19
Paulus ipaola posanga ngan tuanga Epesus
* 1Ko 3.6Io, Apolos imamado maitne ngan tuanga Korin, be Paulus iklou ga ila iuot ngan tuanga Epesus. Toa eoa iuot pagid aluagau edengada. * PA 8.16Ta ibeta gid, “Ngan ado toaiua lolomi matua ngan Iesus, gimi abada Itautau Tutui na?”
Be tikeo, “Oo. Gai alongo ngan Itautau Tutui eta imamado mao.”
Ta ibeta gid, “Be abada paliliunga isaoa?”
Ta tikeo, “Gai abada Ioanes ele paliliunga.”
* Mt 3.11Ta Paulus ikeo, “Mugaeai Ioanes ipaliliu gid panua ta ikeo ga gid manta tipul lolod ta tibada paliliunga. Be ikeo pagid bedane, ‘Eaba ede ga inam muriai ngan gau, gimi manta lolomi matua ngan ei.’ Be eaba toa Ioanes iposaposa ngan eine Iesus.” Io, tilongo bedaoa ga kus ta tibada paliliunga ngan Maron Iesus ieda. * PA 8.17, 10.44,46Be Paulus idol ibage ga idae ngan gid ga kus ta Itautau Tutui isulug ga inam pagid, ta maed ikakado posanga imata ede ga ede ga tibabada Deo iaoa. Panua toa oa dabad iuot mambe sangaul igegea rua.
Idio ta Paulus idudunga ngan luma raring aea ta ipapaola posanga ga irangrang ngan taiko tol be imataud mao. Ei ikakado posanga matua ta idada gid ngan madonga Deo ibageai. Be edengada ngan gid, tangad balbal ta lolod matua mao, be ngan panua busa matad, tiposaposa paeamao ngan Iesus ele Edap. Tota Paulus ibada gid aluagau ta titnan luma raring aea, be ado ga ado ikakado ele posanga ngan luma paoatainga aea ton Tiranus. 10 Ei ikakado toa bedaoa ga irangrang ngan rai rua. Tota ngan tibur Esia gid Iuda toa ngada oa toman ngan gid panua alu padengada ad tilongolongo Maron ele posanga.
Gid gergeu ton Skeva titoba ngan serenga iriau paeamao
11 * PA 14.3Be Deo ikakado gid uisinga imata ede pade tau ga iuot ngan Paulus ibage. 12 * PA 5.15Ta gid panua tibada Paulus irabu aea malo pusinga aea ga gid malo ilialia toa ei sibo, ta tidol ga idae ngan gid panua ad dibala ta tinid iuot kemi, ga gid iriau papaeamao titnan gid.
13 Be gid Iuda edengada toa led naurata ngan serenga iriau papaeamao, tilalala alele ta titoba ngan oatonga Maron Iesus ieda ngan gid panua toa iriau papaeamao ienono lolodeai. Ta tikeokeo, “Naposa matua pagimi ngan Iesus ieda toa Paulus ipapaola aea posanga, manta ala aluai!”
14 Be ado ede panua lima ga rua titoba ngan kadonga toa bedaoa. Panua toa oa tamad ei madidnga ede tenainga aea togid Iuda, ieda Skeva. 15 Ta iriau paeamao ikoli led posanga bedane, “Iesus ga Paulus, naoatai ngan gid, be gimi sapadua?” 16 Tota eaba toa iriau paeamao ienono iloleai oa idug ga idae ngan gid ta iparau ga iasal gid tau. Iraurau gid ga itaka led danga sisid alele. Tota titnan luma toa oa ga tiaoa be tibangabanga ga tinid ising alele.
17 * PA 5.11Panua toa ngada oa ngan tuanga Epesus, gid Iuda ga gid alu padengada, tilongo ngan kadonga toa ne iuot ta timataud kapei tau, be tisoasoa Maron Iesus ieda. 18 Ta panua busa toa lolod matua ngan Iesus tinam pagid ipom matadeai ta tiuaoa ngan led kadonga sasat tikakado mugaeai. 19 Panua busa tede ngan gid tikado borou mugaeai ta tipaluplup led laulau borou aea ta titun ga kus toa ipom matadeai. Be tiuade gid laulau toa oa aea olnga iuot mambe pat silva bunoringring sangalima (50,000).


