Ato kemi ton Iesus Kristus
Ioanes
ibode
1
Posanga madonga kemi aea iuot eababa
* Ins 17.5, 1Io 1.1-2, PM 19.13Matamata ngan danga toa ngada ne led otnga, Posanga* Posanga toa Ioanes iposaposa ngan ne, eine Kristus. ienono. Posanga toa ne ienono toman ngan Deo, be Posanga toa ne eine Deo. Ei imamado toman ngan Deo toa matamata oa.
* 1Ko 8.6, Kol 1.16-17, Ibr 1.2Ngan ei, ta Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot. Be danga toa ngada ne iuot, eine iuot ngan edap eta pade mao. Iuot ngan ei kekelen. * Ins 5.26Madonga kemi ipu ienono pan, be madonga kemi toa oa, eine iman taranga ngan gid eababa. * Ins 3.19Taranga itara ngan tibur dodom, be irangrang ngan dodom iasal taranga toa oa mao.
* Mt 3.1, Lu 1.13-17,76Deo isula eaba ede ga inam ieda Ioanes Ioanes toa ne eine Ioanes Paliliunga aea. Be Ioanes toa ibode laulau, eine Iesus ele aluagau Ioanes.. Eaba toa oa inam ta ikado posanga ngan taranga toa oa. Ta ikim panua toa ngada ne tilongo ele posanga ta lolod matua ngan. Ei taranga toa oa mao, be inam ngan paolanga posanga ngan taranga toa oa. * Ins 8.12Be taranga tautaunga toa itara panua toa ngada ne, tota isulug ga inam tanoeai.
10 Ei imamado tanoeai. Ngan ei, ta Deo ikado danga toa ngada ne tanoeai. Be gid panua tanoeai ad tiuatai ngan ei mao. 11 Ei ila ngan aea tuanga ipu, be ele panua tibada ei mao. 12 Be sapadua tibada ei ga lolod matua ngan ei, tota ilongean gid ga tiuot Deo ele gergeu. 13  * Ins 2.11, 3.3-6, 1Pe 1.23Gid tiuot Deo ele gergeu ngan tnad ga tamad singid mao, ga kimnga tinida aea mao, ga eaba eta ele kimnga mao pade. Be Deo kekelen ikado gid ga tiuot ele gergeu.
14  * Plp 2.7Be Posanga iuot eababa, ta inam imamado rabu ngan gai. Ta gai agera ele taranga ga iura kapei, eine taranga ton gergeu toa kelede oa Itama isula ei ga inam. Ei iuon ngan kadonga lolo marum aea ga posanga tautaunga.
15 Ioanes ipamatua aea posanga ta ibaba ga ikeo, “Eaba toa ne, mugaeai nakeo pagimi ngan ga bedane, ‘Eaba inam muriai ngan gau, ei ieda kapei ngan gau. Ngansa ei imamado mugaeai ngan ado toaiua naot maitne.’ ”
16 Ngansa kadonga lolo marum aea iuon ngan ei. Be ele kadonga lolo marum aea toa ne, ei ipaore ga inam pagita kapei tau. 17  * IM 34.28, Ro 6.14Ngansa apu iuot ngan Moses ibage, ta kadonga lolo marum aea ga posanga tautaunga iuot ngan Iesus Kristus ibage. 18  * IM 33.20, Ins 6.46, 1Ti 6.16Mugaeai ga inam, eaba eta igera Deo mao, be Deo toa kelede oa, imamado Itama isaleai, ei kekelen iaoa inasi pagita ngan Deo.
Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga
(Mateus 3.1-12, Markus 1.1-8, Lukas 3.1-18)
19 Ioanes ipaola posanga ngan ado toaiua gid Iuda tisula gid panua tenainga ad ga gid Livai Gid Livai eine lum ede ngan gid Israel, be Deo isio gid ngan kadonga naurata tenainga aea. ga tila pan. Gid titnan Ierusalem ga tila ta tibeta ei bedane, “Eao sai?”
20 Be ei iuaoa tutui pagid be imudan posanga mao, ta ikeo, “Gau Kristus§ Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. mao.”
21  * Lo 18.15, 18, Mt 11.14Ta tibeta ei, “Be eao sai? Eao Elaija?”
Be ikeo, “Gau mao.”
Ta tikeo, “Be eao eaba toa bada Deo iaoa toa gai asangasanga ne** Mugaeai Moses ikeo ga eaba ede ga inam muriai ta ibada Deo iaoa, ta gid Iuda tisangasanga ei. Gera posanga ngan Lo 18.15.?”
Be ikeo ga, “Mao.”
22 Tota tibeta ei pade bedane, “Be eao sai? Keo pagai ta irangrang ngan akoli posanga tutui ga ila pagid panua toa tisula gai. Eao keo mado ngan eao mulian?”
23  * Ais 40.3Ta ikoli posanga lalaede mambe Aisaia toa ibada Deo iaoa mugaeai ikeo ngan ga bedane, “Gau eaba toa nababa ngan tibur modamodanga bedane, ‘Apatutui Maron ele edap.’ ”
24 Be gid panua toa tibetabeta Ioanes oa, gid Parisi tisula gid ga tila pan. 25 Ta tibeta ei bedane, “Oangga eao Kristus mao, ga Elaija mao, ga eaba toa ibada Deo iaoa mao, ikamado ga eao paliliu gid panua?”
