15
Kristus idae mulian ngan ele matenga
Oaeoaeg, gau naoangga napapei matami ngan ato kemi toa napaola ga ila pagimi mugaeai. Gimi alongo ato kemi toa ne ta abada, be amadmadid matua ngan. Oangga akisi matua ato kemi toa napaola pagimi ne, eine Deo ibabada gimi mulian ngan ato kemi toa ne. Be oangga akisi matua mao, eine lolomi matua ngan sapaean.
* Ais 53.5-12Ngansa posanga kapei tau toa nabada pagimi, eine posanga toa Deo ibada pagau mugaeai. Eine ga bedane: Kristus imate ngan gita leda kadonga sasat, lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan. * Mt 12.40, PA 2.24-32Ga kus ta titaian ei dengaeai, be ngan ado tol aea idae mulian, lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan. * Mt 28.16-17, Lu 24.34Be iuot pan Sipas* Sipas eine Iesus ele aluagau Petrus ieda ede pade. ga kus ta iuot pagid aluagau sangaul igegea rua. Ga kus ta iuot pagid oaeoaeda toa dabad iasal buno lima ngan ado ede toa tiluplup oa. Tautaunga gid busa timamado maitne, be edengada timate ga tila o. * PA 1.3-4Ga kus ta iuot pan Jems, ta muriai pade iuot pagid panua ato ad toa ngada oa. * PA 9.3-6Be muriai ngan gid toa ngada oa, iuot pagau pade. Ta gau mambe gergeu ede toa itna ipopo ei tutui ngan ado poponga aea mao.
* Ep 3.8, 1Ti 1.15Nakeo bedane ngansa gau edag mao rabu ngan gid panua ato ad padengada. Ta gau eaba kemi tau mao ta irangrang ngan gid panua tiuato gau eaba ato aea mao, ngansa gau napaieiei gid iaoa kelede ton Kristus. 10 * 2Ko 11.23Be ngan Deo ele kadonga lolo marum aea, gau naot eaba ede toa bedane. Ta ele kadonga lolo marum aea toa ibada pagau ne, iduaea sapaean mao. Eine iboko ngan gau, ta leg naurata iasal gid toa ngada oa. Be eine gau kekelegau nabokoboko mao, be Deo ele kadonga lolo marum aea ibokoboko toman ngan gau. 11 Tota oangga gau naboko, mao gid padengada tiboko, eine danga eta mao. Be danga kapei eine posanga toa apaola ga ila pagimi ta lolomi matua ngan.
Muriai gid matemate ga tidae mulian
12 Be gai somisomi apapaola posanga ngan Kristus ele daenga mulian ngan matenga, tota ikamado ga edengada ngan gimi tikeo ga irangrang ngan gid matemate tidae mulian mao? 13 Oangga gid matemate tidae mulian mao, eine irangrang ngan Kristus idae mulian mao pade. 14 Be oangga Kristus idae mulian mao, eine posanga toa gai apaola ga ila pagimi ne aea annga eta mao. Be lemi kadonga lolo matua aea, eine aea annga eta mao pade. 15 Toa bedaoa ta gai aot panua pakakanga amai ngan kadonga Deo ele posanga, ngansa gai akakado posanga ngan Kristus ele daenga mulian. Be oangga gid matemate tidae mulian mao, eine Kristus irangrang ngan idae mulian mao pade. 16 Nakeo pade bedane: Oangga gid matemate tidae mulian mao, eine Kristus pade idae mulian mao. 17 Ta oangga Kristus idae mulian mao, eine lemi kadonga lolo matua aea irangrang ngan ilua gimi mao. Be amamado maitne ngan lemi kadonga sasat. 18 Be gid panua toa lolod matua ngan Kristus ga timate ga tila, gid tiduaea na. 19 Oangga taeadi Kristus ngan ilua gita ngan leda madonga tanoeai kekelen, be leda madonga kemi eta muriai mao, eine gita panua madonga paeamao ada. Be leda madonga paeamao toa ne iasal madonga paeamao togid panua toa ngada ne tanoeai.
