4
Deo kekelen irau ele paeaeanga ad posanga
Gimi manta matami nanan gai mambe paeaeanga ton Kristus ga panua naurata amai ngan paolanga Deo ele posanga mumulnga. * Lu 12.42Ga pade, danga kapei gid panua naurata ad manta tikado, eine ngan pasolannga mambe matad itutui ngan led naurata. Goibe gimi apamadid gau ngan posanga ta matami inasi leg kadonga, mao be panua padengada tipamadid gau, eine danga kakauede. Gau matag ila ngan danga eta mao. Be gau pade matag inasi leg kadonga mulian mao. Ngansa gau naoatai ngan leg idil eta paeamao mao. Be gau naot eaba tutui ngan ipu toaine mao. Maron kekelen irau ag posanga. * 1Ko 3.8Tota irangrang ngan gimi arau eaba eta aea posanga mao ga ila irangrang ngan ado kapei toa Maron inama. Ta saoa danga ienono mumulnga ngan tibur dodom, ei ga ikado ga iuot merengai. Ta ei ga ipasolan saoa danga ienono panua lolodeai ga iuot masaeai. Ta ngan ado toaiua, Deo ga ipakuru ngan panua kelede kelede ngan led naurata.
Irangrang ngan taparim ngan gita mulian mao
* Ro 12.3Oaeoaeg, gau natado oanenga itna ngan gau ga Apolos ngan paoatainga gimi, ta irangrang ngan aoatai kemi ngan posanga ga oaine, “Irangrang ngan alaputian saoa posanga ienono Deo ele laulauiai mao.” Toa bedaoa ta gimi ga aparim ngan eaba eta mao, ta akeo ga ei iasal panua padengada mao pade. * Ro 12.6Ngansa sai ikeo ga eao easal eaba eta pade? Eao kikisi tenainga isaoa be inam pan Deo mao? Be oangga bada ga inam pan Deo, ikamado ga eao parim ngan go mulian mambe bada sapaean ngan uram?
Tautaunga gimi abada danga toa ngada ne ga imata karanga na? Be gimi aot mambe panua led pat kapei na? Gimi aot mamaron kapeipei na? Gimi akado bedane be adol gai ga adio muriai na? Man ga gimi aot mamaron kapeipei tautaunga. Toa bedaoa ta gai aot mamaron kapeipei toman ngan gimi! Nakeo bedane ngansa imata mambe Deo idol gai panua ato amai ga adio gadio tau ngan panua toa ngada ne. Gai mambe panua toa amai miri itamatama tiasal gai ngan paraunga, ta tiluku gai ta tikeo ga gai manta amate panua busa matadeai ga gid anggelo matadeai pade. 10 Ngan Kristus, gai aot mambe panua buobuonga amai, be gimi alup toman ngan Kristus ta aot mambe panua oatainga ami. Eine tautaunga na? Gai uramai mao, be gimi urami kapei na? Eaba eta ilolon ngan gai mao, be tilolon ngan gimi. 11 * 2Ko 11.23-27Mugaeai ga irangrang ngan patautene gai pitoreagai, ga marumian gai, ga adol danga krak ga krak, ga panua tiraurau gai, ga lemai luma eta mao. 12 * Mt 5.44, 2Te 3.8Gai akakado naurata kulupu tau ngan bagemai. Gid panua aoad ibiu gai, be gai akado posanga kemi ngan pamatuanga gid. Tipaieiei gai, be gai mumun ga amamado. 13 Tipaeabu ngan edamai, be aposa meles ga ila pagid. Irangrang ngan patautene, gai aot mambe muk toa gid panua tisigiri ga ila. Gai mambe sakirkir gid panua titatado.
Paulus ikeo ga gid Korin manta tinasi ele kadonga
14 Gau nabode posanga toa ne be tinig ngan napamaeamaea gimi mao. Nakeo ga napabib lemi, ngansa gimi mambe leg gergeu toa nakimkim tau. 15 * Gal 4.19Goibe, ami madidnga bunoringring sangaul tilualua gimi ga alup toman ngan Kristus, be gimi tamami busa mao. Ngansa ngan lemi lupnga toman ngan Iesus Kristus, gau naot tamami ngan ado toaiua napaola ato kemi ila pagimi. 16 * Plp 3.17Tota nabeta gimi matua bedane: Anasnasi gau leg kadonga. 17 * PA 19.22Ngan ipu toaine nasula Timoti ga ila pagimi. Ei mambe leg gergeu toa nakim ei. Ei imata tutui ngan Maron, ta ei ga ipapei matami ngan gau leg kadonga ngan lupnga toman ngan Iesus Kristus. Ele posanga toa ne iuot lalaede mambe paoatainga toa nakakado pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ga tuanga.
18 Be edengada ngan gimi tiuangga nanam pagimi mao, ta tiparim ngan gid mulian. 19 Be teta pade gau ga nanam pagimi, oangga Maron ikim, be gau ga matag inasi gid panua parimnga ad led posanga mao. Gau ga matag inasi urad. 20 * 1Ko 2.4Ngansa gita tamamado Deo ibageai ngan leda posanga mao, be tamado Deo ibageai ngan ei iura ibokoboko ngan gita. 21 Io, gimi akim nanam pagimi madongan? Gau ga nabada keri ta namui ngan gimi, mao akim nanam toman ngan kadonga kimnga aea ga kadonga lolo marum aea?

*4:2: Lu 12.42

*4:5: 1Ko 3.8

*4:6: Ro 12.3

*4:7: Ro 12.6

*4:11: 2Ko 11.23-27

*4:12: Mt 5.44, 2Te 3.8

*4:15: Gal 4.19

*4:16: Plp 3.17

*4:17: PA 19.22

*4:20: 1Ko 2.4