3
Paulus ele naurata ato aea ngan luanga gid alu padengada
* Plp 1.7,13Ngan ipu toaine, gau Paulus namamado ngan luma panasnga aea, ngansa nakakado naurata ato aea ton Iesus Kristus ngan luanga gimi alu padengada.
* Kol 1.25Naeadi mambe gimi alongo ngan Deo ele kadonga lolo marum aea ngan gau. Ei idol gau ngan kadonga naurata ato aea toa ne ngan luanga gimi. * Ep 1.9-10, Kol 1.26Mugaeai ato toa ne aea posanga ienono mumulnga. Be Deo ipaola posanga mumulnga toa ne ga inam pagau, ta patautene aoag inasi kautede ngan posanga toa ne ngan leg laulau. Ta oangga gimi aoato posanga toa ne, gimi ga agera mambe Deo ibada oatainga kemi pagau ngan posanga mumulnga toa ne ngan Kristus. Mugaeai tau ga inam, eaba eta iuatai kemi ngan posanga mumulnga toa ne ipu mao. Be labone Itautau Tutui ipaola ga iuot masaeai pagai panua ato amai ga pagid panua tibabada Deo iaoa. * Ep 2.13,16-19Posanga mumulnga toa ne ipu ga bedane: Ngan Iesus Kristus ele ato kemi, gimi panua alu padengada ami aot iaoa kelede toman ngan gai Iuda ta gitaingada tasangasanga anada ngan gid danga kemikemi toa Deo iposa tautaunga ngan mugaeai. Gid danga kemikemi toa ne, tabada ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus.
* Kol 1.25Be ngan Deo ele kadonga lolo marum aea pagau, ei ipamatua gau ta idol gau ngan kadonga naurata toa ne ngan paolanga ele ato kemi. Eine mambe Deo ele tenainga inam pagau. * 1Ko 15.9-10Tautaunga gau edag mao rabu ngan Deo ele panua tututui toa ngada oa, be Deo ilolo marum ngan gau ta ibada naurata toa ne pagau ngan paolanga ele ato kemi ga ila pagimi alu padengada. Ato kemi toa ne iposaposa ngan gid danga kemikemi tau toa Kristus ikado ngan gita. Eaba eta irangrang ngan imata inasi kemi gid danga toa ne ipu mao, ngansa eine kemikemi tau ga iasal leda oatainga. Ga pade, ibada naurata pagau ngan pamerenga posanga pagid panua toa ngada ne ngan saoa danga Deo iuangga ikado. Ngan ado toaiua Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot ga irangrang ngan labone, posanga toa ne ienono mumulnga. 10 Be labone ikado ga iaoa kelede ton Kristus iuot, ta ei ikim gid iaoa kelede ei ton tipasolan gid antu ga iriau papaeamao toa urad ga edad kapeipei mambe Deo kekelen ele oatainga imata ede ga ede. 11 Mugaeai tau Deo irau posanga ngan saoa danga iuangga ikado, ta labone inasnasi ga iuot tautaunga ngan ada Maron Iesus Kristus ele naurata. 12 * Ins 14.6, Ro 5.2Ngan leda lupnga toman ngan Kristus ga ngan leda kadonga lolo matua aea ngan ei, gita tarangrang ngan tala boloma pan Deo, be tamataud mao, ngansa taoatai kemi mambe Kristus ei gita leda edap ngan tala pan Deo. 13 Tota nabeta gimi, kadonga kulupulupu toa iuotot ngan gau ngan luanga gimi ne, lolomi alele ngan padam, ga atnan lemi kadonga lolo matua aea mao. Ngansa kadonga toa ne ga ilua gimi ta amado kemi tau ngan Deo ele taranga.
Paulus iraring ngan luanga gid Epesus ta timadid matua
14 Gau matag nanan Tamada Deo ele kadonga kemi tau ngan gita, ta nakor aeg ngan leg raring ga ila pan. 15 Ei kekelen iman panua toa ngada ne buburiai ga tanoeai Tamad. Ei kekelen ikado gid iaoa kelede toa ngada ne ga tiuot. 16 Ei iuangga ilua gimi ngan gid danga kemikemi tau buburiai aea. Ta ngan leg raring ga ila pan, nabeta ei ngan ipamatua gimi ngan iura kapei toa inam pan Itautau Tutui. Ta pamatuanga toa ne ga iuon lolomiai. 17 * Ins 14.23, Kol 1.23, 2.7Toa bedaoa ta Kristus ga imamado lolomiai, ngansa lolomi matua ngan ei. Ta ei ga ipamatua gimi ta amadid matua tau ngan ele kadonga kimnga aea, mambe tano ikisi abei iuaroar ga imadid matua, ga mambe luma imadid matua ngan aea kadanga. 18 Toa bedaoa ta gimi ga abada pamatuanga toman ngan Deo ele panua tututui toa ngada oa. Ta irangrang ngan aoatai kemi ngan Kristus ele kadonga kimnga aea. Ta matami inasi mambe ele kimnga toa ne kapei ga kapei tau ga ilalala ga ila irangrang ngan kus mao. 19 Ta gimi ga aoatai mambe Kristus ele kimnga toa ne iasal panua toa ngada ne led oatainga. Tota saoa danga kemikemi toa iuon Deo iloleai ga ienono, eine ga iuon gimi lolomiai pade.
20 Tasoa Deo ieda! Ei iura toa ibokoboko lolodai ne, eine kapei ga kapei tau. Ta ele luanga irangrang ngan iasal saoa danga tabeta ei ngan ga saoa danga matada nanan lolodai pade. 21 Gita iaoa kelede ton Iesus Kristus, ngan leda lupnga pan, tamamado ngan soanga Deo ieda somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.

*3:1: Plp 1.7,13

*3:2: Kol 1.25

*3:3: Ep 1.9-10, Kol 1.26

*3:6: Ep 2.13,16-19

*3:7: Kol 1.25

*3:8: 1Ko 15.9-10

*3:12: Ins 14.6, Ro 5.2

*3:17: Ins 14.23, Kol 1.23, 2.7