Ato kemi ton Iesus Kristus
Lukas
ibode
1
Lukas ibode laulau toa ne ga ila pan Tiopilus
* PA 1.1Eaba kapei Tiopilus, mugaeai panua busa titoba bodenga ninipunga ngan gid danga toa iuot rabu ngan gai. Led ninipunga inasi posanga togid panua tigera Iesus Kristus ele kadonga ngan matad toa mugaeai ga ilalala ga inam. Ga pade, led ninipunga inasi posanga togid panua naurata ad ngan Iesus Kristus ele ato toa tibada ga inam pagai. Be gau nagal nanan ngan danga toa ngada ne ipu pan mugaeai ga inam. Toa bedaoa ta gau pade naoangga nabode ninipunga inasi edap tutui pan ipuiai ga ila irangrang ngan iuduai, ta naeabalan ga ila pago. Toa bedaoa ta eao ga oatai kemi mambe posanga toa tipaoatai go ngan, eine tautaunga.
Anggelo ikeo pan Sekaraia ngan Ioanes Paliliunga aea ga iuot
Ngan taun toaiua, Erot iman maron kapei ngan tibur kapei Iudea, be eaba ede ieda Sekaraia imamado. Ei eaba tenainga aea ede ton Deo, be iuot ngan iaoa kelede tenainga aea pan Abia. Be iadaoa toa ieda Elisabet iuot ngan iaoa kelede pan Aron. Gisirua led lalalanga itutui Deo imatai, ga tinasnasi tutui Maron ele apu ga ele posanga toa ngada oa, be led idil eta paeamao ngan mao. Be gisirua led gergeu eta mao, ngansa Elisabet ei taine lasi, be gisirua kapeipei o.
Be ngan ado ede, naurata tenainga aea idae pagid iaoa kelede ton Abia bagedeai, ta Sekaraia pade ikakado ele naurata tenainga aea Deo imatai. * IM 30.7Tinasi kadonga mugamuga togid panua tenainga ad ngan sionga eaba ede ngan gid ta idudunga Deo ele luma iloleai ngan nononga nabene ikado basu iuad kemi. Ta titado pat gereirei ta ipasolan mambe Sekaraia ieda iuot ngan kadonga naurata toa oa. 10 Be ngan ado imata toa nabene aea nononga, Sekaraia idudunga Deo ele luma iloleai, be gid ipom tiluplup gaot ta tiraring.
11 Be anggelo ton Maron per ga iuot pan ta idio imadid popou nabene aea isaleai pan ibage oatai. 12 Sekaraia igera ta ikakrik ga imataud kapei tau. 13 Be anggelo ikeo pan bedane, “Sekaraia, mataud mao, ngansa Deo ilongo lem raring na. Adaoam taine Elisabet ga ipopo lem gergeu aranga, ta eao ga oato ieda Ioanes. 14 Ei ga ikado ta tinim igelgel kapei, be panua busa pade ga tinid igelgel ngan aea poponga, 15  * Nam 6.2-3ngansa ei ieda ga iuot kapei Maron imatai. Be irangrang ngan iun oain ga gid eau matua padengada mao. Ienono itna iapai maitne, be Itautau Tutui ga iuon pan. 16 Ta ei ga ipul panua Israel busa lolod ta tiluagid mulian pan ad Maron Deo. 17  * Mal 3.1, 4.5-6, Mt 17.11-13Ei ga ikado naurata ga imuga ngan Maron. Be ei ga iboko toman ngan Itautau Tutui iura mambe Elaija mugaeai. Ta ei ga ipul gid gergeu tamatamad lolod ga iluai mulian pagid led gergeu, ga ipatutui gid panua tipaki tangad ngan Deo ele posanga ta tibada oatainga kemi mambe gid panua toa led kadonga tutui. Ei ga ikado ga panua matad idae ta tisangasanga Maron ele namanga.”
18 Io, Sekaraia ibeta anggelo bedane, “Be gau ga naoatai ngan danga toa ne iuot pagau madongan? Ngansa gau ga adaoag taine, gairua kapeipei o.”
19  * Dan 8.16, 9.21Be anggelo ikoli ele posanga bedane, “Gau anggelo Gabriel toa somisomi namadmadid Deo imatai. Deo isula gau ngan talnga ato toa ne ga inam pago. 20 Be ega, labone eao ga rangrang ngan posa mao ga irangrang ngan ado toaiua danga toa ne iuot tautaunga, ngansa eao eadi leg posanga mao. Be eine ga iuot tautaunga ngan ado toa Deo ikim.”
21 Io, gid ipom tisangasanga Sekaraia, be lolod ede ga ede ngansa ei idio mole tau Deo ele luma iloleai. 22 Be iuot ga inam, ta irangrang ngan ikado posanga eta pagid mao. Tota tiuatai mambe ei igera danga ede Deo ele luma iloleai. Ta ikakado posanga ngan ibage ngansa iaoa gum.
23 Idio ta ele naurata tenainga aea kus, ta iluai mulian ga ila ele lumaeai. 24 Be muriai, iadaoa Elisabet iapa ta imumul ga imamado lumaeai ga irangrang ngan aea taiko lima. Idio ta Elisabet ikeo, 25 “Labone Maron imata isulug ga inam pagau ta ikado toa bedane ngan gau. Ngansa gau taine lasi, be isamum ag maeamaea toa ne pagid ipom busa matadeai.”
Anggelo ipalongo Maria ngan ei ga ipopo Iesus
26 Elisabet iapa ngan aea taiko lima ga ede, be Deo isula anggelo Gabriel ga ila ngan tuanga ede ieda Nasaret ngan tibur kapei Galili. 27  * Mt 1.16,18Ta ila pan taine blala ede toa ilup toman ngan eaba eta maitne. Taine toa ne, tisio ei ngan oainga eaba ede ieda Iosep ngan iaoa kelede pan Devit. Taine blala toa ne ieda Maria. 28 Ei ila iuot pan ta ikeo, “Ado kemi, taine. Maron imado toman ngan go ga ilolo marum tau ngan eao.”
29 Be ei ilolo ede ga ede ngan ele posanga ta ikeo iloleai bedane, “Posanga toa ne madongan?”
30 Be anggelo ikeo pan bedane, “Maria, eao mataud mao. Ngansa Deo ilolo marum ngan eao. 31  * Ais 7.14, Mt 1.21-23Ega, eao ga apam ta popo gergeu aranga, ta eao ga oato ieda Iesus. 32  * 2Sml 7.12, 13, 16, Ais 9.7Ei ieda ga iuot kapei, ta gid panua ga tiuato ei gergeu aranga ton Deo Gadae Tau. Be Maron Deo ga ibada itub Devit ele mul maron aea ga ila pan. 33 Ta ei ga imadid ga imugamuga ngan gid iaoa kelede pan Iakop somisomi, ta ele naurata maron aea ga irangrang ngan kus mao.”
34 Be Maria ikoli anggelo ele posanga bedane, “Danga toa ne ga iuot madongan? Ngansa gau nalup toman ngan eaba eta maitne.”
35 Ta anggelo ikoli ele posanga bedane, “Itautau Tutui ga isulug ga inam pago, ta Deo Gadae Tau iura kapei ga irobi go. Tota gid panua ga tiuato gergeu tutui toa eao ga popo ne ei Deo Inat. 36 Be ega, sobom Elisabet ei taine lasi ga taine kapei o, be ei pade iapa, ta aea taiko lima ga ede. 37  * OM 18.14Ngansa danga eta ikulupu ngan Deo mao.”
38 Ta Maria ikeo, “Ega, gau taine paeaeanga ton Maron. Kemi ngan ikado toa bedane ngan gau mambe eao keo.” Ga kus ta anggelo itnan ei ga ila.
Maria ila ikia Elisabet
39 Ngan ado toaiua, Maria idae manmanae ga ila ngan tuanga ede ienono bereoeai ngan tibur kapei Iudea. 40 Toa eoa ila idudunga Sekaraia ele lumaeai ta ikeo “ado kemi” pan Elisabet. 41 Be ngan ado imata toa Elisabet ilongo Maria ele ado kemi, tota ele gergeu iud iapa, ta Itautau Tutui iuon ngan Elisabet. 42 Ta imemetae ngan posanga ta ikeo, “Rabu ngan taine toa ngada ne, Deo ikado kemi tau ngan eao! Ga pade, Deo ikado kemi tau ngan gergeu toa apameai na. 43 Be gau taine madongan ga ag Maron itna inam pagau? 44 Ngansa tangag ilongo lem ado kemi pagau, ta gergeu toa apageai ne itin igelgel ga idug. 45 Be kemi tau ngan eao, ngansa lolom matua ngan Maron ele posanga pago ta eao eadi mambe eine ga iuot tautaunga.”
Maria ele baunga
46  * 1Sml 2.1-10Ta Maria ikeo,
 
