2
Manta tararing pan Deo ngan ilua panua toa ngada ne
Be danga kapei tau nakeo pago ngan aea kadonga, eine bedane: Manta panua tiraring ta tibetabeta Deo ngan luanga panua toa ngada ne ga tiposa kemi ga ila pan somisomi.


Manta panua tiraring ta tibetabeta Deo ngan luanga panua toa ngada ne.
Manta tibeta ei ngan luanga gid mamaron kapeipei ngan tibur ga tibur ga gid madidnga ngan tuanga ga tuanga. Toa bedaoa ta loloda itarui ga leda madonga kemi, ta tarangrang ngan tanasi kadonga toa ngada ne mambe Deo ikim ga talolon ngan ei. Deo toa ibada gita mulian itin igelgel ngan raring aea kadonga toa bedaoa, ta eine kemi ngan imata. Deo ikim ibada mulian panua toa ngada ne ta irangrang ngan tiuatai kemi ngan ele posanga tautaunga. Ngansa Deo kelede mon imamado. Deo eta pade mao. Be eaba kelede iman bebeda ta imadid rabu ngan Deo ga gita eababa, eine Iesus Kristus * Ro 3.29-30, Gal 1.4toa ilongean ei mulian ga imate ngan patutuinga panua toa ngada ne ad gigi kapei Deo imatai. Ngan ado toa Deo isio, ipasolan Inat ele kadonga toa ne ga iuot masaeai, ta ngan edap toa ne taoatai mambe ei ikim ibada mulian gid panua. * PA 9.15, Gal 2.7-8, 2Ti 1.11Be naposa tautaunga. Napakaka mao. Ngan ipu toaine Deo isula gau ga naman ele eaba ato aea ga eaba paoatainga aea ngan paolanga ele posanga tautaunga, ta irangrang ngan gid alu padengada lolod matua ngan ei.
Tota ngan tibur isaoa gimi aluplup ngan, oangga gid arangaranga tisoa baged ga tiraring, gau nakim led kadonga itutui mambe Deo ikim. Irangrang ngan lolod bake mao ga aoad isokangai mao be tikado led raring.
Kadonga kemi iman gid taine ad sogonga
* 1Pe 3.3-5Lalaede toa bedaoa, nakim gid taine tidol pononga ga sogonga itutui Deo imatai. Manta matad inasi led danga sisid aea dolnga ta irobi tinid kemi. Be irangrang ngan tipilai launid mao, ga tilasu sogonga ngan nagemgem gol ga gagalid aea sogonga padengada mao, ga gid danga sisid toa aea olnga kapei oa mao pade. 10 * 1Ti 5.10Be taine sai ikeo ga inasi Deo ele kimnga ga isoa ieda, manta ikado kadonga kemikemi ta iman aea sogonga tautaunga.
11 Gid taine manta tibadakusu ga tilongolongo Deo ele posanga ta tibada oatainga. Toa bedaoa ta tilolon ngan rourounga togid iaoa kelede ton Kristus. 12 * 1Ko 14.34Be gau nalongean taine eta ga imugamuga ngan gid arangaranga mao ga ipananale gid mao pade. Be manta mumun ga timamado. 13 * OM 2.7,21-22, 1Ko 11.8-9Ngansa Deo ikado Adam ga iuot mugaeai, ga kus ta ikado Eva ga iuot. 14 * 2Ko 11.3Be Adam ilongo posanga pakakanga ton Satan mao. Taine ilongo posanga pakakanga ta iuot taine kadonga sat aea. 15 Ngan ipu toaine, gid taine tinaman ieieinga kapei ngan poponga gergeu. Be oangga lolod matua ngan Iesus somisomi, ga tipasolan mambe Deo ele ul ienono ngan gid, ga tikim panua padengada, ga tinasi oatainga kemikemi, tota Deo ga ibada gid mulian ngan led poponga.* Imata mambe Paulus iposa ngan Deo ele edap ngan badanga gita mulian, eine ngan Iesus aea poponga. Tota kadonga kulupu toa Deo ipanas Eva ngan mugaeai, eine iman Iesus ele edap ngan inam pagita mambe eababa.

*2:6: Ro 3.29-30, Gal 1.4

*2:7: PA 9.15, Gal 2.7-8, 2Ti 1.11

*2:9: 1Pe 3.3-5

*2:10: 1Ti 5.10

*2:12: 1Ko 14.34

*2:13: OM 2.7,21-22, 1Ko 11.8-9

*2:14: 2Ko 11.3

*2:15: Imata mambe Paulus iposa ngan Deo ele edap ngan badanga gita mulian, eine ngan Iesus aea poponga. Tota kadonga kulupu toa Deo ipanas Eva ngan mugaeai, eine iman Iesus ele edap ngan inam pagita mambe eababa.