13
Manta talolon ngan gid madidnga tuanga aea
* Snd 8.15, Tt 3.1Panua toa ngada ne manta timamado gadio ngan tuanga aea madidnga kapeipei. Ngansa gid madidnga tibada led naurata sapaean mao. Deo kekelen idol gid. Ta gid madidnga toa labone timamado, eine Deo ibada naurata pagid. Tota eaba sai iaoa isokangai pagid madidnga, eine iaoa isokangai pagid panua toa Deo kekelen idol gid. Ta gid panua toa tikado bedane, eine ga tibada ad panasnga. * 1Pe 2.13-14Ngansa gid panua tikado kadonga kemikemi, led ipu eta ngan timataud gid madidnga mao. Be gid madidnga tipamataud gid panua tikado kadonga papaeamao. Ta oangga eao kim gid madidnga tipamataud go mao, manta kado kadonga kemikemi, ta gid ga tipakuru ngan go. Ngansa madidnga ei Deo ele eaba naurata aea ngan luanga go. Be oangga eao kado kadonga paeamao, manta mataud. Ngansa ei ikikisi didi paraunga aea sapaean mao. Ei Deo ele eaba naurata aea ngan pasolannga ele lolo bake pan eaba sai toa ikado kadonga paeamao. Tota gimi manta amamado gadio ngan gid madidnga. Gimi aoangga asapir ngan led lolo bake. Be amamado gadio ngan gid ngan ipu toaine kekelen mao. Amamado gadio ngan gid ngansa lolomiai, gimi ga anaman mambe kadonga toa ne itutui. * Mt 22.21Ngan ipu toaine gimi aol takis ga ila pagid madidnga tuanga aea. Ngansa gid timan Deo ele panua naurata ad ga tigaldedean ngan naurata toa ne. Oangga ami gigi pan eaba sai, manta apatutui. Oangga tikeo ga aol takis isaoa ila pagid, manta aol. Oangga amamado gadio ngan eaba sai, manta atada ngan ei ga alolon ngan ei.
Manta takim gid panua padengada
* Mt 22.39-40, Jms 2.8Irangrang ngan alongean ami gigi eta ienono mole mao. Manta apatutui manmanae. Gigi kelede ga oaine ienono somisomi, eine ngan kadonga kimnga aea pol ngan gimi. Ngansa eaba sai toa ikim iuae ede pade, ei iparangrang apu aea posanga na. * IM 20.13-15, 17, Lo 5.17-19,21Ngansa apu ikeo ga bedane, “Apaeabu ngan oainga ngan kadonga arala mao,” ga “Apamate eaba ede pade mao,” ga “Alublub mao,” ga “Angale ga akim eaba ede pade ele danga sisid mao.” Be oangga saoa posanga pade ienono ngan apu, eine toa ngada oa iluplup ngan posanga idil kelede ga oaine, “Manta kim oaem ede pade mambe kim go mulian.” 10 * 1Ko 13.4-7Eaba sai toa inasi kadonga kimnga aea, eine ipaeabu ngan iuae ede pade mao. Tota kadonga kimnga aea iparangrang apu aea posanga.
Manta talalala tutui
11 * Ep 5.14, 1Te 5.6-7Manta akado toa bedaoa ngansa gimi aoatai ngan kadonga toa gita manta tanasnasi ngan taun toaine. Manta matami arar mambe eaba idae ngan ele enonga. Ngansa ado matamata toa loloda matua ngan Iesus, eiua aluai tede ngan ado muriai toa Deo ga ibada gita mulian. Be labone ado toa ne inam boloma tede na. 12 * 1Io 2.8Teta pade bong ila, be gaga iuangga itakai. Tota manta tatnan gid kadonga dodom aea. Be tanasi gid kadonga merengai aea, ta kadonga toa oa iuot mambe leda danga sisid paraunga aea. 13 * Lu 21.34, Ep 5.18Manta talalala ngan kadonga tutui lalaede mambe eaba ilalala ngan tibur merengai. Irangrang ngan taunun ga tamangamanga alele mao, ga takado kadonga arala mao, ga tanasi kadonga mambe kaua mao, ga ariapolpol mao, ga loloda paeamao mao pade. 14 * Gal 3.27Be gimi manta abada Maron Iesus Kristus ta arobi ngan gimi mambe lemi pononga. Irangrang ngan matami nanan edap etangada ngan nasinga kimnga papaeamao tinida aea mao.

*13:1: Snd 8.15, Tt 3.1

*13:3: 1Pe 2.13-14

*13:6: Mt 22.21

*13:8: Mt 22.39-40, Jms 2.8

*13:9: IM 20.13-15, 17, Lo 5.17-19,21

*13:10: 1Ko 13.4-7

*13:11: Ep 5.14, 1Te 5.6-7

*13:12: 1Io 2.8

*13:13: Lu 21.34, Ep 5.18

*13:14: Gal 3.27