12
Tatenai gita mulian ga tala pan Deo
* Ro 6.11, 13, 1Pe 2.5Tota oaeoaeg, naposa matua pagimi ga bedane: Deo iuduan gita kapei tau, ta gimi manta atenai tinimi mulian ga ila pan mambe tenainga imata bibita. Tenainga toa bedane ikado Deo ga itin igelgel ga ipasolan mambe ele ul ienono ngan gimi. Kadonga toa ne iman lemi naurata raring aea tautaunga. Irangrang ngan gimi anasnasi kadonga togid panua tanoeai ad ta aot mambe gid mao. Be manta alongean gimi ga ala pan Deo, ta ei ikado ga laborami ga lolomi iuot pau. Ta ngan edap toa ne, lemi kadonga pade ipul ei ga iuot pau. Toa bedaoa ta gimi ga arangrang ngan matami inasi kemi saoa danga Deo ikim, ta aoatai kemi ngan saoa danga itutui tau ga ikado ei ga itin igelgel.
Saoa tenainga Deo ibada pagita, manta tabokoboko toman ngan
* Ep 4.7, Plp 2.3Ngan Deo ele kadonga lolo marum aea toa ibada pagau, naposa matua pagimi kelede kelede ga bedane: Agera gimi mulian mambe panua kemikemi, be irangrang ngan alasu pakurunga ngan gimi mulian mao. Manta lemi oatainga itutui ta matami inasi lemi kadonga mulian. Saoa tenainga lolo matua aea Deo ibada pagimi kelede kelede, lemi oatainga ga lemi kadonga manta iparangrang tenainga toa oa. * 1Ko 12.12,27Gita taoatai, eaba itin kelede, be idanga sisid busa. Be idanga kelede kelede led naurata lalaede mao. Ta lalaede toa bedaoa, gita panua busa ngan iaoa kelede ton Kristus, be ngan leda lupnga pan, taot mambe itin kelede. Be gita Kristus itin idanga kelede kelede toa ne, takikisi ngan gita. * 1Ko 12.4-11, 1Pe 4.10-11Ngan Deo ele kadonga lolo marum aea, ipan leda tenainga imata ede ga ede. Oangga eaba ede ele tenainga ngan badanga Deo iaoa, manta ibokoboko ngan tenainga toa oa ta inasi kadonga lolo matua aea toa Deo ibada pan. Oangga ele tenainga ngan lualuanga, manta ibokoboko ngan ta ilualua gid panua. Be oangga ele tenainga ngan paoatainga, manta ibokoboko ngan ta ipapaoatai gid panua. Be oangga ele tenainga ngan pamatuanga panua lolod, manta ibokoboko ngan ta ipapamatua gid. Be oangga ele tenainga ngan kadonga mamaron, manta ibokoboko ngan ta ikado ele mamaron pagid panua. Be oangga ele tenainga ngan naurata madidnga aea, manta ibokoboko ngan ta imarum tau ngan naurata toa oa. Be oangga ele tenainga ngan kadonga lolo isat aea, manta ibokoboko ngan ta ilolo isat ngan gid panua toman ngan ele tingelgel.
Manta takim oaeoaeda
Irangrang ngan apakaka ngan lemi kadonga kimnga aea mao. Manta akado tautaunga. Saoa kadonga paeamao, manta tinimi ngan. Be saoa kadonga kemi, manta akikisi matua. 10 * 1Pe 1.22Manta akimkim pol ngan gimi mambe gimi iaoa kelede. Manta alolon ngan oaeoaemi ta alongean gid ga timuga. 11 Manta amarum ngan Maron ele naurata aea kadonga ngan Itautau Tutui iura, be amalai ngan mao. 12 * 1Te 5.16-18Manta tinimi igelgel ngan sanganga danga kemikemi toa Deo iposa tautaunga pagimi ngan. Oangga kadonga kulupulupu iuotot ngan gimi, manta amadid matua ngan. Manta urami pakpakia ngan lemi raring.


Manta urami pakpakia ngan lemi raring.
13 * Ibr 13.2Oangga Deo ele panua tututui etangada led danga sisid imata karanga mao, manta alualua gid. Oangga ami kaluae tinam pagimi, manta amariala kemi ngan gid.
14 * Mt 5.44, 1Ko 4.12Oangga gid panua tipaieiei gimi, manta akado posanga kemi ngan pamatuanga gid. Apamatua gid, be akado posanga eta paeamao ngan gid mao. 15 Oangga panua tinid igelgel, manta tinimi igelgel toman ngan gid. Be oangga panua titangtang, manta atangtang toman ngan gid. 16 * Snd 3.7Manta gimingada lolomi kelede. Irangrang ngan asoa edami mulian mao, be manta aluplup toman ngan gid panua toa edad mao. Irangrang ngan akeo ga lemi oatainga kapei mao.
17 * 1Te 5.15Oangga panua tikado paeamao ngan gimi, irangrang ngan akoli kadonga paeamao ila pagid mao. Manta matami inasi lemi kadonga, ta saoa kadonga eine kemi ngan panua toa ngada ne matad, manta akado. 18 Oangga gimi arangrang, manta lolomi itarui toman ngan panua toa ngada ne. 19 * Lo 32.35, Mt 5.39Leg panua kemikemi, irangrang ngan akoli gid panua led kadonga papaeamao ngan gimi mao. Be alongean Deo ilolo bake ngan gid ta ikoli. Ngansa ele laulau ikeo ga bedane, “Maron ikeo, ‘Kolinga paeamao eine naurata togau. Gau ga napanas gid ngan led kadonga papaeamao ngan gimi.’ ” 20 * Snd 25.21-22, Mt 5.44Tota irangrang ngan akoli kadonga paeamao mao. Be
 
“oangga am isat pitoreanei, pan aea annga.
Oangga marumian ei, bada eau ga ila pan.
Oangga eao kado bedane, eine ga maeamaea ei ngan ele kadonga paeamao.”* Posanga ga oaine maeamaea ei ngan ele kadonga, ngan posanga Grik tikeo ga bedane: eine ga asuk dinga igirar ga idae ilaborai, be eine oanenga itna.
 
21 Irangrang ngan alongean kadonga papaeamao iasal gimi mao. Be manta aeasal kadonga papaeamao ngan lemi kadonga kemikemi.

*12:1: Ro 6.11, 13, 1Pe 2.5

*12:3: Ep 4.7, Plp 2.3

*12:4: 1Ko 12.12,27

*12:6: 1Ko 12.4-11, 1Pe 4.10-11

*12:10: 1Pe 1.22

*12:12: 1Te 5.16-18

*12:13: Ibr 13.2

*12:14: Mt 5.44, 1Ko 4.12

*12:16: Snd 3.7

*12:17: 1Te 5.15

*12:19: Lo 32.35, Mt 5.39

*12:20: Snd 25.21-22, Mt 5.44

*12:20: Posanga ga oaine maeamaea ei ngan ele kadonga, ngan posanga Grik tikeo ga bedane: eine ga asuk dinga igirar ga idae ilaborai, be eine oanenga itna.