11
Ioanes Paliliunga aea isula ele aluagau ta tila pan Iesus
(Lukas 7.18-35)
Iesus ipasala ele renrennga pagid ele aluagau sangaul igegea rua, ga kus ta itnan tibur toa oa, ta ila ngan gid Galili led tuanga ga tuanga ta ipapaoatai gid ga ipapaola Deo ele posanga ga ila pagid.
Be Ioanes Paliliunga aea imado ngan luma panasnga aea ta ilongo ngan Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. ele bokonga. Tota isula ele aluagau ta tila pan ta tikeo, “Eao eaba toa Deo iposa tautaunga ngan isula go ga nam, mao gai asanga eaba eta pade?”
Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Aluagimi ta apalongo Ioanes ngan saoa danga alongolongo ga ageragera. * Ais 35.5-6, 61.1Gid panua matad sususu tigeragera pade. Gid panua aed imate tilalala pade. Gid panua ad dibala kankan tiuot kemi Deo imatai. Gid panua tangad kua tilongolongo pade. Gid matemate tidae mulian. Ga gid panua lululunga ad tilongolongo ato kemi. Be kemi tau ngan eaba sai toa ilolo matua ngan gau, be ele kadonga lolo matua aea itap mao!”
Gid aluagau ton Ioanes tiluagid ga tila ga kus ta Iesus iposa pagid ipom ngan Ioanes. Ta ikeo, “Mugaeai gimi ala ngan tibur modamodanga ngan geranga saoa? Aoangga agera eaba ilolo iburlogologoi alele mambe piso ede rai ipabeu na? Eine mao. Be gimi ala ngan geranga saoa danga? Aoangga agera eaba idol danga sisid kemikemi? Eine mao. Ega, gid panua tidol danga sisid kemikemi timamado ngan luma togid mamaron kapeipei. Be ikamado ga gimi ala? Ala ngan geranga eaba ibada Deo iaoa? Be! Ei tota nena. Be nakeo pagimi, Ioanes iasal gid panua padengada tibabada Deo iaoa mugaeai. 10  * Mal 3.1, Lu 1.76Deo ele laulau iposa ngan ei bedane,
 
“ ‘Ega, gau ga nasula leg eaba ato aea
ta ila imuga ngan eao.
Ta ei ga ipatutui danga toa ngada ne ngan lem namanga.’
 
11 Nakeo tautaunga pagimi, mugaeai ga irangrang ngan labone, eaba eta tanoeai iasal Ioanes Paliliunga aea mao. Be labone gid panua timamado Deo ibageai, gid edad kapeipei ga gid edad mao toa ngada ne tiasal Ioanes. Iesus ele posanga ipu ga bedane: Gid tiasal Ioanes ngansa gid tigera ga tiuatai ngan Iesus ele bokonga, be Ioanes igera mao. 12  * Lu 16.16Be ngan ado toaiua Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga ga irangrang ngan labone, gid panua tiparpar tau ga tipaparau ngan badanga madonga Deo ibageai. 13 Ngansa gid panua tibada Deo iaoa ga gid panua tibode Deo ele apu, gid tikakado led posanga ga irangrang ngan Ioanes iuot. 14  * Mal 4.5, Mt 17.10-13, Mk 9.11-13Be oangga gimi akim, kemi ngan aeadi Ioanes, ei Elaija toa Deo iposa tautaunga ngan mugaeai, ngan sulanga ei ga inam. 15 Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine.
16 “Be gau ga natado oanenga itna isaoa idodo kemi gid panua labone ad? Gid mambe gergeu timamado ngan tibur oalo aea ta tibaba ga ila pagid areread ga bedane,
 
17 “ ‘Gai auso piloli ngan gimi,
be ikamado ga atoltol mao?
Gai akado keoainga,
be ikamado ga atangtang mao?’
 
