10
Iesus isula panua sangalima sangaul rua igegea rua
* Mk 6.7Ga kus ta Maron ibada naurata pagid panua sangalima sangaul rua igegea rua, ta isula gid ga tila ruangada ta timuga ngan ei ngan gid tuanga kelede kelede toa iuangga ila ngan. * Mt 9.37-38, Ins 4.35Ta ikeo pagid, “Tautaunga, annga busa tau imatua ga ienono dadangai, be gid panua toa tibokoboko ngan aea badanga, gid busa mao. Tota gimi araring matua ga ila pan dadanga Itama ta isula gid panua naurata ad ga tila aea dadangai ta tisuk ele annga. * Mt 10.16Io, gimi ala. Ega, nasula gimi ga ala mambe sipsip ele gergeu tilalala rabu ngan gid kaua saksak. * Mt 10.7-14, Mk 6.8-11, Lu 9.3-5Be irangrang ngan akikisi lemi apou pat aea mao, ga ami bisinga mao, ga lemi su eta mao pade. Be oangga agera gid panua edapeai, irangrang ngan akado posanga alele toman ngan gid mao.
“Be oangga adudunga ngan luma isaoa, matamata akado posanga kemi ga bedane, ‘Kadonga lolo tarui aea idio ngan luma toa ne aea panua.’ Ta oangga eaba ede lolo tarui aea imamado, eine lemi posanga kemi ga ienono ngan ei. Be oangga mao, eine ga iluai mulian pagimi. * 1Ko 9.6-14, 1Ti 5.18Be gimi adio ngan luma toa kelede oa ta aeanean ga aunun saoa danga tibada pagimi, ngansa itutui ngan gid panua naurata ad tibada ad ololnga. Be irangrang ngan ala ngan luma ga luma mao.
* 1Ko 10.27“Be oangga ala aot ngan tuanga ede ga tibada gimi, aeanean annga toa tibabada pagimi. Akemi gid panua ad dibala ta akeo pagid, ‘Madonga Deo ibageai ta iuot pagimi na.’ 10 Be oangga aot ngan tuanga isaoa ga tibada gimi mao, ala led melemeleai ta akeo ga bedane, 11 * PA 13.51, 18.6‘Lemi tuanga aea kangkanga toa itoi aemai, gai asile ga idio pagimi.* Kadonga ngan silenga aed aea kangkanga eine kilala ipasolan gid mambe gid aluagau tipabib led ga kus. Ta oangga muriai gid panua toa oa tibada panasnga, eine danga togid. Be manta aoatai bedane: Madonga Deo ibageai ta iuot pagimi na.’ 12 * OM 19.24-25, Mt 10.15, 11.24Nakeo pagimi, ngan ado toa Deo ipamadid gid panua ngan posanga, tuanga toa oa ad panasnga ga iasal gid Tair ga Saidon ad panasnga.”
Paeamao tau ngan gid tuanga tipul lolod mao
(Mateus 11.20-24)
13 Iesus ikeo pade bedane, “Paeamao tau ngan gimi panua ngan tuanga Korasin ga Betsaida! Ngansa oangga gid panua Tair ga Saidon tigera gid uisinga mambe gimi agera nakakado, eine ga tidol danga sisid mok aea toa mugaeai oa ga tisama matad ngan asaso ta iman kilala ngan tipul lolod. 14 Be ngan ado toa Deo ipamadid gid panua ngan posanga, eine gimi ami panasnga ga iasal gid Tair ga Saidon ad panasnga. 15 Be gimi Kapernaum aoangga Deo isoa gimi ga adae buburiai na? Mao tau! Gimi ga adio gadio, ngan tibur paeamao togid matemate.”
16 * Mt 10.40, Lu 9.48, Ins 5.23Be Iesus ikeo pagid aluagau bedane, “Oangga sai ilongolongo lemi posanga, eine ilongo gau leg posanga. Be oangga sai ipul imur ngan gimi, eine ipul imur ngan gau pade. Be eaba sai ipul imur ngan gau, eine ipul imur ngan Eaba toa isula gau ga nanam.”
Manta tinimi igelgel ngan Deo ibode edami buburiai
17 Idio ta gid aluagau sangalima sangaul rua igegea rua tinid igelgel ga tiluagid mulian ta tikeo, “Maron, ngan eao edam gid iriau papaeamao pade tilongolongo lingemai!”
18 * Ins 12.31, PM 12.8-9Ta Iesus ikeo pagid, “Gau nagera Satan itap buburiai ga isulug mambe gla isamil. 19 * Sng 91.13, Mk 16.18Ega, gau nadol urag ga idae ngan gimi ta arangrang ngan aoad gid mota ga apap ga arangrang ngan aeasal ami isat iura toa ngada ne. Irangrang ngan danga eta ipaeabu ngan gimi mao. 20 * Plp 4.3, PM 3.5Be irangrang ngan tinimi igelgel ngan gid iriau papaeamao tilongo lingemi kekelen mao, be manta tinimi igelgel ngan Deo ibode edami buburiai.”
Iesus itin igelgel ngan Deo ipasolan iura pagid ele gergeu
(Mateus 11.25-27, 13.16-17)
21 Ngan ado imata toaiua, Itautau Tutui ikado ga Iesus itin igelgel kapei ta ikeo, “Apa, eao Maron ngan bubur ga tano. Gau naposa kemi pago ngansa eao mudan gid posanga toa ne ipu pagid panua oatainga ad, be eao pasolan pagid lem panua toa edad mao mambe gergeu gereirei. Apa, eine tautaunga, ngansa danga toa ne inasi eao lem kimnga.
22 * Ins 3.35, 10.15“Tamag idol danga toa ngada ne ga idae bagegeai. Be eaba eta iuatai ngan Deo Inat ei sai mao. Tamag kekelen iuatai. Be eaba eta iuatai ngan Tamag ei sai mao. Inat kekelen iuatai, toman ngan gid panua toa Inat ikim ipasolan ei pagid.”
23 Idio ta ipul imata ga ila pagid aluagau kekelegid ta ikeo, “Kemi tau ngan gimi ga ngan panua toa ngada ne tigera saoa danga gimi agera! 24 Nakeo bedane pagimi ngansa mugaeai ga inam, gid panua tibada Deo iaoa ga gid mamaron kapeipei busa, lolod ikim tau ngan geranga saoa danga gimi agera, be tigera mao. Ga lolod ikim tau ngan longonga saoa danga gimi alongo, be tilongo mao.”
Oanenga itna ngan eaba Samaria aea ele kadonga kemi
25 * Mt 22.35-40, Lu 18.18Be mole mao, madidnga apu aea ede iuangga itoba Iesus ta imadid ta ikeo, “Eaba paoatainga am, gau ga nakado mado ngan badanga madonga kemi somisomi?”
26 Ta ei ikeo pan bedane, “Deo ele laulau apu aea ikeo mado? Eao gera madongan?”
27 * Lo 6.5, Wkp 19.18Ta ikoli ele posanga bedane, “ ‘Eao manta kim am Maron Deo kapei tau ngan lolom ga tautaudim ga uram ga lem oatainga.’ Ga ‘kim oaem ede pade mambe kim go mulian.’ ”
28 * Wkp 18.5Ta Iesus ikeo pan, “Eao koli tutui. Kado toa bedane, ta eao ga bada madonga kemi.”
29 Be eaba toa oa iuangga ipasolan ei mulian mambe eaba tutui, ta ibeta Iesus bedane, “Be gau oaeg ede pade sai toa?”
30 Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Eaba ede itnan Ierusalem ta isorir ga isulug ngan tuanga Ieriko. Be edapeai panua lublubnga ad tiuot pan, ta titakataka ele danga sisid ga tiraurau ei ta iuangga imate. Ga kus ta titnan ei ga idio, ta tiaoa ga tila. 31 Be ngan ado toaiua pade, eaba tenainga aea ede inasi edap toa oa ga ilalala ga ila. Ei igera eaba toa oa, be irip ngan ei ga idio iadag ta ila. 32 Toa bedaoa pade, eaba ede ngan gid Livai Gid Livai eine lum ede ngan gid Israel. Deo isio gid ngan kadonga naurata tenainga aea. ilalala ga ila ngan tibur toa oa ta igera ei, be ei pade irip ngan ei ta ila. 33 Be eaba ede Samaria aea Ngan ado toaiua, gid Iuda lolod kemi ngan gid panua Samaria ad mao. ilalala ga ila iuot pan. Ei igera ei ta ilolo isat ngan ei. 34 Ila boloma pan ta imol aea tibun, be itok bude ga oain ga idae ngan pade. Ga kus ta isoa ei ga idae ngan ele donki ta ibada ei ga ila ngan luma kaluae aea ta idio imariala ngan ei.


