21
Asape lululunga aea idol ele tenainga ga ila pan Deo
(Markus 12.41-44)
Iesus imata idae ta igera gid panua toa led danga sisid busa tidol led tenainga ga idudunga ngan apou tenainga aea toa Deo ele lumaeai. Be igera asape lululunga aea ede idol ele pat gereirei rua. * 2Ko 8.12Ta ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, asape lululunga aea toa ne ele tenainga toa idol oa iasal gid toa ngada oa led tenainga. Ngansa gid toa ngada oa led danga sisid busa, ta tipota ilia iman led tenainga. Be asape toa ne ele danga sisid imata karanga mao, be idol ele pat madonga aea toa ngada oa ga kus.”
Iesus ikeo ga muriai ga tirepe Deo ele luma
(Mateus 24.1-2, Markus 13.1-2)
Idio ta panua edengada tiposa pan Iesus ngan Deo ele luma idanga sisid kemikemi tikado ngan pat toman ngan gid danga toa panua titenai ga ila pan Deo. Be Iesus ikeo, * Lu 19.44“Gid danga toa gimi agera ne, ngan ado ede muriai, gid panua ga titnan pat eta ga idae tatan pat eta pade mao. Eine ga tirepe toa ngada ne ga isulug.”
Iesus ikeo ga kadonga kulupulupu ga iuot
(Mateus 24.3-14, Markus 13.3-13)
Idio ta Iesus ele aluagau tibeta ei bedane, “Eaba paoatainga am, kadonga toa ne ga iuot ngeda? Be saoa kilala ga iuot ta ipasolan mambe gid danga toa ne teta pade ga iuot?”
Ta ikeo, “Gimi agabit kemi. Ngan kado ta eaba eta ipakaka gimi. Ngansa panua busa ga tinama ngan gau edag ta tikeo ngan gid mulian bedane, ‘Gau eaba toa Deo isula gau.’ Ga padengada ga tikeo, ‘Ado muriai ga muriai tau tota iuot ne.’ Be irangrang ngan gimi ala anasi gid mao. Be oangga gimi alongo ato ngan paraunga ga ngan panua tiparau ta tibada gavman imul, amataud mao. Ngansa gid paraunga toa bedane ga iuotot ga imuga, be ado muriai ga muriai tau ga iuot maitne.”
10 Ta Iesus ikeo pagid, “Alu ede ga tiparau pagid alu ede pade, ga maron kapei ede ele panua ga tiparau pagid panua ton maron kapei ede pade. 11 Be nauruge kapeipei, ga sapanga, ga dibala kapeipei gau iuotot ngan tibur edengada. Be gid kadonga ga iuot ta ipamataud gid panua, ga gid kilala kapeipei ga iuotot mariambai.
12 “Be mugaeai ngan danga toa ngada ne, gid panua ga tigera mambe lolomi matua ngan gau edag ta tiluku gimi, ga tipaieiei gimi, ga tipamadid gimi ngan posanga toa gid luma raring aea iloleai, ta tidol gimi ga adudunga ngan luma panasnga aea. Ga pade, gid ga tipamadid gimi ngan posanga pagid mamaron kapeipei ga gavana matadeai. 13 Be kadonga toa ne ga iman lemi edap ngan pamatuanga leg posanga ga ila pagid. 14 * Lu 12.11-12Be manta arau posanga lolomiai, ngan gimi ga lolomi ede ga ede ngan saoa edap aoangga anasi ngan kolinga led posanga solsolnga mao. 15 * PA 6.10Ngansa gau ga nadol posanga aoamiai ga oatainga kemi laboramiai, ta irangrang ngan ami miri itamatama tiasal mao ga tiple lemi posanga mao pade. 16 * Mt 10.21-22Be tnatnami ga tamtamami ga ami kapeipei ga ami kakakau ga sobosobomi ga oaeoaemi gau tidol gimi ga adae pagid ami miri itamatama bagedeai, ta gid ga tipamate edengada ngan gimi. 17 Be panua toa ngada ne ga lolod itola ngan gimi, ngansa lolomi matua ngan gau edag. 18 Be Deo ga imariala kemi ngan gimi ta irangrang ngan danga eta ipaeabu ngan launimi idil eta mao.* Iesus ikeo ngan launida, be ele posanga ipu eine mambe danga eta irangrang ngan ipaeabu ngan tautaudida mao. 19 Be oangga amadid matua, eine ga abada madonga kemi.”
Iesus ikeo ga muriai panua ga tipaeabu ngan tuanga Ierusalem
(Mateus 24.15-21, Markus 13.14-19)
