2
Deo ipei gita mulian, ta labone matada bibita toman ngan Kristus
* Kol 1.21, 2.13Be mugaeai lemi kadonga sasat ga lemi idil papaeamao ikado ga gimi aot mambe eaba imate. * Kol 3.7, Tt 3.3Ngan ado toaiua, gimi anasnasi gid kadonga papaeamao togid panua tanoeai ad. Gimi anasnasi madidnga togid antu ga iriau papaeamao. Eina gid antu urad kapeipei toa tibakbak alele mariambai. Be labone, ad madidnga toa oa ibokoboko maitne pagid panua papaeamao lolodeai toa tilongolongo Deo ilinge mao. * Kol 3.6Mugaeai gita toa ngada ne tamamado toman ngan gid panua toa bedaoa, ta tanasnasi kimnga papaeamao tinida aea. Ta somisomi kimnga papaeamao idada gita alele, ta matada nanan danga eta pade mao. Toa ada popongai ga inam, gita panua papaeamao, ta Deo iuangga ipanas gita toman ngan panua papaeamao padengada. 4-5  * Ro 6.11-13Tautaunga leda kadonga sasat ikado gita ga taot mambe panua matemate, be Deo ilolo isat kapei, ta ikim gita kapei ga kapei tau. Ei ipei gita mulian toman ngan Kristus. Ta ngan ele kadonga lolo marum aea, ibada gita mulian. * Kol 2.12Ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus, ei ipei gita mulian ngan leda matenga, ta ipamado gita toman ngan ei ngan ele mul maron aea toa buburiai oa. Ikado bedane ngansa iuangga ipasolan gid panua toa ngada oa muriai ga ilalala ga ila, mambe ele kadonga lolo marum aea eine kapei tau ga iasal danga toa ngada ne. Ele kadonga mamaron toa ne inam pagita ngan Iesus Kristus. Ngansa ngan ele kadonga lolo marum aea kekelen, Deo ibada gimi mulian. Gimi akado danga eta ngan luanga gimi mulian mao, be Deo ibada gimi mulian mambe ele tenainga ila pagimi. Lemi kadonga lolo matua aea eine mambe edap tenainga toa ne ila pagimi ngan. * 1Ko 1.29-31, 2Ti 1.9Kadonga toa ne iuot ngan gimi lemi naurata mao. Deo kekelen ikado, ta irangrang ngan eaba eta iparim ngan ei mulian mao. 10  * Tt 2.14Ngansa gita eine Deo ibage mul. Ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus, Deo ikado gita ga taot panua papau, ngansa iuangga gita takakado naurata kemikemi. Gid naurata kemikemi toa ne, ei ikoromot motean ngan gita ta iuangga tanasnasi.
Kristus ipamate ariapolpol ta ikado ga loloda kelede
11 Matami nanan lemi madonga mugaeai aea. Ngan ami poponga, gimi aot sing kelede toman ngan gid Iuda mao. Gid Iuda tinasnasi kadonga palunga aea, ta somisomi tiuatoato gimi alu padengada mambe panua abada palunga mao. Be palunga toa tikeokeo ngan ne, eine gid eababa tikakado. 12  * Ro 9.4, Kol 1.21Tota matami nanan, mugaeai gimi alu padengada amamado aluai ngan Kristus ngan ado toaiua. Mugaeai gimi amamado gaot ngan alu togid Israel ta aman Deo ele panua mao. Gimi aman panua tuanga ede pade ami. Be gid posanga toa Deo irau toman ngan ele panua, ga posanga tautaunga toa ikakado ngan luanga gid, eine gimi aoatai ngan mao. Ngan ado toaiua, irangrang ngan gimi asanga danga eta kemi ga iuot muriai ngan gimi mao. Ngan lemi madonga tanoeai, aoatai ngan Deo mao ga mao tau. 13  * Kol 1.20Mugaeai gimi amamado aluai tau ngan Deo. Be labone ngan Iesus Kristus ising, Deo ibada gimi ga anam alup toman ngan Kristus ta anam boloma pan Deo.
14  * 1Ko 12.13Ngansa Kristus kekelen ikado ga loloda itarui. Mugaeai gai Iuda aman gimi alu padengada ami isat, ta ariapolpol toa ne eine mambe ala ede toa ipoga gita ta tadio rol. Be ngan Kristus ele matenga, ei igoro ala toa oa ta ipamate ariapolpol. 15  * Kol 2.14Ga pade, ei ipamate apu ton Moses toman ngan aea posanga idil imata ede ga ede, ta labone apu iura mao, ngansa ei iuangga ipaluplup gita alu toa rua ne ga taot iaoa kelede. Tota ikado ga loloda itarui pol ngan gita. 16  * Kol 1.20,22Ga pade, ngan ele matenga ngan abei tabala, ikado ta gita alu toa rua ne loloda kelede pade toman ngan Deo, ngansa ei kekelen ipamate ariapolpol toa ienono rabu ngan gita ga Deo. 17  * Ais 57.19, Sek 9.10Tota ngan ele namanga, ei ipaola posanga lolo tarui aea ga ila pagimi panua toa amamado aluai, ga pagai panua toa amamado boloma pan. 18 Gita loloda itarui toa bedaoa ngansa ngan Kristus, gita iaoa toa rua ne tabada Itautau Tutui toa kelede ne. Ta ei isaoa leda edap ngan langa pan Tamada Deo.
Gita iaoa kelede ton Kristus taman Deo ele luma
19  * Ep 3.6Tota labone gimi aman panua tuanga ede pade ami mao. Gimi patpatnga ami mao pade, be gimi aman panua tuangai ami tautaunga toman ngan Deo ele panua tututui. Gimi aman iaoa kelede ton Deo. 20  * 1Ko 3.11Gimi mambe luma toa Deo ikado. Ei ipagun gai panua ato amai ga gid panua toa tibabada iaoa mambe luma toa ne aea kadanga. Be Iesus Kristus kekelen iman luma toa ne aea kisinga. 21  * 1Ko 3.16Ta luma aea danga toa ngada ne ilup toman ngan Kristus. Ta ei ibalep kemi gid danga kelede kelede ta ilalala ga idae kapei. Ta ngan Maron iura, iuot luma ei ton toa ele ul ienono ngan. 22  * 1Pe 2.5Gimi pade alup toman ngan Kristus, ta ei ipagun gimi ga aot mambe luma madonga aea ton Deo toman ngan Itautau Tutui.

*2:1: Kol 1.21, 2.13

*2:2: Kol 3.7, Tt 3.3

*2:3: Kol 3.6

*2:4-5: Ro 6.11-13

*2:6: Kol 2.12

*2:9: 1Ko 1.29-31, 2Ti 1.9

*2:10: Tt 2.14

*2:12: Ro 9.4, Kol 1.21

*2:13: Kol 1.20

*2:14: 1Ko 12.13

*2:15: Kol 2.14

*2:16: Kol 1.20,22

*2:17: Ais 57.19, Sek 9.10

*2:19: Ep 3.6

*2:20: 1Ko 3.11

*2:21: 1Ko 3.16

*2:22: 1Pe 2.5