Ato kemi ton Iesus Kristus
Mateus
ibode
1
Iesus Kristus itubtub edad
(Lukas 3.23-38)
* OM 22.18, 1Sto 17.11Laulau ga eine iposa ngan Iesus Kristus aea titnga ngan itubtub. Iesus ei iaoa kelede pan Devit, ga Devit ei iaoa kelede pan Abraam.
 
Abraam ei Aisak itama.
Aisak ei Iakop itama.
Iakop ei Iuda itama toman ngan itar kapeipei ga aea kakakau.
* OM 38.29-30, Rut 4.18-22Iuda ei Peres ga Sera tamad. (Gisirua tnad ieda Tamar.)
Peres ei Esron itama.
Esron ei Ram itama.
Ram ei Aminadap itama.
Aminadap ei Nason itama.
Nason ei Salmon itama.
* Rut 4.13-17Salmon ei Boas itama. (Boas itna ieda Raap.)
Boas ei Obet itama. (Obet itna ieda Rut.)
Obet ei Iesi itama.
* 2Sml 12.24Iesi ei maron kapei Devit itama.
 
Devit ei Solomon itama. (Be Solomon itna, mugaeai iadaoa Uria.)
Solomon ei Reoboam itama.
Reoboam ei Abia itama.
Abia ei Asa itama.
Asa ei Jeosapat itama.
Jeosapat ei Jeoram itama.
Jeoram ei Usia itama.
Usia ei Iotam itama.
Iotam ei Aas itama.
Aas ei Esekia itama.
10 Esekia ei Manase itama.
Manase ei Emon itama.
Emon ei Iosaia itama.
11  * 2Kin 22–24, 2Sto 36.10, Jer 27.20Iosaia ei Jeoiakin ga itar kakakau tamad. Ngan taun toaiua, gid Babilon tinam tisere gid Israel ta titnan ad tano ga tila timado Babilon.
 
12  * Esr 3.2Muriai ngan gid Babilon tisere gid Israel,
Jeoiakin ei Sealtiel itama.
Sealtiel ei Serubabel itama.
13 Serubabel ei Abiut itama.
Abiut ei Eliakim itama.
Eliakim ei Asor itama.
14 Asor ei Sadok itama.
Sadok ei Akim itama.
Akim ei Eliut itama.
15 Eliut ei Eleasar itama.
Eleasar ei Matan itama.
Matan ei Iakop itama.
16 Iakop ei Iosep itama. Iosep ei Maria iadaoa. Maria toaine ipopo Iesus toa taoato ei Kristus* Posanga idil toaine Kristus ipu ga bedane: eaba toa titok bude ga idae ilaborai. Be ngan nasinga togid Iuda mugaeai, kadonga ngan toknga bude ga idae eaba ilaborai eine iman kilala ngan eaba sai toa Deo isio ngan imadid ga imugamuga ngan ele panua. Mugaeai ngan Iesus ele namanga, panua busa tigaga matad alele ngansa lolod iminmin ngan eaba pau ede ga inam ngan badanga gid mulian ngan ad kadonga kulupulupu. Tiuato eaba toa oa Kristus. Ga pade, tiuato ei Devit itub ngansa Deo ele laulau (Jer 23.5) ikeo ga ei ga iuot ngan iaoa kelede pan maron kapei Devit..
 
17 Tota gid iaoa kelede pan Abraam ga ila irangrang ngan Devit, eine tiuot sangaul ga igegea pange. Be gid iaoa kelede pan Devit ga ila irangrang ngan gid Babilon tisere Israel, eine tiuot sangaul ga igegea pange pade. Be gid iaoa kelede muriai ngan gid Babilon tisere Israel ga ila irangrang ngan Kristus, eine tiuot sangaul ga igegea pange pade.
Maria ipopo Iesus Kristus
(Lukas 2.1-7)
18  * Lu 1.27Iesus Kristus aea poponga iuot ga bedane: Itna Maria, tisio ei ngan oainga Iosep. Gisirua tilup maitne, be tigera Maria iapa. Eine ngansa ngan Itautau Tutui iura, Maria iapa. 19 Be iadaoa Iosep ei eaba tutui, ta itin ngan ipamaeamaea Maria panua busa matadeai mao. Tota iuangga itnan ei mumulnga.
20 Iosep imata nanan kadonga toa ne maitne, be mole mao, anggelo ton Maron iuot pan ngan ianun ta ikeo bedane, “Iosep, eao iaoa kelede pan Devit, irangrang ngan lolom ede ga ede ngan badanga Maria ga iman adaoam mao. Ngansa gergeu toa iapa ngan oa, eine Itautau Tutui ibada pan. 21  * Lu 1.31, 2.21Ei ga ipopo gergeu aranga, ta eao ga oato ieda Iesus Edaeda toa Iesus ipu bedane: Maron ibada gita mulian., ngansa ei ga ibada ele panua mulian ngan led kadonga sasat.”
22 Danga toa ngada ne iuot ta iparangrang Maron ele posanga mambe eaba ibada Deo iaoa mugaeai ikeo ngan ga bedane, 23  * Ais 7.14“Ega, taine ede ieno toman ngan eaba eta maitne, ei ga iapa. Ta ei ga ipopo gergeu aranga, ta gid ga tiuato ieda Emanuel.” (Edaeda toa ne ipu bedane, “Deo imamado pagita.”)
24 Iosep ieno ga idae ta ila ikado mambe anggelo ton Maron irenren pan ngan. Iuai Maria toa, 25  * Lu 2.21be gisirua tilup mao ga irangrang ngan ipopo gergeu aranga. Ta iuato ieda Iesus.

*1:1: OM 22.18, 1Sto 17.11

*1:3: OM 38.29-30, Rut 4.18-22

*1:5: Rut 4.13-17

*1:6: 2Sml 12.24

*1:11: 2Kin 22–24, 2Sto 36.10, Jer 27.20

*1:12: Esr 3.2

*1:16: Posanga idil toaine Kristus ipu ga bedane: eaba toa titok bude ga idae ilaborai. Be ngan nasinga togid Iuda mugaeai, kadonga ngan toknga bude ga idae eaba ilaborai eine iman kilala ngan eaba sai toa Deo isio ngan imadid ga imugamuga ngan ele panua. Mugaeai ngan Iesus ele namanga, panua busa tigaga matad alele ngansa lolod iminmin ngan eaba pau ede ga inam ngan badanga gid mulian ngan ad kadonga kulupulupu. Tiuato eaba toa oa Kristus. Ga pade, tiuato ei Devit itub ngansa Deo ele laulau (Jer 23.5) ikeo ga ei ga iuot ngan iaoa kelede pan maron kapei Devit.

*1:18: Lu 1.27

*1:21: Lu 1.31, 2.21

1:21: Edaeda toa Iesus ipu bedane: Maron ibada gita mulian.

*1:23: Ais 7.14

*1:25: Lu 2.21