tɨ yaaik nɨpaa mɨtɨk kewenek hɨram mewo yapɨrwe mine nɨkim mar 100.” Hɨrak Jisas wen katɨp kɨnap hɨm iuwe, “Keimɨn ekɨmtau hɨm mai nɨkɨp emnep hɨrak han ekitet menmen hi epei hetpim.”
Jisas kewepyapɨr kenmak te hɨrak katɨp mɨt hɨm tok piska
(Mt 13:10-17; Mk 4:10-12)
Hɨrak katɨp epei au, mɨt nɨrak kerek nises hɨm mɨrak nitɨwekhi nar ik: “Ti ewepyapɨr hɨm nɨpaa ti hetpim.” 10  * Ais 6:9-10Jisas ketpor kar ik: “God kewisi yi yertei han kɨrak te hɨrak naanmamre mɨt. Te mɨt han en hi hetpor heriuwe tok piska te hɨr nɨr menmen hɨr nepɨtariyem, hɨr nemtau hɨm te hɨr ap nisesim werek au.
Jisas kewepyapɨr menmen me tok piska
(Mt 13:18-23; Mk 4:13-20)
11  * 1Pi 1:23“Hɨm me tok piksa hɨram im: Rais yehes hɨram hɨm me God keremem. 12 Yehes mɨwaai yayiwe hɨram mɨre mɨt nemtau hɨm me God te Seten kan kari hɨm yaaim mau han kɨr mamno te hɨr ap nises hɨm mɨrak, te hɨrak God ap kakɨkepi kaktorhis au. 13 Yehes mɨwaai tɨ kike kentar nan hɨram mɨre mɨt nemtau hɨm me God hɨr han yaaik hɨr nɨre nekenik kike mau pɨn. Hɨr han kitet hɨm me God kike keremem, te hɨm mamno han kɨr au mɨre yehes nekenik kike mau pɨn. Maain wepni kakmɨp hɨram mamɨweiwei. Maain Seten kaknen kakri han kɨr te hɨr nanweikɨn sip nanwet hɨm me God. Hɨm mɨrak mekre han kɨr mami. 14 Yehes menke mɨwaai tɨ enuk kerek waai tɨktɨk mewiyen, hɨram mɨre mɨt nemtau hɨm me God te hɨr hemkre menepam neriuwe pewek o menmen mɨr, hɨr hanhan nises menmen han kɨr katɨp hɨram yaaim, te hɨram meiyepet han kɨr te hɨr ap nises God werek werek au. 15 Yehes menke mɨwaai tɨ yaaim ham mɨre mɨt nemtau hɨm yaaim me God. Hɨr nemi mekre han kɨr yaaik, hɨr nisesim ere hɨr nises God werek werek nɨrɨak menmen yaaim mɨre rais mari yapɨrwe.
Mɨt hɨr ap nɨsawɨn si kɨnɨk sar au
(Mk 4:21-25)
16  * Mt 5:15; Lu 11:33“Mɨtɨk ap keksiu si kɨsawɨnek kekre sar o kewisɨk kɨnɨk yeno au. Hɨrak kewisɨk kau yaain te mɨt nanɨnen nɨmɨn in nanɨrek. 17  * Mt 10:26; Lu 12:2Menmen yapɨrwe mɨsawɨn meit te maain hɨram mamu yaain mɨt nanɨrem. Menmen yapɨrwe mɨsawɨn meit te maain God kakwepyapɨrem kakteikɨn mɨt em. 18  * Mt 25:29; Lu 19:26Menmen yi yemtewem yi naanempre hɨras te yi yemtewem werek, yi han ekitetim werek werek. Keimɨn ketenen hɨm yaaim kisesim, maain God kakwetɨwek hɨm ham yaaim. Keimɨn han kitet kerekek hɨrak ketenen hɨm ham hɨrak kisesim, menmen hɨrak han kitet hɨrak kerteiyem, God kakriyaam mamno mamkeipnɨwek mamɨwaank mamɨt.”
Jisas miye pɨrak wetike kikrek nɨrak nanɨnen nanɨrek
(Mt 12:46-50; Mk 3:31-35)
19 Miye pe Jisas wetike kikrek nɨrak nan nanɨrek te hɨr ap nanwep mɨt yapɨrwe nanɨrek. 20 Mɨt han netpɨwek, “Miye pit wetike kikrek nit nerp wit eik nanrit.” 21 Te Jisas kewenhi ketpor, “O, hi hemtau. Te hi hetpi, mɨt kerek nemtau hɨm me God nisesim, hɨr nɨre miye wetike kikrek nai.”
Jisas katɨp kewen yuwerep pɨke matɨn meit
(Mt 8:23-27; Mk 4:35-41)
