Ioanes
ele laulau patol aea
1
* PA 19.29, Ro 16.23Gau madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus, nabode laulau toa ne ga ila pago, oaeg Gaius. Tautaunga nakim go tau.
Oaeg kemi, nararing ga ila pan Deo ta ilua go ngan edap imata ede ga ede ta lem madonga kemi ga tinim kemi, lalaede mambe lem kadonga lolo matua aea eine kemi. * 2Io 4Ngansa tinig igelgel kapei ngan oalum inam pagid oaeoaeda edengada toa tinam ta tipalongo gau ngan eao ta tikeo ga eao nasnasi posanga tautaunga. Be naoatai mambe lem kadonga somisomi inasnasi posanga tautaunga. Somisomi oangga nalongo mambe leg gergeu tinasnasi posanga tautaunga, eine tinig igelgel kapei. Be tautaunga danga eta pade ikado ga tinig igelgel kapei toa bedane mao.
Gaius ikado naurata kemi
Oaeg kemi, eao matam tutui ngan naurata toa ngada ne eao kakado ngan luanga oaeoaeda ngan iaoa kelede ton Kristus. Tautaunga, edengada ngan gid, led tuanga ede pade ta eao oatai ngan gid mao, be eao lualua gid. * Tt 3.13Gid tikeo pagid iaoa kelede ton Kristus ngan eao lem kadonga kimnga aea. Ta oangga tikakagid ngan lalalanga, kemi ngan eao lua gid ta tal gid ga tila ngan kadonga lalaede mambe Deo ikim. * 1Ko 9.11-12Tikakado naurata ngan Iesus ieda ta tilalala ga tila, be tibada luanga eta inam pagid panua kusukusu mao. Tota gita manta tabada gid panua toa bedane ga timan ada kaluae ta tamariala kemi ngan gid. Toa bedaoa ta talup toman ngan gid ngan pamatuanga posanga tautaunga aea naurata.
Diotrepes ele kadonga papaeamao
Nabode laulau ede ila pagid iaoa kelede ton Kristus, be Diotrepes toa somisomi idada ei ga imugamuga, ei ipul imur ngan gai. 10 Tota oangga nanam, eine ga naoaoa masaeai ngan ele kadonga papaeamao ga bedane: Ei ipapaeabu ngan edamai ngan posanga sapaean. Be kadonga toa bedaoa itara ei mao. Ei ipul imur ngan oaeoaeda toa tiboko ngan iaoa kelede ton Kristus pade. Be oangga sapadua tikeo ga tibada oaeoaeda toa oa ga timan ad kaluae, ei ipaidi gid ta isuk gid ta tirangrang ngan tilup toman ngan gid iaoa kelede ton Kristus mao.
Demitrius ele kadonga kemikemi
11  * 1Io 3.6-10Oaeg kemi, irangrang ngan eao nasnasi kadonga papaeamao mao, be nasnasi kadonga kemikemi. Eaba sai ikakado kadonga kemikemi, ei inam pan Deo. Be eaba sai toa ikakado kadonga papaeamao, ei iuatai ngan Deo mao.* Posanga idil toaine iuatai ngan Deo mao, ngan posanga Grik ikeo ga igera Deo mao, be posanga idil toa rua ne ipu lalaede. 12 Be Demitrius, panua toa ngada ne tipakuru ngan ei. Aea pakurunga toa ne itutui, ngansa ei inasnasi posanga tautaunga. Gai pade apakuru ngan ei, be eao oatai mambe lemai posanga eine tautaunga.
Ioanes ele ado kemi ila pan Gaius
13  * 2Io 12Gau leg posanga busa pade ngan bodenga pago, be tinig ngan nakado ngan danga bodenga aea ga pulo mao. 14 Be nakim teta pade nagera go ta gitarua taposa ngan aoada.
15 Kemi ngan kadonga lolo tarui aea idio pago. Oaeoaeda toa nene led ado kemi ila pago. Bada lemai ado kemi ila pagid oaeoaeda kelede kelede toa nena.

*1:1: PA 19.29, Ro 16.23

*1:3: 2Io 4

*1:6: Tt 3.13

*1:7: 1Ko 9.11-12

*1:11: 1Io 3.6-10

*1:11: Posanga idil toaine iuatai ngan Deo mao, ngan posanga Grik ikeo ga igera Deo mao, be posanga idil toa rua ne ipu lalaede.

*1:13: 2Io 12