20 Be tautaunga, Kristus idae mulian ngan ele matenga. Ei imuga ngan panua toa ngada ne ngan ele daenga mulian ta iuot mambe annga pau imatua dadangai. 21 * Ro 5.12Ngansa mugaeai eaba kelede ipapot kadonga matenga aea. Be eaba ede pade ipapot kadonga ngan daenga mulian ngan matenga. 22 Eine ga bedane: Lalaede mambe panua toa ngada ne timate ngan Adam ele kadonga, tota Kristus ele kadonga ikado ga panua toa ngada ne matad bibita pade. 23 * 1Te 4.16, PM 20.5Be gita toa ngada ne ga tadae mulian ngan gita kelede kelede leda ado imata. Kristus ga imuga, ga kus ta gita Kristus ele panua ga tadae mulian ngan ado toaiua ei iluai mulian ga inam. 24 Ta oangga danga toa ngada ne kus, eine ga idol danga toa ngada ne ga idae Itama Deo ibageai. Ngan ado toaiua, ei ga ipaeabu ngan gid madidnga ga mamaron toa ngada ne ga gid panua ga antu toa ngada ne urad kapeipei. 25 * Mt 22.44Ngansa Kristus manta iman Maron kapei ga irangrang ngan idol aea miri itamatama toa ngada oa ga tidio iae ibuloloeai. 26 * PM 20.14Be oangga ipaeabu ngan aea miri itamatama padengada ga kus, muriai eine ga ipaeabu ngan matenga pade. 27 * Sng 8.6Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane, “Deo idol danga toa ngada ne ga idio iae ibuloloeai.” Tautaunga ikeo ngan “danga toa ngada ne,” be idil toa ne iposa ngan Deo mao. Ngansa Deo idol danga toa ngada ne ga idio gadio ngan Kristus, be Deo kekelen idio gadio ngan ei mao. 28 Ta muriai oangga danga toa ngada ne ienono gadio ngan Deo Inat, ei pade ga ilongean ei mulian ga idio gadio ngan Deo, ngansa mugaeai Deo idol danga toa ngada ne ga idio gadio ngan ei. Toa bedaoa ta Deo ga imadid gadae tau ngan danga toa ngada ne.
29 Be oangga gid matemate tidae mulian mao, gid panua edengada toa tibada paliliunga ngan luanga gid matemate, eine ga tikado mado? Oangga gid matemate tidae mulian mao, ikamado ga tibada paliliunga ngan luanga gid? 30 * Ro 8.36Be gai pade, ikamado ga abada ieieinga somisomi ngan naurata toa ne? 31 Oaeoaeg, ado ga ado ag kadonga kulupulupu ta naoangga namate ngan. Napakaka mao. Posanga toa ne tautaunga, lalaede mambe ada Maron Iesus Kristus ikado ga tinig igelgel tautaunga ngan gimi. 32 * Ais 22.13Be gid panua papaeamao ngan tuanga Epesus tiparau pagau mambe masilau saksak. Ta oangga nabada ieieinga toa ne, be leg madonga kemi eta muriai mao, eine kadonga toa ne ilua gau madongan? Oangga gid matemate tidae mulian mao, kemi ngan tanasi tingelgel tano aea mambe posanga idil ga oaine ikeo ngan ga bedane,
 