22 Wɨ ham Jisas ketike mɨt nises hɨm mɨrak hɨr nen nau nekre sip. Te hɨrak ketpor, “Haiu mamno wan pɨnak ein.” Hɨrak ketpor, te hɨr nepno. 23 Hɨr nepno, Jisas kɨwaai kɨnatɨn keit, yuwerep kɨniu kekiuwe mɨniu (o neiyɨp) kan. Yuwerep kekiuwe mɨniu (o neiyɨp) kan te wan tɨpar kehɨn kekre sip, sip menep mamɨwer mamriuweri nanɨkre wan te hɨr nani. 24 Mɨt nɨrak nen nekotɨtek netpɨwek nar ek: “Mɨtɨk Iuwe, Mɨtɨk Iuwe, haiu menep te mami.” Jisas kekrit katɨp kewen yuwerep ketike wan, hɨram mewɨre meit. 25 Te hɨrak ketpor, “Yenmak yi yɨnaain te yi ap han kiteta werek werek au a?” Te hɨr han kekrit hɨr nɨnaain natɨpan nar ik: “Mɨtɨk ik hɨrak iuwe, menmen iuwe mewik te hɨrak katɨp yuwerep wan hɨram mewɨre mɨwaai meit.”
Jisas kɨkaap mɨtɨk herwe enum mekrerek
(Mt 8:28-34; Mk 5:1-20)
26 Sip merekir wan ere mɨpiun tɨ ke wit Gegesa. Gegesa kɨwaai wan keit pɨnak ein te Galili kɨwaai keit pɨnak in. 27 Jisas kenke ken kiun tenhaan eik, mɨtɨk ke wit iuwe kewenyipɨrek. Mɨtɨk ik herwe mekrerek me wɨ yapɨrwe hɨrak ap kamɨr laplap au. Hɨrak kau wɨnak au, hɨrak kepu han kɨnɨk mɨniu (o neiyɨp) han kerek mɨt newis herwe maa mekrerem. 28-29 Wɨ yapɨrwe herwe merekyɨwek han ken sip, mɨt naanmɨprewek hɨr newenkekik neriuwe sen ain mau his hɨt mɨrak te hɨrak keremir te herwe meriyaak meiyɨk men wit weinɨm mɨt ap newi. Jisas katɨp herwe enum hɨm manp te hɨrak kepɨrem mamno. Jisas wen ketpɨwek hɨrak kenepɨp kenkewɨn kɨwaai ninaan mɨrak hɨrak katɨp hɨm iuwe mar im: “Jisas ti Nɨkan ke God Wɨsenuk. Ti henmak herekyo menmen im? Hi hituthi ti ap herekyo menmen im au emɨt!”
30 Jisas kitehi herwe kar ik: “Ti ekine niuk mit.” Hɨram matɨp mar im: “Niuk maiu mɨt yapɨrwe mentar haiu yapɨrwe mekrerek.” 31 Herwe mitɨwekhi te hɨrak ap kakriuwetem mamno hei enuk.
32 Sak yapɨrwe merp mɨniu (o neiyɨp) menep maam menmen te herwe nitɨwekhi hɨrak ekwisɨm mamno mamɨkre sak im. Jisas kewenhi herwe hɨram mamno. 33 Jisas kewenhi herwe te hɨram metpaan mekeipɨn mɨtɨk, hɨram men mekre sak. Te sak mesiukɨn mekiuwe tɨnpi (o neiyi) me mɨniu (o neiyɨp) men mamɨn wan te tɨpar mekiuwe hɨm yipɨr, hɨram maa meit.
34 Hɨr mɨt naanmɨpre sak nɨr menmen im, hɨr nɨrɨr nen natɨp mɨt ne wit iuwe, mɨt ne wit kike netporem. 35 Hɨr netporem, hɨr mɨt ne wit nesiukɨn nen nanɨr menmen hɨr nepei netporem me sak. Te hɨr nan nɨr Jisas ketike mɨtɨk kerek Jisas kepɨr herwe mekeipnɨwek hɨrak kau menep hɨt me Jisas. Hɨrak han yaaik epei kamɨr laplap te hɨr nɨnaain. 36 Mɨt kerek epei nɨr Jisas kekepik hɨr natɨp mɨt ne wit karkeik Jisas kɨkaap mɨtɨk nɨpaa herwe mekrerek. 37 Te mɨt nerer wit wit me Gegesa hɨr nan nitehi Jisas kaknaiwɨri kakɨntar hɨr nɨneinɨk wɨsenum, te Jisas ken kau sip kakno pɨnak ein. 38 Hɨrak kau sip kakno, mɨtɨk kerek Jisas kepɨr herwe menke menpɨn mekeipnɨwek kitehi Jisas hɨm iuwe kaktikerek tatno, te Jisas keriuwetek ketpɨwek, 39 “Ti pɨke eno nit en ewepyapɨr atɨp mɨt menmen yaaim iuwe God kerekyutem.” Hɨrak ketpɨwek, te hɨrak pɨke ken nɨrak en kewepyapɨr katɨp mɨt yapɨrwe neit nɨrak en menmen Jisas kerekyɨwekem.
