Paulus ele laulau ila pagid
Epesus
1
* PA 18.19-21, 19.1Gau Paulus, eaba ato aea ton Iesus Kristus. Ngan Deo ele kimnga, idol gau ngan kadonga naurata toa ne.
Nabode laulau toa ne ga ila pagimi panua tututui ton Deo ngan tuanga Epesus.* Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, posanga ga oaine ngan tuanga Epesus ienono mao. Gimi lolomi matua ngan Iesus Kristus.
Kemi ngan Deo Tamada ga Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.
Ngan leda lupnga toman ngan Kristus, Deo ikado kemi tau pagita
* Ep 2.6Tasoa Deo ieda! Ei ada Maron Iesus Kristus Itama. Ei ikado kadonga kemi tau pagita. Ngan leda lupnga toman ngan Kristus, ibada danga kemikemi buburiai aea toa ngada ne pagita ngan luanga tautaudida. * Ins 15.16Ngan ado toaiua Deo ikado tano toa ne ga iuot maitne, ei isio gita motean ngan lupnga toman ngan Kristus, ta idol ele ul ngan gita ga ikado ta leda idil eta paeamao imatai mao. Ngan ele kadonga kimnga aea * Ins 1.12irau posanga motean ngan gita ta ibada gita ga taot ele gergeu tautaunga ngan Iesus Kristus ele naurata. Ele kadonga toa ne inasi ele kimnga ta ikado ei ga itin igelgel. Ta gita tasoa ieda ngan ele kadonga lolo marum aea toa ne. Deo ele kadonga lolo marum aea toa ne eine kapei tau ga ipasolan ele taranga. Eine inam pagita ngan leda lupnga toman ngan Inat toa ikim ei tau. * Ep 2.7, Kol 1.14Ngan leda lupnga pan, ei ipola gita ta tatnan leda madonga paeamao. Be kadonga toa ne inam pagita ngan ising toa itoki ngan ado toaiua imate. Ta ei isamum leda kadonga sasat. Be kadonga toa ne inasi ele kadonga lolo marum aea toa iuon kapei ga kapei tau ga ienono. Be ei inonoi ele kadonga lolo marum aea ga inam pagita kapei tau toman ngan ele oatainga kemikemi imata ede ga ede. * Ro 16.25Deo irau posanga motean ngan saoa danga iuangga ikado ngan Kristus ele naurata. Be mugaeai ga inam, posanga toa irau ne ienono mumulnga. Be ngan ele tingelgel, ipaola ga inam pagita ga iuot masaeai. 10  * Kol 1.16,20Ta muriai, oangga ado toa Deo isio motean oa iuot, posanga toa irau ne ga iuot tautaunga. Ngan ado toaiua, ei ga ipaluplup danga toa ngada ne buburiai ga tanoeai ta tidae Kristus ibageai.
11  * Ro 8.28-29Somisomi Deo ikakado danga toa ngada ne ga inasi ele kimnga. Tota inasi ele kimnga toa ne ta isio gai Iuda ngan lupnga toman ngan Kristus, ngansa irau posanga motean ngan gai toa bedaoa. 12 Rabu ngan alu toa ngada ne, gai Iuda amuga ta lolomai matua ngan Kristus. Ta Deo isio gai ngansa ikim gai manta asoasoa ieda ga apasolan iura kapei ga ele taranga. 13 Be gimi panua toa Iuda ami mao, gimi pade alup toman ngan Kristus ngan ado toaiua alongo posanga tautaunga ngan ele ato kemi. Ta ngan ato kemi toa ne, ei ibada gimi mulian. Ga pade ngan lemi lupnga pan, lolomi matua ngan ei. Tota inasi ele posanga tautaunga toa ikado mugaeai, ta ibada Itautau Tutui ga ila pagimi. Itautau Tutui toa ne eine mambe ul toa ipasolan mambe gimi aot ele panua tautaunga. 14  * 2Ko 1.22Ga pade, Itautau Tutui eine mambe mudannga toa Deo ibada pagita ta iman kilala ngan gid danga kemikemi toa Deo ga ibada pagita muriai. Ta gita tasangasanga danga toa ne ga irangrang ngan ado toaiua Iesus ipola gita ta tatnan leda madonga paeamao. Toa bedaoa ta gimi pade ga asoasoa ieda ga apasolan iura kapei ga ele taranga.
