10
Aluagau sangaul ga igegea rua edad
(Markus 3.13-19, Lukas 6.12-16)
* Mk 6.7, Lu 9.1Idio ta Iesus ibaba ele aluagau sangaul igegea rua ga tinam pan. Ta ipamatua gid ngan serenga iriau papaeamao ga keminga panua ad dibala imata ede ga ede.
Iesus ele panua ato ad sangaul igegea rua, edad ga bedane: eaba imuga ngan gid eine Saimon toa tiuato ei Petrus, ga itar kakau Andreas, ga Jems toa Sebedi inat, ga itar kakau Ioanes, ga Pilip, ga Bartolomeus, ga Tomas, ga Mateus toa mugaeai ibabada takis, ga Jems toa Alpius inat, ga Tadius, ga Saimon Selot* Ngan ado toaiua, tidol edaeda Selot ga idae ngan eaba sai toa iuangga isere gid Rom ta titnan Israel ga tidio., ga Iudas Iskariot toa muriai idol Iesus ga idae aea miri itamatama bagedeai.
Iesus ibada naurata pagid ele aluagau
(Markus 6.7-13, Lukas 9.1-5)
Iesus isula gid panua toa sangaul igegea rua oa ta irenren pagid bedane, “Gimi ala pagid alu padengada mao, ga ala ngan tuanga eta togid Samaria mao pade. * Jer 50.6Be gimi ala pagid Israel kekelegid. Gid titnan Deo ele edap ga tisusu mambe sipsip. * Mt 3.2, 4.17, Lu 10.9,11Gimi alalala ga ala ta apaola posanga ga bedane, ‘Madonga Deo ibageai tota iuot ne.’ Gimi ala akado kemi gid panua ad dibala, ga apei mulian gid panua timate, ga akado kemi gid panua ad dibala kankan ga tiuot kemi Deo imatai, ga asere gid iriau papaeamao. Pamatuanga toa ne nabada pagimi sapaean, tota ala abada sapaean pagid panua. Eine aea olnga mao. * Lu 10.4Gimi alalala be akikisi lemi pat gol ga silva mao, ga pat singsingia mao pade. 10 * Lu 10.7, 1Ko 9.14Abada ami bisinga mao, ga lemi pononga ga su ruangada mao, ga toto lalalanga aea mao pade. Ngansa eine tutui ngan gid panua tipan annga ga ila pagimi panua naurata ami ton Deo.
11 “Oangga gimi ala ngan tuanga kapei, mao kakauede isaoa, ailo eaba kemi eta ta aeno ele lumaeai ga irangrang ngan atnan tuanga toa oa. 12 * Lu 10.5-6Ta oangga adudunga ngan luma ede, abada lemi ado kemi ga posanga lolo tarui aea ga ila pagid panua toa oa. 13 Ta oangga gid panua kemikemi, lemi posanga lolo tarui aea ga idio pagid. Be oangga gid panua kemikemi mao, tota abada mulian lemi posanga lolo tarui aea. 14 * Lu 10.10-12, PA 13.51Be oangga sapadua tibada gimi ga ala led lumaeai mao, ga tinid ngan longonga lemi posanga mao, tota atnan luma toa oa, mao tuanga toa oa, ta asile aemi aea kangkanga ga idio pagid. Kadonga ngan silenga aed aea kangkanga eine kilala ipasolan gid mambe gid aluagau tipabib led ga kus. Ta oangga muriai gid panua toa oa tibada panasnga, eine danga togid. 15 * OM 19.1-29, Mt 11.24, Jut 7Nakeo tautaunga pagimi, muriai oangga Deo ipamadid gid panua ngan posanga, gid ad panasnga ga iasal gid Sodom ga Gomora ad panasnga.”
Gid danga kulupulupu ga iuot
(Markus 13.9-13, Lukas 21.12-17)
16 * Lu 10.3, Ro 16.19Iesus ikeo pade bedane, “Ega, gau nasula gimi ga ala mambe sipsip tilalala rabu ngan kaua saksak. Tota manta anasi oatainga kemi lalaede mambe gid mota, be lolomi aea danga eta mao mambe man barur. 17 * Mk 13.9-11, Lu 12.11-12, 21.12-15Be agabit kemi ngan panua papaeamao. Ngansa gid ga tidol gimi ga adae pagid madidnga patutuinga posanga ad bagedeai ta timuimui gimi led luma raring aea iloleai. 18 Ta gid ga tipamadid gimi pagid mamaron kapeipei ga gavana matad, ngansa gimi gau leg panua. Toa bedaoa ta gimi ga apalongo gid ngan leg ato kemi, ta gid kapeipei toa oa ga gid panua Iuda ad mao ga tilongo. 19 Be oangga tidol gimi ga adae bagedeai, lolomi ede ga ede ngan saoa posanga aoangga akoli ga ila pagid mao. Ngansa ngan ado imata toaiua, Deo ga ibada posanga pagimi. 20 * Ins 14.26Ngansa eine gimi lemi posanga mao, be Tamami Itautau Tutui ga ikado posanga ga iuot aoamiai.