“Kemi ngan taean ga taun,
ngansa sabale tota tamate.”
 
33 Kado eaba eta ipakaka gimi. Oangga alalala alele toman ngan gid panua papaeamao, eine ga tipaeabu ngan lemi kadonga kemikemi. Posanga idil toa ne inam pan eaba oatainga aea ede mugaeai aea ieda Menander. 34 Manta atnan lemi kadonga mangamanga ta lolomi iluai mulian. Akaput ngan kadonga sasat be anasi kadonga tutui. Ngansa panua edengada ngan gimi tiuatai ngan Deo mao. Be maeamaea gimi ngan leg posanga toa ne mao?
Ngan leda daenga mulian, tinida ga iuot ede pade
35 Be eaba eta ga ibeta ga bedane, “Gid matemate ga tidae mulian madongan? Oangga gid tinam, eine ga tinid iuot madongan?” 36 * Ins 12.24Betanga toa ne buobuonga aea. Saoa danga eao earum tanoeai, manta imate. Ga kus ta ipara ga idae. 37 Be saoa danga eao earum, eine earum idanga toa ngada oa mao. Idanga toa ngada oa ga iuot muriai. Be eao earum ipuapua kekelen. Goibe wit, mao annga eta pade, eine taearum ipuapua sapaean. 38 Be ngan Deo ele kimnga, ei ikado ga annga toa ngada ne ipara ga idae, ta idol gid kelede kelede idanga sisid toa ngada oa, ta inasi mambe saoa annga toa taearum oa. 39 Danga toa ngada ne tinid lalaede mao. Gita eababa tinida ede pade, be gid masilau tinid ede pade, be gid man tinid ede pade, be gid ia tinid ede pade. 40 Gid danga mariambai tinid ede pade. Be gid danga tanoeai tinid ede pade. Be sogonga togid danga mariambai imata lalaede mambe sogonga togid danga tanoeai mao. 41 Ado aea sogonga ede pade, be taiko aea sogonga ede pade. Be gid gigima ad sogonga ede pade. Ga gid gigima kelede kelede ad sogonga imata lalaede mao.
42 Be gid matemate led daenga mulian eine lalaede toa bedaoa pade. Gita tataian patid toa ibudabuda. Be oangga tidae mulian, irangrang ngan ibuda pade mao. 43 * Plp 3.20-21Eaba ipat toa tataian, eine imata paeamao ga iura eta mao, be oangga idae mulian, eine ga itin iuot kemi tau ga iura pade. 44 Eaba ipat toa tataian, eine tanoeai aea. Be oangga idae mulian, eine buburiai aea.
Lalaede mambe tinida tanoeai aea ienono, eine tinida buburiai aea ga ienono pade. 45 * OM 2.7Eine lalaede mambe posanga ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Eaba imamado matamata tanoeai, ieda Adam. Ei iuot eababa ga imata bibita.” Be Adam ede pade iuot muriai tau eine Kristus. Ei buburiai aea be ikado ga panua matad bibita. 46 Madonga buburiai iuot mugaeai mao. Be madonga tanoeai iuot mugaeai, ga kus ta madonga buburiai iuot. 47 Eaba matamata aea, ei tano aea kangkanga, ngansa Deo ikapo tano ta ikado ei ga iuot. Be eaba toa ede pade oa buburiai aea. 48 Gid panua tanoeai ad, toa ngada oa tiuot lalaede mambe eaba tanoeai aea. Be gid panua buburiai ad, toa ngada oa tiuot lalaede mambe eaba buburiai aea. 49 Lalaede mambe gita tabada eaba tanoeai aea ianun, muriai ga tabada eaba buburiai aea ianun.
50 Oaeoaeg, nakeo pagimi ga bedane: Manta tinida iuot pau, ngansa patida toa ibudabuda ne irangrang ngan ibada madonga kemi toa Deo ibageai mao. Ngan tibur toa oa, irangrang ngan tamate pade mao. 51 * Mt 24.31, 1Te 4.15-17Be ega, napaola posanga mumulnga ede pagimi ga bedane: Gita toa ngada ne ga tamate mao, be edengada ngan gita ga timamado ga irangrang ngan Kristus ele namanga. Be gita toa ngada ne, tinida ga ipul ei ga iuot ede pade. 52 Kadonga toa ne ga iuot manmanae tau mambe matada mil pakelede. Eine ga iuot ngan ado toaiua taule muriai aea itang. Oangga taule toa oa itang, gid matemate ga tidae mulian ta irangrang ngan timate pade mao. Be gita panua tamamado maitne, tinida ga ipul ei ga iuot ede pade. 53 * 2Ko 5.4Eine ga bedane: Tinida toa iman matenga aea ga ibudabuda ne, manta ipul ei ga iuot ede pade, ta irangrang ngan imate pade mao, ga ibuda mao pade. 54 * Ais 25.8Ngan ado toaiua, oangga tinida toa iman matenga aea ga ibudabuda ne ipul ei ga iuot ede pade, eine ga irangrang ngan tamate pade mao, be tamamado kemi somisomi. Ngan ado toaiua, posanga idil ga oaine ga iuot tautaunga bedane, “Deo iasal paraunga ta ipaeabu tau ngan matenga.”
 
55 * Hos 13.14“O matenga, uram sida ngan paeabunga gid panua?
Be lem ido sida ngan galgalnga gid?”
 
56 * Ro 7.13Be matenga ibada iura ngan leda kadonga sasat. Be kadonga sasat iura ta ipaeabu ngan gita, ngansa tanasnasi apu mao. 57 Be taposa kemi tau ga ila pan Deo! Ei ilualua gita ta taeasal danga toa ngada ne ngan ada Maron Iesus Kristus iura.
58 Tota oaeoaeg kemikemi, manta amadid matua, be alongean danga eta ga ipasamimi gimi mao. Somisomi manta urami pakpakia ngan kadonga Maron ele naurata. Ngansa gimi aoatai, saoa naurata akakado ngan Maron, eine irangrang ngan iduaea sapaean mao.

*15:3: Ais 53.5-12

*15:4: Mt 12.40, PA 2.24-32

*15:5: Mt 28.16-17, Lu 24.34

*15:5: Sipas eine Iesus ele aluagau Petrus ieda ede pade.

*15:7: PA 1.3-4

*15:8: PA 9.3-6

*15:9: Ep 3.8, 1Ti 1.15

*15:10: 2Ko 11.23

*15:21: Ro 5.12

*15:23: 1Te 4.16, PM 20.5

*15:25: Mt 22.44

*15:26: PM 20.14

*15:27: Sng 8.6

*15:30: Ro 8.36

*15:32: Ais 22.13

15:33: Posanga idil toa ne inam pan eaba oatainga aea ede mugaeai aea ieda Menander.

*15:36: Ins 12.24

*15:43: Plp 3.20-21

*15:45: OM 2.7

*15:51: Mt 24.31, 1Te 4.15-17

*15:53: 2Ko 5.4

*15:54: Ais 25.8

*15:55: Hos 13.14

*15:56: Ro 7.13