Titun gid laulau borou aea toa ipom matadeai.
20 Ngan kadonga toa bedaoa Maron ele posanga iuasasa ga iura kapei.
Gid Epesus lolod bake ngan Paulus ta tingangar paeamao
21 * PA 23.11, Ro 1.13Ga kus ta Itautau Tutui ipanasi Paulus* Ngan posanga Grik, posanga idil toa ne Itautau Tutui ipanasi Paulus ipu ede pade bedane: Paulus irau posanga iloleai. ta irau posanga ngan langa Masedonia ga Akaia. Ga kus ta iuangga ila Ierusalem. Be ikeo, “Oangga nala eoa ga kus, manta nala nagera Rom pade.” 22 Ta isula ele panua rua naurata ad Timoti ga Erastus ta timuga ngan ei ga tila Masedonia, be ei idio mole tede ngan tibur Esia.
23 * 2Ko 1.8Be ngan ado toaiua, panua edengada tikado aoa parau kapei tau ngan gid panua toa tinasi Iesus ele Edap. 24 Eaba ede ieda Demitrius ele naurata pat aea ngan kadonga danga sisid ngan silva. Ei somisomi ikakado gid goroto gereirei imata mambe deo taine Artemis ele luma raring aea. Ei ga ele panua naurata ad busa tibabada pat kapei ngan led naurata toa bedaoa. 25 Tota ibaba gid ga tinam tiluplup toman ngan gid panua led naurata lalaede ta ikeo, “Leg panua, gimi aoatai, gita tabada olnga kemi tau ngan leda naurata toa ne. 26 Be gimi agera ga alongo ngan eaba sakirkir ede toa ieda Paulus idada gid ipom ngan posanga ta ipabuobuo laborad ta ikeo ga gid namer toa takakado ngan bageda ne eine deo tautaunga mao. Be ikado bedane toa Epesus ne kekelen mao. Teta pade iparangrang tibur toa ngada ne Esia ta ikakado toa bedane! 27 Oangga ele posanga toa ne iuasasa pade, eine ga ipaeabu ngan leda naurata ieda kekelen mao, be eine ga ikado ga deo taine Artemis ele luma raring aea iuot mambe danga buligaliga panua busa matadeai! Ga pade, mugaeai panua toa ngada ne Esia ga tibur padengada tanoeai tisoasoa deo taine toa ne ieda, be labone ieda kapei toa ne ga mao.”
28 Io, tilongo bedaoa ta lolod bake tau ga tingangar kapei ta tikeo, “Artemis togita Epesus, ieda kapei tau!” 29 * PA 20.4, 27.2, Kol 4.10, Plm 24Mole mao ipom toa ngada oa tuangai tingangar be tiuangga tiparau. Tota tilup kelede ta tiluku Paulus iuaeoae rua Masedonia ad, Gaius ga Aristarkus, ta tilado ga tila ngan tibur rourounga aea. 30 Io, Paulus iuangga idudunga ga ila ipom lolodeai, be gid aluagau tilongean ei ga ila mao. 31 Be gid madidnga edengada toa timariala ngan tibur Esia timan Paulus iuaeoae. Gid tiabalan posanga ga ila pan ta tibeta matua ei ngan ila idudunga ngan tibur rourounga aea mao.
32 Ipom toa oa titalingalinga. Edengada tingangar ngan posanga ede, be padengada tingangar ngan posanga ede pade. Be gid busa tiuatai ngan ipu isaoa toa tinam tiluplup ngan oa mao. 33 Ta gid Iuda tisusuran eaba ede ieda Aleksanda ta ila imadid ga imuga, ta gid ipom tiadi mambe ei iman kadonga paeamao toa oa ipu. Be Aleksanda isoa ibage ga idae, ngansa iuangga gid ipom mumun ta ikado ele posanga. 34 Be tigera mambe ei eaba Iuda aea ta tingangar kapei bedane, “Artemis togita Epesus, ieda kapei tau!” Be ngan ado toaiua, tingangar toa bedaoa ga ila irangrang ngan ado imata rua.
35 Be tuanga toa aea madidnga bodenga posanga aea ipakoko gid ga mumun ta ikeo, “Gimi panua Epesus ami, alongo leg posanga. Panua toa ngada ne tiuatai mambe leda tuanga Epesus imariala ngan luma raring aea ton deo kapei Artemis. Ga pade, leda tuanga imariala ngan aea namer pat toa itap buburiai ga isulug. 36 Irangrang ngan eaba eta ikeo ga posanga toa ne pakakanga mao. Tota gimi manta mumun ga amamado be atirmak gimi alele mao. 37 Ngansa patautene abada gid panua toa ne ga tinam, be gid tilub danga eta ngan leda luma raring aea ne mao ga tiposa paeamao ngan ada deo taine mao pade. 38 Tota oangga Demitrius ga ele panua naurata ad tikeo ga tisol eaba eta ngan posanga, goibe. Ado kemi eta ta tipamadid gid ngan posanga pagid panua patutuinga posanga ad matadeai. Ta tirangrang ngan tikado posanga solsolnga ngan gid toa eoa. 39 Be oangga ami gagal etangada pade, manta anama ta tipatutui ngan leda tibur rourounga aea. 40 Ngansa labone oangga tangangar ga tapaparau toa bedane ga ila, eine ga leda idil paeamao, ta gid Rom ga tipamadid gita ngan posanga, ngansa leda rourounga toa ne ipu eta mao. Be oangga tibeta gita ngan leda ngangarnga toa ne ipu, irangrang ngan takoli posanga eta ga ila pagid mao.” 41 Io, ikeo toa bedaoa ga kus ta isula gid ga tila.

*19:1: 1Ko 3.6

*19:2: PA 8.16

*19:4: Mt 3.11

*19:6: PA 8.17, 10.44,46

*19:11: PA 14.3

*19:12: PA 5.15

*19:17: PA 5.11

*19:21: PA 23.11, Ro 1.13

*19:21: Ngan posanga Grik, posanga idil toa ne Itautau Tutui ipanasi Paulus ipu ede pade bedane: Paulus irau posanga iloleai.

*19:23: 2Ko 1.8

*19:29: PA 20.4, 27.2, Kol 4.10, Plm 24