Jisas kɨkaap Jaires nɨki pɨrak wetike mɨte kerek wetenen klos mɨrak
(Mt 9:18-26; Mk 5:21-43)
40 Jisas pɨke ken kerekir wan ken pɨnak ein, te mɨt yapɨrwe hɨr han yaaik neriuwerek nentar hɨr nemeriyɨwek pɨke kerekir wan kaknen en. 41 Hɨrak kiun ein, mɨtɨk niuk mɨrak Jairas ken menep. Hɨrak mɨtɨk iuwe ke wɨnak kerek mɨt nau nererik nekine hɨm me Moses ein. Hɨrak kan kenke kɨwaai hɨt me Jisas kitɨwekhi hɨm iuwe kar ik: “Ti enen wɨnak kai.” 42 Hɨrak kitɨwekhi kentar hɨrak kine nɨki piutɨpen, hɨre tito hiswiyen wik (12). Hɨre wɨnap menep te wawi. Jisas kepno ketikerek, mɨt yapɨrwe nisesik neweiknɨwek.
43 Mɨte hap kerek winen hemkre tito hiswiyen wik (12) hɨre wisesik. Hɨre wewɨr pewek mɨre epei mesi, te mɨt nekepye werek werek au. 44 Hɨrak kepno, hɨre wisesik weke sip kɨrak wan wetenen hɨr me saket mɨrak, te wasenum hɨre hemkre katɨn keit. 45 Jisas kitehi katɨp, “Peimɨn wetenɨna?” Te hɨr yapɨrwe niune natɨp nar ik: “Hi au. Hi au.” Pita katɨp, “Haiu mɨt yapɨrwe meweiknut merp menep menep. Ti henmak te ti hatɨp hɨm mar im?” 46 Au, Jisas katɨp, “Mɨte hap hɨre wetenɨna. Hi hertei menmen mai iuwe epei mɨnaiwɨra mɨkaap mɨte peiyap.” 47 Mɨte wertei Jisas kertei menmen hɨre wɨrɨakem, te hɨre weperper wan wewen ninɨp wɨwaai menep hɨt me Jisas, hɨre wewepyapɨr hɨrehes me ninaan me mɨt yapɨrwe markeim te wasenum hɨrak kekepiye hɨre wepu werek werek. 48  * Lu 7:50Hɨre wepu werek werek, te Jisas ketpɨwe kar ik: “Mɨte ti han kiteta te God kekepit ti hɨre yaaip. Ti han yaaik eno.”
49 Jisas wen katɨp hɨm im, mɨtɨk hak ke wɨnak ke mɨtɨk iuwe Jaires kan ketpɨwek kar ik: “Nɨki pit epei waa. Ti henmak ti eriyaam ektan Jisas? Ti ewisɨk kakno.” 50 Jisas kemtewek hɨrak katɨp Jaires kar ik: “Ti ap enaain au. Ti han ekiteta te hɨre wawu werek.” 51 Hɨrak kɨpiun wɨnak, te hɨrak kewis mɨt han netikerek nanɨno nɨmɨn wɨnak au. Pita, Jems, Jon netike miye haai hɨr keriyen nen nɨmɨn. 52  * Lu 7:13Mɨt yapɨrwe ein nɨkɨtep hɨr han tewenɨnep, te Jisas ketpor, “Yi ap eikɨtep au emɨt! Hɨre ap waa, hɨre wɨwaai kerep ep.” (Hɨrak ketpim kentar hɨrak hanhan kakɨkɨa.) 53 Hɨr nemtewek hɨr nenwesɨsek nentar hɨr nertei hɨre epei waa weit. 54  * Lu 7:14Hɨr nenwesɨsek te Jisas ketenɨnɨwe his mɨre kenɨnewe hɨm iuwe kar ik: “Nɨki ti ekrit.” 55 Hɨmɨn kɨre pɨke kan kekrerep te wasenum hɨre wekrit. Jisas katɨp miye haai hɨr enwetɨwe menmen hɨre wawɨm. 56  * Mk 7:36; Lu 5:14Miye haai nɨre, hɨr han kekrit, te hɨrak ketpor hɨm manp te hɨr ap nantɨp mɨt menmen hɨrak kɨrɨakem au emɨt!

*8:1 Lu 4:43

*8:2 Mt 27:55-56; Mk 15:40-41; Lu 23:49

*8:10 Ais 6:9-10

*8:11 1Pi 1:23

*8:16 Mt 5:15; Lu 11:33

*8:17 Mt 10:26; Lu 12:2

*8:18 Mt 25:29; Lu 19:26

*8:48 Lu 7:50

*8:52 Lu 7:13

*8:54 Lu 7:14

*8:56 Mk 7:36; Lu 5:14