Paulus ele laulau parua aea ila pagid
Korin
1
Gau Paulus, eaba ato aea ton Iesus Kristus. Ngan Deo ele kimnga, idol gau ngan kadonga naurata toa ne. Gairua oaeda Timoti abode laulau toa ne ga ila pagimi iaoa kelede ton Deo ngan tuanga Korin. Gai abode ga ila pagimi ga pagid panua tututui toa ngada oa ngan tibur kapei Akaia.
Kemi ngan Deo Tamada ga Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.
Paulus iposa kemi ga ila pan Deo ngansa ibada ei mulian ngan matenga
* Ro 15.5Tasoa Deo ieda! Ei ada Maron Iesus Kristus Itama, be ei Deo Tamada toa iuduan gita ga ipamus loloda somisomi. Ei ipamus lolomai ngan amai kadonga kulupulupu toa ngada oa. Ta ipamatua gai ta arangrang ngan apamus sapadua lolod toa tinaman kadonga kulupulupu pade. Gai apamus gid lolod lalaede mambe Deo ipamus gai lolomai. * Sng 34.19Ngansa ieieinga imata ede ga ede toa Kristus ibada, eine gai pade abada. Ta lalaede toa bedaoa, Kristus ilua gai ta Deo ipamus lolomai kapei tau. Ta oangga gai abisi kadonga kulupulupu, eine gai abisi ngansa aoangga apamus lolomi ta irangrang ngan Deo ibada gimi mulian. Be oangga Deo ipamus lolomai, eine ikado ngansa iuangga gai apamus gimi lolomi pade, ta irangrang ngan gimi amadid matua ngan ami ieieinga toa gai pade anaman. Be gai aoatai kemi mambe gimi ga amadid matua. Toa bedaoa ta oangga gimi abada ieieinga toman ngan gai, gai aoatai mambe Deo ga ipamus gimi lolomi toman ngan gai pade.
* PA 19.23, 1Ko 15.32Oaeoaeg, gai akim gimi aoatai kemi ngan gid kadonga kulupulupu iuotot ngan gai ngan tibur kapei Esia. Gai anaman kadonga kulupulupu toa ne oanaoana tau, ta iuangga iasal uramai. Aoangga amate ngan, ta lolomai ede ga ede tau. Tautaunga lolomai ede ga ede lalaede mambe panua tilongo madidnga patutuinga posanga aea ikeo ga gid manta timate. Be kadonga toa ne iuot ta ilua gai ta aoatai kemi mambe gai arangrang ngan aeadi gai mulian mao, be aeadi Deo toa ipei mulian gid matemate. 10  * 2Ti 4.18Tautaunga amai kadonga toa ne paeamao tau, ta aoangga amate ngan, be Deo ibada gai mulian. Be ei ga ibada gai mulian muriai pade. Ta gai aoatai kemi mambe somisomi ei ga ibada gai mulian ta asangasanga ei. 11 Gai aoatai kemi bedaoa pade ngansa gimi alualua gai ngan lemi raring. Toa bedaoa ta panua busa ga tiposa kemi ga ila pan Deo, ngansa ngan ele kadonga lolo marum aea, ei ilongo led raring ta ibada gai mulian.
Paulus ipul ilolo ngan langa Korin, be ipakaka gid mao
12 Tinimai igelgel ngan lemai kadonga rabu ngan gimi, ta lolomaiai anaman mambe lemai kadonga itutui tau lalaede mambe Deo ikim. Gai lolomai aea danga eta mao ga mao tau. Be lemai kadonga toa ne iuot ngan lemai oatainga tanoeai aea mao, be iuot ngan Deo ele kadonga lolo marum aea. Gai anasi kadonga toa ne rabu ngan panua toa ngada ne tanoeai, be anasi kapei tau rabu ngan gimi. 13 Ngansa gai abode gid posanga toa malamalan ngan gimi aoato ga abada oatainga ngan. Be abode posanga eta pade pagimi mao. Ta ngan gid ado ta ilalala ga inam, nakim gimi aoatai kemi tau ngan gid posanga toa ne. 14  * 2Ko 5.12, Plp 2.16Ngansa labone gimi aoatai kautede. Nakim gimi aoatai mambe muriai oangga ada Maron Iesus ipamadid gid panua ngan posanga, gimi arangrang ngan apakuru ngan gai lalaede mambe gai apakuru ngan gimi.