“Ngan gau lolog, napakuru ngan Maron,
47 be ngan tautaudig, gau tinig igelgel ngan Deo toa ibada gau mulian.
48 Ngansa gau edag kapei mao,
be ei imata nanan gau ele taine paeaeanga.
Ega, labone ga muriai ga ilalala ga ila, gid panua toa ngada oa ga tikeo ga Deo ikado kemi tau ngan gau,
49 ngansa Deo matua soke tau ikado danga kapei ngan luanga gau.
Ei ieda itutui tau.
50  * Sng 103.13,17Ele kadonga lolo isat aea iparangrang gid panua toa tilolon ngan ei,
labone ga muriai ga ilalala ga ila.
51  * 2Sml 22.28Ngan ibage, ikado naurata kapeipei.
Gid panua toa tiuangga gid kekelegid edad kapeipei, ei isere gid.
52  * Jop 12.19, 5.11, Sng 147.6Gid mamaron kapeipei toa timamado ngan led mul madonga aea kapeipei, ei isek gid ga tisulug gadio,
be gid panua toa edad mao, ei isoa gid ga tidae.
53  * Sng 34.10Gid panua toa pitoreagid, ei iparangrang gid ngan danga kemikemi,
be gid panua toa led pat kapei, ei isere gid ga tila sapaean.
54  * Sng 98.3Ei ilua gid ele paeaeanga Israel ad,
be imata sapian ele kadonga lolo isat aea ngan gid oa mao.
55  * OM 17.7, Mai 7.20Eine ele kadonga lolo isat aea toa ikado ngan Abraam ga itubtub toa mugaeai ga inam, lalaede mambe ikeo pagid tibutibuda.”
 