20 Iesus ikeo pade bedane, “Be oangga gimi agera gid panua paraunga ad tinam tianliunga ngan tuanga Ierusalem, tota gimi ga aoatai, teta pade ga tipaeabu ngan ga paeamao tau. 21 Ngan ado toaiua, gid panua timamado Iudea manta tiaoa ga tila bereoeai, be gid panua timamado gadudunga ngan tuanga Ierusalem manta titnan tuanga ga idio, be gid panua timamado tiburiai irangrang ngan tiluagid mulian tuangai mao. 22 * Jer 5.29, 46.10, Hos 9.7Ngansa ado toa oa eine ado panasnga aea, ta iparangrang Deo ele laulau aea posanga toa ngada oa ga iuot tautaunga. 23 Be paeamao tau ngan gid taine apapanga ga gid pinapina ngan ado toaiua. Ngansa kadonga kulupu tau ga iuot ngan tibur kapei Iudea, ta kadonga lolo bake aea ga iuot ngan gid Iuda toa ngada oa. 24 * Sng 79.1, PM 11.2Eine gid Iuda busa ga timate ngan didi, be tipaeaoa padengada ga tila timan paeaeanga sapaean togid alu toa ngada ne tanoeai. Be gid alu padengada ga tipakiukiu tuanga Ierusalem ga ila irangrang ngan ado toa Deo isio ngan Ierusalem ienono gid alu toa oa bagedeai pade mao.”
Muriai Eaba Inat ga inam
(Mateus 24.29-31, Markus 13.24-27)
25 * Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.31, PM 6.12-13Iesus ikeo pade bedane, “Be muriai gid kilala ga iuotot ngan ado ga taiko ga gigima. Be tanoeai, gid alu toa ngada ne ga lolod ede ga ede ga lolod isal alele ngan tad iaoa ingongo ga aea ngalu kapeipei idio ga idae. 26 Be gid panua ga timate lebolebo ngansa timataud ga lolod alele ngan gid danga iuangga iuotot tanoeai, ngansa gid danga kapeipei mariambai ga inogonogoi. 27 * Dan 7.13, Mt 26.64, PM 1.7Ta ngan ado toaiua, gid panua ga tigera Eaba Inat isulug ga inam ngan laulau toman ngan iura ga ele taranga kapei. 28 Be oangga gid danga toa ne iuot ga imuga, gimi adae amadid ta matami idae, ngansa teta pade Deo ga ibada gimi mulian pagid ami isat bagedeai.”
Gimi abada oatainga ngan abei fik
(Mateus 24.32-35, Markus 13.28-31)
29 Idio ta Iesus itado oanenga itna ede pagid ga bedane, “Agera abei fik ga gid abei toa ngada ne. 30 Oangga agera ilaun papau iuotot, eine gimi aoatai, teta pade ado aea sau ga iuot. 31 Toa bedaoa pade, oangga agera gid danga toa ne iuotot, eine gimi aoatai, teta pade madonga Deo ibageai ga iuot.
32 “Nakeo tautaunga pagimi, gid panua ado toa ne ad ga timate maitne, be kadonga toa ngada ne ga iuot. 33 Mariamba ga tano ga isapa, be irangrang ngan leg posanga isapa mao ga mao tau.”
Manta agabit kemi
34 Iesus ikeo pade bedane, “Be manta agabit kemi, ngan kado ta eau matua idada gimi ta anasi kadonga mangamanga togid panua ununnga ad. Be agabit kemi, ngan kado ta lolomi ede ga ede ngan lemi madonga tanoeai, ta kadonga toa ne idada gimi. Toa bedaoa ta ado toaiua ipatogran gimi 35 mambe pitpit isai gaea manmanae tau. Ngansa ado toa ne ga iuot ngan gid panua ngan tibur toa ngada ne tanoeai. 36 Be manta matami arar somisomi ga araring, ta irangrang ngan gimi aeaoa ngan gid danga toa ngada ne iuangga iuotot ta arangrang ngan amadid Eaba Inat imatai.”
37 Io, ado ga ado Iesus ipapaoatai gid ipom toa Deo ele lumaeai, be bong ga bong ila imado ngan bereo toa tiuato Oliv. 38 Be gaisala rumaruma, gid panua tisogou ga tila Deo ele lumaeai ngan longonga ele posanga.

*21:3: 2Ko 8.12

*21:6: Lu 19.44

*21:14: Lu 12.11-12

*21:15: PA 6.10

*21:16: Mt 10.21-22

*21:18: Iesus ikeo ngan launida, be ele posanga ipu eine mambe danga eta irangrang ngan ipaeabu ngan tautaudida mao.

*21:22: Jer 5.29, 46.10, Hos 9.7

*21:24: Sng 79.1, PM 11.2

*21:25: Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.31, PM 6.12-13

*21:27: Dan 7.13, Mt 26.64, PM 1.7