15 Gau naeadi mambe gimi ga apakuru ngan gai toa bedaoa, ta mugaeai narau posanga ngan langa pagimi. Toa bedaoa ta Deo ga ikado kemi ngan gimi parua. 16  * 1Ko 16.5-6Ede oangga gai ala pagimi ngan lemai lalalanga Masedonia, ga ede pade ngan lemai luainga mulian Masedonia ga anam pagimi. Be gai aeadi mambe gimi ga alua gai ngan lemai lalalanga Iudea pade. Be tal mon gai ala pagimi mao. 17 Kado gimi aoangga narau posanga toa ne sapaean ta nakado mambe gid panua tanoeai ad tirau posanga. Eine mao. Gid panua tanoeai ad tipalele led posanga alele ta tikeo ga, “Be. Gai ga ala,” ga kus ta tikeo ga, “Mao. Gai ga ala mao.” Be gai akado posanga eta bedaoa pagimi mao.
18 Be Deo imata tutui ngan ele posanga toa ngada oa. Ta lalaede toa bedaoa, gai apalele lemai posanga pagimi mao pade. Gai akeo pagimi bedane mao, “Be. Gai ga ala,” ga kus ta akeo ga, “Mao. Gai ga ala mao.” Gai akado posanga eta pagimi bedaoa mao. 19  * PA 18.5Ngansa Deo Inat Iesus Kristus toa gai tol Sailas ga Timoti apaola aea posanga pagimi, eine ipalele ele posanga pagimi alele mao pade. Ei ikeo bedane pagimi mao, “Be. Gau ga nakado,” ga kus ta ikeo ga, “Mao. Gau ga nakado mao.” Be somisomi ikado posanga kelede mon ga bedane, “Be. Gau ga nakado.” 20  * PM 3.14Ngansa Deo ele posanga tautaunga toa ngada oa, Iesus Kristus iparangrang ta ikeo ga, “Be. Gau ga nakado.” Tota ngan ei, gita tasoa Deo ieda ta takeo ga, “Amen,” ngan ele posanga tautaunga toa ngada ne. 21 Be Deo ei eaba toa ikado ga gitaingada tamadid matua ngan Kristus. Ei itok Itautau Tutui ga idae ngan gita ngan sionga gita. 22  * 2Ko 5.5, Ep 1.13-14Ngan kadonga toa bedane, idol ele ul ngan gita, ta Itautau Tutui imamado lolodai. Itautau Tutui toa ne ei mambe mudannga toa Deo ibada pagita, ta iman kilala ngan gid danga kemikemi toa ngada oa Deo ga ikado ngan gita muriai.
Paulus ila Korin manmanae mao
23 Deo iuatai ngan lolog ta irangrang ngan ipamatua leg posanga pagimi ga bedane: Leg ipu ngan nala manmanae pagimi Korin mao, eine ngansa tinig ngan nakado ga lolomi isat mao. 24  * 1Pe 5.3Kado gimi aoangga gai adada gimi ngan lemi kadonga lolo matua aea. Eine mao. Gai aboko toman ngan gimi ngan kadonga gimi ga tinimi igelgel, ngansa gimi amadid matua ngan lemi kadonga lolo matua aea na.

*1:3: Ro 15.5

*1:5: Sng 34.19

*1:8: PA 19.23, 1Ko 15.32

*1:10: 2Ti 4.18

*1:14: 2Ko 5.12, Plp 2.16

*1:16: 1Ko 16.5-6

*1:19: PA 18.5

*1:20: PM 3.14

*1:22: 2Ko 5.5, Ep 1.13-14

*1:24: 1Pe 5.3