56 Be Maria idio pan Elisabet irangrang ngan taiko tol, ga kus ta iluai mulian ele tuangai.
Elisabet ipopo Ioanes Paliliunga aea
57 Idio ta Elisabet imata poponga aea inam boloma, ta ipopo gergeu aranga. 58 Aea tuanga ipu ga isobosobo tilongo mambe Maron ilolo isat kapei ngan ei, ta tinid igelgel toman ngan ei.
59  * OM 17.12, Wkp 12.3, Lu 2.21Be ngan ado lima ga tol aea, tinam ngan gergeu aea palunga ta tiuangga tidol itama ieda Sekaraia idae ngan ei. 60 Be itna ikeo, “Mao, be taoato ieda Ioanes.”
61 Ta tikeo pan bedane, “Eao sobom eta ieda toa bedana mao.”
62 Tota tiposa ngan baged ga ila pan itama ngansa tiuangga tiuatai, ei ikim ieda sai. 63 Ta ibeta ngan pat bodenga aea ta ibode posanga bedane, “Ei ieda Ioanes.” Ta panua toa ngada oa timatala. 64 Be mole mao, iaoa ikakai ta imae imalamalan ta iposaposa be isoa Deo ieda. 65 Panua toa tuangai oa timataud, be panua ngan tuanga ga tuanga bereoeai ngan tibur kapei Iudea tiposaposa ngan gid danga toa ngada ne. 66 Be panua toa ngada oa tilongo bedaoa, matad nanan posanga toa ne lolodeai ta tibetabeta pol ngan gid bedane, “Gergeu toa ne, muriai ga iuot eaba madongan?” Ngansa Maron idol ibage ga idae ngan ei.
Sekaraia ibada Deo iaoa
67 Idio ta gergeu itama Sekaraia iuon ngan Itautau Tutui ta ibada Deo iaoa ta ikeo,
 