26 Ta Ioanes ikoli led posanga bedane, “Gau napaliliu gid panua ngan eau, be eaba ede imadid rabu ngan gimi, gimi aoatai ngan ei mao. 27  * Ins 1.15Eaba toa oa ga inam muriai ngan gau, be irangrang ngan napola ele su aea oaro mao, ngansa ei iasal gau tau.”
28 Be gid kadonga toa oa iuot Betani ngan eau Iordan isal iadag, ngan tibur toa Ioanes ipaliliu gid panua ngan.
Iesus ei Sipsip kakauede ton Deo
29  * Ais 53.6-7, 1Pe 1.18-19Ngan ado sae, Ioanes igera Iesus ilalala ga inam pan ta ikeo, “Ega, eine Sipsip kakauede ton Deo. Ei isamum kadonga sasat togid panua tanoeai. 30  * Ins 1.15Eaba toa ne, mugaeai nakeo ngan ei bedane, ‘Eaba inam muriai ngan gau, ei ieda kapei ngan gau. Ngansa ei imamado mugaeai ngan ado toaiua naot maitne.’ 31 Be gau pade natalingalinga ngan ei. Be napaliliu gid panua ngan eau ta irangrang ngan gid panua Israel tiuatai kemi ngan ei.”
32  * Mt 3.16Be Ioanes ipamatua aea posanga ta ikeo bedane, “Gau nagera Itautau Tutui isulug buburiai ga inam mambe man barur, ta idio imado ngan ei. 33 Gau pade natalingalinga ngan ei. Be Deo toa isula gau ngan paliliunga gid panua ngan eau, ikeo pagau bedane, ‘Oangga eao gera Itautau Tutui isulug ga inam pan eaba ede ta idio imado ngan ei, eine eaba toa oa ga ipaliliu gid panua ngan Itautau Tutui.’ 34  * Mt 3.17Be gau nagera gid danga toa ne ngan matag, ta napamatua eaba toa oa aea posanga ta nakeo ga ei Deo Inat.”
Matamata panua tol tiuot aluagau ton Iesus
35 Ngan ado sae Ioanes imadmadid toa eoa pade toman ngan ele aluagau rua. 36 Be igera Iesus ilalala ga ila ta ikeo, “Ega, eine Sipsip kakauede ton Deo.”
37 Io, aluagau toa rua oa tilongo ei iposa toa bedaoa ta tila tinasi Iesus. 38 Be Iesus ipul imata ta igera gisirua tinasi ei, ta ibeta gid bedane, “Gimi akim saoa?”
Ta tikeo pan bedane, “Rabai, eao mamado sida?” Be posanga idil toa ne “Rabai” ipu mambe Eaba Paoatainga aea.
39 Ta ikeo pagisirua, “Anama ta agera.”
Tota gisingada tila ta tigera luma toa ei imamado ngan, ta gisingada tidio timamado ngan ado toaiua. Eiua lailai ngan ado imata pange.
40  * Mt 4.18-20Be eaba ede ngan gisirua eine Andreas toa Saimon Petrus itar kakau. Mugaeai gisirua tilongo Ioanes iposa ngan Iesus, ta tinasi ei. 41 Be Andreas itnan Iesus ga kus ta ila tutui ngan ilonga itar kapei Saimon, ta ikeo pan bedane, “Gai aot ngan Mesaia na.” Posanga idil toa ne “Mesaia” ipu mambe Kristus. 42  * Mt 16.18Ta Andreas ibada ei ga ila pan Iesus.
Idio ta Iesus igera ei ta ikeo, “Eao Saimon, Ioanes inat. Be labone ga ila, gid panua ga tiuato edam Sipas.” Edaeda toa ne ipu eine lalaede mambe Petrus.†† Edaeda toa rua ne Sipas ga Petrus ipu eine pat.
Iesus ibaba Pilip ga Nataniel
43 Ngan ado sae Iesus iuangga ila Galili, ta igera Pilip ta ikeo pan bedane, “Nasi gau.”
44 Be Pilip, ei tuanga Betsaida aea. Eine Andreas ga Petrus led tuanga. 45  * Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23Idio ta Pilip iuot pan Nataniel ta ikeo pan, “Gai aot pan eaba toa Moses ibode ngan ei ngan laulau apu aea ga gid panua tibada Deo iaoa pade tibode ngan ei. Ei Iesus Nasaret aea, Iosep inat.”
46 Be Nataniel ikeo pan bedane, “Irangrang ngan danga eta kemi iuot Nasaret pade?”
Ta Pilip ikeo, “Nam ta gera.”
47 Idio ta Iesus igera Nataniel ilalala ga inam ta ikeo ngan ei bedane, “Ega, eine eaba tautaunga ede Israel aea. Kadonga eta pakakanga aea ienono pan mao.”
48 Ta Nataniel ibeta ei bedane, “Eao oatai ngan gau madongan?”
Ta Iesus ikeo pan bedane, “Mugaeai ngan Pilip ibaba go, nagera eao mamado abei fik ipuiai.”
49  * Mt 14.33, 16.16, Mk 3.11Ta Nataniel ikeo pan bedane, “Eaba paoatainga am, eao Deo Inat, ga eao Maron kapei togai Israel.”
50 Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Nakeo ga nagera go abei fik ipuiai, ta ngan ipu toaine eao lolom matua ngan gau na? Muriai eao ga gera danga kapeipei iasal danga toa ne.” 51  * OM 28.12Ta ikeo pade bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, gimi ga agera bubur ipokakai, ta gid anggelo ton Deo tidae ga tisulug pan Eaba Inat.”

