2
Manta loloda kelede be tailoilo edap ngan luanga oaeoaeda padengada
Ngan lemi lupnga toman ngan Kristus, tautaunga lolomi aea pamatuanga na? Be ele kadonga kimnga aea ipatarui lolomi tautaunga na? Be Itautau Tutui ikado ga gimingada alup kelede tautaunga na? Be abada ele kadonga lolo isat aea ga uduannga aea tautaunga na? Oangga bedaoa, manta lolomi kelede ta anasi kadonga kimnga aea imata lalaede, be alup kelede ga laborami kelede. Ta lemi kadonga toa ne ga ikado ga leg tingelgel ila iuot lai. * Gal 5.26Irangrang ngan adada gimi mao ga aparim sapaean ngan gimi mulian mao pade. Be manta adol gimi ga adio gadio ta atada ngan oaeoaemi padengada mambe gid edad kapei ngan gimi. * 1Ko 10.24Irangrang ngan gimi kelede kelede alua gimi kekelegimi mao, be manta ailoilo edap ngan luanga oaeoaemi padengada.
Kristus idol ei mulian ga isulug, be Deo isoa ei ga ila gadae tau
Manta lolomi iuot lalaede mambe Iesus Kristus pade ga bedane:
 
* Ins 1.1-2, 17.5Tautaunga ei Deo,
be iparpar ngan kisinga matua ele madonga toa lalaede mambe Deo oa mao.
* Ins 1.14, 2Ko 8.9Ei itnan ieda kapei toa oa ga idio,
ta iuot mambe paeaeanga sapaean.
Ei iuot eababa,
* Ibr 5.8, 12.2ta gid panua tigera mambe ei eababa tautaunga.
Be idol ei mulian ga isulug
ta inasnasi Deo ilinge ta ilongean ei mulian ga imate. Be ei imate sapaean mao. Tipatoto ei ngan abei tabala!
* PA 2.33, Ep 1.20-21, Ibr 1.3-4Tota Deo isoa ei ga ila gadae tau
ta idol ieda kapei ga iasal edaeda toa ngada ne.
10  * Ro 14.11Ta ngan Iesus ieda, gid anggelo ga eababa ga danga toa ngada ne
buburiai ga tanoeai ga gadio tanoeai pade ga tikor aed
11  * Ro 10.9ga linged kelede ta tikeo ga Iesus Kristus ei Maron.
Ta ngan kadonga toa ne eine ga tisoa Deo Tamada ieda ga idae kapei.
Manta taot mambe taranga ngan gid panua tanoeai ad
12 Leg panua kemikemi, tautaunga gimi anasnasi leg posanga somisomi. Be labone nakim gimi akado toa bedane pade. Irangrang ngan anasi leg posanga matageai kekelen mao, be labone namamado aluai ngan gimi, ta nakim gimi amarum ngan nasinga leg posanga ede ga bedane: Amataud ga asamimi be aboko matua ngan pasolannga mambe Deo ibada gimi mulian tautaunga. 13 Ngansa Deo kekelen ibokoboko lolomiai ta ikado ga gimi akim nasinga gid kadonga toa ikado ei ga itin igelgel, be ipamatua gimi ngan nasinga gid kadonga toa oa pade.
14 Ngan lemi kadonga toa ngada ne, irangrang ngan aririak mao ga aoami isokangai mao pade. 15-16  * Dan 12.3, Plp 1.10Akado bedane ngan pasolannga mambe gimi gergeu ton Deo, ga lemi idil eta paeamao mao, ga lolomi aea danga eta mao. Toa bedaoa ta irangrang ngan eaba eta isol gimi ngan posanga mao pade. Tautaunga gimi amamado rabu ngan gid panua tanoeai ad toa titnan edap tutui ta tikakado kadonga papaeamao imata ede ga ede. Be gimi akikisi matua posanga madonga