68  * Sng 72.18“Tasoa Maron ieda, ei Deo togita Israel,
ngansa ei inama ngan luanga gita ele panua, ta ipola gita ta tatnan leda madonga paeamao.
69  * Sng 18.2Ei isula eaba ede iura kapei, ta iuot ngan iaoa kelede pan ele paeaeanga Devit.
Ta eaba toa ne inama ngan badanga gita mulian.
70 Eine mambe ikeo pagid ele panua tututui toa tibabada iaoa mugaeai.
71  * Sng 106.10Isula eaba toa oa ngan badanga gita mulian pagid ada miri itamatama bagedeai
ga pagid panua toa ngada oa lolod paeamao ngan gita.
72  * OM 17.7, Sng 105.8-9Ikado bedaoa ngan pasolannga ele kadonga lolo isat aea pagid tibutibuda,
ta labone imata nanan ele posanga tutui toa irau toman ngan gid mugaeai.
73  * OM 22.16-17Eine ele posanga tautaunga toa ikado pan tibuda Abraam
74 ngan badanga gita mulian pagid ada miri itamatama bagedeai,
ta tarangrang ngan tamataud mao, be takakado ele naurata
75  * Tt 2.12-14ga tapasolan mambe Deo ele ul ienono ngan gita ga tamamado tutui imatai somisomi ado ga ado.
 
76  * Ais 40.3“Be eao leg gergeu, gid ga tiuato eao eaba toa ibada Deo Gadae Tau iaoa,
ngansa eao ga muga ngan Maron ta patutui edap ngan ei.
77  * Jer 31.34Eao ga paoatai ele panua ngan saoa danga ei iuangga ikado ngan samumnga led kadonga sasat
ga saoa danga iuangga ikado ngan badanga gid mulian.
78  * Ais 60.1-2Ada Deo ikado bedane ngansa ilolo inam pagita ga ilolo isat tau ngan gita.
Ngan ele kadonga lolo isat aea toa ne, isula ele eaba toa oa mambe ado itara buburiai ga isulug ga inam pagita.
79 Gid panua toa timamado ngan tibur dodom ga timataud matenga,
eine ga itara gid.
Ta ei ga ipasolan gita ta talalala ngan edap lolo tarui aea.”
 
80 Tota gergeu toa oa idae kapei ga ibada pamatuanga inam pan Itautau Tutui. Ei imamado ngan tibur modamodanga ga irangrang ngan ado toa ei per ga iuot masaeai pagid Israel.

*1:1: PA 1.1

*1:9: IM 30.7

*1:15: Nam 6.2-3

*1:17: Mal 3.1, 4.5-6, Mt 17.11-13

*1:19: Dan 8.16, 9.21

*1:27: Mt 1.16,18

*1:31: Ais 7.14, Mt 1.21-23

*1:32: 2Sml 7.12, 13, 16, Ais 9.7

*1:37: OM 18.14

*1:46: 1Sml 2.1-10

*1:50: Sng 103.13,17

*1:51: 2Sml 22.28

*1:52: Jop 12.19, 5.11, Sng 147.6

*1:53: Sng 34.10

*1:54: Sng 98.3

*1:55: OM 17.7, Mai 7.20

*1:59: OM 17.12, Wkp 12.3, Lu 2.21

*1:68: Sng 72.18

*1:69: Sng 18.2

*1:71: Sng 106.10

*1:72: OM 17.7, Sng 105.8-9

*1:73: OM 22.16-17

*1:75: Tt 2.12-14

*1:76: Ais 40.3

*1:77: Jer 31.34

*1:78: Ais 60.1-2