*1:1: Ins 17.5, 1Io 1.1-2, PM 19.13

*1:1: Posanga toa Ioanes iposaposa ngan ne, eine Kristus.

*1:3: 1Ko 8.6, Kol 1.16-17, Ibr 1.2

*1:4: Ins 5.26

*1:5: Ins 3.19

*1:6: Mt 3.1, Lu 1.13-17,76

1:6: Ioanes toa ne eine Ioanes Paliliunga aea. Be Ioanes toa ibode laulau, eine Iesus ele aluagau Ioanes.

*1:9: Ins 8.12

*1:13: Ins 2.11, 3.3-6, 1Pe 1.23

*1:14: Plp 2.7

*1:17: IM 34.28, Ro 6.14

*1:18: IM 33.20, Ins 6.46, 1Ti 6.16

1:19: Gid Livai eine lum ede ngan gid Israel, be Deo isio gid ngan kadonga naurata tenainga aea.

§1:20: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*1:21: Lo 18.15, 18, Mt 11.14

**1:21: Mugaeai Moses ikeo ga eaba ede ga inam muriai ta ibada Deo iaoa, ta gid Iuda tisangasanga ei. Gera posanga ngan Lo 18.15.

*1:23: Ais 40.3

*1:27: Ins 1.15

*1:29: Ais 53.6-7, 1Pe 1.18-19

*1:30: Ins 1.15

*1:32: Mt 3.16

*1:34: Mt 3.17

*1:40: Mt 4.18-20

*1:42: Mt 16.18

††1:42: Edaeda toa rua ne Sipas ga Petrus ipu eine pat.

*1:45: Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23

*1:49: Mt 14.33, 16.16, Mk 3.11

*1:51: OM 28.12