21 * Mai 7.6, Mt 10.35, Mk 13.12, Lu 21.16“Be eaba itar kapeipei ga aea kakakau ga tidol ei ga idae pagid madidnga bagedeai ta tirau ei ga imate. Be gergeu tamatamad ga tikado toa bedaoa pade ngan led gergeu. Ga gid gergeu ga timan tnatnad ga tamatamad ad isat ta tikeo pagid panua ta tirau gid ga timate. 22 Be panua busa ga lolod paeamao ngan gimi, ngansa gimi gau leg panua. Be oangga sai imadid matua ga irangrang ngan ele madonga tanoeai kus, eine Deo ga ibada ei mulian. 23 Be oangga tuanga ede tipaieiei gimi, tota aeaoa ga ala ngan tuanga eta pade. Ngansa nakeo tautaunga pagimi, gimi ga apasala lemi naurata ngan gid tuanga Israel maitne, be Eaba Inat ga iluai mulian ga inam.
24 * Lu 6.40, Ins 13.16, 15.20“Aluagau eta iasal ele eaba paoatainga aea mao, ga paeaeanga eta iasal aea maron mao pade. 25 * Mt 9.34, 12.24, Mk 3.22, Lu 11.15Be oangga aluagau iuot mambe ele eaba paoatainga aea, eine ikaranga ngan ei. Ga oangga paeaeanga iuot mambe aea maron, eine ikaranga ngan ei pade. Tota oangga panua aoad ibiu luma itama ta tiuato ei Belsebul Belsebul eine Satan ieda ede pade., eine ga tiposa paeamao ga paeamao tau ngan gid ele luma lolo.”
Manta tamataud Deo kekelen
(Lukas 12.2-7)
26 * Mk 4.22, Lu 8.17Iesus ikeo pade bedane, “Tota gimi amataud gid panua mao. Ngansa saoa danga ienono mumulnga labone, eine muriai ga iuot masaeai. Be saoa danga timudan labone, muriai panua toa ngada ne ga tiuatai ngan. 27 Saoa posanga nakeo pagimi ngan tibur dodom, gimi manta apalongo ga iuot merengai. Ga saoa posanga nakamur ngan ga alongo tangamiai, manta amadid luma ipaoeai ta apaola ga iuot pagid ipom. 28 * Jms 4.12Ga pade, gid panua toa tiuangga tipamate gimi, irangrang ngan amataud gid mao. Ngansa gid tipamate tinimi, be irangrang ngan tipamate tautaudimi mao. Be gimi amataud Deo. Ngansa ei irangrang ngan ipamate tinimi, be ipaeabu ngan tautaudimi pade ngan dinga imperno. 29 Gimi aoatai, man gereirei eine panua tiuol rua ngan pat singsingia kelede, be eta ngan gid irangrang ngan itap ga imate sapaean mao. Tamami imata nanan gid toa ngada oa. 30 Be ei iuade launimi idil toa ngada ne laboramiai, ta irangrang ngan imata sapian gimi mao pade. 31 * Mt 6.26Tota amataud mao. Ngan Deo imata, gimi kapei tau ngan man gereirei busa.”
Irangrang ngan maeamaea gita pan Iesus mao
(Lukas 12.8-9)
32 Iesus ikeo pade bedane, “Tota oangga sai iuaoa pagid panua ngan ei gau leg eaba ede, eine gau pade ga naoaoa pan Tamag buburiai ngan ei gau leg eaba. 33 * Mk 8.38, Lu 9.26, 2Ti 2.12Be oangga sai ikeo pagid panua ngan ei gau leg eaba mao, eine gau pade ga nakeo pan Tamag buburiai ngan eaba toa oa gau leg eaba mao.”
Manta takim Iesus kapei tau
(Lukas 12.51-53, 14.26-27)
34 Iesus ikeo pade bedane, “Kado gimi aoangga gau nanam ngan kadonga gid panua tanoeai ga lolod itarui. Eine mao. Be gau nanam ngan talnga didi paraunga aea ga inam! 35 * Mai 7.6Ngansa ngan gau leg namanga, gid panua ga timan ariapolpol ngan gid.
 
