Ioanes
ele laulau parua aea
1
Gau madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus, nabode laulau toa ne ga ila pago taine kapei* Panua edengada tiadi mambe Ioanes ibode laulau toa ne ga ila pan taine ede, be panua padengada tikeo ga itado oanenga itna ngan taine kapei, be ele oanenga itna ipu eine ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ede. toman ngan lem gergeu. Deo isio go ta eao man ei ele. Tautaunga gau nakim go. Be eine gau kekelegau nakim go mao. Panua toa ngada ne toa tiuatai ngan posanga tautaunga, gid pade tikim go. Gai akim go tau ngansa posanga tautaunga ienono lolodai. Be posanga tautaunga toa ne ga ienono toman ngan gita somisomi ga ilalala ga ila.
Deo Tamada ga Inat Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea, ga lolo isat aea, ga lolo tarui aea eine ga ienono pagita toman ngan posanga tautaunga ga kadonga kimnga aea.
Manta tanasi kadonga ngan kimnga oaeoaeda padengada
* 3Io 3-4Tinig igelgel kapei ngansa nagera lem gergeu edengada tinasnasi posanga tautaunga, lalaede mambe Deo Tamada irenren pagita ngan. * 1Io 2.7Be patautene nakeo pago, taine kapei, manta takimkim pol ngan gita. Posanga toa nabode pago ne pau mao, be ienono pagita mugaeai ga inam. Kadonga kimnga aea eine ga bedane: Manta tanasnasi Deo ele posanga. Be posanga toa ne eine lalaede mambe alongo pan mugaeai ga inam. Eine ga bedane: Manta tanasnasi kadonga kimnga aea.
Manta tanasnasi tutui Kristus ele paoatainga
* 1Io 4.1-3Nakeo bedane ngansa panua pakakanga ad busa tila ngan tibur toa ngada ne tanoeai, ta tikeo ga Iesus Kristus inam tanoeai ga iuot eababa mao. Gid panua tikeo toa bedane, gid pakakanga ad be timan Kristus aea isat. Agabit kemi ngan gimi mulian, ngan kado ta danga toa gimi aboko matua ngan ne, abada mao. Manta agabit kemi ta abada ami lasunga toa dodol oa. Eaba sai toa inasi tutui Kristus ele paoatainga mao, be ipanggere ele posanga ga idae ngan, ei ilup toman ngan Deo mao. Be eaba sai toa inasnasi tutui Kristus ele paoatainga, ei ilup toman ngan Deo Tamada ga Inat pade. 10 Oangga eaba eta inam pagimi be ele posanga inasi paoatainga toa ne mao, irangrang ngan abada ei ga ila lemi lumaeai mao ga akeo “ado kemi” pan mao pade. 11 Ngansa eaba sai toa ikeo “ado kemi” pan eaba toa bedaoa, eine isokon ei ngan ele kadonga papaeamao.
Ioanes ipasala ele posanga
12 Gau leg posanga busa pade ngan bodenga pagimi, be tinig ngan nakado ngan laulau ga pulo mao. Be nakim nagera gimi ta taposa ngan aoada. Toa bedaoa ta leda tingelgel ga ila iuot lai.
13 Sobom taine toa Deo isio ei ne, ele gergeu led ado kemi ila pago.

*1:1: Panua edengada tiadi mambe Ioanes ibode laulau toa ne ga ila pan taine ede, be panua padengada tikeo ga itado oanenga itna ngan taine kapei, be ele oanenga itna ipu eine ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ede.

*1:4: 3Io 3-4

*1:5: 1Io 2.7

*1:7: 1Io 4.1-3