Paulus ele laulau parua aea ila pan
Timoti
1
Gau Paulus, eaba ato aea ton Iesus Kristus. Ngan Deo ele kimnga, idol gau ngan kadonga naurata toa ne. Naurata toa ne eine ngan palongonga gid panua ngan ele posanga tautaunga ngan badanga madonga kemi ga ila pan eaba sai toa ilup toman ngan Iesus Kristus.
* PA 16.1, 1Ti 1.2Timoti, nabode laulau toa ne ga ila pago. Gau nakim go tau mambe leg gergeu tautaunga.
Kemi ngan Deo Tamada ga Iesus Kristus ada Maron, gisirua led kadonga lolo marum aea, ga lolo isat aea, ga lolo tarui aea idio pago.
Paulus iposa kemi pan Deo ga ipamatua Timoti ilolo
* PA 23.1Naposa kemi ga ila pan Deo. Lologeai nanaman mambe lolog kelede toman ngan ei, ta nakado ele naurata lalaede mambe tibutibug tikakado mugaeai. Be ngan leg raring somisomi bong ga ado, matag nanan eao ta naposa kemi bedaoa ga ila pan. Matag nanan matam sul ta naoangga nagera go pade. Toa bedaoa ta tinig igelgel. * PA 16.1Matag nanan mambe lem kadonga lolo matua aea eine tautaunga. Lolom matua lalaede mambe tibum taine Lois ga tnam Iunis lolod matua ngan ei mugaeai. Naoatai kemi mambe lolom matua toa bedaoa, * 1Ti 4.14ta ngan ipu toaine naoangga napapei matam ngan Deo ele pamatuanga toa ibada pago mugaeai mambe tenainga. Eao manta longean pamatuanga toa ne ga idae kapei lolomeai, mambe eaba itama dinga ga irarabal kapei. Eao bada pamatuanga toa ne ngan ado toaiua nadol bageg ga idae ngan go. * Ro 8.15Ngansa Itautau Tutui toa Deo ibada pagita ne, eine mataudnga aea mao, be ikado ga urada kapei, ga takim panua padengada, ga tanasnasi oatainga kemikemi.
Tota irangrang ngan maeamaea go ngan paolanga ada Maron ele posanga mao. Gau naman ele eaba, be ngan ipu toaine tidol gau ngan luma panasnga aea. Be irangrang ngan maeamaea go ngan idil toaine mao pade. Be eao manta bada Deo ele pamatuanga ta madid matua toman ngan gau ngan ada kadonga kulupulupu toa tababada ngan paolanga ele ato kemi. * Ep 2.8-9, Tt 3.5Deo ibada gita mulian ta ibaba gita ngan pasolannga mambe ele ul ienono ngan gita. Ei ikado toa bedane ngan kolinga gita leda kadonga eta mao. Be mugaeai tau ikado danga eta ga iuot maitne, be inasi ele kimnga mulian ga ele kadonga lolo marum aea ta ibaba gita. Ele kadonga lolo marum aea toa ne inam pagita ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus. 10  * Ibr 2.14Be labone Deo ele kadonga lolo marum aea toa ne iuot masaeai ngan Iesus Kristus ele namanga. Ei eaba toa ibada gita mulian. Ei ipakala matenga iura ga kus, ta ngan ele ato kemi, ikado ga madonga kemi somisomi aea iuot masaeai. 11  * 1Ti 2.7Ei idol gau ga naot ele eaba ato aea ngan paolanga ele ato kemi ta napapaoatai gid panua ngan. 12 Be ngan ipu toaine, gid danga kulupulupu iuotot ngan gau. Be maeamaea gau ngan mao, ngansa naoatai kemi ngan eaba toa lolog matua ngan ei. Ta naoatai mambe ei iura kapei ta irangrang ngan imariala ngan naurata toa idol ga idae bagegeai ne. Ei ga ikakado toa bedane ga ila irangrang ngan Iesus Kristus ele namanga.
13 Gid posanga kemikemi eao longo pagau, manta matam nanan, ta kado posanga lalaede ngan lem paoatainga. Kado posanga toa oa toman ngan lem kadonga lolo matua aea ga kadonga kimnga aea toa iuot ngan lem lupnga toman ngan Iesus Kristus. 14  * 1Ti 6.20Naurata kemi toa Deo idol ga idae bagemeai, eao manta mariala kemi ngan. Itautau Tutui toa imamado lolodai, eine ga ilua go ngan kadonga toa ne.
15 Eao oatai, panua toa ngada ne ngan tibur kapei Esia titnan gau ga kus. Be Pigelus ga Ermogenes, gid pade titnan gau.
16 Gau nararing ga ila pan Maron ngan ilolo isat ngan Onesiporus asingada ele luma lolo, ngansa ei ikado kemi gau lolog somisomi. Be maeamaea ei ngan tidol gau ngan luma panasnga aea ne mao. 17 Be ngan ado toaiua inama Rom, ei imarum tau ngan ilonga gau ga irangrang ngan iuot ngan gau. 18 Nararing ga ila pan Maron, ngan ilolo isat ngan ei ngan ado kapei toa ipamadid gid panua ngan posanga. Be eao oatai kemi ngan ele luanga busa toa ikado mugaeai ngan tuanga Epesus pade.

*1:2: PA 16.1, 1Ti 1.2

*1:3: PA 23.1

*1:5: PA 16.1

*1:6: 1Ti 4.14

*1:7: Ro 8.15

*1:9: Ep 2.8-9, Tt 3.5

*1:10: Ibr 2.14

*1:11: 1Ti 2.7

*1:14: 1Ti 6.20