11
* 1Ko 4.16Atonton gau leg kadonga mambe gau natonton Kristus ele kadonga.
Paulus iposa ngan gid taine laborad aea robinga
Gau napakuru ngan gimi ngansa gimi matami nanan gau ngan lemi kadonga toa ngada ne ga akisi matua leda nasinga mambe napaoatai gimi ngan.
* OM 3.16, Ep 5.23Be gau nakim gimi aoatai kemi bedane: Eaba toa imugamuga ngan gid arangaranga toa ngada ne eine Kristus. Be eaba imugamuga ngan taine, eine aranga. Be eaba toa imugamuga ngan Kristus eine Deo. Oangga eaba ikado raring, mao ibada Deo iaoa, be irobi ilabora, eine ipamaeamaea Kristus toa imugamuga ngan ei. Be oangga taine ede irobi ilabora mao,* Ngan gid panua mugaeai ad, gid taine somisomi tirobi laborad. Oangga taine eta irobi ilabora mao, be ilalala alele, tikeo ga ei iloilo aranga eta ngan ikado arala toman ngan ei. be ikado raring, mao ibada Deo iaoa, ei pade ipamaeamaea aranga toa imugamuga ngan ei. Eine lalaede mambe inin ilaun ga ilabora kiniri. Ngansa oangga taine irobi ilabora mao, kemi ngan iket ilaun ga ila bolobolo. Be oangga taine toa oa maeamaea ei ngan ilaun bolobolo, mao maeamaea ei ngan tinin ga kiniri, ei manta irobi ilabora. * OM 1.26-27Be irangrang ngan aranga irobi ilabora mao, ngansa ei ibada Deo ianun ga iman Deo ieda aea soanga. Be taine iman aranga ieda aea soanga. * OM 2.18-23Ngansa aranga iuot ngan taine mao, be taine iuot ngan aranga. Paulus iposa ngan taine iuot ngan aranga ituatua ikarkareai. Gera posanga ngan OM 2.21-22. Ngansa Deo ikado aranga ga iuot ngan luanga taine mao, be ikado taine ga iuot ngan luanga aranga. Kado gimi aoangga Paulus iaoa ikarara gid arangaranga ngan luanga taine. Eine mao. Be ikeo bedane ngansa Deo ikado aranga ga iuot mugaeai, ga kus ta ikado taine ngan luanga ei. 10 Ngan ipu toaine ga ngan gid anggelo pade, taine manta irobi ilabora ta ipasolan mambe ei imamado gadio ngan eaba toa imugamuga ngan ei.
11 Be ngan leda lupnga toman ngan Maron, aranga irangrang ngan inasi ei kekelen ele kimnga mao. Manta ilolo kelede toman ngan iadaoa taine. Be taine pade irangrang ngan inasi ei kekelen ele kimnga mao. Manta ilolo kelede toman ngan iadaoa. 12 Ngansa lalaede mambe taine iuot ngan aranga, eine arangaranga ad poponga iuot ngan gid taine. Be danga toa ngada ne iuot ngan Deo ibage. 13 Gimi matami inasi posanga toa ne ta arau lemi posanga. Eine tutui ngan taine irobi ilabora mao, be ikado raring, mao madongan? 14 Gita eababa leda kadonga ipaoatai gimi ta aoatai: Oangga aranga ede ilaun mamarae, irangrang ngan panua busa tilolon ngan ei mao. 15 Be oangga taine ilaun mamarae, eine mambe aea sogonga kemi. Ngansa Deo idol ilaun mamarae toa bedaoa ngan robinga ilabora. 16 Be oangga eaba sai ikeo ga iaoa parau ngan posanga toa ne, ei manta iuatai kemi bedane: Gai lemai nasinga eta pade mao, ga gid iaoa kelede ton Kristus led nasinga lalaede pade.
Gid Korin tinasi tutui kadonga ngan Maron ele eaneannga mao
17 Ngan posanga ga gid ne, irangrang ngan napakuru ngan gimi mao. Ngansa kadonga kemikemi iuotot ngan lemi rourounga mao, be kadonga papaeamao. 18 * 1Ko 1.10-12Matamata naoangga nakeo pagimi ga bedane: Gau nalongo palongonga ede iuot pagau, ta tikeo ngan lemi rourounga, gimi amapmapoga alele. Ta gau naeadi mambe posanga edengada toa ne tautaunga. 19 Ngansa rabu ngan gimi, manta gid iaoa ede ga ede ienono, ta ipasolan mambe sapadua ngan gimi aot tutui Deo imatai. 20 Tota gimi anam aluplup ngan eaneannga somisomi, be akado eaneannga tautaunga ton Maron mao. 21 Ngansa ngan lemi eaneannga, gimi kelede kelede asasari ngan annga aea badanga, be asanga oaeoaemi padengada mao. Ta eaba ede pitoreanei, be panua padengada tiun ga timangamanga. 22 Ikamado? Lemi luma eta ngan eaneannga ga ununnga mao na? Madongan? Akeo ga iaoa kelede ton Kristus eine danga buligaliga, ta apamaeamaea gid panua toa ad annga eta mao? Eine ga nakado posanga madongan pagimi? Eine ga napakuru ngan lemi kadonga toa bedane? Mao tau!
Maron Iesus ipan ele aluagau ngan bret ga oain
(Mateus 26.26-29, Markus 14.22-25, Lukas 22.14-20)
23 Ngansa posanga toa nabada pagimi mugaeai ne, eine Maron ibada ga inam pagau. Eine ga bedane: Ngan bong toaiua tidol Maron Iesus ga idae aea miri itamatama bagedeai, ei ibada bret 24 ta iposa kemi ga ila pan Deo. Ga kus ta itei ta ikeo, “Eine gau medamedag ngan luanga gimi. Akado bedane ngan matami nanan gau.”