18 Ngansa Ioanes inam ta iunun oain mao ga iplese annga, be gid panua tikeo ga iriau paeamao ienono ngan ei. 19  * Mt 9.10Be Eaba Inat inam ta ianean ga iunun, be gid tikeo, ‘Ega, eaba ne ele eaneannga ga ununnga sat tau. Ei iarerea gid panua takis ad ga panua kadonga sasat ad.’ Gid tiselele toa bedaoa, be kadonga togid panua tikado Deo ele naurata tautaunga, eine ipasolan mambe Deo ele oatainga itutui.”
Paeamao tau ngan gid tuanga toa tipul lolod mao
(Lukas 10.13-15)
20 Idio ta Iesus iselele gid tuanga toa tigera ele uisinga pabusa, ngansa tipul lolod mao. 21  * Ais 23, Ese 26.1–28.26, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Sek 9.2-4Ta ikeo bedane, “Paeamao tau ngan gimi panua ngan tuanga Korasin ga Betsaida! Ngansa oangga gid panua ngan tuanga Tair ga Saidon Tuanga Tair ga Saidon eine gid tuanga Iuda ad mao, be edad iuot kapei ngan led kadonga sasat. tigera gid uisinga mambe gimi agera nakakado, eine ga tidol danga sisid mok aea toa mugaeai oa ga tisama matad ngan asaso ta iman kilala ngan tipul lolod. 22 Be nakeo pagimi, muriai oangga Deo ipamadid gid panua ngan posanga, gimi ami panasnga ga iasal gid Tair ga Saidon ad panasnga. 23  * OM 19.24-28, Ais 14.13-15Be gimi panua Kapernaum aoangga Deo ga isoa gimi ga adae buburiai na? Mao tau! Gimi ga asulug gadio, ta ala ngan tibur paeamao togid matemate. Ngansa oangga gid panua Sodom tigera gid uisinga mambe gimi Kapernaum agera nakakado, eine ga Sodom ienono ga irangrang ngan labone. 24  * Mt 10.15, Lu 10.12Be nakeo pagimi, muriai oangga Deo ipamadid gid panua ngan posanga, gimi ami panasnga ga iasal gid Sodom ad panasnga.”
Gimi anam pagau ta aearagimi
(Lukas 10.21-22)
25  * 1Ko 1.26-29Ngan ado toaiua, Iesus iraring ga bedane, “Apa, eao Maron ngan bubur ga tano. Gau nasoa edam, ngansa eao mudan lem posanga ipu pagid panua oatainga ad. Be gid panua toa edad mao, eao pasolan lem posanga ipu pagid. 26 Be tautaunga Apa, eao nasi lem kimnga ta kado toa bedane.
27  * Mt 28.18, Ins 1.18, 3.35, 10.15, 17.2“Gau Tamag idol danga toa ngada ne ga idae bagegeai. Be eaba eta iuatai ngan Deo Inat mao. Tamag kekelen iuatai. Be eaba eta pade iuatai ngan Tamag mao. Inat kekelen iuatai, toman ngan gid panua toa Inat ikim ipasolan ei pagid.
28  * Jer 31.25“Gimi panua toa akakado naurata oanaoana ga danga kulupulupu ipaieiei gimi, gimi toa ngada ne anam pagau, ta gau ga naearan gimi kemi. 29 Gimi abada oatainga pagau ga aboko gadio ngan gau, mambe bulmakao iboko gadio ngan itama ta idada ele danga sisid. Ngansa gau nakado kadonga marum ngan gid panua, ga nasoa edag mulian mao. Ta gimi ga aearagimi kemi ga lolomi ede ga ede mao.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
“Aboko gadio ngan gau, mambe bulmakao iboko gadio ngan itama.”
30  * 1Io 5.3Ngansa gau leg posanga ikulupu ngan aea nasinga mao, be leg naurata malamalan.”

*11:2: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*11:5: Ais 35.5-6, 61.1

*11:10: Mal 3.1, Lu 1.76

11:11: Iesus ele posanga ipu ga bedane: Gid tiasal Ioanes ngansa gid tigera ga tiuatai ngan Iesus ele bokonga, be Ioanes igera mao.

*11:12: Lu 16.16

*11:14: Mal 4.5, Mt 17.10-13, Mk 9.11-13

*11:19: Mt 9.10

*11:21: Ais 23, Ese 26.1–28.26, Jol 3.4-8, Amo 1.9-10, Sek 9.2-4

11:21: Tuanga Tair ga Saidon eine gid tuanga Iuda ad mao, be edad iuot kapei ngan led kadonga sasat.

*11:23: OM 19.24-28, Ais 14.13-15

*11:24: Mt 10.15, Lu 10.12

*11:25: 1Ko 1.26-29

*11:27: Mt 28.18, Ins 1.18, 3.35, 10.15, 17.2

*11:28: Jer 31.25

*11:30: 1Io 5.3