Ila boloma pan ta imol aea tibun.
35 Be ngan ado sae ibada pat silva rua ga ila pan luma itama ta ikeo pan bedane, ‘Eao mariala kemi ngan ei, ta oangga naluagau mulian ga nanam, saoa pat eao tado ngan luanga ei, eine gau ga nakoli.’
36 “Be eaba toa gid panua lublubnga ad tirau ei, eao oangga sai ngan gid tol iman iuae?”
37 Ta eaba apu aea toa oa ikeo ga, “Eaba toa ilolo isat ngan ei.”
Ta Iesus ikeo pan, “La, ta kado toa bedaoa pade.”
Iesus imado Marta ga Maria led lumaeai
38 Tilalala ga tila, be Iesus iuot ngan tuanga ton taine ede ieda Marta. Ta ei ibaba Iesus ga ila ele lumaeai. 39 * Ins 11.1, 12.2-3Be itar kakau ieda Maria, ei idio imado boloma ngan Maron iae ta ilongolongo ele posanga. 40 Be Marta imata alele ngan gid naurata aea kadonga. Ei ila imadid boloma pan Iesus ta ikeo, “Maron, ag kakau itnan gau ta kekelegau nakakado naurata kapei ne. Be eao gera madongan? Keo pan ta ilua gau.”
41 Be Maron ikoli ele posanga bedane, “O Marta, Marta. Eao lolom alele ga lolom ede ga ede ngan danga busa tau. 42 * Mt 6.33Be gimi manta ailoilo danga kelede mon. Maria isio danga kemi, be gau ga napakala ei ngan aea badanga mao.”