“Eine gau medamedag ngan luanga gimi.”
25 * IM 24.6-8, Ibr 8.8-13Be ngan kadonga lalaede toa bedaoa, muriai ngan tian, ibada loba ta ikeo, “Loba toa ne iparangrang posanga pau toa Deo irau ngan gau singig. Somisomi oangga aunun ngan loba toa ne, akado ngan matami nanan gau.” 26 Ngansa somisomi oangga aeanean bret toa ne ga aunun ngan loba toa ne, eine apapaola posanga ngan Maron ele matenga ga irangrang ngan ele luainga mulian.
Matada inasi kemi gita mulian, ga kus ta tabada Maron ele annga
27 * Ibr 10.29Tota oangga sai ikado kadonga itutui mao, be ian bret ga iun ngan loba ton Maron, eine ele idil paeamao, ngansa ikado kadonga sat ngan Maron imedameda ga ising. 28 Be eaba kelede kelede manta imata inasi kemi ei mulian, ga kus ta ian bret ga iun ngan loba toa oa. 29 Ngansa oangga sai ianean bret ga iunun ngan loba, be ilolon ngan Maron imedameda ga ising mao, eine ga ibada panasnga. 30 Ngan ipu toaine, panua busa ngan gimi urad mao, ga tidibal, ga padengada timate. 31 Be oangga matada inasi kemi gita mulian, irangrang ngan tabada panasnga mao. 32 * Ibr 12.5-6Be oangga Maron ipanas gita, eine ipatutui gita ta irangrang ngan tamukuru toman ngan gid panua tanoeai ngan ad panasnga mao.
33 Tota oaeoaeg, oangga anam aluplup ngan eaneannga, manta asangasanga ngan gimi. 34 Be oangga sai pitoreanei, ei manta ian motean ele lumaeai. Ngan kado ta lemi luplupnga iman ami panasnga ipu.
Be oangga nanam pagimi, eine ga napatutui posanga isaoa ienono maitne.

*11:1: 1Ko 4.16

*11:3: OM 3.16, Ep 5.23

*11:5: Ngan gid panua mugaeai ad, gid taine somisomi tirobi laborad. Oangga taine eta irobi ilabora mao, be ilalala alele, tikeo ga ei iloilo aranga eta ngan ikado arala toman ngan ei.

*11:7: OM 1.26-27

*11:8: OM 2.18-23

11:8: Paulus iposa ngan taine iuot ngan aranga ituatua ikarkareai. Gera posanga ngan OM 2.21-22.

11:9: Kado gimi aoangga Paulus iaoa ikarara gid arangaranga ngan luanga taine. Eine mao. Be ikeo bedane ngansa Deo ikado aranga ga iuot mugaeai, ga kus ta ikado taine ngan luanga ei.

*11:18: 1Ko 1.10-12

*11:25: IM 24.6-8, Ibr 8.8-13

*11:27: Ibr 10.29

*11:32: Ibr 12.5-6