“ ‘Eaba ga iman itama aea isat,
ga taine ga iman itna aea isat,
ga taine oainga ga iman ilaoa taine aea isat.
36 Tota eaba isobosobo ga timan aea miri itamatama.’
 
37 “Eaba sai ikim itama ga itna kapei, be ikim gau kapei tau mao, eine irangrang ngan iman leg eaba mao. Toa bedaoa pade ngan inat ga inat taine, oangga ikim gid kapei, be ikim gau kapei tau mao, eine irangrang ngan iman leg eaba mao. 38 * Mt 16.24-25, Mk 8.34-35, Lu 9.23-24, 17.33, Ins 12.25Be oangga sai ibisi aea abei tabala ga inasi gau mao, eine irangrang ngan iman leg eaba mao. 39 Oangga sai ikim tau ele madonga tanoeai, ei ga imate ta ele madonga ga iduaea. Be oangga sai imate ngan nasinga gau, ei ga ibada madonga kemi tautaunga.”
Eaba ilua Iesus ele panua, ei ga ibada lasunga kemi muriai
(Markus 9.41)
40 * Mk 9.37, Lu 10.16, Ins 13.20Iesus ikeo pade bedane, “Oangga sai itin igelgel ngan badanga gimi, eine ibada gau pade. Be oangga sai ibada gau, eine ibada gau kekelegau mao, be ibada eaba toa isula gau pade. 41 Oangga sai itin igelgel ngan badanga eaba ede ibada Deo iaoa, ngansa Deo isula ei, Deo ga ilasu eaba toa oa lalaede mambe ilasu gid panua tibabada iaoa. Be oangga sai itin igelgel ngan badanga gid panua tututui, ngansa Deo isula gid, eine Deo ga ilasu eaba toa oa lalaede mambe ilasu gid panua tututui. 42 Be oangga sai ikeo ga ilua gid aluagau togau ta ibada eau memednga ga ila pan aluagau eta togau toa ieda mao, nakeo tautaunga pagimi, irangrang ngan eaba toa oa isapir ngan badanga aea lasunga mao.”

*10:1: Mk 6.7, Lu 9.1

*10:4: Ngan ado toaiua, tidol edaeda Selot ga idae ngan eaba sai toa iuangga isere gid Rom ta titnan Israel ga tidio.

*10:6: Jer 50.6

*10:7: Mt 3.2, 4.17, Lu 10.9,11

*10:9: Lu 10.4

*10:10: Lu 10.7, 1Ko 9.14

*10:12: Lu 10.5-6

*10:14: Lu 10.10-12, PA 13.51

10:14: Kadonga ngan silenga aed aea kangkanga eine kilala ipasolan gid mambe gid aluagau tipabib led ga kus. Ta oangga muriai gid panua toa oa tibada panasnga, eine danga togid.

*10:15: OM 19.1-29, Mt 11.24, Jut 7

*10:16: Lu 10.3, Ro 16.19

*10:17: Mk 13.9-11, Lu 12.11-12, 21.12-15

*10:20: Ins 14.26

*10:21: Mai 7.6, Mt 10.35, Mk 13.12, Lu 21.16

*10:24: Lu 6.40, Ins 13.16, 15.20

*10:25: Mt 9.34, 12.24, Mk 3.22, Lu 11.15

10:25: Belsebul eine Satan ieda ede pade.

*10:26: Mk 4.22, Lu 8.17

*10:28: Jms 4.12

*10:31: Mt 6.26

*10:33: Mk 8.38, Lu 9.26, 2Ti 2.12

*10:35: Mai 7.6

*10:38: Mt 16.24-25, Mk 8.34-35, Lu 9.23-24, 17.33, Ins 12.25

*10:40: Mk 9.37, Lu 10.16, Ins 13.20