kemi aea ta aot mambe taranga rabu ngan gid. Tota ngan ado toaiua Kristus iluai mulian, eine gimi ga apasolan mambe leg pakurunga eine tautaunga, ngansa naurata kapei toa urag pakpakia ngan, eine itap sapaean mao. 17 Lemi kadonga lolo matua aea eine mambe masilau gimi atenai ga ila pan Deo. Be oangga namate ga singig itoki mambe tenainga oain ga itlan lemi tenainga toa oa, eine ga tinig igelgel toman ngan gimi. 18  * Plp 3.1, 4.4Toa bedaoa ta gimi pade manta tinimi igelgel toman ngan gau.
Paulus iuangga isula Timoti ga ila Pilipai
19 Be oangga Maron Iesus ikim, eine teta pade ga nasula Timoti ga ilat pagimi. Ta oangga iluai mulian ga inam, eine ga ipalongo gau ngan lemi madonga toa nena ta tinig igelgel. 20 Be leg eaba eta pade mambe ei mao. Gairua lolomai kelede ta somisomi ei imamarum ngan ilonga edap ngan luanga gimi. 21  * 2Ti 4.10Ngansa panua busa tiloilo edap ngan kadonga gid mulian ga tinid igelgel. Be matad bada Iesus Kristus ngan kadonga ei ga itin igelgel mao. 22 Be gimi aoatai mambe Timoti ipasolan ele kadonga kemikemi somisomi. Ngansa ei ilualua gau ngan ato kemi, lalaede mambe gergeu ilualua itama ngan naurata aea kadonga. 23 Tota oangga nagera kemi saoa kadonga ga iuot ngan gau, eine ga nasula ei ga ilat pagimi. 24 Be naeadi mambe teta pade Maron ga isaoa leg edap ta gau pade ga nalat pagimi.
Paulus iuangga isula Epaproditus ga ila Pilipai
25  * Plp 4.18Be nagera mambe patautene gau manta nasula oaeda Epaproditus ga iluai mulian pagimi. Ei gairua lemai naurata kelede ngan ato kemi. Ta gairua aot mambe panua paraunga amai ngan naurata toa ne. Be ei gimi lemi eaba naurata aea pade, ngansa gimi asula ei ngan luanga gau ngan saoa danga toa imata karanga ngan gau mao. 26 Ei ilolo ikim kapei ngan geranga gimi pade, be ilolo ede ga ede ngansa iuatai mambe gimi alongo ngan aea dibala. 27 Tautaunga ei idibal kapei ga iuangga imate, be Deo ilolo isat ngan ei ga ngan gau pade. Deo iuatai mambe lolog itang ngan ei, be oangga imate, eine ga lolog itang kapei tau. Be Deo itin ngan lolog itang kapei toa bedaoa mao, ta ikemi aea dibala. 28 Tota nakim kapei tau ngan sulanga ei ga ilat. Ta oangga agera ei pade, gimi ga tinimi igelgel, be gau pade ga lolog itang mao. 29 Tota ngan Maron ieda, gimi manta abada ei toman ngan lemi tingelgel. Be manta alolon ngan gid panua toa bedane. 30 Ngansa ei imataud mao, be ikado ele pespes ngan kadonga Kristus ele naurata, ga iuangga imate ngan pade. Ei ikado bedane ngan badanga lemi luanga ga inam pagau ngan ado toaiua amamado aluai ngan gau.

*2:3: Gal 5.26

*2:4: 1Ko 10.24

*2:6: Ins 1.1-2, 17.5

*2:7: Ins 1.14, 2Ko 8.9

*2:8: Ibr 5.8, 12.2

*2:9: PA 2.33, Ep 1.20-21, Ibr 1.3-4

*2:10: Ro 14.11

*2:11: Ro 10.9

*2:15-16: Dan 12.3, Plp 1.10

*2:18: Plp 3.1, 4.4

*2:21: 2Ti 4.10

*2:25: Plp 4.18