Paulus iraring ngan Deo ibada oatainga pagid Epesus
15-16 Ngan ipu toaine, naposa kemi ga ila pan Deo somisomi ngan gimi ngan leg raring, be nakaput ngan mao. Mugaeai lolomi matua ngan Maron Iesus ga akim tau gid panua tututui ton Deo. Ta ngan ado toaiua nalongo ngan gimi toa bedaoa ga irangrang ngan labone, nakakado leg raring ngan luanga gimi. 17  * Kol 1.9Nararing ga ila pan Deo ton ada Maron Iesus Kristus. Ei gita Tamada toa ele taranga kapei tau. Be nabeta ei ngan ibada Itautau Tutui ga ila pagimi kapei tau ta ilua gimi ngan oatainga kemikemi imata ede ga ede, ga ipasolan gimi ngan ele posanga ipu. Toa bedaoa ta aoatai kemi tau ngan ei. 18 Ga pade, nabeta ei ngan ikado ga matami pal ta agera kemi ele taranga toa itara lolomiai. Toa bedaoa ta irangrang ngan aoatai kemi mambe ei ibaba gimi ngan badanga gid danga kemikemi buburiai aea. Gid danga toa oa, ei iposa tautaunga ngan pagid ele panua tututui. Ta gimingada panua tututui toa oa ga tinimi igelgel ta asangasanga. 19  * Kol 1.11Toa bedaoa ta gimi ga aoatai mambe ei iura matua soke tau ga iasal danga toa ngada ne. Be iura kapei toa ne ilualua gita panua toa loloda matua ngan ei. Eine ibokoboko matua tau pagita, 20  * Sng 110.1, 2Ko 13.4, Kol 2.12lalaede mambe ibokoboko ngan Kristus mugaeai. Ngan ado toaiua, Deo iura kapei toa ne ipei Kristus mulian ngan ele matenga. Ga kus ta idol ei ga idio imado ngan ibage oatai toa buburiai oa. 21  * Kol 1.16, 2.10Tota Kristus imamado gadae tau ngan gid anggelo ga antu matad ede ga ede toa urad ga edad kapeipei. Be ei kekelen ieda kapei ga kapei tau labone kekelen mao, be somisomi ga ilalala ga ila pade. 22  * Sng 8.6Deo idol danga toa ngada ne ga idio iae ibuloloeai, ta idol ei ga ilabora imuga ngan danga toa ngada ne. Ngan kadonga toa ne, ei imadid ga imuga ngan gid panua toa iuato gid iaoa kelede ei ton. 23  * Ro 12.5, Ep 4.10,15, Kol 1.18Gid iaoa kelede ton Kristus, eine mambe Kristus itin. Be Kristus kekelen iuon ele panua toa ngada ne lolodeai ta ikado ga danga toa ngada ne matad bibita ga timamado.

*1:1: PA 18.19-21, 19.1

*1:1: Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, posanga ga oaine ngan tuanga Epesus ienono mao.

*1:3: Ep 2.6

*1:4: Ins 15.16

*1:5: Ins 1.12

*1:7: Ep 2.7, Kol 1.14

*1:9: Ro 16.25

*1:10: Kol 1.16,20

*1:11: Ro 8.28-29

*1:14: 2Ko 1.22

*1:17: Kol 1.9

*1:19: Kol 1.11

*1:20: Sng 110.1, 2Ko 13.4, Kol 2.12

*1:21: Kol 1.16, 2.10

*1:22: Sng 8.6

*1:23: Ro 12.5, Ep 4.10,15, Kol 1.18