*10:1: Mk 6.7

*10:2: Mt 9.37-38, Ins 4.35

*10:3: Mt 10.16

*10:4: Mt 10.7-14, Mk 6.8-11, Lu 9.3-5

*10:7: 1Ko 9.6-14, 1Ti 5.18

*10:8: 1Ko 10.27

*10:11: PA 13.51, 18.6

*10:11: Kadonga ngan silenga aed aea kangkanga eine kilala ipasolan gid mambe gid aluagau tipabib led ga kus. Ta oangga muriai gid panua toa oa tibada panasnga, eine danga togid.

*10:12: OM 19.24-25, Mt 10.15, 11.24

*10:16: Mt 10.40, Lu 9.48, Ins 5.23

*10:18: Ins 12.31, PM 12.8-9

*10:19: Sng 91.13, Mk 16.18

*10:20: Plp 4.3, PM 3.5

*10:22: Ins 3.35, 10.15

*10:25: Mt 22.35-40, Lu 18.18

*10:27: Lo 6.5, Wkp 19.18

*10:28: Wkp 18.5

10:32: Gid Livai eine lum ede ngan gid Israel. Deo isio gid ngan kadonga naurata tenainga aea.

10:33: Ngan ado toaiua, gid Iuda lolod kemi ngan gid panua Samaria ad mao.

*10:39: Ins 11.1, 12.2-3

*10:42: Mt 6.33